Конкурси, обавештења и огласи


 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА  ОД “АУТО МИРКО 2” – ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ О.Д. “АУТО МИРКО 2 ЛАЗИЋ СРЂАН И ДР”   

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА  ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ  

-Зајључак о упућивању на јавну расправу; 

-Нацрт Планског документа у области запошљавања за период 2021. до 2023. године;

-ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ 

 Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину и одржавање јавне презентације и расправе

– Обавештење

– Обавештење о издатој дозволи за управљање отпадом оператеру МБ – МЕТАЛ ПЛУС Прокупље

ПОЗИВ ЗА ЈАВНИ УВИД ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНОГ ПУТА ПРОКУПЉЕ -ВОДИЦЕ

– УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА  ИЗГРАДЊУ  ПРИСТУПНОГ  ПУТА ПРОКУПЉЕ-ВОДИЦЕ до каменолом

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ ЈАВНОГ УВИДА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИОСТУПНОГ ПУТА ПРОКУПЉЕ – ВОДИЦЕ (до каменолома)

– Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за управљање отпадом оператера МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ

– ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– РЕШЕЊЕ О НАГРАЂЕНИМ СТУДЕНТИМА ГРАДА ПРОКУПЉА У 2021. ГОДИНИ

Накнадно ће бити обавештење о потписивању уговора (путем сајта, медија)

-УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

Јавни позив за давање у закуп са могућношћу откупа стамбених јединица за избеглице на територији Републике Србије

– Јавни позив

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

– Закључак о упуђивању на јавну расправу нацрта Одлуке о буџету Града Прокупља за 2022. годину  

– Нацрт Одлуке о буџету града Прокупља за 2022. годину

Јавни  позив за учествовање у поступку доделе КОНЦЕСИЈЕ  за финансирање, управљање и обављање комуналне делатности везаних за паркинг места, чистоћу града, градске тржнице и градско зеленило у Граду Прокупљу бр. 400-900/21-01, објављен у ,,Службеном гласнику РС” бр.113/2021 дана  29.11.2021. године. 

– Јавни позив

– Јавни позив – додатак 2

– Јавни позив – на енглеском језику

Јавни позив – додатак 2 на енглеском језику

 ПЛАН УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ (ЕСМП) ЗА ПРОЈЕКАТ „ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА „ПИЈАЦА“ У ПРОКУПЉУ

-План управљања животном средином и друштвеном (ESMP) за општину Прокупље – комплекс Зелене пиијаце;

-Жалбени механизам;

ЈАВНИ ОГЛАС

о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Прокупља, јавним надметањем

-Јавни позив;

-Изјава о губитку права на депозит (за правна лица);

-Изјава о губитку права на депозит (за физичка лица);

-Изјава о прихватању услова;

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ ТАКСАМА И НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Одељење локалне пореске администрације спровешће јавну расправу о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрта Одлукe о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина. Јавна расправа се спроводи у складу са  чланом 7. Закона о финансирању локалне самоуправе. Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са Законом. Одлука се доноси након одржавања јавне расправе, може се мењати највише једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета јединице локалне самоуправе за наредну годину. Изузетно, Одлука се може изменити и у случају доношења, односно измене, закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе.

Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрта Одлукe о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина објављен је  на званичном сајту Града Прокупља  од  15. новембра 2021. године.

Јавна расправа ће се одржати 25.11.2021. године у 14. часова, у Свечаној сали у згради Градске управе Града Прокупља, у улици „Никодија Стојановића Татка“ бр.2  у Прокупљу.

Примедбе, мишљења и сугестије на Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрта Одлукe о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина, услед пандемије COVID – 19 изазване вирусом SARS-COV-2 могу се предати и путем маил-а lokalnaporeskapk@gmail.com до 25.11.2021. године до 13 часова.

О спровођењу јавне расправе стараће се Градска управа Града Прокупља – Одељење локалне пореске администрације а јавну расправу водиће руководилац Одељења са сарадницима.

-Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама; 

-Нацрт Одлукe о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина;

 

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА “МБ МЕТАЛ ПЛУС” ПРОКУПЉЕ

ЈАВНА РАСПРАВА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТНЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ДОЛОМИТСКИХ МЕРМЕРА КАО ТГК ЛЕЖИШТА МАРКОВО ГУВНО БИЋЕ ОДРЖАНА ДАНА 02.11. 2021. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 12.000 САТИ У СВЕЧАНОЈ САЛИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Обавештење;

ДРУГИ ЈАВНИ KОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма или пројеката који су од јавног интереса у области социјалне заштите у граду Прокупљу

– Јавни позив

-Записник са отварања пријава на Драги конкурсза финансирање и суфинансирање пројеката за пружање услуга социјалне заштите у Граду Прокупљу са мишљењем комисије; 

– Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

-Образац за писање предлога пројекта за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

-Наративни буџет;-

-Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве;

– Образац буџета пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

Изјава о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног конкурса за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Града Прокупља;

– И З Ј А В А o прихватању обавезе корисника средстава Града Прокупља

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

-Јавни позив; 

-Захтев;

На Конкурсу могу да учествују и студенти који студирају и у иностранству, само уколико се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије. Свој статус студенти доказују документом издатим од стране факултета.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

-Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта одлуке о измени одлуке о буџету Града Прокупља за 2021. годину

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2021. годину

ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМТРИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив

-Образац пријаве

 ОБЈАВА РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ТРГА ТОПЛИЧКИХ ЈУНАКА У ПРОКУПЉУ

Одлука о додели награда

– Извештај жирија

– Прва награда

– Друга награда

– Трећа награда

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ – ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

– Позив

-Захтев

РЕШЕЊЕ којим се награђују ученици добитници награда на републичким такмичењима као и четири група ученика које су екипно учествовале на такмичењу

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ – ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

– Позив

– Пријава

– ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ

– САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА

– ОГЛАС О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ПРОКУПЉЕ СА ПОЗИВОМ СВИМ ПОВЕРИОЦИМА ЗА ПРИЈАВУ ПОТРАЖИВАЊА

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ НОСИЛАЦА ПРОЈЕКТА СЗР “ТАСИЋ-КОП” ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ДОЛОМИТСКОГ МЕРМЕРА КАО ТГК ИЗ ЛЕЖИШТА “ГРАБАК” КОД ПРОКУПЉА

Други јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација и удружења грађана из буџета града Прокупља за 2021. годину (објављено 05.08.2021.)

– Јавни позив

– Образац за писање пројекта

– Образац буџета

– Образац наративног буџета

– Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве

– Изјава о одсуству сукоба интереса

– Изјава о прихватању обавезе корисника

– Правилник

– Решење о образовању Комисије за оцену и избор пројеката невладиних организација и удружења грађана

– Листа вредновања и рангирање пријављених пројеката

– Одлука о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана у граду прокупљу и расподели средстава

– ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ У ПРВОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ ЗА 2021. ГОДИНУ

– ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉЕ

Конкурс за дизајн

„Урбанистичко – архитектонско решење уређења Трга топличких јунака“ у Прокупљу

-Јавни позив;

-Конкурсна документација;

-Правилник о начину и поступку расписивања урбанистичко – архитектонских конкурса („Сл. лист Р.С.“ бр.31/2015)

-Услови Завода за заштиту споменика културе Ниш;

-КТП DWG;

-Прилози за правна лица:

1.Прилог 1

2.Прилог 2

-Прилози за физичка лица:

1. Прилог 1

2.Прилог 2

-ПГР Прокупља :

1.Текст;

2.Графички прилози:

-Намена;

-Саобраћај;

-Копија плана водова;

1. КВ;

2.Легенда за копију планаводова;

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

– Захтев за подстицаје за инвестиције Кредитну  подршку по Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2021 годину.

 –Захтев за подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2021 годину.

-Захтев за  подстицаје за меру Подршка младима у руралним подручјима по Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2021 годину.

-За подстицаје за меру Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју  по Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2021 годину

-З    А    Х    Т    Е    В за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) у 2021. години

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

-Закључак

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2021. ГОДИНИ ЗА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ТЕРМИНА ЗА ТРЕНИРАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИМА У СИСТЕМУ СПОРТА

-УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ ВОДЕ ИЗ СИСТЕМА ЈАВНОГ ВОДОВОДА

-ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА  (30.06. 2021.)

-НАЦРТ ПЛАНА ПОДЕЛЕ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ ИЗДВАЈАЊА УЗ ОСНИВАЊЕ

ЗАХТЕВ ЈКП “ХАМЕУМА” ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА ВОДОСНАБДЕВАЊА (25.06.2021.)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ  ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

-Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

-Јавни позив

 ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

-Закључак о упућивању на јавну расправу Нацрта Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2021. годину; 

-Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2021.

-Решење 354-46/2021-08 од 6.6.2021.

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ “АНДРЕЈИЋ” БЕЛОЉИН

 

Конкурс за дизајн

„Урбанистичко – архитектонско решење уређења Трга топличких јунака“ у Прокупљу

-Јавни позив;

-Конкурсна документација;

-Правилник о начину и поступку расписивања урбанистичко – архитектонских конкурса (“Сл. лист Р.С.” бр.31/2015)

-Услови Завода за заштиту споменика културе Ниш;

-КТП DWG;

-Прилози за правна лица:

1.Прилог 1

2.Прилог 2

-Прилози за физичка лица:

1. Прилог 1

2.Прилог 2

-ПГР Прокупља :

1.Текст;

2.Графички прилози:

-Намена;

-Саобраћај;

-Копија плана водова;

1. КВ;

2.Легенда за копију планаводова;

-ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА КОНКУРСА ЗА ДИЗАЈН;


– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ, КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА

-Јавно обавештење

ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  

-Јавни позив;

-Пријава на оглас;

-Пројекат “План за управљање животном средином и социјалним окружењем”

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив;

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2021. ГОДИНИ

– Решење о расписиваљу Јавног позива о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Прокупља за 2021.

-Јавни позив за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Прокупља ;

-Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса ну области јавног информисања;

– Предлог  Стручне комисије за расподелу средстава по конкурсу;

-Решење о расподели средстава по расписаном јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Града Прокупље ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

-Образац 1а – Буџет пројекта

–Изјава учесника на конкурсу да се бави производњом медијског садржаја;

Образац 2-Наративни-извештај -1

Образац 2- Финансијски извештај

 ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

-Закључак о упућивању на јавну расправу Нацрта Одлуке о иумени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2021. годину; 

-Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2021. годину;

ЈАВНИ ОГЛАС

о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Прокупља, јавним надметањем

 – Јавни позив;

-Изјава о губитку права на враћање депозита (правно лице);

-Изјава о губитку права на враћање депозита (физичко лице);

-Изјава о прихватању свих услова огласа;

-Обавештење;

-О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о пријему захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада оператера “АНДРЕЈИЋ” ДОО, пошта Белољин  18424 бб, Прокупље; 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

-ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ; 

 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ  ЗА ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ОКРУЖЕЊЕМ
за пројекат ”ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА У ПРОКУПЉУ ”

-Јавни позив;

-Пројекат “План за управљање животном средином и социјалним окружењем”

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив;

ЈАВНИ KОНКУРС

за финансирање и суфинансирање програма или пројекта који су од јавног интереса у области социјалне заштите у граду Прокупљу

-Јавни позив;

-Образац за писање предлога пројекта за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

-Наративни буџет;-

-Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве;

– Образац буџета пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

Изјава о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног конкурса за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Града Прокупља;

– И З Ј А В А o прихватању обавезе корисника средстава Града Прокупља

– Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација и удружења грађана из буџета града Прокупља за 2021. годину

– Јавни позив

-Образац за писање пројеката

– Образац буџета

– Образац наративног буџета

– Изјава о одсуству сукоба интереса

– Изјава о прихватању обавезе корисника

-Решење о образовању Комисије за оцену и избор пројеката  невладиних организација и удружења грађања

-Листа вредновања и рангирање пријављених пројеката

-Одлука о расподели средстава

– Правилник 

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИМ КУПЦИМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЛИ ПРИРОДНОГ ГАСА

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ „ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА „ПИЈАЦА“, НА КП. БР. 305,306, 312/1, 313/1, 314 И 315 СВЕ К.О. ПРОКУПЉЕ ГРАД У ПРОКУПЉУ“

-Позив

-Образац за достављање сугестија

-План управљања животно средином и друштвом (ESMP) за општину Прокупље – комплекс зелене пијаце

 

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ   (ДРУГИ КРУГ)

-Одлука;

-Сагласност;

-Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Прокупља, јавним надметањем

-Изјава о губитку права на враћање депозита – физичка лица

-Изјава о губитку права на враћање депозита – правна лица

-Изјава о куповини непокретности у јавној својини Града Прокупља

-РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА У ВИСИНИ ОД 33.000,00 СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ПРОКУПЉА;

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ   (ПРВИ КРУГ)

-Одлука;

-Сагласност;

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Позив за јавну расправу

Градско веће Града Прокупља, на седници одржаној 30. новембра, донело је Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о буџету Града Прокупља за 2021.

Јавна расправа траје до 2. децембра  2020. године  до 14 сати. Сви заинтересовани могу своје предлоге, сугестије и примедбе да упуте путем мејла и то на адресе: ackom.pk@gmail.com, sanja.marjanovic482@gmail.com и aleksapk@gmail.com.

Примедбе, предлози и сугестије за јавну расправу, достављају се у писаној форми на писарници Градске управе Града Прокупља, улица Никодија Стојановића Татка број 2, најкасније до 13. 12.2019. до 12 сати.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи.

-Закључак о упућивању на јавну расправу Нацрта одлуке о буџету града Прокупља за 2021. годину;

-Нацрт одлуке о буџету Града Прокупља;

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

-Јавни позив;

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

-Решење о нацрту Одлуке о утврђивању елемента пореза за територију града Прокупља за 2021. годину; 

-Одлука о утврђивању елемента пореза за територију града Прокупља за 2021. годину; 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Решење о нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији града Прокупља;

-Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији града Прокупља;

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

-Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина;

-Нацрт Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина;

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

-Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта одлуке о комуналним таксама; 

-Нацрт Одлуке о комуналним таксама;

– ВОЈНА ВЕЖБА НА ВЕЖБАЛИШТУ “СТРАЖАВА” — ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ГРАДА ПРОКУПЉА;

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

– На Конкурсу могу да учествују и студенти који студирају и у иностранству, само уколико се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије. Свој статус студенти доказују документом издатим од стране факултета.

-Захтев 

ЈАВНИ ПОЗОВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАЈАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2020. ГОДИНИ 

-Јавни позив

-Образац пријаве

-Изјава о партнерству

-Пропратно писмо

-Изјава да не постоје препреке

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив 

– Образац за писање предлога пројеката

– Образац буџета

– Наративни буџет

– Изјава подносиоца пријаве

– Изјава о одсуству сукоба интереса

– Изјава о прихватању обавезе корисника средстава

– Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета града Прокупља за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

– Решење о образовању комисије за оцену и избор пројекта невладиних организација и удружења грађана

– Ранг листа пројеката Удружења грађана и НВО

-ОДЛУКА о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана у граду Прокупљу и расподела средстава

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НОЋНО ОРОЧЕЊЕ

Јавни позив за учествовање у поступку доделе КОНЦЕСИЈЕ за финансирање, ревитализацију, управљање и обављање фармацеутске делатности у Граду Прокупљу и другим јединицама локалне самоуправе у Топличком округу у којима ЗУ Апотека Прокупље обавља фармацеутску делатност

-Јавни позив;

-Додатак јавном позиву (Уговор о поверљивости);

-Додатак јавном позиву (Услови за учествовање у Поступку доделе концесије и докази за њихово испуњење);

-Обавештење о измени услова за учествовање у поступку доделе концесије и доказима за њихово испуњење;

-Одлука о избору најповољније понуде

 

                   КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОКУПЉА РАСПИСАО ЈЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2020. ГОДИНУ, СА РАЧУНИМА ЗАКЉУЧНО СА 31.10 2020. ГОДИНА . ЗАХТЕВИ СЕ ПОДНОСЕ ДО 10.11. 2020. ГОДИНЕ.

-Конкурс;

Захтев за остваривање права на Одрживо коришћење пољопривредног земљишта у 2020.години;

Захтев за подстицаје за органску производњу;

Захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материја (вештачко осемењавање) у 2020. години;

Захтев за  подстицаје за меру у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Конкурсу; 

Захтев за  подстицаје за инвестиције – Подршка младима у руралним подручјима;  

Захтев за  подстицаје за меру- Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју;

 –Захтев за  подстицаје за меру – Кредитну  подршку;

-Захтев за набавка опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића и опреме за дегустационе сале;

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА АЖУРИРАНЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

-ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020. год.

-ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив

-Изјава

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

-Изјава за потребе Јавног позива за попуњавање јавног положаја

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О АЖУРИРАНОЈ СТУДИЈИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 ИНТЕРНИ КОНКУРС 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ 

-Позив

-Захтев

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

-Позив

-Пријава

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИТОТНУ СРЕДИНУ – Изградњa фекалне канализације са пратећим објектима и црпним станицама и постројења за пречишћавање отпадних вода за градска насеља Града Прокупља: Нова Божурна, Ново Село,Бабин Поток, Доња и Горња Стражава, Доња и Горња Трнава, Ресинац, Мала Плана и Белољин   на територији града Прокупља.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ – ПОПЛАВЕ

-Позив 

-Захтев за пријаву штете

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ЗА ТОППЛАН-ПРОМЕТ МАЛА ПЛАНА;

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ  ПЛАКЕТЕ И ПОХВАЛНИЦА СВЕТОГ ПРОКОПИЈА  

Организациони одбор за обележавање градске славе Свети Прокопије позива појединце, организације, удружења грађана да упуте своје писане предлоге за доделу овогодишњих признања, која се традиционално додељују поводом славе. Предлози се могу доставити већ данас 7. јула на мејл адресу, pr.sluzba@prokuplje.org.rs и kabinet@prokuplje.org.rs, а последњи дан за достављање је 14. јул 2020. године. Предлози се могу доставити и на писарницу Градске управе, или поштом на адресу Град Прокупље , Никодија Стојановића Татка бр.2 18400 Прокупље.

Плакета Свети Прокопије, као највеће признање Града Прокупља, додељује се за посебно исказане резултате и достигнућа у области науке, културе, образовања, привреде, здравствене заштите, заштите животне средине, за развој локалне самоуправе и хуманитарно деловање у граду Прокупљу.

Додељује се једна Плакета Свети Прокопије и то појединцу или организацији и три похвалнице.

Плакета се може доделити истом лицу или организацији само једанпут.

Предлоге за додељивање Плакете и похвалница могу упућивати физичка и правна лица, као и градски органи.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2020. ГОДИНИ

– Решење о расписиваљу јавног позива о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Прокупља за 2020.

-Јавни позив за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Прокупља ;

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1а – Буџет пројекта

Образац 2-Наративни-извештај -1

Образац 2- Финансијски извештај

-Решење о образовању Конкурсне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања;

-Решење о расподели средстава;

-Записник са састанка Комисије са предлогом о расподели средстава;

-Обавештење за учеснике конкурса који су су добили мањи износ средстава од траженог;

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД ПРОКУПЉЕ РАСПИСУЈУ ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ

-Јавни позив;

-Захтев за учешће у програму стручне праксе; 

-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА НАКНАДУ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

-ЈАВНИ ПОЗИЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ  ЗА 2020.год.

-Позив;

– Захтев за остваривање права за једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу;

-ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ, КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА 

-Образац пријаве

-Образац пријаве изградње објекта

-Образац пријаве стипендија

-Изјава о партнерству

-Пропратно писмо

-Изјава да не постоје препреке

-ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛAСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2020. ГОДИНИ ЗА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ТЕРМИНА ЗА ТРЕНИРАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИМА У СИСТЕМУ СПОРТА 

-Образац пријаве;

-Изјава о партнерству;

-Пропратно писмо;

-Изјава да не постоје препреке;

-ОБАВЕШТЕЊЕ – ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА НАСТАВЉА СА  ИЗЛАГАЊЕМ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ПРОКУПЉА;  

-ОБАВЕШТЕЊЕ – ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА НАСТАВЉА СА  ИЗЛАГАЊЕМ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ПРОКУПЉА;  

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋАВАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Препоруке намењене општој популацији, препоруке за ученике и запослене у образовним институцијама, за понашање на послу, у јавном превозу, у комерцијалним објектима, трговинама, пиљарама, стамбеним зградама, парковима и са саветима за психолошку подршку које је израдио Институт за јавно здравље Ниш (Центар за промоцију здравља).

-Препоруке за рад вртића, теретана, фризерских и козметичких салона и за понашање у јавном превозу које је израдио Градски завод за јавно здравље Београд.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 бр.532561/2020 од 16. марта 2020. године, Градска управа Града Прокупље обуставља рад  са странкама путем непосредног контакта (рад на шалтерима и слично).Грађани се службама Градске управе са захтевима, примедбама и др. могу обратити путем мејла или телефонским путем. Мејл адресе и телефонски бројеви  служби Градске управе Града Прокупља:

Одељење за финансије:

Одсек за трезор и буџет , контак тел: 027/324 -040, лок. 107;

Одсек за јавне набавке, контакт тел: 027/324 -040, лок. 120;

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство

Одсек за имовинско правна питања , контакт тел: 027/324 -040, лок. 108;

Одсек за обједињену процедуру , контакт тел: 027/324 -040, лок. 112;

Одсек за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине,
контакт тел: 027/324 -040, лок. 106;

Све радње обављати преко CEOP-a (Централна евиденција обједињене процедуре)

Одељење Општа управа

Одсек за  нормативно правне послове , контакт тел: 027/324 -040, лок. 102

Одсек за лична стања грађана и матичне књиге, контакт тел: 027/324 -040, лок. 105

Мејл адреса:     maticar@prokuplje.org.rs

Одсек за опште послове 027/324 -040, лок. 137

Одсек за борачко и инвалидску заштиту  324-040, лок. 105

 

Одељење за друштвене делатности

Одсек за образовање и културу,  контакт тел: 027/324 -040, лок. 138;

Одсек за односе са јавношћу и протокол, контакт тел: 027/324 -040, лок. 104;

Мејл адреса:   pr.sluzba@prokuplje.org.rs

Канцеларија за омладину спорт и физичку културу, : 027/324 -040, лок. 138;

Група за избегла, прогнана и расељена лица и мањинска права, контакт тел: 027/322- 730

Мејл адреса :poverenistvo@prokuplje.org.rs

Одсек дечије заштите тел. 025/321 -952,

Мејл адреса:   decija.zastita@prokuplje.org.rs

Одељење за пољопривреду

Контакт телефон : 027/324 -040, лок. 121 и 138;

Одељење за локалну пореску администрацију

У оквиру Одељење за локалну пореску администрацију образују се:

Одсек за утврђивање и контролу јавних прихода,

Одсек за наплату, пореско књиговоство и извештавање.

Контакт тел: 027/329 – 926 и 027/329 – 927

Меј адреса:    lokalnaporeska@gmail.com

Одељење за инспекцијске послове:

Контакт телефон : 027/324 -040, лок. 103 и 106;

 Мејл адреса: inspekcija@prokuplje.org.rs

,

НАРЕДБЕ И ПРЕПОРУКЕ КРИЗНОГ ШТАБА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА 

– НАРЕДБА О ПРЕКИДУ РАДА СВИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА;

-НАРЕДБА О РАДУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА;

-НАРЕДБА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА; 

-НАРЕДБА О ПРЕКИДУ РАДА ШКОЛСКИХ И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА;

-НАРЕДБА ЈАВНИМ ПРЕВОЗНИЦИМА; 

-НАРЕБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ БЕСПЛАТНЕ ДОСТАВЕ ХРАНЕ И ЛЕКОВА ЛИЦИМА СТАРИЈИМ ОД 65 ГОДИНА;

-ПРЕПОРУКА ЈАВНИМ ПРЕВОЗНИЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА;

 

-Институт за јавно здравље Ниш – Знаци инфекције корона вирусом;

-Институ за јавно здравље Ниш – Како се заштитити од корона вируса;

 

Обавештење о увиду у бирачки списак

Излаже се на увид грађанима Града Прокупља део Јединственог бирачког списка за Град Прокупље, почев од 5. марта 2020. године. Увид у део бирачког списка грађани могу извршити непосредно у Одељењу за општу управу (Никодија Стојановића Татка бр.2) сваког радног дана од 7 до 20 часова.   Грађани увид могу вршити и на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о ЈМБГ (https://upit.birackispisak.gov.rs/).

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Увид у Јединствени бирачки списак могу вршити и интерно расељена лица са Косова и Метохије, која имају пријављено боравиште на територији града Прокупља.

Грађани који ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта морају поднети захтев Градској управи да се у бирачки списак упише тај податак, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 4. априла 2020. године.

Након закључења бирачког списка 10. априла 2020. године грађани захтеве за упис и промену/исправку података подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе, преко Градске управе, најкасније 72 часа пре дана избора, односно до 22. априла 2020. године. Захтеви се подносе у згради Градске управе у  улици Никодија Стојановића Татка бр. 2, канцеларија бр. 40.

Све додатне информације грађани могу добити на телефоне 027/329-377 и путем мејла biracki.spisak@prokuplje.org.rs .

–  ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – Носиоца пројекта  ,АКИ ЛОВАЦ д.о.о из Мале Плане

– ОБАВЕШТЕЊЕ ПМФ НИШ – Реализација пројекта ОИ 171025

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА

-Позив  

-Образац за писање пројекта

-Образац буџета 

-Образац наративни

-Изјава подносиоца пријаве 

-Изјава о нодсуству сукоба интереса 

-Изјава о прихватању средстава 

-Правилник

-Решење о образовању Комисије за оцену и избор пројеката невладиних организација и удружења грађана

-Ранг листа пројеката Удружења грађана и НВО;

-Одлука о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана у граду Прокупљу и расподела средстава;

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНОМ РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛНИКА

ЈАВНИ KОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ ЗА 2020. ГОДИНУ

-Јавни позив;

-Образац за писање предлога пројекта за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

-Наративни буџет;-

-Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве;

– Образац буџета пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

Изјава о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног конкурса за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Града Прокупља;

– И З Ј А В А o прихватању обавезе корисника средстава Града Прокупља

-Решење о образовању Комисије за оцену и избор пројеката који су од јавног интереса у области социјалне заштите

– Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ – ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

– ПРИЈАВА за спровођење јавног рада – 2020. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Решење о додели новчане награде студентима у 2019. години

Позив за јавну расправу

Градско веће Града Прокупља, на седници одржаној 5. децембра, донело је закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи.

Јавна расправа о нацрту траје до 13. 12. 2019. са почетком до 12 сати. Јавна трибина биће организована у уторак 10.12. 2019. године са почетком од 14 сати у Свечаној сали у згради Градске управе Града Прокупља.

Примедбе и предлози са јавне расправе, достављају се у писаној форми Одељење локалне пореске администрације, Градске управе Града Прокупља, улица Никодија Стојановића Татка број 2, најкасније до 13. 12.2019. до 12 сати.

-Закључак Већа

-Нацрт одлуке

Позив за јавну расправу

Градско веће Града Прокупља, на седници одржаној 5. децембра, донело је закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи.

Јавна расправа о нацрту траје до 13. 12. 2019. са почетком до 12 сати. Јавна трибина биће организована у уторак 10.12. 2019. године са почетком од 14 сати у Свечаној сали у згради Градске управе Града Прокупља.

Примедбе и предлози са јавне расправе, достављају се у писаној форми Одељењу локалне пореске администрације Градске управе Града Прокупља, улица Никодија Стојановића Татка број 2, најкасније до 13. 12.2019. до 12 сати.

-Закључак Већа

– Нацрт одлуке

Позив на јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету Града Прокупља за 2020. годину

Градско веће Града Прокупља, на седници одржаној 4. децембра, донело је закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о буџету Града Прокупља за 2020. годину. Јавна расправа трајаће до 9. децембра до 10 сати.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи.

Јавна трибина о нацрту Одлуке о буџету Града Прокупља за 2020. годину, биће организована у петак, 6. децембра, са почетком у 8 сати, у Свечаној сали Града Прокупља.

Примедбе и предлози са јавне расправе, достављају се у писаној форми Одељењу за привреду и финансије, Градске управе Града Прокупља, улица Никодија Стојановића Татка број 2, најкасније до 9. децембра до 10 сати.

-Закључак о упућивање на јавну расправу  Нацрта одлуке о буџету Града Проупља за 2020. годину.

Нацрт одлуке о буџету Града Проупља за 2020. годину..

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДАСТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-На захтев носиоца пројекта „НИС;а.д.Нови Сад,ул.Народног фронта бр.12 – Број:501-93/2019-05   

РЕШЕЊЕ бр . 501-95/2019-08 – МЕТАЛАЦ ПОСУЂЕ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ , ул.кнеза Александра 212, Горњи Милановац, продајни простор у Прокупљу, ул. Цара Лазара 26;

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ЈАВНИ ПОЗИВЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕУ 2019. ГОДИНИ ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

 -Захтев за учешће у програму стручне праксе ЛАПЗ техничка подршка 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА -На Конкурсу могу да учествују и студенти који студирају у иностранству, само уколико се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије. Свој статус студенти доказују документом издатим од стране факултета.

-ЗАХТЕВ

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА

ОБРАЗАЦ буџета пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА за учешће на другом Јавном конкурсу за финансирање удружења из буџета Града Прокупља за  2019. годину  

ИЗЈАВА o прихватању обавезе корисника средстава Града Прокупља

 –ИЗЈАВА о прихватању обавезе подносиоца пријаве

ИЗЈАВА о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног конкурса за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Града Прокупља у 2019. години

Наративни буџет

П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

-Ранг листа пројеката удружења грађана

-Одлука о изабру пројекта невладиних организација и удружења у Граду Прокупљу и расподела средстава 

Градска управа Града Прокупља, Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство,у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и чл. 37-44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

                         ПРОКУПЉА

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Прокупља ( у даљем тексту: Плана ) објављена је у  ”Службеном лист града Прокупља” број 4/2019.

РАНИ ЈАВНИ УВИД   одржаће се од 05. октобра до 19. октобра 2019. године у трајању од 15 дана, сваког радног дана у времену од 7.00-15.00 сати, у Свечаној сали у згради градске управе Града Прокупља и на интернет презентацији Града Прокупља,

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у четвртак 17. октобра 2019. године, са почетком у 12.00 сати, у Свечаној сали у згради Градске управе Града Прокупља, ул. Таткова бр, 2 у  Прокупљу.

Градска управа Града Прокупља, као носилац израде предметног Плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом измене Плана могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и друго.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована физичка и правна лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у току трајања раног јавног увида  носиоцу израде планског документа и од службе надлежне за послове урбанизма добити потребне информације и стручну помоћ у у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Примедбе у писаном облику подносе се на писарници  Градске управе града Прокупља, Таткова бр. 2, 18400 Прокупље, у току трајања јавног увида, закључно са 19. октобром   2019. године. Такође, сва питања, примедбе и сугестије у поступку израде плана заинтересована правна и физичка лица могу доставити на email адресу: urbanizam.prokuplje@gmail.com.

-Eлаборат за рани јавни увид

-Елаборат за рани јавни увид и наменом површине и осовином аутопута

 

 Позив за јавну расправу о нацрту Одлуке о измени одлуке о буџету

Града Прокупља за 2019. годину

Градско веће Града Прокупља обавештава јавност да је на седници, одржаној 03.10.2019. године, донет Закључак о утврђивању и упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о измени одлуке о буџету Града Прокупља за 2019. годину.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи, која ће трајати до 09.10.2019. године.

Јавне трибине о нацрту Одлуке оизмени одлуке о буџету биће организоване организоване 07.10.2019.године са почетком у 12:00 часова и 09.10.2019.године са почетком у 08:00 часова, обе у Свечаној сали зграде Градске управе Града  Прокупља.

Све примедбе, сугестије и предлоге заинтересовани могу доставити искључиво у писаној форми Одељењу за привреду и финансије Градске управе Града Прокупља (Улица Никодија Стојановића Татка број 2) најкасније до 09.10.2019. до 10.00 сати.

З А К Љ У Ч А К O УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019.ГОДИНУ

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

 –ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

РЕШЕЊЕ БРОЈ 354-95/2019-08 од 04.09.2019. 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

РЕШЕЊЕ О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРОКУПЉА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ГРАД ПРОКУПЉЕ ПОЗИВА УЧЕНИКЕ ОСВАЈАЧЕ НАГРАДА , ПРВА ТРИ МЕСТА,НА РЕПУБЛИЧИМ ТАКМИЧЕЊИМА  ДА СА СВОЈМ РОДИТЕЉИМА ИЛИ СТАРАТЊЉИМА ДОЂУ ДА ПОТПИШУ УГОВОРЕ О ДОДЕЛИ НОВНАЧАНИХ СРЕДСТАВА.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРОКУПЉА 

-Решење о додели новчаних средстава 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020, ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУНЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

Јавни позив

Пријва за спровођење јавног рада -2019

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

-Јавни позив

Захтев са бизнис планом за доделу субвенција за самозпошљавање за 2019. годину

Не субвеционисане делатности –  Запошљавање особа са инвалидититетом

-Не субвенционисане делатности – самозапошљавање

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ

-Јавни позив

-ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА– 2019. ГОДИНА

-Несубвеционисане делатности – Субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже запосливих

О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У  ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ “МБ – МЕТАЛ ПЛУС”

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ, КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА

Образац пријаве

Образац пријаве изградње објекта

Образац пријаве стипендија

Изјава о партнерству

Пропратно писмо

Изјава да не постоје препреке

Јавни позив за достављање предлога посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Прокупља у 2019. години

Образац пријаве

Изјава о партнерству

Пропратно писмо

Изјава да не постоје препреке

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА  У 2019. ГОДИНИ

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1а – Буџет пројекта

Образац 2-Наративни-извештај-1

Образац 2- Финансијски иѕвештај 

Р Е Ш Е Њ Е О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

РЕШЕЊЕ o расподели средстава по расписаном јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Града Прокупље ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА У СВОЈИНИ ГРАДА ПРОКУПЉА, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА II ПУТ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив 

-Образац за писање предлога пројекта

-Образац буџета пројекта

-Образац наративног буџета

-Изјава о прихватању обавеза подносиоца пријаве

-Изјава о одсуству сукоба интереса за чланове удружења

-Изјава о прихватању обавеза корисника средстава Града Прокупља

-Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Прокупља за програме и пројекте Удружења грађана односно невладиних организација

-Решење о образовању Комисије за оцену и избор пројеката невладиних организација и удружења грађана

-Ранг листа пројеката удружења грађана

-Одлука о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана  и расподела средстава 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА “МБ МЕТАЛ ПЛУС” ПРОКУПЉЕ

-РЕШЕЊЕ У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР.3723,К.О. ПРОКУПЉЕ ГРАД ПРОКУПЉЕ, УЛ.К0С0ВСКА – РЕШЕЊЕ БР.354-20/2019-08

ЈАВНИ KОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ

-ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА 

 НАРАТИВНИ БУЏЕТ

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА 

ИЗЈАВА о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног конкурса за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Града Прокупља у 2019.           години

И З Ј А В А o прихватању обавезе корисника средстава Града Прокупља

-ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

– ОДЛУКА о покретању поступка отуђења покретних ствари – возила из јавне својине Града Прокупља, путем јавног надметања  и  р а с п и с у ј е ОГЛАС за отуђење покретних ствари – возила у својини Града Прокупља, путем јавног надметања

-ПОСЛОВНИК О РАДУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ДОДАТНОМ  ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ ИЛИ СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПРОКУПЉА И ОПШТИНЕ  БЛАЦЕ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ

Град Прокупље позива грађане, стручну јавност и друга заинтересована лица да узму учешће у јавној расправи о Нацрту локалног акционог плана за младе Града Прокупља. Јавна расправа ће се одржати 15.03.2019, у 12:00 сати у Скупштинској сали у згради Градске управе Града Прокупља у улици Никодије Стојановића Татка бр.2.

– Нацрту локалног акционог плана за младе Града Прокупља

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ 

-Позив

– Захтев за остваривање права за једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу

                                                                                       ЈАВНА РАСПРАВА 

 О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ОПЕКАРСКЕ СИРОВИНЕ У ЛЕЖИИШТУ “РЕСИНАЦ – БЕЛОГОШ”

Позивају се сви заинтересовани грађани, органи  и организације да узму учешће у јавној расправи  о Студији процене утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине у лежишту “Ресинац – Белогош” , која ће се одржати 8. марта 2019. године у  згради Општине Прокупље од 12.00 сати.

-Обавештење о Студији 

Одлука о прекиду образовно-васпитног рада на територији града Прокупља

Jавно обавештење о максималном расположивом износу у буџету Града Прокупља за суфинансирање годишњих и посебних програма по областима потреба и интереса грађана у области спорта

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање предлога Посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Прокупља у 2019. години за бесплатно коришћење термина за тренирање и обављање других активности учесницима у систему спорта.

Апликациони формулар

ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ” ПРИВРЕДНА ЗОНА ХИСАР”   У ПРОКУПЉУ

– Пoзив

-План детаљне регулације “Привредне зоне Хисар”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, БРОЈ: 501-113/2018-05

ИЗВЕШТАЈО РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА И ОСТВАРИВАЊУ ЦИЉЕВА И ЕФЕКАТА ПРОГРАМА – СПОРТСКИ САВЕЗ ПРОКУПЉЕ 

Градска управа Града Прокупља обавештава јавност да је отпочела припрема Нацрта Одлуке о Градском већу Града Прокупља

Позив за јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету Града Прокупља за 2019. годину

Градско веће Града Прокупља обавештава јавност да је на седници, одржаној 14.12.2018. године, донет Закључак о утврђивању и упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о буџету Града Прокупља за 2019. годину.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи, која ће трајати до 18.12.2018. године до 10 часова.

Јавне трибине о нацрту Одлуке о буџету биће организоване 17.12.2018. године са почетком у 12 часова и 18.12.2018. године са почетком у 8 часова у свечаној сали Градске куће у Прокупљу.

Све примедбе, сугестије и предлоге заинтересовани могу доставити искључиво у писаној форми Одељењу за привреду и финансије Градске управе Града Прокупља (Улица Никодија Стојановића Татка број 2) најкасније до 18.12.2018. године до 10 часова.

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

-НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

ОБ А В Е Ш Т Е Њ Е

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 99.СТАТУТА ГРАДА ПРОКУПЉА (,,СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ“ БР.15/2018),ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ  ДА ЈЕ ОТПОЧЕЛА  СА РАДОМ НА ПРИПРЕМИ ИЗРАДЕ :

1.ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ГРАДА ПРОКУПЉА И ОБЈАВЉИВАЊУ ОДЛУКА И ДРУГИХ ПРОПИСА И АКАТА;

2.ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ  ДА ЈЕ ОТПОЧЕЛА ИЗРАДА НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 99.СТАТУТА ГРАДА ПРОКУПЉА (,,СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ“ БР.15/2018), ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ  ДА ЈЕ ОТПОЧЕЛА  СА РАДОМ НА ПРИПРЕМИ ИЗРАДЕ  ОДЛУКЕ О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА.

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ” ПРИВРЕДНА ЗОНА ХИСАР”   у Прокупљу.    

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Ставља се на јавни увид нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама, како би се о нацрту исте спровела јавна расправа сходно члану 7.  Закона о финансирању локалне самоуправе, стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са Законом. Одлука се доноси након одржавања јавне расправе, може се мењати највише једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета јединице локалне самоуправе за наредну годину. Изузетно , Одлука се може  изменити и у случају доношења, односно измене, закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе

Јавни увид почиње 03. децембра 2018. године и траје до 07. децембра 2018. године  до 13. часова.  Јавна расправа ће се одржати 10.12.2018. године у 12. часова, у сали Града Прокупља.Примедбе, мишљења и сугестије на Нацрт  Одлуке о локалним комуналним таксама,  могу се предати искључиво у писаном облику на писарници Градке управе Града Прокупља.

О спровођењу јавне расправе стараће се Градска управа Града Прокупља.

Усвојањем Закона о накнадама за коришћење јавних добара регулисано је да акт Скупштине јединице локалне самоуправе утврђује висина накнаде, олакшице и плаћање накнаде, самим тим Јавни увид почиње 10. децембра 2018. године и траје до 14. децембра 2018. године  до 13. часова.  Јавна расправа ће се одржати 17.12.2018. године у 12. часова, у сали Града Прокупља.

Примедбе, мишљења и сугестије на Нацрт  Одлуке о локалним комуналним таксама,  могу се предати искључиво у писаном облику на писарници Градке управе Града Прокупља.

О спровођењу јавне расправе стараће се Градска управа Града Прокупља.

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА (преузми)

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРУШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА (преузми)

Јавни увид плана спровешће се у периоду од 30.11.2018. до 15. 12.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕО ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА

СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ , Број:501-102/2018-05

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА

СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ,Број:501-60/2018-05

Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди

Решење Одељења за инспекцијске послове Општинске управе Општине Прокупље бр.345-316/2018-08

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2018. години ЛАПЗ техничка подршка

Захтев за учешће у програму стручна пракса ЛАПЗ техничка подршка

О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ (ДРУГИ КРУГ)

Одлука о расписивању Конкурса за финансирање услуга социјалне заштите у Општини Прокупље наменски трансфер

КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката за пружање услуга социјалне заштите у Општини Прокупље – наменски транфер

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ 

-Службена белешак – Решење о иубору пројекта социјалне заштите у Општини Прокупље

ДРУГА ИЗМЕНА ЈАВНОГ ОБАВЕШТЕЊА О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛНИКА

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање предлога Посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине Прокупље у 2018. години

-Образац – Апликациони формулар;

-Изјава 

– Пропратно писмо 

Рок за достављање документације за Јавни позив за посебне програме у области спорта је до 30.10.2018. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У свечаној сали Општине Прокупље, 23. октобра, у уторак, са почетком у 15.30 сати, биће одржан састанак на коме ће се разговарати о детаљима и временском оквиру експропријације за потреба изградње ауто-пута Ниш-Белољин, Фаза 1.

Позивају се сви заинтересовани суграђани да присуствују састанку, како би представницима Коридора Србије, као будућем инвеститору изградње ауто-пута, поставили питања о поступку и начину спровођења експропријације.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

– На Конкурсу могу да учествују и студенти који студирају и у иностранству, само уколико се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије. Свој статус студенти доказују документом издатим од стране факултета.

-Захтев 

– Решење, којим се по спроведеном конкурсу награђују студенти

-Обавештавају се студенти који су на основу Решења добили једнократну новчану награду да се дана 14. и 17. децембра 2018. од 11.00 до 15.00 сати јаве у канцеларију број 38 у згради Грасдске управе (општина Прокупље) да потпишу уговор о дедели једнократне новчане награде. 

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2018

– Јавни конкурс 

-Обавезни прилози

-Листа вредновања и рангирања програма

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, број 501-79/2018-05

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,  број 501-80/2018-05 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2018. ГОДИНУ (РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2018.)

Јавна расправа о предлогу Одлуке о измени Одлуке о буџету за 2018. годину одржаће се 27. септембра 2018. године у канцеларији број 10 у згади Општине Прокупље , у времену од 10 до 12 сати. (документ можете преузети овде)

Позивају се сви заинтересовани грађани и правна лица да узму учешће у овој јавној расправи.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ СТАТУТА ГРАДА ПРОКУПЉА 

Јавна расправа о Нацрту Статута Града Прокупља спровешће се у периоду од 21. 09.2018. до закључно са 25. 09. 2018. године. Примедбе предлози и сугестије упућују се у писаном облику Општинском већу Општине Прокупље на адресу : Никодија Стојановића Татка бр. 2, 18400 Прокупље.

-Нацрт Статута Града Прокупља

-Закључак Општинског већа Општине Прокупље

РЕШЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ БРОЈ 354-238/2018-8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “ВИП МОБИЛЕ Д.О.О БЕОГРАД”

ОДЛУКУО РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИУ ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ И УВИДУ У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК       

РЕШЕЊЕ ГРАЂАВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ БР.354-72/2018-08

ПОЗИВ ЗА ЈАВНИ УВИД У САДРЖИНУ ПРЕДМЕТА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА АУТОПУТА Е-80, ДЕОНИЦА НИШ – ПЛОЧНИК 

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА ЗА УЧЕНКЕ ДОБИТНИКЕ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „НИС;а.д.Нови Сад,ул.Народног фронта бр.12

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУСТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  „Boki Food System ;П.Т.Р Доња Топоница   

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2019 ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НИС

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -ПРОЈЕКАТ МЕТАЛУРГ д.о.о из Прокупља

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ РАСПИСУЈУ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

– Образац за писање предлога пројекта 

-Образац буџета пројекта

-Наративни буџет 

-Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве

– Изјавава о прихватању обавеза корисника

-Изјава о одсуству сукоба интереса корисника

– Правилник

РЕШЕЊЕ о финансирању пројеката невладиних организација и Удружења из буџета Општине Прокупље

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКАТ “МЕТАЛУРГ” ДОО ИЗ ПРОКУПЉА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018. ГОДИНИ ЗА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ТЕРМИНА ЗА ТРЕНИРАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ДРУГИХ АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИМА У СИСТЕМУ СПОРТА ЗА ПЕРИОД ДО 31. 12. 2018. 

– Образац пријаве 

-Изјава

-Пропратно писмо

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018. ГОДИНЕ

-Образац пријаве

– Изјава 

-Пропратно писмо 

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ОБАВЕШТЕЊА О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛНИКА 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

– Образац пријаве пројекта 

– Образац буџета пројекта 

-Образц изјаве 

– Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања 

– Решење о расподели средстава 

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА 

– Образац пријаве 

– Изјава 

-Пропратно писмо 

-Закључак о прихватању предлога вредновања квалитета годишњих програма

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУО ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОИЗВОДЊЕ КЕСА ТРЕГЕРИЦА И БИОРАЗГРАДИВИХ КЕСА “НЕЦА” ТПП ПРОКУПЉЕ

Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА САВЕТОВАЊУ “ЗАЈЕДНО ДО ПОВЕЋАЊА ПРИНОСА И САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА УСЕВА”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (БИЗЛИНК)

Јавни позив за набавку радова – Регулација Стражавачке реке и реке Топлице у Прокупљу

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за пружање услуга социјалне заштите у општини Прокупље за 2018. год 

– Образац предлога пројекта

-Образац финансијског буџета 

-Oбразац наративног буџета 

-ОПК-пријава на конкурс 

– Одлука о изабраним пројектима социјалне заштите у Општини Прокупље и расподели средстава 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА “ГАМА”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦИЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА “НЕЦА”

КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (ЧИП, 21. 12.2017.)

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ИПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ПО ОБЛАСТИМА, ПОТРЕБАМА И ИНТЕРЕСИМА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

– Закључак Општинског већа о одобреним средствима за реализацију годишњих програма из области спорта у 2018. години.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ СЗТР “БАМ – ПАК” (2018)

РЕШЕЊЕМ КОЈИМ СЕ ЗАБРАЊУЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА БР.2 НА КП 2900, КО ПРОКУПЉЕ – ГРАД , УЛ. МИЛОША ОБИЛИЋА БР.5

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ НАЛАЖЕ МОМИРУ ЈОВАНОВИЋУ СА ТЕРИТОРИЈЕ оПШТИНЕ пРОКУПЉЕ ДА ПРЕДУЗМЕ СВЕ МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА СТАРОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА БР.1 КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА КАТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 4688, ко ВЕЛИКА ПЛАНА

Обавештење о донетом решењу израде студије процене утицаја на животну средину пројекта ливнице обојених метала “Металург”.

Јавни позив на јавне консултације поводом Оквира политике расељавања и Плана укључења заинтересованих страна за пројекат изградње аутопута Е-80 Ниш – Плочник

Позив за јавне консултације

Позив за јавне консултације (енглески)

План укључивања заинтересованих страна

РПФ 2

РПФ 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ САГЛАСНОСТИ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦИЈА -ТЕЛЕКОМ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ВИП МОБИЛЕ 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Образац предлога пројекта 

Образац финансијског буџета 

Образац наративног буџета 

ОПК – Пријава на конкурс 

Исправка конкурса за финансирање и суфинансирање пројекта услуга социјалне заштите у општини Прокупље 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2017. ГОДИНУ (РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2017.)

Јавна расправа о предлогу Одлуке о измени Одлуке буџету за 2017. годину одржаће се у периоду од 18. до 21. септембра 2017. године у канцеларији број 7 у згади Општине Прокупље , у времену од 11 до 13 сати.

Позивају се сви заинтересовани грађани и правна лица да узму учешће у овој јавној расправи. ( документ преузети овде)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Образац предлога пројеката

Образац финансијског буџета

Образац наративног буџета

ОПК – Пријава на конкурс

Обавештење о доношењу решења о одлучивању о потреби израде студије о процени утицаја

Јавно обавештење о расположивом износу у буџету Општине Прокупље за додатно финансирање годишњих програма по областима потреба и интереса грађана из члана 2. правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Прокупље.

Спортске организације које су заинтересоване за додатно финансирање годишњих програма у обавези су да програме поднесу Спортском Савезу Општине Прокупље закључно до 4.8.2017. године.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА  КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА САГЛАСНОСТ НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ – ГРИН ИНТЕРНАТИОНАЛ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018. ГОДИНИ.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018. ГОДИНИ.

ОГЛАС О ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

Образац пријаве за регистрацију стамбеног објекта (додатак)

Образац записника 

Образац пријаве за ажурирање података који се евидентирају у регистру стамбених заједница

Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице

ОБАВЕШТЕДОНЕТОМЊЕ О  РЕШЕЊУ ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ЗА ТЕЛЕКОМ ПК01

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ СТР ИВАНА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ЗА ГРИН ИНТЕРНАТИОНАЛ – НОВА БОЖУРНА 

ТРЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. годину.

Образац за писање предлога пројеката

Образац за буџет пројекта

Наративни буџет пројекта

Правилник о начину поступања остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација.

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПО ТРЕЋЕМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Образац 1 –  Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1 – Буџет пројекта

Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Решење о подели средстава за суфинансирање пројеката из буџета Општине Прокупље ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА СТР “ИВАНА” ВРЛИКА ПЛАНА, ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЈЕ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА “АНДРЕЈИЋ” ДОО БЕЛОЉИН У ОБАВЕЗИ ДА АЖУРИРА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ПРЕРАДЕ ВИШЊЕ У АЛКОХОЛУ – “ГРИН ИНТЕРНАТИОНАЛ”, НОВА БОЖУРНА, ПРОКУПЉЕ 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГКОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “HAMMEUM” ПРОКУПЉЕ 

Закључак о одбацивању пријаве на јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа “Hammeum” Прокупље

KОНКУС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Образац предлога пројекта

Пријава на конкурс 

Образац финансијског буџета пројекта

Образац наративног буџета 

Одлука о избору пројеката социјалне заштитеу општини Прокупље

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ ЛЕТЊИХ БАШТИ

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. годину.

Образац за писање предлога пројекта

Образац за буџет пројекта

Наративни буџет пројекта

Правилник о начину поступања остваривања права на доделу средстава из биџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација.

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ПО ДРУГОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА – АНДРЕЈИЋ ДОО

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2017. ГОДИНИ.

ОГЛАС ЗА ПРЕДСЕДНИЧКЕ ИЗБОРЕ 2017. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ТЕЛЕКОМ – ВЕЛИКА ПЛАНА

ОГЛАС за прикупљање писмених понуда за преузимање испуњења Уговора о преносу права својине ОВ IIбр.51/2012 од 21.05.2012.године и Анекса овог уговора ОПУ:128-2017 од 21.02.2017.године

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ОБАВЕШТЕЊА О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ИЗ ЧЛАНА 2 ПРАВИЛНИКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ГРУПЕ ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ ЗА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 

НАРАТИВНИ БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

ПРАВИЛНИК о начину поступања остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних орханизација

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ  ЗА 2017. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ТЕЛЕКОМ – ВЕЛИКА ПЛАНА

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛИКА

Јавно обавештење 1

Јавно обавештење 2

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ДА ЗАКЉУЧНО СА 07.02.2017. ГОДИНЕ ДОСТАВЕ СВОЈЕ ПРЕДЛОГЕ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ДОК ЋЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА БИТИ РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Јавна расправа о буџету Општине Прокупље за 2017 годину одржаће се у канцеларијама број 7 и 10 у згради Општине Прокупље  у периоду од 22. до 27. децембра у времену од 10 до 14 сати. Позивају се сви заинтересовани грађани и правна лица да узму учешће у јавној расправи.

Нацрт буџета Општине Прокупље за 2017. годину 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Одлука о комуналним таксама

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Пријава на конкурс -ОПК- ОБРАЗАЦ

Образац предлога пројекта

Образац финансијског буџета 

Образац наративног буџета

ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА – БИЛБОРДА И СИТИ-ЛАЈТОВА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА  ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОБИТНИЦИМА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ФОНДА ЗА ТАЛЕНТЕ

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Пријава 

Образац предлога пројекта

Образац финансијског буџета

Образац наративног буџета

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ ДАКИ МЕТАЛ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

Захтев за новчану награду

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА АУТОПУТА Е-80, ДЕОНИЦА НИШ – ПЛОЧНИК 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА “ДАКИ МЕТАЛ” ДОО БЕОГРАД

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Позивју се заинтересовани  да узму учешће у јавној расправи о предлогу Одлуке о измени Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године.

Увид у  предлог Одлуке о измени Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године, можете остварити на званичној интернет страници Општине Прокупље prokuplje.org.rs или у згради Општине Прокупље  од 26. 9 . до 29.9. 2016. године  у канцеларији број 10  у времену од 10 до 13 сати.

Предлог Одлуке о измени Одлуке о буџету ОПштине Прокупље за 2016. годину

авештење о попису нелегално изграђених објеката

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  у државној својини у општини Прокупље

Позив за подношење понуде за извођење радова за санацију корита Драгушке реке у Белољину

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

И Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н О Г  К О Р И Д О Р А  А У Т О – П У Т А  Е – 80,

Д Е О Н И Ц А  Н И Ш – М Е Р Д А Р Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAS

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAST

РЕШЕЊЕ II О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ – 2016.

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана, односно невладиних организација („Сл. лист Општине Прокупље“ број 10/14)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЛЕОНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

Образац – пријава за пројектно суфинансирање

Образац – буџет пројекта

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА,

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ ОБИМ И САДРЖАЈ ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА GRIN INTERNATIONAL

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  у општини Прокупље 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЛЕОНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА VIP – ПЕТРОВАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ЗА ИЗРАДУ

СКУЛПТОРСКОГ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 

II  ПЕШАДИЈСКОМ ПУКУ „КЊАЗ МИХАИЛО“ I ПОЗИВА У ПРОКУПЉУ

ИНФОРМАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПАРКА

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ЖИРИЈА СА КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ СКУЛПТОРСКОГ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОМЕН ОБЕЛЕЖИЈА  II ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА “КЊАЗ МИХАИЛО” IПОЗИВА У ПРОКУПЉУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА СТР “ИВАНА”

Обавештењр Владе Републике Србије

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ НОВОГ ЗАКОНА О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ОД 8. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА VIP MOBILE

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА GRIN INTERNATIONAL

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П0+П+1

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У 2016. ГОДИНИ

Јавни позив

зактев за учешће

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У 2016. ГОДИНИ

Јавни позив

Захтев за учешће

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА СТР ИВАНА – ВЕЛИКА ПЛАНА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА МИАС ДОО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИБОТНУ СРЕДИНУ ЗА МИАС ДОО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ВИП

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА АЗТР 3-М

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА АЗТР 3-М

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ВИП

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ – 2016.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана, односно невладиних организација („Сл. лист Општине Прокупље“ број 10/14)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ЗА ГОДИШЊЕ, ДОДАТНЕ И ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ 3

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ 5

Јавна расправа о Програму развоја спорта у општини Прокупље за период од 2016 – 2020. године одржаће се у петак, 15. јануара 2016. од 10 часова у Свечаној сали Општине Прокупље. Нацрт програма можете погледати овде:

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ ЗА ПЕРИОД 2016 – 2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Позивју се заинтересовани  да узму учешће у јавној расправи о предлогу Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године.

Увид у  предлог Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године, можете остварити на званичној интернет страници Општине Прокупље www.прокупље.орг.рс или у згради Општине Прокупље  од 28.12. до 30.12. 2016. године  у канцеларији број 38 у времену од 10 до 13 сати.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЅА 2016. ГОДИНУ[/vc_column_text]

Конкурси, обавештења и огласи

ЈАВНИ KОНКУРС

за финансирање и суфинансирање програма или пројекта који су од јавног интереса у области социјалне заштите у граду Прокупљу

-Јавни позив;

-Образац за писање предлога пројекта за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

-Наративни буџет;-

-Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве;

– Образац буџета пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

Изјава о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног конкурса за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Града Прокупља;

– И З Ј А В А o прихватању обавезе корисника средстава Града Прокупља

Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација и удружења грађана из буџета града Прокупља за 2021. годину

– Јавни позив

– Образац буџета

– Образац наративног буџета

– Изјава о одсуству сукоба интереса

– Изјава о прихватању средстава 

– Изјава подносиоца пријаве

– Правилник 

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИМ КУПЦИМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЛИ ПРИРОДНОГ ГАСА

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ „ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА „ПИЈАЦА“, НА КП. БР. 305,306, 312/1, 313/1, 314 И 315 СВЕ К.О. ПРОКУПЉЕ ГРАД У ПРОКУПЉУ“

-Позив

-Образац за достављање сугестија

-План управљања животно средином и друштвом (ESMP) за општину Прокупље – комплекс зелене пијаце

 

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ   (ДРУГИ КРУГ)

-Одлука;

-Сагласност;

 

-Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Прокупља, јавним надметањем

-Изјава о губитку права на враћање депозита – физичка лица

-Изјава о губитку права на враћање депозита – правна лица

-Изјава о куповини непокретности у јавној својини Града Прокупља

-РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА У ВИСИНИ ОД 33.000,00 СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ПРОКУПЉА;

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ   (ПРВИ КРУГ)

-Одлука;

-Сагласност;

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Позив за јавну расправу

Градско веће Града Прокупља, на седници одржаној 30. новембра, донело је Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о буџету Града Прокупља за 2021.

Јавна расправа траје до 2. децембра  2020. године  до 14 сати. Сви заинтересовани могу своје предлоге, сугестије и примедбе да упуте путем мејла и то на адресе: ackom.pk@gmail.com, sanja.marjanovic482@gmail.com и aleksapk@gmail.com.

Примедбе, предлози и сугестије за јавну расправу, достављају се у писаној форми на писарници Градске управе Града Прокупља, улица Никодија Стојановића Татка број 2, најкасније до 13. 12.2019. до 12 сати.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи.

-Закључак о упућивању на јавну расправу Нацрта одлуке о буџету града Прокупља за 2021. годину;

-Нацрт одлуке о буџету Града Прокупља;

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

-Јавни позив;

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

-Решење о нацрту Одлуке о утврђивању елемента пореза за територију града Прокупља за 2021. годину; 

-Одлука о утврђивању елемента пореза за територију града Прокупља за 2021. годину; 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Решење о нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији града Прокупља;

-Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији града Прокупља;

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

-Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина;

-Нацрт Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина;

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

-Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта одлуке о комуналним таксама; 

-Нацрт Одлуке о комуналним таксама;

– ВОЈНА ВЕЖБА НА ВЕЖБАЛИШТУ “СТРАЖАВА” — ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ГРАДА ПРОКУПЉА;

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

– На Конкурсу могу да учествују и студенти који студирају и у иностранству, само уколико се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије. Свој статус студенти доказују документом издатим од стране факултета.

-Захтев 

ЈАВНИ ПОЗОВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАЈАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2020. ГОДИНИ 

-Јавни позив

-Образац пријаве

-Изјава о партнерству

-Пропратно писмо

-Изјава да не постоје препреке

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив 

– Образац за писање предлога пројеката

– Образац буџета

– Наративни буџет

– Изјава подносиоца пријаве

– Изјава о одсуству сукоба интереса

– Изјава о прихватању обавезе корисника средстава

– Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета града Прокупља за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

– Решење о образовању комисије за оцену и избор пројекта невладиних организација и удружења грађана

– Ранг листа пројеката Удружења грађана и НВО

-ОДЛУКА о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана у граду Прокупљу и расподела средстава

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НОЋНО ОРОЧЕЊЕ

Јавни позив за учествовање у поступку доделе КОНЦЕСИЈЕ за финансирање, ревитализацију, управљање и обављање фармацеутске делатности у Граду Прокупљу и другим јединицама локалне самоуправе у Топличком округу у којима ЗУ Апотека Прокупље обавља фармацеутску делатност

-Јавни позив;

-Додатак јавном позиву (Уговор о поверљивости);

-Додатак јавном позиву (Услови за учествовање у Поступку доделе концесије и докази за њихово испуњење);

-Обавештење о измени услова за учествовање у поступку доделе концесије и доказима за њихово испуњење;

-Одлука о избору најповољније понуде

 

                   КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОКУПЉА РАСПИСАО ЈЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2020. ГОДИНУ, СА РАЧУНИМА ЗАКЉУЧНО СА 31.10 2020. ГОДИНА . ЗАХТЕВИ СЕ ПОДНОСЕ ДО 10.11. 2020. ГОДИНЕ.

-Конкурс;

Захтев за остваривање права на Одрживо коришћење пољопривредног земљишта у 2020.години;

Захтев за подстицаје за органску производњу;

Захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материја (вештачко осемењавање) у 2020. години;

Захтев за  подстицаје за меру у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Конкурсу; 

Захтев за  подстицаје за инвестиције – Подршка младима у руралним подручјима;  

Захтев за  подстицаје за меру- Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју;

 –Захтев за  подстицаје за меру – Кредитну  подршку;

-Захтев за набавка опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића и опреме за дегустационе сале;

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА АЖУРИРАНЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

-ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020. год.

-ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив

-Изјава

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

-Изјава за потребе Јавног позива за попуњавање јавног положаја

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О АЖУРИРАНОЈ СТУДИЈИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 ИНТЕРНИ КОНКУРС 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ 

-Позив

-Захтев

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

-Позив

-Пријава

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИТОТНУ СРЕДИНУ – Изградњa фекалне канализације са пратећим објектима и црпним станицама и постројења за пречишћавање отпадних вода за градска насеља Града Прокупља: Нова Божурна, Ново Село,Бабин Поток, Доња и Горња Стражава, Доња и Горња Трнава, Ресинац, Мала Плана и Белољин   на територији града Прокупља.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ – ПОПЛАВЕ

-Позив 

-Захтев за пријаву штете

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ЗА ТОППЛАН-ПРОМЕТ МАЛА ПЛАНА;

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ  ПЛАКЕТЕ И ПОХВАЛНИЦА СВЕТОГ ПРОКОПИЈА  

Организациони одбор за обележавање градске славе Свети Прокопије позива појединце, организације, удружења грађана да упуте своје писане предлоге за доделу овогодишњих признања, која се традиционално додељују поводом славе. Предлози се могу доставити већ данас 7. јула на мејл адресу, pr.sluzba@prokuplje.org.rs и kabinet@prokuplje.org.rs, а последњи дан за достављање је 14. јул 2020. године. Предлози се могу доставити и на писарницу Градске управе, или поштом на адресу Град Прокупље , Никодија Стојановића Татка бр.2 18400 Прокупље.

Плакета Свети Прокопије, као највеће признање Града Прокупља, додељује се за посебно исказане резултате и достигнућа у области науке, културе, образовања, привреде, здравствене заштите, заштите животне средине, за развој локалне самоуправе и хуманитарно деловање у граду Прокупљу.

Додељује се једна Плакета Свети Прокопије и то појединцу или организацији и три похвалнице.

Плакета се може доделити истом лицу или организацији само једанпут.

Предлоге за додељивање Плакете и похвалница могу упућивати физичка и правна лица, као и градски органи.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2020. ГОДИНИ

– Решење о расписиваљу јавног позива о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Прокупља за 2020.

-Јавни позив за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Прокупља ;

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1а – Буџет пројекта

Образац 2-Наративни-извештај -1

Образац 2- Финансијски извештај

-Решење о образовању Конкурсне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања;

-Решење о расподели средстава;

-Записник са састанка Комисије са предлогом о расподели средстава;

-Обавештење за учеснике конкурса који су су добили мањи износ средстава од траженог;

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД ПРОКУПЉЕ РАСПИСУЈУ ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ

-Јавни позив;

-Захтев за учешће у програму стручне праксе; 

-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА НАКНАДУ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

-ЈАВНИ ПОЗИЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ  ЗА 2020.год.

-Позив;

– Захтев за остваривање права за једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу;

-ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ, КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА 

-Образац пријаве

-Образац пријаве изградње објекта

-Образац пријаве стипендија

-Изјава о партнерству

-Пропратно писмо

-Изјава да не постоје препреке

-ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛAСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2020. ГОДИНИ ЗА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ТЕРМИНА ЗА ТРЕНИРАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИМА У СИСТЕМУ СПОРТА 

-Образац пријаве;

-Изјава о партнерству;

-Пропратно писмо;

-Изјава да не постоје препреке;

-ОБАВЕШТЕЊЕ – ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА НАСТАВЉА СА  ИЗЛАГАЊЕМ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ПРОКУПЉА;  

-ОБАВЕШТЕЊЕ – ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА НАСТАВЉА СА  ИЗЛАГАЊЕМ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ПРОКУПЉА;  

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋАВАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Препоруке намењене општој популацији, препоруке за ученике и запослене у образовним институцијама, за понашање на послу, у јавном превозу, у комерцијалним објектима, трговинама, пиљарама, стамбеним зградама, парковима и са саветима за психолошку подршку које је израдио Институт за јавно здравље Ниш (Центар за промоцију здравља).

-Препоруке за рад вртића, теретана, фризерских и козметичких салона и за понашање у јавном превозу које је израдио Градски завод за јавно здравље Београд.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 бр.532561/2020 од 16. марта 2020. године, Градска управа Града Прокупље обуставља рад  са странкама путем непосредног контакта (рад на шалтерима и слично).Грађани се службама Градске управе са захтевима, примедбама и др. могу обратити путем мејла или телефонским путем. Мејл адресе и телефонски бројеви  служби Градске управе Града Прокупља:

Одељење за финансије:

Одсек за трезор и буџет , контак тел: 027/324 -040, лок. 107;

Одсек за јавне набавке, контакт тел: 027/324 -040, лок. 120;

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство

Одсек за имовинско правна питања , контакт тел: 027/324 -040, лок. 108;

Одсек за обједињену процедуру , контакт тел: 027/324 -040, лок. 112;

Одсек за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине,
контакт тел: 027/324 -040, лок. 106;

Све радње обављати преко CEOP-a (Централна евиденција обједињене процедуре)

Одељење Општа управа

Одсек за  нормативно правне послове , контакт тел: 027/324 -040, лок. 102

Одсек за лична стања грађана и матичне књиге, контакт тел: 027/324 -040, лок. 105

Мејл адреса:     maticar@prokuplje.org.rs

Одсек за опште послове 027/324 -040, лок. 137

Одсек за борачко и инвалидску заштиту  324-040, лок. 105

 

Одељење за друштвене делатности

Одсек за образовање и културу,  контакт тел: 027/324 -040, лок. 138;

Одсек за односе са јавношћу и протокол, контакт тел: 027/324 -040, лок. 104;

Мејл адреса:   pr.sluzba@prokuplje.org.rs

Канцеларија за омладину спорт и физичку културу, : 027/324 -040, лок. 138;

Група за избегла, прогнана и расељена лица и мањинска права, контакт тел: 027/322- 730

Мејл адреса :poverenistvo@prokuplje.org.rs

Одсек дечије заштите тел. 025/321 -952,

Мејл адреса:   decija.zastita@prokuplje.org.rs

Одељење за пољопривреду

Контакт телефон : 027/324 -040, лок. 121 и 138;

Одељење за локалну пореску администрацију

У оквиру Одељење за локалну пореску администрацију образују се:

Одсек за утврђивање и контролу јавних прихода,

Одсек за наплату, пореско књиговоство и извештавање.

Контакт тел: 027/329 – 926 и 027/329 – 927

Меј адреса:    lokalnaporeska@gmail.com

Одељење за инспекцијске послове:

Контакт телефон : 027/324 -040, лок. 103 и 106;

 Мејл адреса: inspekcija@prokuplje.org.rs

,

НАРЕДБЕ И ПРЕПОРУКЕ КРИЗНОГ ШТАБА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА 

– НАРЕДБА О ПРЕКИДУ РАДА СВИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА;

-НАРЕДБА О РАДУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА;

-НАРЕДБА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА; 

-НАРЕДБА О ПРЕКИДУ РАДА ШКОЛСКИХ И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА;

-НАРЕДБА ЈАВНИМ ПРЕВОЗНИЦИМА; 

-НАРЕБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ БЕСПЛАТНЕ ДОСТАВЕ ХРАНЕ И ЛЕКОВА ЛИЦИМА СТАРИЈИМ ОД 65 ГОДИНА;

-ПРЕПОРУКА ЈАВНИМ ПРЕВОЗНИЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА;

 

-Институт за јавно здравље Ниш – Знаци инфекције корона вирусом;

-Институ за јавно здравље Ниш – Како се заштитити од корона вируса;

 

Обавештење о увиду у бирачки списак

Излаже се на увид грађанима Града Прокупља део Јединственог бирачког списка за Град Прокупље, почев од 5. марта 2020. године. Увид у део бирачког списка грађани могу извршити непосредно у Одељењу за општу управу (Никодија Стојановића Татка бр.2) сваког радног дана од 7 до 20 часова.   Грађани увид могу вршити и на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о ЈМБГ (https://upit.birackispisak.gov.rs/).

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Увид у Јединствени бирачки списак могу вршити и интерно расељена лица са Косова и Метохије, која имају пријављено боравиште на територији града Прокупља.

Грађани који ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта морају поднети захтев Градској управи да се у бирачки списак упише тај податак, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 4. априла 2020. године.

Након закључења бирачког списка 10. априла 2020. године грађани захтеве за упис и промену/исправку података подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе, преко Градске управе, најкасније 72 часа пре дана избора, односно до 22. априла 2020. године. Захтеви се подносе у згради Градске управе у  улици Никодија Стојановића Татка бр. 2, канцеларија бр. 40.

Све додатне информације грађани могу добити на телефоне 027/329-377 и путем мејла biracki.spisak@prokuplje.org.rs .

–  ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – Носиоца пројекта  ,АКИ ЛОВАЦ д.о.о из Мале Плане

– ОБАВЕШТЕЊЕ ПМФ НИШ – Реализација пројекта ОИ 171025

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА

-Позив  

-Образац за писање пројекта

-Образац буџета 

-Образац наративни

-Изјава подносиоца пријаве 

-Изјава о нодсуству сукоба интереса 

-Изјава о прихватању средстава 

-Правилник

-Решење о образовању Комисије за оцену и избор пројеката невладиних организација и удружења грађана

-Ранг листа пројеката Удружења грађана и НВО;

-Одлука о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана у граду Прокупљу и расподела средстава;

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНОМ РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛНИКА

ЈАВНИ KОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ ЗА 2020. ГОДИНУ

-Јавни позив;

-Образац за писање предлога пројекта за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

-Наративни буџет;-

-Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве;

– Образац буџета пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

Изјава о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног конкурса за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Града Прокупља;

– И З Ј А В А o прихватању обавезе корисника средстава Града Прокупља

-Решење о образовању Комисије за оцену и избор пројеката који су од јавног интереса у области социјалне заштите

– Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ – ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

– ПРИЈАВА за спровођење јавног рада – 2020. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Решење о додели новчане награде студентима у 2019. години

Позив за јавну расправу

Градско веће Града Прокупља, на седници одржаној 5. децембра, донело је закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи.

Јавна расправа о нацрту траје до 13. 12. 2019. са почетком до 12 сати. Јавна трибина биће организована у уторак 10.12. 2019. године са почетком од 14 сати у Свечаној сали у згради Градске управе Града Прокупља.

Примедбе и предлози са јавне расправе, достављају се у писаној форми Одељење локалне пореске администрације, Градске управе Града Прокупља, улица Никодија Стојановића Татка број 2, најкасније до 13. 12.2019. до 12 сати.

-Закључак Већа

-Нацрт одлуке

Позив за јавну расправу

Градско веће Града Прокупља, на седници одржаној 5. децембра, донело је закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи.

Јавна расправа о нацрту траје до 13. 12. 2019. са почетком до 12 сати. Јавна трибина биће организована у уторак 10.12. 2019. године са почетком од 14 сати у Свечаној сали у згради Градске управе Града Прокупља.

Примедбе и предлози са јавне расправе, достављају се у писаној форми Одељењу локалне пореске администрације Градске управе Града Прокупља, улица Никодија Стојановића Татка број 2, најкасније до 13. 12.2019. до 12 сати.

-Закључак Већа

– Нацрт одлуке

Позив на јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету Града Прокупља за 2020. годину

Градско веће Града Прокупља, на седници одржаној 4. децембра, донело је закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о буџету Града Прокупља за 2020. годину. Јавна расправа трајаће до 9. децембра до 10 сати.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи.

Јавна трибина о нацрту Одлуке о буџету Града Прокупља за 2020. годину, биће организована у петак, 6. децембра, са почетком у 8 сати, у Свечаној сали Града Прокупља.

Примедбе и предлози са јавне расправе, достављају се у писаној форми Одељењу за привреду и финансије, Градске управе Града Прокупља, улица Никодија Стојановића Татка број 2, најкасније до 9. децембра до 10 сати.

-Закључак о упућивање на јавну расправу  Нацрта одлуке о буџету Града Проупља за 2020. годину.

Нацрт одлуке о буџету Града Проупља за 2020. годину..

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДАСТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-На захтев носиоца пројекта „НИС;а.д.Нови Сад,ул.Народног фронта бр.12 – Број:501-93/2019-05   

РЕШЕЊЕ бр . 501-95/2019-08 – МЕТАЛАЦ ПОСУЂЕ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ , ул.кнеза Александра 212, Горњи Милановац, продајни простор у Прокупљу, ул. Цара Лазара 26;

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ЈАВНИ ПОЗИВЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕУ 2019. ГОДИНИ ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

 -Захтев за учешће у програму стручне праксе ЛАПЗ техничка подршка 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА -На Конкурсу могу да учествују и студенти који студирају у иностранству, само уколико се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије. Свој статус студенти доказују документом издатим од стране факултета.

-ЗАХТЕВ

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА

ОБРАЗАЦ буџета пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА за учешће на другом Јавном конкурсу за финансирање удружења из буџета Града Прокупља за  2019. годину  

ИЗЈАВА o прихватању обавезе корисника средстава Града Прокупља

 –ИЗЈАВА о прихватању обавезе подносиоца пријаве

ИЗЈАВА о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног конкурса за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Града Прокупља у 2019. години

Наративни буџет

П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

-Ранг листа пројеката удружења грађана

-Одлука о изабру пројекта невладиних организација и удружења у Граду Прокупљу и расподела средстава 

Градска управа Града Прокупља, Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство,у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и чл. 37-44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

                         ПРОКУПЉА

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Прокупља ( у даљем тексту: Плана ) објављена је у  ”Службеном лист града Прокупља” број 4/2019.

РАНИ ЈАВНИ УВИД   одржаће се од 05. октобра до 19. октобра 2019. године у трајању од 15 дана, сваког радног дана у времену од 7.00-15.00 сати, у Свечаној сали у згради градске управе Града Прокупља и на интернет презентацији Града Прокупља,

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у четвртак 17. октобра 2019. године, са почетком у 12.00 сати, у Свечаној сали у згради Градске управе Града Прокупља, ул. Таткова бр, 2 у  Прокупљу.

Градска управа Града Прокупља, као носилац израде предметног Плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом измене Плана могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и друго.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована физичка и правна лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у току трајања раног јавног увида  носиоцу израде планског документа и од службе надлежне за послове урбанизма добити потребне информације и стручну помоћ у у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Примедбе у писаном облику подносе се на писарници  Градске управе града Прокупља, Таткова бр. 2, 18400 Прокупље, у току трајања јавног увида, закључно са 19. октобром   2019. године. Такође, сва питања, примедбе и сугестије у поступку израде плана заинтересована правна и физичка лица могу доставити на email адресу: urbanizam.prokuplje@gmail.com.

-Eлаборат за рани јавни увид

-Елаборат за рани јавни увид и наменом површине и осовином аутопута

 

 Позив за јавну расправу о нацрту Одлуке о измени одлуке о буџету

Града Прокупља за 2019. годину

Градско веће Града Прокупља обавештава јавност да је на седници, одржаној 03.10.2019. године, донет Закључак о утврђивању и упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о измени одлуке о буџету Града Прокупља за 2019. годину.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи, која ће трајати до 09.10.2019. године.

Јавне трибине о нацрту Одлуке оизмени одлуке о буџету биће организоване организоване 07.10.2019.године са почетком у 12:00 часова и 09.10.2019.године са почетком у 08:00 часова, обе у Свечаној сали зграде Градске управе Града  Прокупља.

Све примедбе, сугестије и предлоге заинтересовани могу доставити искључиво у писаној форми Одељењу за привреду и финансије Градске управе Града Прокупља (Улица Никодија Стојановића Татка број 2) најкасније до 09.10.2019. до 10.00 сати.

З А К Љ У Ч А К O УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019.ГОДИНУ

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

 –ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

РЕШЕЊЕ БРОЈ 354-95/2019-08 од 04.09.2019. 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

РЕШЕЊЕ О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРОКУПЉА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ГРАД ПРОКУПЉЕ ПОЗИВА УЧЕНИКЕ ОСВАЈАЧЕ НАГРАДА , ПРВА ТРИ МЕСТА,НА РЕПУБЛИЧИМ ТАКМИЧЕЊИМА  ДА СА СВОЈМ РОДИТЕЉИМА ИЛИ СТАРАТЊЉИМА ДОЂУ ДА ПОТПИШУ УГОВОРЕ О ДОДЕЛИ НОВНАЧАНИХ СРЕДСТАВА.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРОКУПЉА 

-Решење о додели новчаних средстава 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020, ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУНЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

Јавни позив

Пријва за спровођење јавног рада -2019

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

-Јавни позив

Захтев са бизнис планом за доделу субвенција за самозпошљавање за 2019. годину

Не субвеционисане делатности –  Запошљавање особа са инвалидититетом

-Не субвенционисане делатности – самозапошљавање

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ

-Јавни позив

-ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА– 2019. ГОДИНА

-Несубвеционисане делатности – Субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже запосливих

О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У  ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ “МБ – МЕТАЛ ПЛУС”

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ, КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА

Образац пријаве

Образац пријаве изградње објекта

Образац пријаве стипендија

Изјава о партнерству

Пропратно писмо

Изјава да не постоје препреке

Јавни позив за достављање предлога посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Прокупља у 2019. години

Образац пријаве

Изјава о партнерству

Пропратно писмо

Изјава да не постоје препреке

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА  У 2019. ГОДИНИ

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1а – Буџет пројекта

Образац 2-Наративни-извештај-1

Образац 2- Финансијски иѕвештај 

Р Е Ш Е Њ Е О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

РЕШЕЊЕ o расподели средстава по расписаном јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Града Прокупље ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА У СВОЈИНИ ГРАДА ПРОКУПЉА, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА II ПУТ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив 

-Образац за писање предлога пројекта

-Образац буџета пројекта

-Образац наративног буџета

-Изјава о прихватању обавеза подносиоца пријаве

-Изјава о одсуству сукоба интереса за чланове удружења

-Изјава о прихватању обавеза корисника средстава Града Прокупља

-Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Прокупља за програме и пројекте Удружења грађана односно невладиних организација

-Решење о образовању Комисије за оцену и избор пројеката невладиних организација и удружења грађана

-Ранг листа пројеката удружења грађана

-Одлука о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана  и расподела средстава 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА “МБ МЕТАЛ ПЛУС” ПРОКУПЉЕ

-РЕШЕЊЕ У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР.3723,К.О. ПРОКУПЉЕ ГРАД ПРОКУПЉЕ, УЛ.К0С0ВСКА – РЕШЕЊЕ БР.354-20/2019-08

ЈАВНИ KОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ

-ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА 

 НАРАТИВНИ БУЏЕТ

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА 

ИЗЈАВА о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног конкурса за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Града Прокупља у 2019.           години

И З Ј А В А o прихватању обавезе корисника средстава Града Прокупља

-ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

– ОДЛУКА о покретању поступка отуђења покретних ствари – возила из јавне својине Града Прокупља, путем јавног надметања  и  р а с п и с у ј е ОГЛАС за отуђење покретних ствари – возила у својини Града Прокупља, путем јавног надметања

-ПОСЛОВНИК О РАДУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ДОДАТНОМ  ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ ИЛИ СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПРОКУПЉА И ОПШТИНЕ  БЛАЦЕ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ

Град Прокупље позива грађане, стручну јавност и друга заинтересована лица да узму учешће у јавној расправи о Нацрту локалног акционог плана за младе Града Прокупља. Јавна расправа ће се одржати 15.03.2019, у 12:00 сати у Скупштинској сали у згради Градске управе Града Прокупља у улици Никодије Стојановића Татка бр.2.

– Нацрту локалног акционог плана за младе Града Прокупља

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ 

-Позив

– Захтев за остваривање права за једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу

                                                                                       ЈАВНА РАСПРАВА 

 О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ОПЕКАРСКЕ СИРОВИНЕ У ЛЕЖИИШТУ “РЕСИНАЦ – БЕЛОГОШ”

Позивају се сви заинтересовани грађани, органи  и организације да узму учешће у јавној расправи  о Студији процене утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине у лежишту “Ресинац – Белогош” , која ће се одржати 8. марта 2019. године у  згради Општине Прокупље од 12.00 сати.

-Обавештење о Студији 

Одлука о прекиду образовно-васпитног рада на територији града Прокупља

Jавно обавештење о максималном расположивом износу у буџету Града Прокупља за суфинансирање годишњих и посебних програма по областима потреба и интереса грађана у области спорта

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање предлога Посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Прокупља у 2019. години за бесплатно коришћење термина за тренирање и обављање других активности учесницима у систему спорта.

Апликациони формулар

ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ” ПРИВРЕДНА ЗОНА ХИСАР”   У ПРОКУПЉУ

– Пoзив

-План детаљне регулације “Привредне зоне Хисар”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, БРОЈ: 501-113/2018-05

ИЗВЕШТАЈО РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА И ОСТВАРИВАЊУ ЦИЉЕВА И ЕФЕКАТА ПРОГРАМА – СПОРТСКИ САВЕЗ ПРОКУПЉЕ 

Градска управа Града Прокупља обавештава јавност да је отпочела припрема Нацрта Одлуке о Градском већу Града Прокупља

Позив за јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету Града Прокупља за 2019. годину

Градско веће Града Прокупља обавештава јавност да је на седници, одржаној 14.12.2018. године, донет Закључак о утврђивању и упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о буџету Града Прокупља за 2019. годину.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи, која ће трајати до 18.12.2018. године до 10 часова.

Јавне трибине о нацрту Одлуке о буџету биће организоване 17.12.2018. године са почетком у 12 часова и 18.12.2018. године са почетком у 8 часова у свечаној сали Градске куће у Прокупљу.

Све примедбе, сугестије и предлоге заинтересовани могу доставити искључиво у писаној форми Одељењу за привреду и финансије Градске управе Града Прокупља (Улица Никодија Стојановића Татка број 2) најкасније до 18.12.2018. године до 10 часова.

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

-НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

ОБ А В Е Ш Т Е Њ Е

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 99.СТАТУТА ГРАДА ПРОКУПЉА (,,СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ“ БР.15/2018),ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ  ДА ЈЕ ОТПОЧЕЛА  СА РАДОМ НА ПРИПРЕМИ ИЗРАДЕ :

1.ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ГРАДА ПРОКУПЉА И ОБЈАВЉИВАЊУ ОДЛУКА И ДРУГИХ ПРОПИСА И АКАТА;

2.ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ  ДА ЈЕ ОТПОЧЕЛА ИЗРАДА НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 99.СТАТУТА ГРАДА ПРОКУПЉА (,,СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ“ БР.15/2018), ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ  ДА ЈЕ ОТПОЧЕЛА  СА РАДОМ НА ПРИПРЕМИ ИЗРАДЕ  ОДЛУКЕ О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА.

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ” ПРИВРЕДНА ЗОНА ХИСАР”   у Прокупљу.    

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Ставља се на јавни увид нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама, како би се о нацрту исте спровела јавна расправа сходно члану 7.  Закона о финансирању локалне самоуправе, стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са Законом. Одлука се доноси након одржавања јавне расправе, може се мењати највише једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета јединице локалне самоуправе за наредну годину. Изузетно , Одлука се може  изменити и у случају доношења, односно измене, закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе

Јавни увид почиње 03. децембра 2018. године и траје до 07. децембра 2018. године  до 13. часова.  Јавна расправа ће се одржати 10.12.2018. године у 12. часова, у сали Града Прокупља.Примедбе, мишљења и сугестије на Нацрт  Одлуке о локалним комуналним таксама,  могу се предати искључиво у писаном облику на писарници Градке управе Града Прокупља.

О спровођењу јавне расправе стараће се Градска управа Града Прокупља.

Усвојањем Закона о накнадама за коришћење јавних добара регулисано је да акт Скупштине јединице локалне самоуправе утврђује висина накнаде, олакшице и плаћање накнаде, самим тим Јавни увид почиње 10. децембра 2018. године и траје до 14. децембра 2018. године  до 13. часова.  Јавна расправа ће се одржати 17.12.2018. године у 12. часова, у сали Града Прокупља.

Примедбе, мишљења и сугестије на Нацрт  Одлуке о локалним комуналним таксама,  могу се предати искључиво у писаном облику на писарници Градке управе Града Прокупља.

О спровођењу јавне расправе стараће се Градска управа Града Прокупља.

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА (преузми)

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРУШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА (преузми)

Јавни увид плана спровешће се у периоду од 30.11.2018. до 15. 12.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕО ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА

СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ , Број:501-102/2018-05

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА

СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ,Број:501-60/2018-05

Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди

Решење Одељења за инспекцијске послове Општинске управе Општине Прокупље бр.345-316/2018-08

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2018. години ЛАПЗ техничка подршка

Захтев за учешће у програму стручна пракса ЛАПЗ техничка подршка

О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ (ДРУГИ КРУГ)

Одлука о расписивању Конкурса за финансирање услуга социјалне заштите у Општини Прокупље наменски трансфер

КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката за пружање услуга социјалне заштите у Општини Прокупље – наменски транфер

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ 

-Службена белешак – Решење о иубору пројекта социјалне заштите у Општини Прокупље

ДРУГА ИЗМЕНА ЈАВНОГ ОБАВЕШТЕЊА О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛНИКА

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање предлога Посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине Прокупље у 2018. години

-Образац – Апликациони формулар;

-Изјава 

– Пропратно писмо 

Рок за достављање документације за Јавни позив за посебне програме у области спорта је до 30.10.2018. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У свечаној сали Општине Прокупље, 23. октобра, у уторак, са почетком у 15.30 сати, биће одржан састанак на коме ће се разговарати о детаљима и временском оквиру експропријације за потреба изградње ауто-пута Ниш-Белољин, Фаза 1.

Позивају се сви заинтересовани суграђани да присуствују састанку, како би представницима Коридора Србије, као будућем инвеститору изградње ауто-пута, поставили питања о поступку и начину спровођења експропријације.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

– На Конкурсу могу да учествују и студенти који студирају и у иностранству, само уколико се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије. Свој статус студенти доказују документом издатим од стране факултета.

-Захтев 

– Решење, којим се по спроведеном конкурсу награђују студенти

-Обавештавају се студенти који су на основу Решења добили једнократну новчану награду да се дана 14. и 17. децембра 2018. од 11.00 до 15.00 сати јаве у канцеларију број 38 у згради Грасдске управе (општина Прокупље) да потпишу уговор о дедели једнократне новчане награде. 

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2018

– Јавни конкурс 

-Обавезни прилози

-Листа вредновања и рангирања програма

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, број 501-79/2018-05

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,  број 501-80/2018-05 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2018. ГОДИНУ (РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2018.)

Јавна расправа о предлогу Одлуке о измени Одлуке о буџету за 2018. годину одржаће се 27. септембра 2018. године у канцеларији број 10 у згади Општине Прокупље , у времену од 10 до 12 сати. (документ можете преузети овде)

Позивају се сви заинтересовани грађани и правна лица да узму учешће у овој јавној расправи.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ СТАТУТА ГРАДА ПРОКУПЉА 

Јавна расправа о Нацрту Статута Града Прокупља спровешће се у периоду од 21. 09.2018. до закључно са 25. 09. 2018. године. Примедбе предлози и сугестије упућују се у писаном облику Општинском већу Општине Прокупље на адресу : Никодија Стојановића Татка бр. 2, 18400 Прокупље.

-Нацрт Статута Града Прокупља

-Закључак Општинског већа Општине Прокупље

РЕШЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ БРОЈ 354-238/2018-8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “ВИП МОБИЛЕ Д.О.О БЕОГРАД”

ОДЛУКУО РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИУ ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ И УВИДУ У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК       

РЕШЕЊЕ ГРАЂАВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ БР.354-72/2018-08

ПОЗИВ ЗА ЈАВНИ УВИД У САДРЖИНУ ПРЕДМЕТА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА АУТОПУТА Е-80, ДЕОНИЦА НИШ – ПЛОЧНИК 

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА ЗА УЧЕНКЕ ДОБИТНИКЕ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „НИС;а.д.Нови Сад,ул.Народног фронта бр.12

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУСТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  „Boki Food System ;П.Т.Р Доња Топоница   

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2019 ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НИС

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -ПРОЈЕКАТ МЕТАЛУРГ д.о.о из Прокупља

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ РАСПИСУЈУ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

– Образац за писање предлога пројекта 

-Образац буџета пројекта

-Наративни буџет 

-Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве

– Изјавава о прихватању обавеза корисника

-Изјава о одсуству сукоба интереса корисника

– Правилник

РЕШЕЊЕ о финансирању пројеката невладиних организација и Удружења из буџета Општине Прокупље

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКАТ “МЕТАЛУРГ” ДОО ИЗ ПРОКУПЉА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018. ГОДИНИ ЗА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ТЕРМИНА ЗА ТРЕНИРАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ДРУГИХ АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИМА У СИСТЕМУ СПОРТА ЗА ПЕРИОД ДО 31. 12. 2018. 

– Образац пријаве 

-Изјава

-Пропратно писмо

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018. ГОДИНЕ

-Образац пријаве

– Изјава 

-Пропратно писмо 

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ОБАВЕШТЕЊА О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛНИКА 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

– Образац пријаве пројекта 

– Образац буџета пројекта 

-Образц изјаве 

– Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања 

– Решење о расподели средстава 

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА 

– Образац пријаве 

– Изјава 

-Пропратно писмо 

-Закључак о прихватању предлога вредновања квалитета годишњих програма

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУО ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОИЗВОДЊЕ КЕСА ТРЕГЕРИЦА И БИОРАЗГРАДИВИХ КЕСА “НЕЦА” ТПП ПРОКУПЉЕ

Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА САВЕТОВАЊУ “ЗАЈЕДНО ДО ПОВЕЋАЊА ПРИНОСА И САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА УСЕВА”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (БИЗЛИНК)

Јавни позив за набавку радова – Регулација Стражавачке реке и реке Топлице у Прокупљу

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за пружање услуга социјалне заштите у општини Прокупље за 2018. год 

– Образац предлога пројекта

-Образац финансијског буџета 

-Oбразац наративног буџета 

-ОПК-пријава на конкурс 

– Одлука о изабраним пројектима социјалне заштите у Општини Прокупље и расподели средстава 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА “ГАМА”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦИЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА “НЕЦА”

КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (ЧИП, 21. 12.2017.)

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ИПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ПО ОБЛАСТИМА, ПОТРЕБАМА И ИНТЕРЕСИМА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

– Закључак Општинског већа о одобреним средствима за реализацију годишњих програма из области спорта у 2018. години.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ СЗТР “БАМ – ПАК” (2018)

РЕШЕЊЕМ КОЈИМ СЕ ЗАБРАЊУЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА БР.2 НА КП 2900, КО ПРОКУПЉЕ – ГРАД , УЛ. МИЛОША ОБИЛИЋА БР.5

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ НАЛАЖЕ МОМИРУ ЈОВАНОВИЋУ СА ТЕРИТОРИЈЕ оПШТИНЕ пРОКУПЉЕ ДА ПРЕДУЗМЕ СВЕ МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА СТАРОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА БР.1 КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА КАТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 4688, ко ВЕЛИКА ПЛАНА

Обавештење о донетом решењу израде студије процене утицаја на животну средину пројекта ливнице обојених метала “Металург”.

Јавни позив на јавне консултације поводом Оквира политике расељавања и Плана укључења заинтересованих страна за пројекат изградње аутопута Е-80 Ниш – Плочник

Позив за јавне консултације

Позив за јавне консултације (енглески)

План укључивања заинтересованих страна

РПФ 2

РПФ 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ САГЛАСНОСТИ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦИЈА -ТЕЛЕКОМ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ВИП МОБИЛЕ 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Образац предлога пројекта 

Образац финансијског буџета 

Образац наративног буџета 

ОПК – Пријава на конкурс 

Исправка конкурса за финансирање и суфинансирање пројекта услуга социјалне заштите у општини Прокупље 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2017. ГОДИНУ (РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2017.)

Јавна расправа о предлогу Одлуке о измени Одлуке буџету за 2017. годину одржаће се у периоду од 18. до 21. септембра 2017. године у канцеларији број 7 у згади Општине Прокупље , у времену од 11 до 13 сати.

Позивају се сви заинтересовани грађани и правна лица да узму учешће у овој јавној расправи. ( документ преузети овде)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Образац предлога пројеката

Образац финансијског буџета

Образац наративног буџета

ОПК – Пријава на конкурс

Обавештење о доношењу решења о одлучивању о потреби израде студије о процени утицаја

Јавно обавештење о расположивом износу у буџету Општине Прокупље за додатно финансирање годишњих програма по областима потреба и интереса грађана из члана 2. правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Прокупље.

Спортске организације које су заинтересоване за додатно финансирање годишњих програма у обавези су да програме поднесу Спортском Савезу Општине Прокупље закључно до 4.8.2017. године.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА  КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА САГЛАСНОСТ НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ – ГРИН ИНТЕРНАТИОНАЛ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018. ГОДИНИ.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018. ГОДИНИ.

ОГЛАС О ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

Образац пријаве за регистрацију стамбеног објекта (додатак)

Образац записника 

Образац пријаве за ажурирање података који се евидентирају у регистру стамбених заједница

Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице

ОБАВЕШТЕДОНЕТОМЊЕ О  РЕШЕЊУ ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ЗА ТЕЛЕКОМ ПК01

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ СТР ИВАНА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ЗА ГРИН ИНТЕРНАТИОНАЛ – НОВА БОЖУРНА 

ТРЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. годину.

Образац за писање предлога пројеката

Образац за буџет пројекта

Наративни буџет пројекта

Правилник о начину поступања остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација.

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПО ТРЕЋЕМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Образац 1 –  Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1 – Буџет пројекта

Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Решење о подели средстава за суфинансирање пројеката из буџета Општине Прокупље ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА СТР “ИВАНА” ВРЛИКА ПЛАНА, ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЈЕ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА “АНДРЕЈИЋ” ДОО БЕЛОЉИН У ОБАВЕЗИ ДА АЖУРИРА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ПРЕРАДЕ ВИШЊЕ У АЛКОХОЛУ – “ГРИН ИНТЕРНАТИОНАЛ”, НОВА БОЖУРНА, ПРОКУПЉЕ 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГКОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “HAMMEUM” ПРОКУПЉЕ 

Закључак о одбацивању пријаве на јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа “Hammeum” Прокупље

KОНКУС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Образац предлога пројекта

Пријава на конкурс 

Образац финансијског буџета пројекта

Образац наративног буџета 

Одлука о избору пројеката социјалне заштитеу општини Прокупље

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ ЛЕТЊИХ БАШТИ

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. годину.

Образац за писање предлога пројекта

Образац за буџет пројекта

Наративни буџет пројекта

Правилник о начину поступања остваривања права на доделу средстава из биџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација.

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ПО ДРУГОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА – АНДРЕЈИЋ ДОО

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2017. ГОДИНИ.

ОГЛАС ЗА ПРЕДСЕДНИЧКЕ ИЗБОРЕ 2017. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ТЕЛЕКОМ – ВЕЛИКА ПЛАНА

ОГЛАС за прикупљање писмених понуда за преузимање испуњења Уговора о преносу права својине ОВ IIбр.51/2012 од 21.05.2012.године и Анекса овог уговора ОПУ:128-2017 од 21.02.2017.године

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ОБАВЕШТЕЊА О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ИЗ ЧЛАНА 2 ПРАВИЛНИКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ГРУПЕ ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ ЗА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 

НАРАТИВНИ БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

ПРАВИЛНИК о начину поступања остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних орханизација

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ  ЗА 2017. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ТЕЛЕКОМ – ВЕЛИКА ПЛАНА

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛИКА

Јавно обавештење 1

Јавно обавештење 2

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ДА ЗАКЉУЧНО СА 07.02.2017. ГОДИНЕ ДОСТАВЕ СВОЈЕ ПРЕДЛОГЕ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ДОК ЋЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА БИТИ РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Јавна расправа о буџету Општине Прокупље за 2017 годину одржаће се у канцеларијама број 7 и 10 у згради Општине Прокупље  у периоду од 22. до 27. децембра у времену од 10 до 14 сати. Позивају се сви заинтересовани грађани и правна лица да узму учешће у јавној расправи.

Нацрт буџета Општине Прокупље за 2017. годину 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Одлука о комуналним таксама

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Пријава на конкурс -ОПК- ОБРАЗАЦ

Образац предлога пројекта

Образац финансијског буџета 

Образац наративног буџета

ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА – БИЛБОРДА И СИТИ-ЛАЈТОВА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА  ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОБИТНИЦИМА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ФОНДА ЗА ТАЛЕНТЕ

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Пријава 

Образац предлога пројекта

Образац финансијског буџета

Образац наративног буџета

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ ДАКИ МЕТАЛ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

Захтев за новчану награду

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА АУТОПУТА Е-80, ДЕОНИЦА НИШ – ПЛОЧНИК 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА “ДАКИ МЕТАЛ” ДОО БЕОГРАД

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Позивју се заинтересовани  да узму учешће у јавној расправи о предлогу Одлуке о измени Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године.

Увид у  предлог Одлуке о измени Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године, можете остварити на званичној интернет страници Општине Прокупље prokuplje.org.rs или у згради Општине Прокупље  од 26. 9 . до 29.9. 2016. године  у канцеларији број 10  у времену од 10 до 13 сати.

Предлог Одлуке о измени Одлуке о буџету ОПштине Прокупље за 2016. годину

авештење о попису нелегално изграђених објеката

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  у државној својини у општини Прокупље

Позив за подношење понуде за извођење радова за санацију корита Драгушке реке у Белољину

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

И Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н О Г  К О Р И Д О Р А  А У Т О – П У Т А  Е – 80,

Д Е О Н И Ц А  Н И Ш – М Е Р Д А Р Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAS

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAST

РЕШЕЊЕ II О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ – 2016.

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана, односно невладиних организација („Сл. лист Општине Прокупље“ број 10/14)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЛЕОНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

Образац – пријава за пројектно суфинансирање

Образац – буџет пројекта

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА,

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ ОБИМ И САДРЖАЈ ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА GRIN INTERNATIONAL

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  у општини Прокупље 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЛЕОНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА VIP – ПЕТРОВАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ЗА ИЗРАДУ

СКУЛПТОРСКОГ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 

II  ПЕШАДИЈСКОМ ПУКУ „КЊАЗ МИХАИЛО“ I ПОЗИВА У ПРОКУПЉУ

ИНФОРМАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПАРКА

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ЖИРИЈА СА КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ СКУЛПТОРСКОГ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОМЕН ОБЕЛЕЖИЈА  II ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА “КЊАЗ МИХАИЛО” IПОЗИВА У ПРОКУПЉУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА СТР “ИВАНА”

Обавештењр Владе Републике Србије

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ НОВОГ ЗАКОНА О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ОД 8. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА VIP MOBILE

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА GRIN INTERNATIONAL

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П0+П+1

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У 2016. ГОДИНИ

Јавни позив

зактев за учешће

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У 2016. ГОДИНИ

Јавни позив

Захтев за учешће

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА СТР ИВАНА – ВЕЛИКА ПЛАНА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА МИАС ДОО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИБОТНУ СРЕДИНУ ЗА МИАС ДОО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ВИП

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА АЗТР 3-М

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА АЗТР 3-М

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ВИП

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ – 2016.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана, односно невладиних организација („Сл. лист Општине Прокупље“ број 10/14)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ЗА ГОДИШЊЕ, ДОДАТНЕ И ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ 3

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ 5

Јавна расправа о Програму развоја спорта у општини Прокупље за период од 2016 – 2020. године одржаће се у петак, 15. јануара 2016. од 10 часова у Свечаној сали Општине Прокупље. Нацрт програма можете погледати овде:

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ ЗА ПЕРИОД 2016 – 2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Позивју се заинтересовани  да узму учешће у јавној расправи о предлогу Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године.

Увид у  предлог Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године, можете остварити на званичној интернет страници Општине Прокупље www.прокупље.орг.рс или у згради Општине Прокупље  од 28.12. до 30.12. 2016. године  у канцеларији број 38 у времену од 10 до 13 сати.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЅА 2016. ГОДИНУ

Конкурси, обавештења и огласи

 

Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација и удружења грађана из буџета града Прокупља за 2021. годину

– Јавни позив

– Образац буџета

– Образац наративног буџета

– Изјава о одсуству сукоба интереса

– Изјава о прихватању средстава 

– Изјава подносиоца пријаве

– Правилник 

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИМ КУПЦИМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЛИ ПРИРОДНОГ ГАСА

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ „ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА „ПИЈАЦА“, НА КП. БР. 305,306, 312/1, 313/1, 314 И 315 СВЕ К.О. ПРОКУПЉЕ ГРАД У ПРОКУПЉУ“

-Позив

-Образац за достављање сугестија

-План управљања животно средином и друштвом (ESMP) за општину Прокупље – комплекс зелене пијаце

 

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ   (ДРУГИ КРУГ)

-Одлука;

-Сагласност;

 

-Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Прокупља, јавним надметањем

-Изјава о губитку права на враћање депозита – физичка лица

-Изјава о губитку права на враћање депозита – правна лица

-Изјава о куповини непокретности у јавној својини Града Прокупља

-РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА У ВИСИНИ ОД 33.000,00 СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ПРОКУПЉА;

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ   (ПРВИ КРУГ)

-Одлука;

-Сагласност;

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Позив за јавну расправу

Градско веће Града Прокупља, на седници одржаној 30. новембра, донело је Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о буџету Града Прокупља за 2021.

Јавна расправа траје до 2. децембра  2020. године  до 14 сати. Сви заинтересовани могу своје предлоге, сугестије и примедбе да упуте путем мејла и то на адресе: ackom.pk@gmail.com, sanja.marjanovic482@gmail.com и aleksapk@gmail.com.

Примедбе, предлози и сугестије за јавну расправу, достављају се у писаној форми на писарници Градске управе Града Прокупља, улица Никодија Стојановића Татка број 2, најкасније до 13. 12.2019. до 12 сати.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи.

-Закључак о упућивању на јавну расправу Нацрта одлуке о буџету града Прокупља за 2021. годину;

-Нацрт одлуке о буџету Града Прокупља;

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

-Јавни позив;

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

-Решење о нацрту Одлуке о утврђивању елемента пореза за територију града Прокупља за 2021. годину; 

-Одлука о утврђивању елемента пореза за територију града Прокупља за 2021. годину; 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Решење о нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији града Прокупља;

-Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији града Прокупља;

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

-Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина;

-Нацрт Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина;

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

-Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта одлуке о комуналним таксама; 

-Нацрт Одлуке о комуналним таксама;

– ВОЈНА ВЕЖБА НА ВЕЖБАЛИШТУ “СТРАЖАВА” — ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ГРАДА ПРОКУПЉА;

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

– На Конкурсу могу да учествују и студенти који студирају и у иностранству, само уколико се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије. Свој статус студенти доказују документом издатим од стране факултета.

-Захтев 

ЈАВНИ ПОЗОВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАЈАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2020. ГОДИНИ 

-Јавни позив

-Образац пријаве

-Изјава о партнерству

-Пропратно писмо

-Изјава да не постоје препреке

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив 

– Образац за писање предлога пројеката

– Образац буџета

– Наративни буџет

– Изјава подносиоца пријаве

– Изјава о одсуству сукоба интереса

– Изјава о прихватању обавезе корисника средстава

– Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета града Прокупља за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

– Решење о образовању комисије за оцену и избор пројекта невладиних организација и удружења грађана

– Ранг листа пројеката Удружења грађана и НВО

-ОДЛУКА о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана у граду Прокупљу и расподела средстава

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НОЋНО ОРОЧЕЊЕ

Јавни позив за учествовање у поступку доделе КОНЦЕСИЈЕ за финансирање, ревитализацију, управљање и обављање фармацеутске делатности у Граду Прокупљу и другим јединицама локалне самоуправе у Топличком округу у којима ЗУ Апотека Прокупље обавља фармацеутску делатност

-Јавни позив;

-Додатак јавном позиву (Уговор о поверљивости);

-Додатак јавном позиву (Услови за учествовање у Поступку доделе концесије и докази за њихово испуњење);

-Обавештење о измени услова за учествовање у поступку доделе концесије и доказима за њихово испуњење;

-Одлука о избору најповољније понуде

 

                   КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОКУПЉА РАСПИСАО ЈЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2020. ГОДИНУ, СА РАЧУНИМА ЗАКЉУЧНО СА 31.10 2020. ГОДИНА . ЗАХТЕВИ СЕ ПОДНОСЕ ДО 10.11. 2020. ГОДИНЕ.

-Конкурс;

Захтев за остваривање права на Одрживо коришћење пољопривредног земљишта у 2020.години;

Захтев за подстицаје за органску производњу;

Захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материја (вештачко осемењавање) у 2020. години;

Захтев за  подстицаје за меру у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Конкурсу; 

Захтев за  подстицаје за инвестиције – Подршка младима у руралним подручјима;  

Захтев за  подстицаје за меру- Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју;

 –Захтев за  подстицаје за меру – Кредитну  подршку;

-Захтев за набавка опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића и опреме за дегустационе сале;

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА АЖУРИРАНЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

-ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020. год.

-ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив

-Изјава

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

-Изјава за потребе Јавног позива за попуњавање јавног положаја

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О АЖУРИРАНОЈ СТУДИЈИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 ИНТЕРНИ КОНКУРС 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ 

-Позив

-Захтев

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

-Позив

-Пријава

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИТОТНУ СРЕДИНУ – Изградњa фекалне канализације са пратећим објектима и црпним станицама и постројења за пречишћавање отпадних вода за градска насеља Града Прокупља: Нова Божурна, Ново Село,Бабин Поток, Доња и Горња Стражава, Доња и Горња Трнава, Ресинац, Мала Плана и Белољин   на територији града Прокупља.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ – ПОПЛАВЕ

-Позив 

-Захтев за пријаву штете

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ЗА ТОППЛАН-ПРОМЕТ МАЛА ПЛАНА;

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ  ПЛАКЕТЕ И ПОХВАЛНИЦА СВЕТОГ ПРОКОПИЈА  

Организациони одбор за обележавање градске славе Свети Прокопије позива појединце, организације, удружења грађана да упуте своје писане предлоге за доделу овогодишњих признања, која се традиционално додељују поводом славе. Предлози се могу доставити већ данас 7. јула на мејл адресу, pr.sluzba@prokuplje.org.rs и kabinet@prokuplje.org.rs, а последњи дан за достављање је 14. јул 2020. године. Предлози се могу доставити и на писарницу Градске управе, или поштом на адресу Град Прокупље , Никодија Стојановића Татка бр.2 18400 Прокупље.

Плакета Свети Прокопије, као највеће признање Града Прокупља, додељује се за посебно исказане резултате и достигнућа у области науке, културе, образовања, привреде, здравствене заштите, заштите животне средине, за развој локалне самоуправе и хуманитарно деловање у граду Прокупљу.

Додељује се једна Плакета Свети Прокопије и то појединцу или организацији и три похвалнице.

Плакета се може доделити истом лицу или организацији само једанпут.

Предлоге за додељивање Плакете и похвалница могу упућивати физичка и правна лица, као и градски органи.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2020. ГОДИНИ

– Решење о расписиваљу јавног позива о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Прокупља за 2020.

-Јавни позив за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Прокупља ;

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1а – Буџет пројекта

Образац 2-Наративни-извештај -1

Образац 2- Финансијски извештај

-Решење о образовању Конкурсне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања;

-Решење о расподели средстава;

-Записник са састанка Комисије са предлогом о расподели средстава;

-Обавештење за учеснике конкурса који су су добили мањи износ средстава од траженог;

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД ПРОКУПЉЕ РАСПИСУЈУ ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ

-Јавни позив;

-Захтев за учешће у програму стручне праксе; 

-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА НАКНАДУ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

-ЈАВНИ ПОЗИЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ  ЗА 2020.год.

-Позив;

– Захтев за остваривање права за једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу;

-ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ, КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА 

-Образац пријаве

-Образац пријаве изградње објекта

-Образац пријаве стипендија

-Изјава о партнерству

-Пропратно писмо

-Изјава да не постоје препреке

-ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛAСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2020. ГОДИНИ ЗА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ТЕРМИНА ЗА ТРЕНИРАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИМА У СИСТЕМУ СПОРТА 

-Образац пријаве;

-Изјава о партнерству;

-Пропратно писмо;

-Изјава да не постоје препреке;

-ОБАВЕШТЕЊЕ – ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА НАСТАВЉА СА  ИЗЛАГАЊЕМ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ПРОКУПЉА;  

-ОБАВЕШТЕЊЕ – ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА НАСТАВЉА СА  ИЗЛАГАЊЕМ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ПРОКУПЉА;  

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋАВАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Препоруке намењене општој популацији, препоруке за ученике и запослене у образовним институцијама, за понашање на послу, у јавном превозу, у комерцијалним објектима, трговинама, пиљарама, стамбеним зградама, парковима и са саветима за психолошку подршку које је израдио Институт за јавно здравље Ниш (Центар за промоцију здравља).

-Препоруке за рад вртића, теретана, фризерских и козметичких салона и за понашање у јавном превозу које је израдио Градски завод за јавно здравље Београд.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 бр.532561/2020 од 16. марта 2020. године, Градска управа Града Прокупље обуставља рад  са странкама путем непосредног контакта (рад на шалтерима и слично).Грађани се службама Градске управе са захтевима, примедбама и др. могу обратити путем мејла или телефонским путем. Мејл адресе и телефонски бројеви  служби Градске управе Града Прокупља:

Одељење за финансије:

Одсек за трезор и буџет , контак тел: 027/324 -040, лок. 107;

Одсек за јавне набавке, контакт тел: 027/324 -040, лок. 120;

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство

Одсек за имовинско правна питања , контакт тел: 027/324 -040, лок. 108;

Одсек за обједињену процедуру , контакт тел: 027/324 -040, лок. 112;

Одсек за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине,
контакт тел: 027/324 -040, лок. 106;

Све радње обављати преко CEOP-a (Централна евиденција обједињене процедуре)

Одељење Општа управа

Одсек за  нормативно правне послове , контакт тел: 027/324 -040, лок. 102

Одсек за лична стања грађана и матичне књиге, контакт тел: 027/324 -040, лок. 105

Мејл адреса:     maticar@prokuplje.org.rs

Одсек за опште послове 027/324 -040, лок. 137

Одсек за борачко и инвалидску заштиту  324-040, лок. 105

 

Одељење за друштвене делатности

Одсек за образовање и културу,  контакт тел: 027/324 -040, лок. 138;

Одсек за односе са јавношћу и протокол, контакт тел: 027/324 -040, лок. 104;

Мејл адреса:   pr.sluzba@prokuplje.org.rs

Канцеларија за омладину спорт и физичку културу, : 027/324 -040, лок. 138;

Група за избегла, прогнана и расељена лица и мањинска права, контакт тел: 027/322- 730

Мејл адреса :poverenistvo@prokuplje.org.rs

Одсек дечије заштите тел. 025/321 -952,

Мејл адреса:   decija.zastita@prokuplje.org.rs

Одељење за пољопривреду

Контакт телефон : 027/324 -040, лок. 121 и 138;

Одељење за локалну пореску администрацију

У оквиру Одељење за локалну пореску администрацију образују се:

Одсек за утврђивање и контролу јавних прихода,

Одсек за наплату, пореско књиговоство и извештавање.

Контакт тел: 027/329 – 926 и 027/329 – 927

Меј адреса:    lokalnaporeska@gmail.com

Одељење за инспекцијске послове:

Контакт телефон : 027/324 -040, лок. 103 и 106;

 Мејл адреса: inspekcija@prokuplje.org.rs

,

НАРЕДБЕ И ПРЕПОРУКЕ КРИЗНОГ ШТАБА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА 

– НАРЕДБА О ПРЕКИДУ РАДА СВИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА;

-НАРЕДБА О РАДУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА;

-НАРЕДБА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА; 

-НАРЕДБА О ПРЕКИДУ РАДА ШКОЛСКИХ И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА;

-НАРЕДБА ЈАВНИМ ПРЕВОЗНИЦИМА; 

-НАРЕБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ БЕСПЛАТНЕ ДОСТАВЕ ХРАНЕ И ЛЕКОВА ЛИЦИМА СТАРИЈИМ ОД 65 ГОДИНА;

-ПРЕПОРУКА ЈАВНИМ ПРЕВОЗНИЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА;

 

-Институт за јавно здравље Ниш – Знаци инфекције корона вирусом;

-Институ за јавно здравље Ниш – Како се заштитити од корона вируса;

 

Обавештење о увиду у бирачки списак

Излаже се на увид грађанима Града Прокупља део Јединственог бирачког списка за Град Прокупље, почев од 5. марта 2020. године. Увид у део бирачког списка грађани могу извршити непосредно у Одељењу за општу управу (Никодија Стојановића Татка бр.2) сваког радног дана од 7 до 20 часова.   Грађани увид могу вршити и на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о ЈМБГ (https://upit.birackispisak.gov.rs/).

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Увид у Јединствени бирачки списак могу вршити и интерно расељена лица са Косова и Метохије, која имају пријављено боравиште на територији града Прокупља.

Грађани који ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта морају поднети захтев Градској управи да се у бирачки списак упише тај податак, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 4. априла 2020. године.

Након закључења бирачког списка 10. априла 2020. године грађани захтеве за упис и промену/исправку података подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе, преко Градске управе, најкасније 72 часа пре дана избора, односно до 22. априла 2020. године. Захтеви се подносе у згради Градске управе у  улици Никодија Стојановића Татка бр. 2, канцеларија бр. 40.

Све додатне информације грађани могу добити на телефоне 027/329-377 и путем мејла biracki.spisak@prokuplje.org.rs .

–  ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – Носиоца пројекта  ,АКИ ЛОВАЦ д.о.о из Мале Плане

– ОБАВЕШТЕЊЕ ПМФ НИШ – Реализација пројекта ОИ 171025

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА

-Позив  

-Образац за писање пројекта

-Образац буџета 

-Образац наративни

-Изјава подносиоца пријаве 

-Изјава о нодсуству сукоба интереса 

-Изјава о прихватању средстава 

-Правилник

-Решење о образовању Комисије за оцену и избор пројеката невладиних организација и удружења грађана

-Ранг листа пројеката Удружења грађана и НВО;

-Одлука о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана у граду Прокупљу и расподела средстава;

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНОМ РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛНИКА

ЈАВНИ KОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ ЗА 2020. ГОДИНУ

-Јавни позив;

-Образац за писање предлога пројекта за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

-Наративни буџет;-

-Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве;

– Образац буџета пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

Изјава о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног конкурса за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Града Прокупља;

– И З Ј А В А o прихватању обавезе корисника средстава Града Прокупља

-Решење о образовању Комисије за оцену и избор пројеката који су од јавног интереса у области социјалне заштите

– Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ – ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

– ПРИЈАВА за спровођење јавног рада – 2020. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Решење о додели новчане награде студентима у 2019. години

Позив за јавну расправу

Градско веће Града Прокупља, на седници одржаној 5. децембра, донело је закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи.

Јавна расправа о нацрту траје до 13. 12. 2019. са почетком до 12 сати. Јавна трибина биће организована у уторак 10.12. 2019. године са почетком од 14 сати у Свечаној сали у згради Градске управе Града Прокупља.

Примедбе и предлози са јавне расправе, достављају се у писаној форми Одељење локалне пореске администрације, Градске управе Града Прокупља, улица Никодија Стојановића Татка број 2, најкасније до 13. 12.2019. до 12 сати.

-Закључак Већа

-Нацрт одлуке

Позив за јавну расправу

Градско веће Града Прокупља, на седници одржаној 5. децембра, донело је закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи.

Јавна расправа о нацрту траје до 13. 12. 2019. са почетком до 12 сати. Јавна трибина биће организована у уторак 10.12. 2019. године са почетком од 14 сати у Свечаној сали у згради Градске управе Града Прокупља.

Примедбе и предлози са јавне расправе, достављају се у писаној форми Одељењу локалне пореске администрације Градске управе Града Прокупља, улица Никодија Стојановића Татка број 2, најкасније до 13. 12.2019. до 12 сати.

-Закључак Већа

– Нацрт одлуке

Позив на јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету Града Прокупља за 2020. годину

Градско веће Града Прокупља, на седници одржаној 4. децембра, донело је закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о буџету Града Прокупља за 2020. годину. Јавна расправа трајаће до 9. децембра до 10 сати.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи.

Јавна трибина о нацрту Одлуке о буџету Града Прокупља за 2020. годину, биће организована у петак, 6. децембра, са почетком у 8 сати, у Свечаној сали Града Прокупља.

Примедбе и предлози са јавне расправе, достављају се у писаној форми Одељењу за привреду и финансије, Градске управе Града Прокупља, улица Никодија Стојановића Татка број 2, најкасније до 9. децембра до 10 сати.

-Закључак о упућивање на јавну расправу  Нацрта одлуке о буџету Града Проупља за 2020. годину.

Нацрт одлуке о буџету Града Проупља за 2020. годину..

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДАСТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-На захтев носиоца пројекта „НИС;а.д.Нови Сад,ул.Народног фронта бр.12 – Број:501-93/2019-05   

РЕШЕЊЕ бр . 501-95/2019-08 – МЕТАЛАЦ ПОСУЂЕ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ , ул.кнеза Александра 212, Горњи Милановац, продајни простор у Прокупљу, ул. Цара Лазара 26;

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ЈАВНИ ПОЗИВЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕУ 2019. ГОДИНИ ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

 -Захтев за учешће у програму стручне праксе ЛАПЗ техничка подршка 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА -На Конкурсу могу да учествују и студенти који студирају у иностранству, само уколико се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије. Свој статус студенти доказују документом издатим од стране факултета.

-ЗАХТЕВ

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА

ОБРАЗАЦ буџета пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА за учешће на другом Јавном конкурсу за финансирање удружења из буџета Града Прокупља за  2019. годину  

ИЗЈАВА o прихватању обавезе корисника средстава Града Прокупља

 –ИЗЈАВА о прихватању обавезе подносиоца пријаве

ИЗЈАВА о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног конкурса за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Града Прокупља у 2019. години

Наративни буџет

П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

-Ранг листа пројеката удружења грађана

-Одлука о изабру пројекта невладиних организација и удружења у Граду Прокупљу и расподела средстава 

Градска управа Града Прокупља, Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство,у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и чл. 37-44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

                         ПРОКУПЉА

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Прокупља ( у даљем тексту: Плана ) објављена је у  ”Службеном лист града Прокупља” број 4/2019.

РАНИ ЈАВНИ УВИД   одржаће се од 05. октобра до 19. октобра 2019. године у трајању од 15 дана, сваког радног дана у времену од 7.00-15.00 сати, у Свечаној сали у згради градске управе Града Прокупља и на интернет презентацији Града Прокупља,

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у четвртак 17. октобра 2019. године, са почетком у 12.00 сати, у Свечаној сали у згради Градске управе Града Прокупља, ул. Таткова бр, 2 у  Прокупљу.

Градска управа Града Прокупља, као носилац израде предметног Плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом измене Плана могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и друго.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована физичка и правна лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у току трајања раног јавног увида  носиоцу израде планског документа и од службе надлежне за послове урбанизма добити потребне информације и стручну помоћ у у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Примедбе у писаном облику подносе се на писарници  Градске управе града Прокупља, Таткова бр. 2, 18400 Прокупље, у току трајања јавног увида, закључно са 19. октобром   2019. године. Такође, сва питања, примедбе и сугестије у поступку израде плана заинтересована правна и физичка лица могу доставити на email адресу: urbanizam.prokuplje@gmail.com.

-Eлаборат за рани јавни увид

-Елаборат за рани јавни увид и наменом површине и осовином аутопута

 

 Позив за јавну расправу о нацрту Одлуке о измени одлуке о буџету

Града Прокупља за 2019. годину

Градско веће Града Прокупља обавештава јавност да је на седници, одржаној 03.10.2019. године, донет Закључак о утврђивању и упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о измени одлуке о буџету Града Прокупља за 2019. годину.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи, која ће трајати до 09.10.2019. године.

Јавне трибине о нацрту Одлуке оизмени одлуке о буџету биће организоване организоване 07.10.2019.године са почетком у 12:00 часова и 09.10.2019.године са почетком у 08:00 часова, обе у Свечаној сали зграде Градске управе Града  Прокупља.

Све примедбе, сугестије и предлоге заинтересовани могу доставити искључиво у писаној форми Одељењу за привреду и финансије Градске управе Града Прокупља (Улица Никодија Стојановића Татка број 2) најкасније до 09.10.2019. до 10.00 сати.

З А К Љ У Ч А К O УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019.ГОДИНУ

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

 –ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

РЕШЕЊЕ БРОЈ 354-95/2019-08 од 04.09.2019. 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

РЕШЕЊЕ О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРОКУПЉА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ГРАД ПРОКУПЉЕ ПОЗИВА УЧЕНИКЕ ОСВАЈАЧЕ НАГРАДА , ПРВА ТРИ МЕСТА,НА РЕПУБЛИЧИМ ТАКМИЧЕЊИМА  ДА СА СВОЈМ РОДИТЕЉИМА ИЛИ СТАРАТЊЉИМА ДОЂУ ДА ПОТПИШУ УГОВОРЕ О ДОДЕЛИ НОВНАЧАНИХ СРЕДСТАВА.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРОКУПЉА 

-Решење о додели новчаних средстава 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020, ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУНЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

Јавни позив

Пријва за спровођење јавног рада -2019

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

-Јавни позив

Захтев са бизнис планом за доделу субвенција за самозпошљавање за 2019. годину

Не субвеционисане делатности –  Запошљавање особа са инвалидититетом

-Не субвенционисане делатности – самозапошљавање

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ

-Јавни позив

-ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА– 2019. ГОДИНА

-Несубвеционисане делатности – Субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже запосливих

О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У  ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ “МБ – МЕТАЛ ПЛУС”

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ, КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА

Образац пријаве

Образац пријаве изградње објекта

Образац пријаве стипендија

Изјава о партнерству

Пропратно писмо

Изјава да не постоје препреке

Јавни позив за достављање предлога посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Прокупља у 2019. години

Образац пријаве

Изјава о партнерству

Пропратно писмо

Изјава да не постоје препреке

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА  У 2019. ГОДИНИ

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1а – Буџет пројекта

Образац 2-Наративни-извештај-1

Образац 2- Финансијски иѕвештај 

Р Е Ш Е Њ Е О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

РЕШЕЊЕ o расподели средстава по расписаном јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Града Прокупље ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА У СВОЈИНИ ГРАДА ПРОКУПЉА, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА II ПУТ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив 

-Образац за писање предлога пројекта

-Образац буџета пројекта

-Образац наративног буџета

-Изјава о прихватању обавеза подносиоца пријаве

-Изјава о одсуству сукоба интереса за чланове удружења

-Изјава о прихватању обавеза корисника средстава Града Прокупља

-Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Прокупља за програме и пројекте Удружења грађана односно невладиних организација

-Решење о образовању Комисије за оцену и избор пројеката невладиних организација и удружења грађана

-Ранг листа пројеката удружења грађана

-Одлука о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана  и расподела средстава 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА “МБ МЕТАЛ ПЛУС” ПРОКУПЉЕ

-РЕШЕЊЕ У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР.3723,К.О. ПРОКУПЉЕ ГРАД ПРОКУПЉЕ, УЛ.К0С0ВСКА – РЕШЕЊЕ БР.354-20/2019-08

ЈАВНИ KОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ

-ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА 

 НАРАТИВНИ БУЏЕТ

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА 

ИЗЈАВА о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног конкурса за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Града Прокупља у 2019.           години

И З Ј А В А o прихватању обавезе корисника средстава Града Прокупља

-ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

– ОДЛУКА о покретању поступка отуђења покретних ствари – возила из јавне својине Града Прокупља, путем јавног надметања  и  р а с п и с у ј е ОГЛАС за отуђење покретних ствари – возила у својини Града Прокупља, путем јавног надметања

-ПОСЛОВНИК О РАДУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ДОДАТНОМ  ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ ИЛИ СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПРОКУПЉА И ОПШТИНЕ  БЛАЦЕ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ

Град Прокупље позива грађане, стручну јавност и друга заинтересована лица да узму учешће у јавној расправи о Нацрту локалног акционог плана за младе Града Прокупља. Јавна расправа ће се одржати 15.03.2019, у 12:00 сати у Скупштинској сали у згради Градске управе Града Прокупља у улици Никодије Стојановића Татка бр.2.

– Нацрту локалног акционог плана за младе Града Прокупља

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ 

-Позив

– Захтев за остваривање права за једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу

                                                                                       ЈАВНА РАСПРАВА 

 О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ОПЕКАРСКЕ СИРОВИНЕ У ЛЕЖИИШТУ “РЕСИНАЦ – БЕЛОГОШ”

Позивају се сви заинтересовани грађани, органи  и организације да узму учешће у јавној расправи  о Студији процене утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине у лежишту “Ресинац – Белогош” , која ће се одржати 8. марта 2019. године у  згради Општине Прокупље од 12.00 сати.

-Обавештење о Студији 

Одлука о прекиду образовно-васпитног рада на територији града Прокупља

Jавно обавештење о максималном расположивом износу у буџету Града Прокупља за суфинансирање годишњих и посебних програма по областима потреба и интереса грађана у области спорта

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање предлога Посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Прокупља у 2019. години за бесплатно коришћење термина за тренирање и обављање других активности учесницима у систему спорта.

Апликациони формулар

ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ” ПРИВРЕДНА ЗОНА ХИСАР”   У ПРОКУПЉУ

– Пoзив

-План детаљне регулације “Привредне зоне Хисар”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, БРОЈ: 501-113/2018-05

ИЗВЕШТАЈО РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА И ОСТВАРИВАЊУ ЦИЉЕВА И ЕФЕКАТА ПРОГРАМА – СПОРТСКИ САВЕЗ ПРОКУПЉЕ 

Градска управа Града Прокупља обавештава јавност да је отпочела припрема Нацрта Одлуке о Градском већу Града Прокупља

Позив за јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету Града Прокупља за 2019. годину

Градско веће Града Прокупља обавештава јавност да је на седници, одржаној 14.12.2018. године, донет Закључак о утврђивању и упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о буџету Града Прокупља за 2019. годину.

Позивамо све заинтересоване грађане, удружења, политичке субјекте и остале да узму учешће у јавној расправи, која ће трајати до 18.12.2018. године до 10 часова.

Јавне трибине о нацрту Одлуке о буџету биће организоване 17.12.2018. године са почетком у 12 часова и 18.12.2018. године са почетком у 8 часова у свечаној сали Градске куће у Прокупљу.

Све примедбе, сугестије и предлоге заинтересовани могу доставити искључиво у писаној форми Одељењу за привреду и финансије Градске управе Града Прокупља (Улица Никодија Стојановића Татка број 2) најкасније до 18.12.2018. године до 10 часова.

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

-НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

ОБ А В Е Ш Т Е Њ Е

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 99.СТАТУТА ГРАДА ПРОКУПЉА (,,СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ“ БР.15/2018),ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ  ДА ЈЕ ОТПОЧЕЛА  СА РАДОМ НА ПРИПРЕМИ ИЗРАДЕ :

1.ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ГРАДА ПРОКУПЉА И ОБЈАВЉИВАЊУ ОДЛУКА И ДРУГИХ ПРОПИСА И АКАТА;

2.ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ  ДА ЈЕ ОТПОЧЕЛА ИЗРАДА НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 99.СТАТУТА ГРАДА ПРОКУПЉА (,,СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ“ БР.15/2018), ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ  ДА ЈЕ ОТПОЧЕЛА  СА РАДОМ НА ПРИПРЕМИ ИЗРАДЕ  ОДЛУКЕ О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА.

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ” ПРИВРЕДНА ЗОНА ХИСАР”   у Прокупљу.    

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Ставља се на јавни увид нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама, како би се о нацрту исте спровела јавна расправа сходно члану 7.  Закона о финансирању локалне самоуправе, стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са Законом. Одлука се доноси након одржавања јавне расправе, може се мењати највише једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета јединице локалне самоуправе за наредну годину. Изузетно , Одлука се може  изменити и у случају доношења, односно измене, закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе

Јавни увид почиње 03. децембра 2018. године и траје до 07. децембра 2018. године  до 13. часова.  Јавна расправа ће се одржати 10.12.2018. године у 12. часова, у сали Града Прокупља.Примедбе, мишљења и сугестије на Нацрт  Одлуке о локалним комуналним таксама,  могу се предати искључиво у писаном облику на писарници Градке управе Града Прокупља.

О спровођењу јавне расправе стараће се Градска управа Града Прокупља.

Усвојањем Закона о накнадама за коришћење јавних добара регулисано је да акт Скупштине јединице локалне самоуправе утврђује висина накнаде, олакшице и плаћање накнаде, самим тим Јавни увид почиње 10. децембра 2018. године и траје до 14. децембра 2018. године  до 13. часова.  Јавна расправа ће се одржати 17.12.2018. године у 12. часова, у сали Града Прокупља.

Примедбе, мишљења и сугестије на Нацрт  Одлуке о локалним комуналним таксама,  могу се предати искључиво у писаном облику на писарници Градке управе Града Прокупља.

О спровођењу јавне расправе стараће се Градска управа Града Прокупља.

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА (преузми)

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРУШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА (преузми)

Јавни увид плана спровешће се у периоду од 30.11.2018. до 15. 12.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕО ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА

СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ , Број:501-102/2018-05

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА

СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ,Број:501-60/2018-05

Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди

Решење Одељења за инспекцијске послове Општинске управе Општине Прокупље бр.345-316/2018-08

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2018. години ЛАПЗ техничка подршка

Захтев за учешће у програму стручна пракса ЛАПЗ техничка подршка

О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ (ДРУГИ КРУГ)

Одлука о расписивању Конкурса за финансирање услуга социјалне заштите у Општини Прокупље наменски трансфер

КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката за пружање услуга социјалне заштите у Општини Прокупље – наменски транфер

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ 

-Службена белешак – Решење о иубору пројекта социјалне заштите у Општини Прокупље

ДРУГА ИЗМЕНА ЈАВНОГ ОБАВЕШТЕЊА О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛНИКА

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање предлога Посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине Прокупље у 2018. години

-Образац – Апликациони формулар;

-Изјава 

– Пропратно писмо 

Рок за достављање документације за Јавни позив за посебне програме у области спорта је до 30.10.2018. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У свечаној сали Општине Прокупље, 23. октобра, у уторак, са почетком у 15.30 сати, биће одржан састанак на коме ће се разговарати о детаљима и временском оквиру експропријације за потреба изградње ауто-пута Ниш-Белољин, Фаза 1.

Позивају се сви заинтересовани суграђани да присуствују састанку, како би представницима Коридора Србије, као будућем инвеститору изградње ауто-пута, поставили питања о поступку и начину спровођења експропријације.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

– На Конкурсу могу да учествују и студенти који студирају и у иностранству, само уколико се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије. Свој статус студенти доказују документом издатим од стране факултета.

-Захтев 

– Решење, којим се по спроведеном конкурсу награђују студенти

-Обавештавају се студенти који су на основу Решења добили једнократну новчану награду да се дана 14. и 17. децембра 2018. од 11.00 до 15.00 сати јаве у канцеларију број 38 у згради Грасдске управе (општина Прокупље) да потпишу уговор о дедели једнократне новчане награде. 

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2018

– Јавни конкурс 

-Обавезни прилози

-Листа вредновања и рангирања програма

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, број 501-79/2018-05

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,  број 501-80/2018-05 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2018. ГОДИНУ (РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2018.)

Јавна расправа о предлогу Одлуке о измени Одлуке о буџету за 2018. годину одржаће се 27. септембра 2018. године у канцеларији број 10 у згади Општине Прокупље , у времену од 10 до 12 сати. (документ можете преузети овде)

Позивају се сви заинтересовани грађани и правна лица да узму учешће у овој јавној расправи.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ СТАТУТА ГРАДА ПРОКУПЉА 

Јавна расправа о Нацрту Статута Града Прокупља спровешће се у периоду од 21. 09.2018. до закључно са 25. 09. 2018. године. Примедбе предлози и сугестије упућују се у писаном облику Општинском већу Општине Прокупље на адресу : Никодија Стојановића Татка бр. 2, 18400 Прокупље.

-Нацрт Статута Града Прокупља

-Закључак Општинског већа Општине Прокупље

РЕШЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ БРОЈ 354-238/2018-8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “ВИП МОБИЛЕ Д.О.О БЕОГРАД”

ОДЛУКУО РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИУ ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ И УВИДУ У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК       

РЕШЕЊЕ ГРАЂАВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ БР.354-72/2018-08

ПОЗИВ ЗА ЈАВНИ УВИД У САДРЖИНУ ПРЕДМЕТА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА АУТОПУТА Е-80, ДЕОНИЦА НИШ – ПЛОЧНИК 

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА ЗА УЧЕНКЕ ДОБИТНИКЕ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „НИС;а.д.Нови Сад,ул.Народног фронта бр.12

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУСТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  „Boki Food System ;П.Т.Р Доња Топоница   

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2019 ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НИС

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -ПРОЈЕКАТ МЕТАЛУРГ д.о.о из Прокупља

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ РАСПИСУЈУ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

– Образац за писање предлога пројекта 

-Образац буџета пројекта

-Наративни буџет 

-Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве

– Изјавава о прихватању обавеза корисника

-Изјава о одсуству сукоба интереса корисника

– Правилник

РЕШЕЊЕ о финансирању пројеката невладиних организација и Удружења из буџета Општине Прокупље

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКАТ “МЕТАЛУРГ” ДОО ИЗ ПРОКУПЉА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018. ГОДИНИ ЗА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ТЕРМИНА ЗА ТРЕНИРАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ДРУГИХ АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИМА У СИСТЕМУ СПОРТА ЗА ПЕРИОД ДО 31. 12. 2018. 

– Образац пријаве 

-Изјава

-Пропратно писмо

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018. ГОДИНЕ

-Образац пријаве

– Изјава 

-Пропратно писмо 

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ОБАВЕШТЕЊА О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛНИКА 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

– Образац пријаве пројекта 

– Образац буџета пројекта 

-Образц изјаве 

– Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања 

– Решење о расподели средстава 

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА 

– Образац пријаве 

– Изјава 

-Пропратно писмо 

-Закључак о прихватању предлога вредновања квалитета годишњих програма

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУО ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОИЗВОДЊЕ КЕСА ТРЕГЕРИЦА И БИОРАЗГРАДИВИХ КЕСА “НЕЦА” ТПП ПРОКУПЉЕ

Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА САВЕТОВАЊУ “ЗАЈЕДНО ДО ПОВЕЋАЊА ПРИНОСА И САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА УСЕВА”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (БИЗЛИНК)

Јавни позив за набавку радова – Регулација Стражавачке реке и реке Топлице у Прокупљу

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за пружање услуга социјалне заштите у општини Прокупље за 2018. год 

– Образац предлога пројекта

-Образац финансијског буџета 

-Oбразац наративног буџета 

-ОПК-пријава на конкурс 

– Одлука о изабраним пројектима социјалне заштите у Општини Прокупље и расподели средстава 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА “ГАМА”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦИЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА “НЕЦА”

КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (ЧИП, 21. 12.2017.)

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ИПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ПО ОБЛАСТИМА, ПОТРЕБАМА И ИНТЕРЕСИМА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

– Закључак Општинског већа о одобреним средствима за реализацију годишњих програма из области спорта у 2018. години.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ СЗТР “БАМ – ПАК” (2018)

РЕШЕЊЕМ КОЈИМ СЕ ЗАБРАЊУЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА БР.2 НА КП 2900, КО ПРОКУПЉЕ – ГРАД , УЛ. МИЛОША ОБИЛИЋА БР.5

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ НАЛАЖЕ МОМИРУ ЈОВАНОВИЋУ СА ТЕРИТОРИЈЕ оПШТИНЕ пРОКУПЉЕ ДА ПРЕДУЗМЕ СВЕ МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА СТАРОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА БР.1 КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА КАТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 4688, ко ВЕЛИКА ПЛАНА

Обавештење о донетом решењу израде студије процене утицаја на животну средину пројекта ливнице обојених метала “Металург”.

Јавни позив на јавне консултације поводом Оквира политике расељавања и Плана укључења заинтересованих страна за пројекат изградње аутопута Е-80 Ниш – Плочник

Позив за јавне консултације

Позив за јавне консултације (енглески)

План укључивања заинтересованих страна

РПФ 2

РПФ 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ САГЛАСНОСТИ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦИЈА -ТЕЛЕКОМ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ВИП МОБИЛЕ 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Образац предлога пројекта 

Образац финансијског буџета 

Образац наративног буџета 

ОПК – Пријава на конкурс 

Исправка конкурса за финансирање и суфинансирање пројекта услуга социјалне заштите у општини Прокупље 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2017. ГОДИНУ (РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2017.)

Јавна расправа о предлогу Одлуке о измени Одлуке буџету за 2017. годину одржаће се у периоду од 18. до 21. септембра 2017. године у канцеларији број 7 у згади Општине Прокупље , у времену од 11 до 13 сати.

Позивају се сви заинтересовани грађани и правна лица да узму учешће у овој јавној расправи. ( документ преузети овде)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Образац предлога пројеката

Образац финансијског буџета

Образац наративног буџета

ОПК – Пријава на конкурс

Обавештење о доношењу решења о одлучивању о потреби израде студије о процени утицаја

Јавно обавештење о расположивом износу у буџету Општине Прокупље за додатно финансирање годишњих програма по областима потреба и интереса грађана из члана 2. правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Прокупље.

Спортске организације које су заинтересоване за додатно финансирање годишњих програма у обавези су да програме поднесу Спортском Савезу Општине Прокупље закључно до 4.8.2017. године.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА  КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА САГЛАСНОСТ НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ – ГРИН ИНТЕРНАТИОНАЛ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018. ГОДИНИ.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018. ГОДИНИ.

ОГЛАС О ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

Образац пријаве за регистрацију стамбеног објекта (додатак)

Образац записника 

Образац пријаве за ажурирање података који се евидентирају у регистру стамбених заједница

Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице

ОБАВЕШТЕДОНЕТОМЊЕ О  РЕШЕЊУ ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ЗА ТЕЛЕКОМ ПК01

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ СТР ИВАНА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ЗА ГРИН ИНТЕРНАТИОНАЛ – НОВА БОЖУРНА 

ТРЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. годину.

Образац за писање предлога пројеката

Образац за буџет пројекта

Наративни буџет пројекта

Правилник о начину поступања остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација.

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПО ТРЕЋЕМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Образац 1 –  Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1 – Буџет пројекта

Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Решење о подели средстава за суфинансирање пројеката из буџета Општине Прокупље ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА СТР “ИВАНА” ВРЛИКА ПЛАНА, ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЈЕ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА “АНДРЕЈИЋ” ДОО БЕЛОЉИН У ОБАВЕЗИ ДА АЖУРИРА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ПРЕРАДЕ ВИШЊЕ У АЛКОХОЛУ – “ГРИН ИНТЕРНАТИОНАЛ”, НОВА БОЖУРНА, ПРОКУПЉЕ 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГКОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “HAMMEUM” ПРОКУПЉЕ 

Закључак о одбацивању пријаве на јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа “Hammeum” Прокупље

KОНКУС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Образац предлога пројекта

Пријава на конкурс 

Образац финансијског буџета пројекта

Образац наративног буџета 

Одлука о избору пројеката социјалне заштитеу општини Прокупље

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ ЛЕТЊИХ БАШТИ

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. годину.

Образац за писање предлога пројекта

Образац за буџет пројекта

Наративни буџет пројекта

Правилник о начину поступања остваривања права на доделу средстава из биџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација.

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ПО ДРУГОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА – АНДРЕЈИЋ ДОО

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2017. ГОДИНИ.

ОГЛАС ЗА ПРЕДСЕДНИЧКЕ ИЗБОРЕ 2017. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ТЕЛЕКОМ – ВЕЛИКА ПЛАНА

ОГЛАС за прикупљање писмених понуда за преузимање испуњења Уговора о преносу права својине ОВ IIбр.51/2012 од 21.05.2012.године и Анекса овог уговора ОПУ:128-2017 од 21.02.2017.године

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ОБАВЕШТЕЊА О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ИЗ ЧЛАНА 2 ПРАВИЛНИКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ГРУПЕ ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ ЗА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 

НАРАТИВНИ БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

ПРАВИЛНИК о начину поступања остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних орханизација

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ  ЗА 2017. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ТЕЛЕКОМ – ВЕЛИКА ПЛАНА

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛИКА

Јавно обавештење 1

Јавно обавештење 2

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ДА ЗАКЉУЧНО СА 07.02.2017. ГОДИНЕ ДОСТАВЕ СВОЈЕ ПРЕДЛОГЕ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ДОК ЋЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА БИТИ РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Јавна расправа о буџету Општине Прокупље за 2017 годину одржаће се у канцеларијама број 7 и 10 у згради Општине Прокупље  у периоду од 22. до 27. децембра у времену од 10 до 14 сати. Позивају се сви заинтересовани грађани и правна лица да узму учешће у јавној расправи.

Нацрт буџета Општине Прокупље за 2017. годину 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Одлука о комуналним таксама

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Пријава на конкурс -ОПК- ОБРАЗАЦ

Образац предлога пројекта

Образац финансијског буџета 

Образац наративног буџета

ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА – БИЛБОРДА И СИТИ-ЛАЈТОВА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА  ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОБИТНИЦИМА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ФОНДА ЗА ТАЛЕНТЕ

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Пријава 

Образац предлога пројекта

Образац финансијског буџета

Образац наративног буџета

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ ДАКИ МЕТАЛ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

Захтев за новчану награду

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА АУТОПУТА Е-80, ДЕОНИЦА НИШ – ПЛОЧНИК 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА “ДАКИ МЕТАЛ” ДОО БЕОГРАД

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Позивју се заинтересовани  да узму учешће у јавној расправи о предлогу Одлуке о измени Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године.

Увид у  предлог Одлуке о измени Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године, можете остварити на званичној интернет страници Општине Прокупље prokuplje.org.rs или у згради Општине Прокупље  од 26. 9 . до 29.9. 2016. године  у канцеларији број 10  у времену од 10 до 13 сати.

Предлог Одлуке о измени Одлуке о буџету ОПштине Прокупље за 2016. годину

авештење о попису нелегално изграђених објеката

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  у државној својини у општини Прокупље

Позив за подношење понуде за извођење радова за санацију корита Драгушке реке у Белољину

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

И Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н О Г  К О Р И Д О Р А  А У Т О – П У Т А  Е – 80,

Д Е О Н И Ц А  Н И Ш – М Е Р Д А Р Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAS

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAST

РЕШЕЊЕ II О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ – 2016.

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана, односно невладиних организација („Сл. лист Општине Прокупље“ број 10/14)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЛЕОНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

Образац – пријава за пројектно суфинансирање

Образац – буџет пројекта

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА,

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ ОБИМ И САДРЖАЈ ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА GRIN INTERNATIONAL

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  у општини Прокупље 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЛЕОНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА VIP – ПЕТРОВАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ЗА ИЗРАДУ

СКУЛПТОРСКОГ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 

II  ПЕШАДИЈСКОМ ПУКУ „КЊАЗ МИХАИЛО“ I ПОЗИВА У ПРОКУПЉУ

ИНФОРМАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПАРКА

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ЖИРИЈА СА КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ СКУЛПТОРСКОГ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОМЕН ОБЕЛЕЖИЈА  II ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА “КЊАЗ МИХАИЛО” IПОЗИВА У ПРОКУПЉУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА СТР “ИВАНА”

Обавештењр Владе Републике Србије

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ НОВОГ ЗАКОНА О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ОД 8. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА VIP MOBILE

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА GRIN INTERNATIONAL

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П0+П+1

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У 2016. ГОДИНИ

Јавни позив

зактев за учешће

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У 2016. ГОДИНИ

Јавни позив

Захтев за учешће

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА СТР ИВАНА – ВЕЛИКА ПЛАНА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА МИАС ДОО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИБОТНУ СРЕДИНУ ЗА МИАС ДОО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ВИП

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА АЗТР 3-М

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА АЗТР 3-М

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ВИП

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ – 2016.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана, односно невладиних организација („Сл. лист Општине Прокупље“ број 10/14)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ЗА ГОДИШЊЕ, ДОДАТНЕ И ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ 3

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ 5

Јавна расправа о Програму развоја спорта у општини Прокупље за период од 2016 – 2020. године одржаће се у петак, 15. јануара 2016. од 10 часова у Свечаној сали Општине Прокупље. Нацрт програма можете погледати овде:

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ ЗА ПЕРИОД 2016 – 2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Позивју се заинтересовани  да узму учешће у јавној расправи о предлогу Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године.

Увид у  предлог Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године, можете остварити на званичној интернет страници Општине Прокупље www.прокупље.орг.рс или у згради Општине Прокупље  од 28.12. до 30.12. 2016. године  у канцеларији број 38 у времену од 10 до 13 сати.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЅА 2016. ГОДИНУ