Конкурси, обавештења и огласи 2022

-ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ УСЛУГА ЈКП “ГРАДСКИ ВОДОВОД” ПРОКУПЉЕ

-ДОСТАВЉАЊЕ ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ УСЛУГА ЈКП “ГРАДСКИ ВОДОВОД” НА САГЛАСНОСТ

-ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВНИК СА УКАЛКУЛИСАНИМ РАСТОМ ЦЕНА НА МАЛО – ” Demetra AB Facility” д.о.о. Београд

-ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНА КАРАТА У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА FLIX A BUS DOO BEOGRAD

-ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНА УСЛУГА PWW НИШ

РЕШЕЊЕ О НОВЧАНОЈ НАГРАДИ ЗА  НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ 

Јавни позив за избор корисника за  доделу помоћи за куповину огревног дрвета породицама избеглих и интерно расељених лица на територији града Прокупља.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

– Закључак о упућивању на јавну расправу Нацрта Одлуке о буџету Града Прокупља за 2023. годину

– Нацрт Одлуке о буџету Града Прокупља за 2023. годину

– Грађански водич кроз Нацрт Одлуке о буџету Града Прокупља за 2023. годину (презентација)

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

Обавештавају се грађани, удружења, стручна јавност да ће се Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету Града Прокупља за 2023. годину одржати  08. 12. 2022. године од 9. до 10 сати, у Свечаној сали у згради Градске управе Прокупље , у улици Никодија Стојановића Таттка број 2.

Нацрт Одлуке о буџету Града Прокупља за 2023. годину биће објављен у 8 сати 08.12. 2022. године на званичној интернет презентацији Града Прокупља, у одељку “Конкурси, обавештења и огласи”.

 

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ ТАКСАМА И НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Одељење локалне пореске администрације спровешће јавну расправу о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрта Одлукe о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина. Јавна расправа се спроводи у складу са  чланом 7. Закона о финансирању локалне самоуправе. Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са Законом. Одлука се доноси након одржавања јавне расправе, може се мењати највише једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета јединице локалне самоуправе за наредну годину. Изузетно, Одлука се може изменити и у случају доношења, односно измене, закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе.

Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрт Одлукe о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина објављен је  на званичном сајту Града Прокупља  од  01.12 2022. године.

Јавна расправа ће се одржати 06.12.2022. године у 14. часова, у Свечаној сали у згради Градске управе Града Прокупља, у улици „Никодија Стојановића Татка“ бр.2  у Прокупљу.

Примедбе, мишљења и сугестије на Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрта Одлукe о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина, предати путем маил-а lokalnaporeskapk@gmail.com до 06.12.2022. године до 13 часова.

О спровођењу јавне расправе стараће се Градска управа Града Прокупља – Одељење локалне пореске администрације а јавну расправу водиће руководилац Одељења са сарадницима.

– Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о комуналним таксама

-Закључак о упућивању на јавну расправу и нацрта Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина

– Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама

– Нацрт Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2022.

– Јавни позив

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА „ЛАЗАР 018“ Д.О.О. КРАЉЕВО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА ЛАЗАР 018“ Д.О.О. КРАЉЕВО

– Решење о дисциплинској мери

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА ПРОКУПЉА

– Обавештење о спровођењу јавног конкурса за постављање заменика градског правобраниоца Града Прокупља

– Јавни конкурс

– Изјава

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

– Јавни позив

– Захтев за новчану награду

На Конкурсу могу да учествују и студенти који студирају и у иностранству, само уколико се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије. Свој статус студенти доказују документом издатим од стране факултета.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

-ОТКАЗ УГОВОРА О НАКНАДИ ЗА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА БР.463-10/11-5 ОД ОД 02.02.2011. 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О АЖУРИРАНОЈ СТУДИЈИ ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

-Закључак о упућивању на Јавну расправу Нацрта одлуке о буџету Града Прокупља за 2022. годину:

-Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2022. годину;

О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉЕ

-Јавни позив;

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ И УВИДУ У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК

 

Обавештавају се грађани на територији града Прокупља, припадници националних мањина, да могу извршити увид у посебан бирачки списак у циљу провере да ли су уписани у посебан бирачки списак  и да ли су  уписани подаци тачни, као и да могу поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку у посебном бирачком списку уз одговарајуће доказе, у згради Градске управе града Прокупља, у улици Таткова 2, на спрату,( канцелрија бр.40), сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, до закључења посебног бирачког списка.

Увид у посебан бирачки списак у складу с законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе:https:/posebanbiračkispisak.gov.rs

Од проглашења изборне листе, овлашћени представник подносилаца потврђених изборних листа има право увида у посебан бирачки списак, као и увида у службену документацију на основу које се врши упис, брисање, измена, допуна и исправка посебног бирачког списка у складу са законом.

По закључењу посебног бирачког списка упис, брисње, измене, допуне и исправке  у посебном бирачком списку врши надлежно Министарство на основу решења које доноси, најкасније 72 часа пре  дана одржавања избора.

 

– ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБАМА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

– ОБАВЕШТЕЊЕ о процедури, времену и условима за поношење пријава за утврђивање испуњености услова за остваривање права на куповину стана за локације Краљево, Крагујевац, Сремска Митровица и Врање

– ПРИЈАВА за учешће у поступку за утврђивање испуњености услова за остваривање права на купиовину стана под повољнијим условима у      ———– (назив града) – ПРИЛОГ 1

– 1. ИЗЈАВА – ПРИЛОГ 2 (Изјава мора бити оверена од стране јавног бележника)

– 2. ИЗЈАВА (ДРУГИ СТАН) –  ПРИЛОГ 2 (Изјава мора бити оверена од стране јавног бележника)

– НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА РАДИ УТВРЂИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КУПОВИНУ СТАНА ПОД ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉЕ

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉАУ 2022. ГОДИНИ

-Решење о расписивању јавног позива; 

-Јавни позив;

– Решење о образовању комисије;

-Записник са оцењивања пројекта; 

-Решење о расподели средстава;

-Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

-Образац 1а – Буџет пројекта

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (Број 501-45 / 2022 -05, Датум 01.08 2022 год.);

РЕШЕЊЕ О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ДОБИТНИКА НАГРАДА НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

-Решење;

Потписивање уговора почиње у уторак 26.  и трајаће до 28. 07. 2022. од 11 до 13 сати . Потписивање уговора обављаће се у канцеларији бр. 38 у згради Градске управе Града Прокупља;

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

-Јавни позив;

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ  ПЛАКЕТЕ И ПОХВАЛНИЦА СВЕТОГ ПРОКОПИЈА  

Организациони одбор за обележавање градске славе Светог Прокопија позива појединце, организације, удружења грађана да упуте своје писане предлоге за доделу овогодишњих признања, која се традиционално додељују поводом славе. Предлози се могу доставити већ данас 15. Јуна 2022. на мејл адресу, pr.sluzba@prokuplje.org.rs и kabinet@prokuplje.org.rs, а последњи дан за достављање је 10. јула 2022. године. Предлози се могу доставити и на писарницу Градске управе, или поштом на адресу Град Прокупље , Никодија Стојановића Татка бр.2 18400 Прокупље.

Плакета Свети Прокопије, као највеће признање Града Прокупља, додељује се за посебно исказане резултате и достигнућа у области науке, културе, образовања, привреде, здравствене заштите, заштите животне средине, за развој локалне самоуправе, хуманитарно деловање и спорту у граду Прокупљу.

Плакета се може доделити истом лицу или организацији само једанпут.

Предлоге за додељивање Плакете и похвалница могу упућивати физичка и правна лица, као и градски органи.

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

-ЗАХТЕВ за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) у 2022. години по Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2022. годину

-ЗАХТЕВ за  подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2022. годину

– ЗАХТЕВ за  подстицаје за меру „Подршка младима у руралним подручјима“ по Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2022. годину

ЗАХТЕВ за  меру  „Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима“ по Конкурсу за избор корисника средстава Буџетског фонда за  пољопривреду и рурални развој Града Прокупља за 2022. 

– ЗАХТЕВ за подстицаје за меру Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју (манифестације) по Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2022 годину

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ДЕОНИЦУ 2, 3 И 4 ПРОЈЕКАТ НИШ – МЕРДАРЕ

-План управљања заштитом животне сртедине и социјалним питањима, деоница: 2; (српски језик)

-План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима деоница:  2; (енглески језик)

-План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима деоница : 3; (српски језик) 

-План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима деоница: 3; (енглески језик)

-План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима, деоница 4; (српски језик) 

-План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима, деоница 4; (енглески језик)

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

-Јавни позив;

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАДОКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

– Јавни позив; 

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРДА ПРОКУПЉА ЗА 2022. 

ОД 14.06. ДО 15.06.2022. ГОДИНЕ 

-Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља; 

-Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља;

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА МОГУЋНОШЋУ КУПОВИНЕ ЈЕДНЕ СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПРОКУПЉУ НАМАЊЕНЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА

Други јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Прокупља у 2022. години

-Јавни позив; ( 07.06.2022. год.)

-Пријавни обрасци за финансирање/суфинансирање цркава и верских заједница из буџета Града Прокупља;

– Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на другом конкурсу за суфинансирање/финансирање; програма које реализују цркве и верске заједнице из буџета Града Прокупља у 2022. години;

-Одлука о избору програма цркава и верских заједница које ће се финансирати из буџета Града Прокупља у 2022. години; 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЈП бр.1/22

-Одлука о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођену мера енерге енергетске санације стамбениз објеката на територији града Прокупља ЈП бр.1/22;

-Јавни позив;

-Пријавни формулар (прилог 1);

-Изјава (прилог2);

-Изјава (прилог 3);

-Изјава (образац 2);

– Прелиминарна листа привредних субјеката

НАПОМЕНА: Молимо све кандидате да доставе као посебан документ потписан и оверен ценовни преглед роба и услуга као и рок важења цена за меру за коју конкуришу, уз сву осталу потребну документацију.

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

-Јавни позив;

-Захтев;

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

-Јавни оглас;

Други јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација и удружења грађана из буџета града Прокупља за 2022. годину

-Јавни позив ( 21.04.2022. године)

-Пријавни обрасци за финансирање невладиних организација и удружења грађана из буџета Града Прокупља.

– Листа вредновања и рангирање пријављених пројеката

Одлука о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана у Граду Прокупљу и расподели средстава

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМа ЗА 2023. ГОДИНУ, КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА

– Јавно обавештење

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА  ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА ЛАЗАР 018“ Д.О.О. КРАЉЕВО;

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ ,,ЛАЗАР 018″ Д.О.О. КРАЉЕВО

                                                          ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ГЛАСАЊУ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Поводом предстојећих избора за народне посланике и председника Републике, расписаних за 03.април 2022. године, Градска изборна комисија града Прокупља обавештава бираче који нису у могућности да гласају на бирачком месту услед тешке болести, старости или инвалидитета, да могу да гласају ван бирачког места, на подручју које обухвата бирачко место, ако о томе обавесте Градску изборну комисију града Прокупља најраније 72 часа пре дана гласања, а најкасније до 11,00 часова на дан гласања, односно бирачки одбор на дан гласања, најкасније до 11 часова.

Градска изборна комисија ће примати обавештења на бр.тел. 0643917104, одговорно лице Тања Ђорђевић.

Бирач приликом обавештења да жели да гласа ван бирачког места даје следеће податке: име и презиме, пребивалиште и адресу, ЈМБГ, контакт телефон и разлог због којег не може да гласа ван бирачког места.

                                                                                                                                                ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ – ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

– Позив

– Пријава

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

-Закључак о упућивању на Јавну расправу Нацрта одлуке о буџету Града Прокупља за 2022. годину:

-Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2022. годину;

 

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ДА ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СУ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

-Јавни позив;

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ДА ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СУ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК ЗАНАРОДНИХ ПОСЛАНИКА

-Јавни позив;

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉАУ 2022. ГОДИНИ

-Решење о расписивању јавног позива;

-Јавни позив;

-Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса ну области јавног информисања;

-Решење о расподели средстава по јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Града Прокупља ради остваривања интереса у области јавног информисања;

-Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

-Образац 1а – Буџет пројекта

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  ПРИСТУПНОГ ПУТА ПРОКУПЉЕ-ВОДИЦЕ

-Јавни позив;

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАРА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ

-Јавни позив са припадајућим пријавним обрасцима;(21.01.2022.)

-Записник са отварања пријава на конкурс за финансирање пројеката за пружање услуга социјалне заштине у Граду Прокупљу са мишљењем комисије

-Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА У 2022. ГОДИНИ

-Јавни позив; (21.01.2022.)

-Пријавни образаци за финансирање/суфинансирање цркава и верских заједница из буџета Града Прокупља;

-Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање/финансирање програма које реализују цркве и верске заједнице из буџета Града Прокупља у 2022. години;

-Одлука о избору програма цркава и верских заједница које ће се финансирати из буџета Града Прокупља у 2022. години;

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

-Јавни позив; (21.01.2022.)

-Пријавни образаци за финансирање невладиних организација и удружења грађања из буџета Града Прокупља;

-Листа вредновања и рангирање пријављених пројеката

– Одлука о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана у Граду Прокупљу и расподели средстава