-ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE GRADSKE IZBORNE KOMISIJE;

-ODLUKA O BOJI GLASAČKIH LISTIĆA I BOJI KONTROLNIH LISTA ZA PROVERU ISPRVNOSTI GLASAČKIH KUTIJA ZA GLASANJE NA IZBORIMA  ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA PROKUPLJA ZA 21. JUN 2020. GOD. 

-ODLUKA O NAZIVU I IZGLEDU OBRAZACA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA PROKUPLJA;

-ODLUKA OBROJU I OBLIKU GLASAČKOG LISTIĆA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA PROKUPLJA RASPISANIH ZA 21. JUN 2020. GODINE;

-R E Š E NJ E  O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA PROKUPLJA (LPSGP 7/2020);

-G L A S A Č K I   L I S T I Ć ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA PROKUPLJAJUN 2020. GODINE (LISGP 8/20);

-K O N T R O L N I   L I S T ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE (LISGP 9/20);

-P O T V R D A O IZBORNOM PRAVU ZA GLASANJE VAN BIRAČKOG MESTA (LISGP 10/20);

-Z A P I S N I K O PRIMOPREDAJI IZBORNOG MATERIJALA PRE GLASANJA IZMEĐU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE I BIRAČKOG ODBORA (LISGP 11/20);

Z A P I S N I K O RADU BIRAČKOG ODBORA NA SPROVOĐENJU GLASANJAI UTVRĐIVANJU REZULTATA GLASANJA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA PROKUPLJA (LISGP 12/20);

-Z A P I S N I K O PRIMOPREDAJI IZBORNOG MATERIJALA POSLE GLASANJA IZMEĐU BIRAČKOG ODBORA I GRADSKE IZBORNE KOMISIJE (LISGP 13/20);

-ZAPISNIK O RADU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE NA UTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA PROKUPLJA (LISGP 14/20);

-U V E R E NJ E O IZBORU ZA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA PROKUPLJA (LISGP 15/20);

-ODLUKA O IZGLEDU I SADRŽINI GLASAČKOG LISTIĆA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA PROKUPLJA 21. JUN 2020;