ГИС


Постоји небројено дефиниција шта је ГИС – Географски информациони систем.

– Једна од најопштијих дефиниција је:

Географски информациони систем ( ГИС ) представља скуп графичких и алфанумеричких података.

– Нешто сложенија дефиниција је:

„Географски информациони систем је компјутерски информациони систем који прикупља, складишти, анализира и приказује просторне ентитете и њихове атрибуте, за решавање комплексних истраживачких, пројектантских и проблема управљања“ (Fischer 1992).

ГИС садржи три важне компоненте – компјутерски хардвер, низ апликационих софтверских модула и одговарајући организациони садржај, који обухвата обучене људе. Све наведено треба да је усклађено, како би систем могао да буде функционалан (Burrough, McDonnell, 2006).

Велики потенцијал за развој ГИС- а представљала је могућност дигитализације карата, где су оне могле бити представљене заједно са осталим подацима у дигиталном облику. Поред могућности дигитализације важан корак представља и могућност геореференцирања дигитализованих карата тј. слика. Геореферентне слике су растерске слике које, поред осталих, имају још једну веома важну карактеристику, а то је просторна дефинисаност. Наиме, могуће је за сваки пиксел растерске слике придружити податак о његовом положају у простору.

ГИС се најчешће представља различитим слојевима који садрже податке организоване по одређеном критеријуму. Стандардни слојеви ГИС-а су ортофотоснимци, катастарске подлоге, путеви, водоводне мреже, електро мреже, гасне мреже, канализационе мреже, просторно урбанистички планови, итд.

Практично та организација изгледа као да се слојеви налазе на неком транспарентном – провидном материјалу и коначна слика која се добија представља збир свих податaка са свих слојева:

Подаци који се приказују зависе од намене ГИС- а и могу бити све што је могуће приказати на картама: географски подаци, урбанистички, инфраструктурни, привредни (индустријски, пољопривредни, трговински, итд), демографски, туристички, спортски…

НАПОМЕНА: сви подаци представљени на WЕB ГИС порталу су искључиво информативне природе и једино се у том смислу и могу употребљавати.

Уколико се слажете са претходно наведеном напоменом ГИС порталу Града Прокупља можете приступити кликом на дугме испод: