GIS


Postoji nebrojeno definicija šta je GIS – Geografski informacioni sistem.

– Jedna od najopštijih definicija je:

Geografski informacioni sistem ( GIS ) predstavlja skup grafičkih i alfanumeričkih podataka.

– Nešto složenija definicija je:

„Geografski informacioni sistem je kompjuterski informacioni sistem koji prikuplja, skladišti, analizira i prikazuje prostorne entitete i njihove atribute, za rešavanje kompleksnih istraživačkih, projektantskih i problema upravljanja“ (Fischer 1992).

GIS sadrži tri važne komponente – kompjuterski hardver, niz aplikacionih softverskih modula i odgovarajući organizacioni sadržaj, koji obuhvata obučene ljude. Sve navedeno treba da je usklađeno, kako bi sistem mogao da bude funkcionalan (Burrough, McDonnell, 2006).

Veliki potencijal za razvoj GIS- a predstavljala je mogućnost digitalizacije karata, gde su one mogle biti predstavljene zajedno sa ostalim podacima u digitalnom obliku. Pored mogućnosti digitalizacije važan korak predstavlja i mogućnost georeferenciranja digitalizovanih karata tj. slika. Georeferentne slike su rasterske slike koje, pored ostalih, imaju još jednu veoma važnu karakteristiku, a to je prostorna definisanost. Naime, moguće je za svaki piksel rasterske slike pridružiti podatak o njegovom položaju u prostoru.

GIS se najčešće predstavlja različitim slojevima koji sadrže podatke organizovane po određenom kriterijumu. Standardni slojevi GIS-a su ortofotosnimci, katastarske podloge, putevi, vodovodne mreže, elektro mreže, gasne mreže, kanalizacione mreže, prostorno urbanistički planovi, itd.

Praktično ta organizacija izgleda kao da se slojevi nalaze na nekom transparentnom – providnom materijalu i konačna slika koja se dobija predstavlja zbir svih podataka sa svih slojeva:

Podaci koji se prikazuju zavise od namene GIS- a i mogu biti sve što je moguće prikazati na kartama: geografski podaci, urbanistički, infrastrukturni, privredni (industrijski, poljoprivredni, trgovinski, itd), demografski, turistički, sportski…

NAPOMENA: svi podaci predstavljeni na WEB GIS portalu su isključivo informativne prirode i jedino se u tom smislu i mogu upotrebljavati.

Ukoliko se slažete sa prethodno navedenom napomenom GIS portalu Grada Prokuplja možete pristupiti klikom na dugme ispod: 

Veličina slova: