Инспекција за заштиту животне средине


 

1.ПЛАНА РАДА ИНСПЕКЦИЈE ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   ЗА 2020.

2.Контролне листе Инспекције заштите животне средине Градске управе града Прокупља налазе се на сајту Министарства заштите животне средине-Сектор инспекције за заштиту животне средине, интернет адреса https://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/?lang=lat

3.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈE ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019.ГОД.

1.ПЛАНА РАДА ИНСПЕКЦИЈE ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   ЗА 2019.

– ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  ЗА 2019. ГОДИНУ

2.КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:

– КОНТРОЛНА ЛИСТА:  ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ- KL_BUK_01

КОНТРОЛНА ЛИСТА :КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА – нискофреквентно подручје (KL_NEJ_01)

– КОНТРОЛНА ЛИСТА : ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕХГ ЗРАЧЕЊА -КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА  – високофрекфентно подручје   KL_NEJ_02 (1)

К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А   З А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј У  -(ОПЕРАТЕР) -KL_OTP_01 (13)

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А   З А С К Л А Д И Ш Т Е Њ Е  О Т П А Д А – (ОПЕРАТЕР)- KL_OTP_02 (7)

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А Т Р Е Т М А Н   О Т П А Д А -(ОПЕРАТЕР)-KL_OTP_03 (2)

-К О Н ТР О Л Н А   Л И С Т А  З А  Т Р Е Т М А Н   О Т П А Д А -(ОПЕРАТЕР)-KL_OTP_03 (3)

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А О Т П А Д Н А  У Љ А- (ОПЕРАТЕР)-KL_OTP_06 (5)

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А O T П А Д Н У   Г У М У-(ОПЕРАТЕР)-KL_OTP_09 (1)

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А О Т П А Д Н А   В О З И Л А-(ОПЕРАТЕР)-KL_OTP_10

-К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А  А М Б А Л А Ж Н И   О Т П А Д (ОПЕРАТЕР УПРАВЉАЊА АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ)-KL_OTP_17

-КОНТРОЛНА ЛИСТА:ПОСТУПАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА НЕОПАСНОГ И ИНЕРТНОГ ОТПАДА  -KL_OTP-P_02

-КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА -KL_PRI_01

-КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА КОРИСНИКЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА-KL_PRI_07

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА- KL_PRI_10  

-КОНТРОЛНА ЛИСТА:  ДОСТАВА ПОДАТАКА -KL_REG_01

-KL_RIZ_01 (1)

-КОНТРОЛНА ЛИСТА: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА – KL_SPU_01

КОНТРОЛНА ЛИСТА : ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ СА КОНТИНУАЛНИМ МЕРЕЊЕМ – KL_VAZ_01

-КОНТРОЛНА ЛИСТА: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ТЕХНОЛОШКИХ ПОСТРОЈЕЊА СА КОНТИНУАЛНИМ МЕРЕЊЕМ -KL_VAZ_02-стационарни – континуално

КОНТРОЛНА ЛИСТА : ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА-KL_VAZ_02 стационарни-повремено

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. 

 

 

 

Величина слова: