Javne nabavke 2020.

22. JAVNA  NABAVKA – „PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE – USLUGA POMOĆ U KUĆI“

-Poziv

-Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

-PRETHODNO OBAVEŠTENJE

21. JAVNA NABAVKA – „RADOVI NA TEKUĆEM UREĐENJU PEŠAČKE STAZE NA KAT. PARCELI BR. 1401/1 KO PROKUPLJE GRAD“

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20. JAVNA NABAVKA – ASFALTIRANJE ULICE (NEKATEGORISANOG PUTA) U GORNJOJ STRAŽAVI

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19. JAVNA NABAVKA – „PRUŽANJE USLUGE DNEVNOG BORAVKA ZA DECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU“

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

-Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

– SEDMA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

18. JAVNA NABAVKA – „NABAVKA DEČIJIH MAJICA“

– Poziv

– Odluka o dodeli ugovora

17. JAVNA NABAVKA – II FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE MAKADAMSKIH PUTEVA, ULICA, PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKATA

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Partija 1

Partija 2

16. JAVNA NABAVKA – „NABAVKA PAKETA SA OSNOVNIM ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA ZA PENZIONERE ČIJE PENZIJE NE PRELAZE 25.000,00 DINARA NA MESEČNOM NIVOU“

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača

– Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača 2

– Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača 3

– Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

– Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

– Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

– Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

– Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenju ugovora

15. JAVNA NABAVKA – II FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE MAKADAMSKIH PUTEVA, ULICA, PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKTA

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Izmena konkursne dokumentacije

– Obaveštenje o produženju roka

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Partija 1

Partija 2

– ŠESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

14. JAVNA NABAVKA – RADOVI NA ASFALTIRANJU ULICE (NEKATEGORISANOG PUTA) U NOVOJ BOŽURNI

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora 

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– PETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

13. JAVNA NABAVKA – IZRADA SERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA – ENERGETSKI PASOŠ ZA PET OBJEKATA ZA SOCIJALNO STANOVANJE, MALA GUBA, 4418/2, 4418/3, K.O PROKUPLJE GRAD I 6426/1 K.O PROKUPLJE, U PROKUPLJU

– Poziv

– Odluka o dodeli ugovora

12.JAVNA NABAVKA – USLUGA IZRADE PLANA PREVENTIVNIH MERA I USLUGE KOORDINATORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI, SANACIJI I ADAPTACIJI OBJEKTA GIMNAZIJA U PROKUPLJU  

-Javni poziv

– Odluka o dodeli ugovora

11. JAVNA NABAVKA – ASFALTIRANJE ULICA U GRADU: RADIVOJA KORAĆA, DARINKE NESTOROVIĆ, VESELINA MASLAŠE, GRAČANIČKA, VIDOJEVAČKA I TAKOVSKA

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Izmena konkursne dokumentacije

– Odluka o dodeli ugovora

– ČETVRTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

10. JAVNA NABAVKA – STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI, SANACIJI I ADAPTACIJI ZGRADE GIMNAZIJE U PROKUPLJU

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Pitanje i odgovor 1

– Izmena konkursne dokumentacije 1

– Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

– Pitanje i odgovor 2

– Pitanje  i odgovor 3

– Pitanje i odgovor br.4

-IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2;

-OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA BR.2;

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

-Rešenje o usvajanju zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke

– Nova odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

-TREĆA IZMENA PLANA JANIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA 

– DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

– PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE

9. JAVNA NABAVKA – „PRUŽANJE USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE – LIČNI PRATILAC DETETA“

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o obustavi postupka

– Obavešzenje o obustavi postupka

8. JAVNA NABAVKA – „NABAVKA GORIVA ZA POTREBE SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA“

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

7. JAVNA NABAVKA – „NABAVKA AUTO DELOVA ZA ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA“

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

6.JAVNA NABAVKA – ODRŽAVANJE SVETLOSNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE U PROKUPLJU

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

5. JAVNA NABAVKA – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVETU NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

– Poziv za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

4. JAVNA NABAVKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE ASFALTNIH KOLOVOZA GRADSKIH ULICA I LOKALNIH PUTEVA

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora 

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADA PROKUPLJA

3. JAVNA NABAVKA – „NABAVKA USLUGE IZRADE STUDIJE OPRAVDANOSTI INVESTICIONOG PROJEKTA – INFRASTRUKTURNO OPREMANJE PRIVREDNE ZONE „HISAR“ U PROKUPLJU“

– Poziv

– Odluka o dodeli ugovora

2. JAVNA NABAVKA – SOFTVERSKI MODUL ZA KADROVSKU EVIDENCIJU, INSTALACIJA APLIKACIJE I JEDNODNEVNA OBUKA JN BR. 401-9

– Poziv

– Izveštaj o sprovedenom postupku

1. JAVNA NABAVKA – „NABAVKA USLUGE IZRADE PLANA PREVENTIVNIH MERA I USLUGE KOORDINATORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI OBJEKATA OPŠTE BOLNICE „DR ALEKSA SAVIĆ“ – MEDICINSKI CENTAR U PROKUPLJU -PRVA FAZA – ENERGETSKA SANACIJA“

– Poziv 

– Odluka o dodeli ugovora

______________________________________________________________________________________________________________________________

– PLAN JAVNIH NABAVKI GRADA PROKUPLJA

PLAN JAVNIH NABAVKI GRADSKOG VEĆA GRADA PROKUPLJA

– PLAN JAVNIH NABAVKI SKUPŠTINE GRADA PROKUPLJA

– PLAN JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

Veličina slova: