Инспекција за заштиту животне средине


1.ПЛАНА РАДА ИНСПЕКЦИЈE ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   ЗА 2019.

2.КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:

– КОНТРОЛНА ЛИСТА:  ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ- KL_BUK_01

КОНТРОЛНА ЛИСТА :КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА – нискофреквентно подручје (KL_NEJ_01)

– КОНТРОЛНА ЛИСТА : ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕХГ ЗРАЧЕЊА -КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА  – високофрекфентно подручје   KL_NEJ_02 (1)

К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А   З А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј У  -(ОПЕРАТЕР) -KL_OTP_01 (13)

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А   З А С К Л А Д И Ш Т Е Њ Е  О Т П А Д А – (ОПЕРАТЕР)- KL_OTP_02 (7)

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А Т Р Е Т М А Н   О Т П А Д А -(ОПЕРАТЕР)-KL_OTP_03 (2)

-К О Н ТР О Л Н А   Л И С Т А  З А  Т Р Е Т М А Н   О Т П А Д А -(ОПЕРАТЕР)-KL_OTP_03 (3)

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А О Т П А Д Н А  У Љ А- (ОПЕРАТЕР)-KL_OTP_06 (5)

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А O T П А Д Н У   Г У М У-(ОПЕРАТЕР)-KL_OTP_09 (1)

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А О Т П А Д Н А   В О З И Л А-(ОПЕРАТЕР)-KL_OTP_10

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А  А М Б А Л А Ж Н И   О Т П А Д (ОПЕРАТЕР УПРАВЉАЊА АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ)-KL_OTP_17

-КОНТРОЛНА ЛИСТА:ПОСТУПАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА НЕОПАСНОГ И ИНЕРТНОГ ОТПАДА  -KL_OTP-P_02

-КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА -KL_PRI_01

-КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА КОРИСНИКЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА-KL_PRI_07

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА- KL_PRI_10  

-КОНТРОЛНА ЛИСТА:  ДОСТАВА ПОДАТАКА -KL_REG_01

-KL_RIZ_01 (1)

-КОНТРОЛНА ЛИСТА: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА – KL_SPU_01

КОНТРОЛНА ЛИСТА : ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ СА КОНТИНУАЛНИМ МЕРЕЊЕМ – KL_VAZ_01

-КОНТРОЛНА ЛИСТА: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ТЕХНОЛОШКИХ ПОСТРОЈЕЊА СА КОНТИНУАЛНИМ МЕРЕЊЕМ -KL_VAZ_02-стационарни – континуално

КОНТРОЛНА ЛИСТА : ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА-KL_VAZ_02 стационарни-повремено

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. 

 

 

 

Величина слова: