ГРАЂЕВИНАРСКА ДОЗВОЛА – ТАКСЕ И НАКНАДЕ КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ НО ПРИ ПРЕДАЈИ ЗАХТЕВА

-Републичка административна такса;

-Локална административна такса;

-Накнада за ЦЕОП;

-Републичка административна такса;