Службени лист Града Прокупља бр.1/2024.

–  Службени лист Града Прокупља бр.2/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр.3/2024.

– Ранг листа (Сл. лист Града Прокупља бр.3/2024)

– Службени лист Града Прокупља бр.4/2024.

–  Службени лист Града Прокупља бр.5/2024.

–  Службени лист Града Прокупља бр.6/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр. 7/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр. 8/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр. 9/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр.10/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр.11/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр.12/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр.13/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр.14/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр.15/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр.16/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр.17/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр.18/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр.19/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр.20/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр.21/2024.

Службени лист Града Прокупља бр.22/2024.

Службени лист Града Прокупља бр.23/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр.24/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр.25/2024.

– Службени лист Града Прокупља бр.26/2024.