Комунална инспекција

 

– ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА 2023. ГОДИНУ

– ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022. ГОД. КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОД. КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ;

КОНТРОЛНЕ ЛИСТА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА ПРОКУПЉА 

Контролна листа бр. 1 – Чишћење снега и леда;

Контролна листа бр. 2 –Уклањање снега и леда- ЈКП, односно друго привредно друштво или предузетник коме је поверено уклањање снега и леда;

Контролна листа бр. 3 – Изношење комуналног отпада-Обавезе даваоца услуге;

Контролна листа бр. 4 –Изношење комуналног отпада – Обавезе корисника услуга;

Контролна листа бр. 5 –Одржавање чистоће – Обавезе извођача грађевинских радова;

Контролна листа бр. 6 –Хигијенски клозетисептичке и ђубришне јаме – Oбавезе корисника;

Контролна листа бр. 7 –Уређење пијаце – Обавезе вршиоца комуналне делатности;

Контролна листа бр. 8 –Држање кућних љубимаца -Обавезе власника животиња;

Контролна листа бр. 9 –Држање домаћих животиња -Обавезе власника; 

Контролна листа бр. 10 –Држање домаћих животиња;

 –Контролна листа бр. 11 – Јавна паркиралишта;

-Контролна листа бр. 12 – Башта угоститељског објекта;

Контролна листа бр.13 – Обезбеђивање јавног осветљења;

Контролна листа бр. 14 –Монтажни објекти;

Контролна листа бр. 15 – Објекти и уређаји на површинама јавне намене;

Контролна листа бр. 16 –Радно време трговинских,занатских, угоститељских и објектима за приређивање игара за забаву и игара на срећу -Обавезе власника;

-Контролна листа бр. 17 –Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање;

Контролна листа бр. 18 –Заштита гробља -Забрањене радње;

Контролна листа бр. 19 – Сахрањивање на гробљу – Обавезе вршиоца комуналне делатности;

Контролна листа бр. 20 –Уређивање и одржавање јавних зелених површина;

Контролна листа бр. 21- Oдржавање кућног реда у згради – Обавезе органа управљања;

Контролна листа бр. 22 – Oдржавање кућног реда у згради – Обавезе станара зграде;

Контролна листа бр. 23 –Oдржавање јавног водовода -Обавезе Јавног комуналног предузећа;

Контролна листа бр. 24 –Одржавање кућних водоводних инсталација-Обавезе корисника;

Контролна листа бр. 25 –Одржавање јавне канализације-Обавезе јавног комуналног предузећа;