-ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ;

-ОДЛУКА О БОЈИ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И БОЈИ КОНТРОЛНИХ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРВНОСТИ ГЛАСАЧКИХ КУТИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА  ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 21. ЈУН 2020. ГОД. 

-ОДЛУКА О НАЗИВУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА;

-ОДЛУКА ОБРОЈУ И ОБЛИКУ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ;

-Р Е Ш Е Њ Е  О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА (ЛПСГП 7/2020);

-Г Л А С А Ч К И   Л И С Т И Ћ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉАЈУН 2020. ГОДИНЕ (ЛИСГП 8/20);

-К О Н Т Р О Л Н И   Л И С Т ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ (ЛИСГП 9/20);

-П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА (ЛИСГП 10/20);

-З А П И С Н И К О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА (ЛИСГП 11/20);

З А П И С Н И К О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊАИ УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА (ЛИСГП 12/20);

-З А П И С Н И К О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ (ЛИСГП 13/20);

-ЗАПИСНИК О РАДУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА (ЛИСГП 14/20);

-У В Е Р Е Њ Е О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКA СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА (ЛИСГП 15/20);

-ОДЛУКА О ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА 21. ЈУН 2020;