Odeljenje za inspekcijske poslove


Kontakt telefon : 027/324 -040, lok. 103 i 106;

Odeljenje za inspekcijske poslove obavlja poslove koji se odnose na: nadzor nad primenom Zakona o planiranju i izgradnji i nad primenom drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, koji se odnose na projektovanje, građenje i rekonstrukciju objekata visokogradnje, niskogradnja i drugih objekata, kao i na izvođenje pojedinih građevinskih radova na tim objektima i građenje objekata na propisan način;  praćenje stanja, predlaganje mera i nadzor nad primenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine, postupanja sa otpadnim materijama, zaštiti od nejonizujućih zračenja, zaštiti prirode, zaštiti od buke, postupanju sa hemikalijama, upravljanju otpadom i o proceni uticaja na životnu sredinu;  donošenje rešenja i nalaganje mera u oblasti zaštite životne sredine i praćenje njihovog sprovođenja;  praćenje  stanja, predlaganja mera i inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada pravnih lica koje obavljaju komunalnu delatnost i inspekcijski nadzor nad postupanjem preduzetnika i građana u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata; nadzor  u oblasti uređivanja i održavanja objekata i javnih površina; javnu higijenu, nadzor nad uređenjem Opštine, javnih zelenih površina, funkcionisanjem javne rasvete, snabdevanja naselja vodom i odvođenja otpadnih voda, snabdevanja električnom i toplotnom energijom, iznošenjem i deponovanje smeća, sahranjivanjem, održavanjem grobalja, rada kafilerija; nadzor nad vršenjem dimničarskih usluga; nadzor nad obavljanjem  delatnosti pijaca; nadzor nad održavanjem čistoće javnih površina, nad raskopavanjem ulica i drugih javnih površina i druge poslove komunalne higijene; praćenje  stanja, predlaganje mera i inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva; nadzor nad primenom opštinskih odluka u kojima se reguliše saobraćaj; nadzor nad  vršenjem istovara i utovara robe iz motornih vozila; praćenje stanja, predlaganje  mera i inspekcijski nadzor nad zakonitiošću u obavljanju drumskog lokalnog prevoza i to: vanlinijskog prevoza putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, prevoza za sopstvene potrebe lica i stvari i auto-taksi prevoza; praćenje stanja, predlaganje mera i inspekcijskog nadzora nad radom ustanova u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i sporta; izvršenje izvršnih ili konačnih rešenja iz delokruga Opštinske uprave; vođenje  potrebnih evidencija; saradnju sa drugim organima i organizacijama radi međusobnog obaveštavanja, razmene podataka, pružanja pomoći i zajedničkih mera i radnji od značaja za inspekcijski nadzor, u cilju efikasnijeg obavljanja poslova; pružanje stručne pomoći, pripremu dokumentacije, izradu i ažuriranje procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja koji obuhvataju preventivne mere zaštite kojima se sprečavaju elementarne nepogode ili ublažava njihovo dejstvo; izradu mera zaštite i spasavanja u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda; preduzimanje mera ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica od elementarnih nepogoda; organizaciju civilne zaštite, uspostavljanje integrisanog sistema zaštite i spasavanja koji bi objedinili sve  preventivne i operativne mere zaštite  života i imovine građana; preduzimanje mera i praćenje realizacije mera iz planova odbrane i planova za vanredne situacije, posebno u delu preduzimanja preventivnih mera i procene rizika; sagledavanje posledica šteta nastalih elementarnom nepogodom i drugim vanrednim događajima; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Opštinskog štaba za vanredne situacije i jedinica civilne zaštite, priprema planova za odbranu i ostvarivanje odbrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji Opšštine.

Obavlja normativne i upravne poslove iz izvornog delokruga preuzete i poverene poslove posebnim zakonom, stručne i administrativno tehničke poslove za organe lokalne samouprave za oblasti iz nadležnosti ovog odeljenja.

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima iz ovih oblasti po nalogu načelnika Opštinske uprave.

 

Rukovodilac

Odeljenja za inspekcijske poslove

Milisav Brajković

IZVEŠTAJ O RADU ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2017.

PLANOVI RADA INSPEKCIJE ZA 2018:

1. Plan rada građevinske inspekcije 

2. Plan rada komunalne inspekcije

3. Plan rada inspekcije za zaštitu životne sredine

4. Plan rada saobraćajne inspekcije

5. Plan rada prosvetne inspekcije

KONTROLNE LISTE 

1.Inspekcija za saobraćaj, puteve i drumski saobraćaj:

– Kontrolna lista br.1, Auto- taksi prevoz putnika ;

– Kontrolna lista br.2, Održavanje i zaštita puteva ;

– Kontrolna lista br.3,  Javni linijski prevoz putnika (Gradski i prigradski prevoz)

 

 

Veličina slova: