Инспекција за заштиту животне средине

2024.

– ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈE ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. ГОД.

– САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА НА ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

– ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

– САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

———————————————————————————————————

2023.

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈE ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. ГОД.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОД.

-САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОД. 

————————————————————————————————-

2022.

– ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈE ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

2021.

1.ПЛАНА РАДА ИНСПЕКЦИЈE ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   ЗА 2021.

2. САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ И САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

__________________________________________________________________________________________________________________________________

1.ПЛАНА РАДА ИНСПЕКЦИЈE ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   ЗА 2020.

2.Контролне листе Инспекције заштите животне средине Градске управе града Прокупља налазе се на сајту Министарства заштите животне средине-Сектор инспекције за заштиту животне средине, интернет адреса https://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/?lang=lat

3.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈE ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019.ГОД.

– ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  ЗА 2019. ГОДИНУ

2.КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:

– КОНТРОЛНА ЛИСТА:  ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ- KL_BUK_01

КОНТРОЛНА ЛИСТА :КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА – нискофреквентно подручје (KL_NEJ_01)

– КОНТРОЛНА ЛИСТА : ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕХГ ЗРАЧЕЊА -КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА  – високофрекфентно подручје   KL_NEJ_02 (1)

К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А   З А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј У  -(ОПЕРАТЕР) -KL_OTP_01 (13)

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А   З А С К Л А Д И Ш Т Е Њ Е  О Т П А Д А – (ОПЕРАТЕР)- KL_OTP_02 (7)

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А Т Р Е Т М А Н   О Т П А Д А -(ОПЕРАТЕР)-KL_OTP_03 (2)

-К О Н ТР О Л Н А   Л И С Т А  З А  Т Р Е Т М А Н   О Т П А Д А -(ОПЕРАТЕР)-KL_OTP_03 (3)

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А О Т П А Д Н А  У Љ А- (ОПЕРАТЕР)-KL_OTP_06 (5)

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А O T П А Д Н У   Г У М У-(ОПЕРАТЕР)-KL_OTP_09 (1)

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А О Т П А Д Н А   В О З И Л А-(ОПЕРАТЕР)-KL_OTP_10

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А  А М Б А Л А Ж Н И   О Т П А Д (ОПЕРАТЕР УПРАВЉАЊА АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ)-KL_OTP_17

-КОНТРОЛНА ЛИСТА:ПОСТУПАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА НЕОПАСНОГ И ИНЕРТНОГ ОТПАДА  -KL_OTP-P_02

-КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА -KL_PRI_01

-КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА КОРИСНИКЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА-KL_PRI_07

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА- KL_PRI_10  

-КОНТРОЛНА ЛИСТА:  ДОСТАВА ПОДАТАКА -KL_REG_01

-KL_RIZ_01 (1)

-КОНТРОЛНА ЛИСТА: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА – KL_SPU_01

КОНТРОЛНА ЛИСТА : ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ СА КОНТИНУАЛНИМ МЕРЕЊЕМ – KL_VAZ_01

-КОНТРОЛНА ЛИСТА: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ТЕХНОЛОШКИХ ПОСТРОЈЕЊА СА КОНТИНУАЛНИМ МЕРЕЊЕМ -KL_VAZ_02-стационарни – континуално

КОНТРОЛНА ЛИСТА : ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА-KL_VAZ_02 стационарни-повремено

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. 

-ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017;

-ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017.