Конкурси, обавештења и огласи

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА

ОБРАЗАЦ буџета пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА за учешће на другом Јавном конкурсу за финансирање удружења из буџета Града Прокупља за  2019. годину  

ИЗЈАВА o прихватању обавезе корисника средстава Града Прокупља

 –ИЗЈАВА о прихватању обавезе подносиоца пријаве

ИЗЈАВА о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног конкурса за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Града Прокупља у 2019. години

Наративни буџет

П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Градска управа Града Прокупља, Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство,у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и чл. 37-44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

                         ПРОКУПЉА

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Прокупља ( у даљем тексту: Плана ) објављена је у  “Службеном лист града Прокупља“ број 4/2019.

РАНИ ЈАВНИ УВИД   одржаће се од 05. октобра до 19. октобра 2019. године у трајању од 15 дана, сваког радног дана у времену од 7.00-15.00 сати, у Свечаној сали у згради градске управе Града Прокупља и на интернет презентацији Града Прокупља,

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у четвртак 17. октобра 2019. године, са почетком у 12.00 сати, у Свечаној сали у згради Градске управе Града Прокупља, ул. Таткова бр, 2 у  Прокупљу.

Градска управа Града Прокупља, као носилац израде предметног Плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом измене Плана могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и друго.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована физичка и правна лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у току трајања раног јавног увида  носиоцу израде планског документа и од службе надлежне за послове урбанизма добити потребне информације и стручну помоћ у у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Примедбе у писаном облику подносе се на писарници  Градске управе града Прокупља, Таткова бр. 2, 18400 Прокупље, у току трајања јавног увида, закључно са 19. октобром   2019. године. Такође, сва питања, примедбе и сугестије у поступку израде плана заинтересована правна и физичка лица могу доставити на email адресу: urbanizam.prokuplje@gmail.com.

-Eлаборат за рани јавни увид

-Елаборат за рани јавни увид и наменом површине и осовином аутопута

 

 Позив за јавну расправу о нацрту Одлуке о измени одлуке о буџету

Града Прокупља за 2019. годину

Градско веће Града Прокупља обавештава јавност да је на седници, одржаној 03.10.2019. године, донет Закључак о утврђивању и упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о измени одлуке о буџету Града Прокупља за 2019. годину.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи, која ће трајати до 09.10.2019. године.

Јавне трибине о нацрту Одлуке оизмени одлуке о буџету биће организоване организоване 07.10.2019.године са почетком у 12:00 часова и 09.10.2019.године са почетком у 08:00 часова, обе у Свечаној сали зграде Градске управе Града  Прокупља.

Све примедбе, сугестије и предлоге заинтересовани могу доставити искључиво у писаној форми Одељењу за привреду и финансије Градске управе Града Прокупља (Улица Никодија Стојановића Татка број 2) најкасније до 09.10.2019. до 10.00 сати.

З А К Љ У Ч А К O УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019.ГОДИНУ

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

 –ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

РЕШЕЊЕ БРОЈ 354-95/2019-08 од 04.09.2019. 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

РЕШЕЊЕ О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРОКУПЉА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ГРАД ПРОКУПЉЕ ПОЗИВА УЧЕНИКЕ ОСВАЈАЧЕ НАГРАДА , ПРВА ТРИ МЕСТА,НА РЕПУБЛИЧИМ ТАКМИЧЕЊИМА  ДА СА СВОЈМ РОДИТЕЉИМА ИЛИ СТАРАТЊЉИМА ДОЂУ ДА ПОТПИШУ УГОВОРЕ О ДОДЕЛИ НОВНАЧАНИХ СРЕДСТАВА.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРОКУПЉА 

-Решење о додели новчаних средстава 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020, ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУНЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

Јавни позив

Пријва за спровођење јавног рада -2019

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

-Јавни позив

Захтев са бизнис планом за доделу субвенција за самозпошљавање за 2019. годину

Не субвеционисане делатности –  Запошљавање особа са инвалидититетом

-Не субвенционисане делатности – самозапошљавање

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ

-Јавни позив

-ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА– 2019. ГОДИНА

-Несубвеционисане делатности – Субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже запосливих

О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У  ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ „МБ – МЕТАЛ ПЛУС“

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ, КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА

Образац пријаве

Образац пријаве изградње објекта

Образац пријаве стипендија

Изјава о партнерству

Пропратно писмо

Изјава да не постоје препреке

Јавни позив за достављање предлога посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Прокупља у 2019. години

Образац пријаве

Изјава о партнерству

Пропратно писмо

Изјава да не постоје препреке

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА  У 2019. ГОДИНИ

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1а – Буџет пројекта

Образац 2-Наративни-извештај-1

Р Е Ш Е Њ Е О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

РЕШЕЊЕ o расподели средстава по расписаном јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Града Прокупље ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА У СВОЈИНИ ГРАДА ПРОКУПЉА, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА II ПУТ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив 

-Образац за писање предлога пројекта

-Образац буџета пројекта

-Образац наративног буџета

-Изјава о прихватању обавеза подносиоца пријаве

-Изјава о одсуству сукоба интереса за чланове удружења

-Изјава о прихватању обавеза корисника средстава Града Прокупља

-Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Прокупља за програме и пројекте Удружења грађана односно невладиних организација

-Решење о образовању Комисије за оцену и избор пројеката невладиних организација и удружења грађана

-Ранг листа пројеката удружења грађана

-Одлука о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана  и расподела средстава 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА „МБ МЕТАЛ ПЛУС“ ПРОКУПЉЕ

-РЕШЕЊЕ У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР.3723,К.О. ПРОКУПЉЕ ГРАД ПРОКУПЉЕ, УЛ.К0С0ВСКА – РЕШЕЊЕ БР.354-20/2019-08

ЈАВНИ KОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ

-ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА 

 НАРАТИВНИ БУЏЕТ

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА 

ИЗЈАВА о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног конкурса за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Града Прокупља у 2019.           години

И З Ј А В А o прихватању обавезе корисника средстава Града Прокупља

-ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

– ОДЛУКА о покретању поступка отуђења покретних ствари – возила из јавне својине Града Прокупља, путем јавног надметања  и  р а с п и с у ј е ОГЛАС за отуђење покретних ствари – возила у својини Града Прокупља, путем јавног надметања

-ПОСЛОВНИК О РАДУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ДОДАТНОМ  ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ ИЛИ СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПРОКУПЉА И ОПШТИНЕ  БЛАЦЕ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ

Град Прокупље позива грађане, стручну јавност и друга заинтересована лица да узму учешће у јавној расправи о Нацрту локалног акционог плана за младе Града Прокупља. Јавна расправа ће се одржати 15.03.2019, у 12:00 сати у Скупштинској сали у згради Градске управе Града Прокупља у улици Никодије Стојановића Татка бр.2.

– Нацрту локалног акционог плана за младе Града Прокупља

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ 

-Позив

– Захтев за остваривање права за једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу

                                                                                       ЈАВНА РАСПРАВА 

 О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ОПЕКАРСКЕ СИРОВИНЕ У ЛЕЖИИШТУ „РЕСИНАЦ – БЕЛОГОШ“

Позивају се сви заинтересовани грађани, органи  и организације да узму учешће у јавној расправи  о Студији процене утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине у лежишту „Ресинац – Белогош“ , која ће се одржати 8. марта 2019. године у  згради Општине Прокупље од 12.00 сати.

-Обавештење о Студији 

Одлука о прекиду образовно-васпитног рада на територији града Прокупља

Jавно обавештење о максималном расположивом износу у буџету Града Прокупља за суфинансирање годишњих и посебних програма по областима потреба и интереса грађана у области спорта

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање предлога Посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Прокупља у 2019. години за бесплатно коришћење термина за тренирање и обављање других активности учесницима у систему спорта.

Апликациони формулар

ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ ПРИВРЕДНА ЗОНА ХИСАР“   У ПРОКУПЉУ

– Пoзив

-План детаљне регулације „Привредне зоне Хисар“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, БРОЈ: 501-113/2018-05

ИЗВЕШТАЈО РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА И ОСТВАРИВАЊУ ЦИЉЕВА И ЕФЕКАТА ПРОГРАМА – СПОРТСКИ САВЕЗ ПРОКУПЉЕ 

Градска управа Града Прокупља обавештава јавност да је отпочела припрема Нацрта Одлуке о Градском већу Града Прокупља

Позив за јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету Града Прокупља за 2019. годину

Градско веће Града Прокупља обавештава јавност да је на седници, одржаној 14.12.2018. године, донет Закључак о утврђивању и упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о буџету Града Прокупља за 2019. годину.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи, која ће трајати до 18.12.2018. године до 10 часова.

Јавне трибине о нацрту Одлуке о буџету биће организоване 17.12.2018. године са почетком у 12 часова и 18.12.2018. године са почетком у 8 часова у свечаној сали Градске куће у Прокупљу.

Све примедбе, сугестије и предлоге заинтересовани могу доставити искључиво у писаној форми Одељењу за привреду и финансије Градске управе Града Прокупља (Улица Никодија Стојановића Татка број 2) најкасније до 18.12.2018. године до 10 часова.

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

-НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

ОБ А В Е Ш Т Е Њ Е

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 99.СТАТУТА ГРАДА ПРОКУПЉА (,,СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ“ БР.15/2018),ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ  ДА ЈЕ ОТПОЧЕЛА  СА РАДОМ НА ПРИПРЕМИ ИЗРАДЕ :

1.ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ГРАДА ПРОКУПЉА И ОБЈАВЉИВАЊУ ОДЛУКА И ДРУГИХ ПРОПИСА И АКАТА;

2.ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ  ДА ЈЕ ОТПОЧЕЛА ИЗРАДА НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 99.СТАТУТА ГРАДА ПРОКУПЉА (,,СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ“ БР.15/2018), ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ  ДА ЈЕ ОТПОЧЕЛА  СА РАДОМ НА ПРИПРЕМИ ИЗРАДЕ  ОДЛУКЕ О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА.

 

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ ПРИВРЕДНА ЗОНА ХИСАР“   у Прокупљу.    

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Ставља се на јавни увид нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама, како би се о нацрту исте спровела јавна расправа сходно члану 7.  Закона о финансирању локалне самоуправе, стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са Законом. Одлука се доноси након одржавања јавне расправе, може се мењати највише једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета јединице локалне самоуправе за наредну годину. Изузетно , Одлука се може  изменити и у случају доношења, односно измене, закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе

Јавни увид почиње 03. децембра 2018. године и траје до 07. децембра 2018. године  до 13. часова.  Јавна расправа ће се одржати 10.12.2018. године у 12. часова, у сали Града Прокупља.Примедбе, мишљења и сугестије на Нацрт  Одлуке о локалним комуналним таксама,  могу се предати искључиво у писаном облику на писарници Градке управе Града Прокупља.

О спровођењу јавне расправе стараће се Градска управа Града Прокупља.

Усвојањем Закона о накнадама за коришћење јавних добара регулисано је да акт Скупштине јединице локалне самоуправе утврђује висина накнаде, олакшице и плаћање накнаде, самим тим Јавни увид почиње 10. децембра 2018. године и траје до 14. децембра 2018. године  до 13. часова.  Јавна расправа ће се одржати 17.12.2018. године у 12. часова, у сали Града Прокупља.

Примедбе, мишљења и сугестије на Нацрт  Одлуке о локалним комуналним таксама,  могу се предати искључиво у писаном облику на писарници Градке управе Града Прокупља.

О спровођењу јавне расправе стараће се Градска управа Града Прокупља.

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА (преузми)

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРУШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА (преузми)

Јавни увид плана спровешће се у периоду од 30.11.2018. до 15. 12.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕО ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА

СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ , Број:501-102/2018-05

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА

СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ,Број:501-60/2018-05

Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди

Решење Одељења за инспекцијске послове Општинске управе Општине Прокупље бр.345-316/2018-08

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2018. години ЛАПЗ техничка подршка

Захтев за учешће у програму стручна пракса ЛАПЗ техничка подршка

О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ (ДРУГИ КРУГ)

Одлука о расписивању Конкурса за финансирање услуга социјалне заштите у Општини Прокупље наменски трансфер

КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката за пружање услуга социјалне заштите у Општини Прокупље – наменски транфер

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ 

-Службена белешак – Решење о иубору пројекта социјалне заштите у Општини Прокупље

ДРУГА ИЗМЕНА ЈАВНОГ ОБАВЕШТЕЊА О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛНИКА

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање предлога Посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине Прокупље у 2018. години

-Образац – Апликациони формулар;

-Изјава 

– Пропратно писмо 

Рок за достављање документације за Јавни позив за посебне програме у области спорта је до 30.10.2018. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У свечаној сали Општине Прокупље, 23. октобра, у уторак, са почетком у 15.30 сати, биће одржан састанак на коме ће се разговарати о детаљима и временском оквиру експропријације за потреба изградње ауто-пута Ниш-Белољин, Фаза 1.

Позивају се сви заинтересовани суграђани да присуствују састанку, како би представницима Коридора Србије, као будућем инвеститору изградње ауто-пута, поставили питања о поступку и начину спровођења експропријације.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

– На Конкурсу могу да учествују и студенти који студирају и у иностранству, само уколико се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије. Свој статус студенти доказују документом издатим од стране факултета.

-Захтев 

– Решење, којим се по спроведеном конкурсу награђују студенти

-Обавештавају се студенти који су на основу Решења добили једнократну новчану награду да се дана 14. и 17. децембра 2018. од 11.00 до 15.00 сати јаве у канцеларију број 38 у згради Грасдске управе (општина Прокупље) да потпишу уговор о дедели једнократне новчане награде. 

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2018

– Јавни конкурс 

-Обавезни прилози

-Листа вредновања и рангирања програма

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, број 501-79/2018-05

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,  број 501-80/2018-05 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2018. ГОДИНУ (РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2018.)

Јавна расправа о предлогу Одлуке о измени Одлуке о буџету за 2018. годину одржаће се 27. септембра 2018. године у канцеларији број 10 у згади Општине Прокупље , у времену од 10 до 12 сати. (документ можете преузети овде)

Позивају се сви заинтересовани грађани и правна лица да узму учешће у овој јавној расправи.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ СТАТУТА ГРАДА ПРОКУПЉА 

Јавна расправа о Нацрту Статута Града Прокупља спровешће се у периоду од 21. 09.2018. до закључно са 25. 09. 2018. године. Примедбе предлози и сугестије упућују се у писаном облику Општинском већу Општине Прокупље на адресу : Никодија Стојановића Татка бр. 2, 18400 Прокупље.

-Нацрт Статута Града Прокупља

-Закључак Општинског већа Општине Прокупље

РЕШЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ БРОЈ 354-238/2018-8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „ВИП МОБИЛЕ Д.О.О БЕОГРАД“

ОДЛУКУО РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИУ ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ И УВИДУ У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК       

РЕШЕЊЕ ГРАЂАВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ БР.354-72/2018-08

ПОЗИВ ЗА ЈАВНИ УВИД У САДРЖИНУ ПРЕДМЕТА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА АУТОПУТА Е-80, ДЕОНИЦА НИШ – ПЛОЧНИК 

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА ЗА УЧЕНКЕ ДОБИТНИКЕ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „НИС;а.д.Нови Сад,ул.Народног фронта бр.12

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУСТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  „Boki Food System ;П.Т.Р Доња Топоница   

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2019 ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НИС

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -ПРОЈЕКАТ МЕТАЛУРГ д.о.о из Прокупља

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ РАСПИСУЈУ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

– Образац за писање предлога пројекта 

-Образац буџета пројекта

-Наративни буџет 

-Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве

– Изјавава о прихватању обавеза корисника

-Изјава о одсуству сукоба интереса корисника

– Правилник

РЕШЕЊЕ о финансирању пројеката невладиних организација и Удружења из буџета Општине Прокупље

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКАТ „МЕТАЛУРГ“ ДОО ИЗ ПРОКУПЉА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018. ГОДИНИ ЗА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ТЕРМИНА ЗА ТРЕНИРАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ДРУГИХ АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИМА У СИСТЕМУ СПОРТА ЗА ПЕРИОД ДО 31. 12. 2018. 

– Образац пријаве 

-Изјава

-Пропратно писмо

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018. ГОДИНЕ

-Образац пријаве

– Изјава 

-Пропратно писмо 

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ОБАВЕШТЕЊА О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛНИКА 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

– Образац пријаве пројекта 

– Образац буџета пројекта 

-Образц изјаве 

– Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања 

– Решење о расподели средстава 

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА 

– Образац пријаве 

– Изјава 

-Пропратно писмо 

-Закључак о прихватању предлога вредновања квалитета годишњих програма

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУО ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОИЗВОДЊЕ КЕСА ТРЕГЕРИЦА И БИОРАЗГРАДИВИХ КЕСА „НЕЦА“ ТПП ПРОКУПЉЕ

Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА САВЕТОВАЊУ „ЗАЈЕДНО ДО ПОВЕЋАЊА ПРИНОСА И САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА УСЕВА“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (БИЗЛИНК)

Јавни позив за набавку радова – Регулација Стражавачке реке и реке Топлице у Прокупљу

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за пружање услуга социјалне заштите у општини Прокупље за 2018. год 

– Образац предлога пројекта

-Образац финансијског буџета 

-Oбразац наративног буџета 

-ОПК-пријава на конкурс 

– Одлука о изабраним пројектима социјалне заштите у Општини Прокупље и расподели средстава 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА „ГАМА“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦИЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА „НЕЦА“

КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (ЧИП, 21. 12.2017.)

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ИПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ПО ОБЛАСТИМА, ПОТРЕБАМА И ИНТЕРЕСИМА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

– Закључак Општинског већа о одобреним средствима за реализацију годишњих програма из области спорта у 2018. години.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ СЗТР „БАМ – ПАК“ (2018)

РЕШЕЊЕМ КОЈИМ СЕ ЗАБРАЊУЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА БР.2 НА КП 2900, КО ПРОКУПЉЕ – ГРАД , УЛ. МИЛОША ОБИЛИЋА БР.5

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ НАЛАЖЕ МОМИРУ ЈОВАНОВИЋУ СА ТЕРИТОРИЈЕ оПШТИНЕ пРОКУПЉЕ ДА ПРЕДУЗМЕ СВЕ МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА СТАРОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА БР.1 КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА КАТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 4688, ко ВЕЛИКА ПЛАНА

Обавештење о донетом решењу израде студије процене утицаја на животну средину пројекта ливнице обојених метала „Металург“.

Јавни позив на јавне консултације поводом Оквира политике расељавања и Плана укључења заинтересованих страна за пројекат изградње аутопута Е-80 Ниш – Плочник

Позив за јавне консултације

Позив за јавне консултације (енглески)

План укључивања заинтересованих страна

РПФ 2

РПФ 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ САГЛАСНОСТИ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦИЈА -ТЕЛЕКОМ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ВИП МОБИЛЕ 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Образац предлога пројекта 

Образац финансијског буџета 

Образац наративног буџета 

ОПК – Пријава на конкурс 

Исправка конкурса за финансирање и суфинансирање пројекта услуга социјалне заштите у општини Прокупље 

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2017. ГОДИНУ (РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2017.)

Јавна расправа о предлогу Одлуке о измени Одлуке буџету за 2017. годину одржаће се у периоду од 18. до 21. септембра 2017. године у канцеларији број 7 у згади Општине Прокупље , у времену од 11 до 13 сати.

Позивају се сви заинтересовани грађани и правна лица да узму учешће у овој јавној расправи. ( документ преузети овде)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Образац предлога пројеката

Образац финансијског буџета

Образац наративног буџета

ОПК – Пријава на конкурс

Обавештење о доношењу решења о одлучивању о потреби израде студије о процени утицаја

Јавно обавештење о расположивом износу у буџету Општине Прокупље за додатно финансирање годишњих програма по областима потреба и интереса грађана из члана 2. правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Прокупље.

Спортске организације које су заинтересоване за додатно финансирање годишњих програма у обавези су да програме поднесу Спортском Савезу Општине Прокупље закључно до 4.8.2017. године.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА  КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА САГЛАСНОСТ НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ – ГРИН ИНТЕРНАТИОНАЛ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018. ГОДИНИ.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018. ГОДИНИ.

ОГЛАС О ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

Образац пријаве за регистрацију стамбеног објекта (додатак)

Образац записника 

Образац пријаве за ажурирање података који се евидентирају у регистру стамбених заједница

Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице

ОБАВЕШТЕДОНЕТОМЊЕ О  РЕШЕЊУ ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ЗА ТЕЛЕКОМ ПК01

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ СТР ИВАНА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ЗА ГРИН ИНТЕРНАТИОНАЛ – НОВА БОЖУРНА 

ТРЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. годину.

Образац за писање предлога пројеката

Образац за буџет пројекта

Наративни буџет пројекта

Правилник о начину поступања остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација.

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПО ТРЕЋЕМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Образац 1 –  Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1 – Буџет пројекта

Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Решење о подели средстава за суфинансирање пројеката из буџета Општине Прокупље ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА СТР „ИВАНА“ ВРЛИКА ПЛАНА, ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЈЕ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА „АНДРЕЈИЋ“ ДОО БЕЛОЉИН У ОБАВЕЗИ ДА АЖУРИРА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ПРЕРАДЕ ВИШЊЕ У АЛКОХОЛУ – „ГРИН ИНТЕРНАТИОНАЛ“, НОВА БОЖУРНА, ПРОКУПЉЕ 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГКОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „HAMMEUM“ ПРОКУПЉЕ 

Закључак о одбацивању пријаве на јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Hammeum“ Прокупље

KОНКУС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Образац предлога пројекта

Пријава на конкурс 

Образац финансијског буџета пројекта

Образац наративног буџета 

Одлука о избору пројеката социјалне заштитеу општини Прокупље

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ ЛЕТЊИХ БАШТИ

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. годину.

Образац за писање предлога пројекта

Образац за буџет пројекта

Наративни буџет пројекта

Правилник о начину поступања остваривања права на доделу средстава из биџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација.

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ПО ДРУГОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА – АНДРЕЈИЋ ДОО

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2017. ГОДИНИ.

ОГЛАС ЗА ПРЕДСЕДНИЧКЕ ИЗБОРЕ 2017. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ТЕЛЕКОМ – ВЕЛИКА ПЛАНА

ОГЛАС за прикупљање писмених понуда за преузимање испуњења Уговора о преносу права својине ОВ IIбр.51/2012 од 21.05.2012.године и Анекса овог уговора ОПУ:128-2017 од 21.02.2017.године

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ОБАВЕШТЕЊА О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ИЗ ЧЛАНА 2 ПРАВИЛНИКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ГРУПЕ ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ ЗА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 

НАРАТИВНИ БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

ПРАВИЛНИК о начину поступања остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних орханизација

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ  ЗА 2017. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ТЕЛЕКОМ – ВЕЛИКА ПЛАНА

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛИКА

Јавно обавештење 1

Јавно обавештење 2

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ДА ЗАКЉУЧНО СА 07.02.2017. ГОДИНЕ ДОСТАВЕ СВОЈЕ ПРЕДЛОГЕ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ДОК ЋЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА БИТИ РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Јавна расправа о буџету Општине Прокупље за 2017 годину одржаће се у канцеларијама број 7 и 10 у згради Општине Прокупље  у периоду од 22. до 27. децембра у времену од 10 до 14 сати. Позивају се сви заинтересовани грађани и правна лица да узму учешће у јавној расправи.

Нацрт буџета Општине Прокупље за 2017. годину 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Одлука о комуналним таксама

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Пријава на конкурс -ОПК- ОБРАЗАЦ

Образац предлога пројекта

Образац финансијског буџета 

Образац наративног буџета

ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА – БИЛБОРДА И СИТИ-ЛАЈТОВА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА  ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОБИТНИЦИМА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ФОНДА ЗА ТАЛЕНТЕ

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Пријава 

Образац предлога пројекта

Образац финансијског буџета

Образац наративног буџета

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ ДАКИ МЕТАЛ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

Захтев за новчану награду

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА АУТОПУТА Е-80, ДЕОНИЦА НИШ – ПЛОЧНИК 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА „ДАКИ МЕТАЛ“ ДОО БЕОГРАД

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Позивју се заинтересовани  да узму учешће у јавној расправи о предлогу Одлуке о измени Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године.

Увид у  предлог Одлуке о измени Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године, можете остварити на званичној интернет страници Општине Прокупље prokuplje.org.rs или у згради Општине Прокупље  од 26. 9 . до 29.9. 2016. године  у канцеларији број 10  у времену од 10 до 13 сати.

Предлог Одлуке о измени Одлуке о буџету ОПштине Прокупље за 2016. годину

авештење о попису нелегално изграђених објеката

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  у државној својини у општини Прокупље

Позив за подношење понуде за извођење радова за санацију корита Драгушке реке у Белољину

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

И Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н О Г  К О Р И Д О Р А  А У Т О – П У Т А  Е – 80,

Д Е О Н И Ц А  Н И Ш – М Е Р Д А Р Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAS

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAST

РЕШЕЊЕ II О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ – 2016.

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана, односно невладиних организација („Сл. лист Општине Прокупље“ број 10/14)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЛЕОНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

Образац – пријава за пројектно суфинансирање

Образац – буџет пројекта

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА,

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ ОБИМ И САДРЖАЈ ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА GRIN INTERNATIONAL

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  у општини Прокупље 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЛЕОНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА VIP – ПЕТРОВАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ЗА ИЗРАДУ

СКУЛПТОРСКОГ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 

II  ПЕШАДИЈСКОМ ПУКУ „КЊАЗ МИХАИЛО“ I ПОЗИВА У ПРОКУПЉУ

ИНФОРМАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПАРКА

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ЖИРИЈА СА КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ СКУЛПТОРСКОГ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОМЕН ОБЕЛЕЖИЈА  II ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА „КЊАЗ МИХАИЛО“ IПОЗИВА У ПРОКУПЉУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА СТР „ИВАНА“

Обавештењр Владе Републике Србије

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ НОВОГ ЗАКОНА О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ОД 8. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА VIP MOBILE

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА GRIN INTERNATIONAL

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П0+П+1

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У 2016. ГОДИНИ

Јавни позив

зактев за учешће

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У 2016. ГОДИНИ

Јавни позив

Захтев за учешће

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА СТР ИВАНА – ВЕЛИКА ПЛАНА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА МИАС ДОО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИБОТНУ СРЕДИНУ ЗА МИАС ДОО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ВИП

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА АЗТР 3-М

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА АЗТР 3-М

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ВИП

 

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ – 2016.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана, односно невладиних организација („Сл. лист Општине Прокупље“ број 10/14)

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ЗА ГОДИШЊЕ, ДОДАТНЕ И ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ 3

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ 5

 

Јавна расправа о Програму развоја спорта у општини Прокупље за период од 2016 – 2020. године одржаће се у петак, 15. јануара 2016. од 10 часова у Свечаној сали Општине Прокупље. Нацрт програма можете погледати овде:

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ ЗА ПЕРИОД 2016 – 2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Позивју се заинтересовани  да узму учешће у јавној расправи о предлогу Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године.

Увид у  предлог Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године, можете остварити на званичној интернет страници Општине Прокупље www.прокупље.орг.рс или у згради Општине Прокупље  од 28.12. до 30.12. 2016. године  у канцеларији број 38 у времену од 10 до 13 сати.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЅА 2016. ГОДИНУ

Величина слова: