Javne nabavke 2016


39. Javna nabavka “Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i unapređenju objekata poljoprivredne škole “R.J.Selja” u Prokuplju”

Poziv za podnošenje ponude 

 

38. Javna nabavka “Nadzor nad izvođenjem radova na izradi fekalne kanalizacije u Stražavačkoj ulici u Prokuplju”

Poziv

 

37. Javna nabavka” Nabavka opreme za dečija igrališta sa montažom i ugradnjom u naseljima “Garić” i “Carina” u Prokuplju.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

36. Javna nabavka “Nabavka ogrevnog drveta”

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

35. Javna nabavka “Geodetsko snimanje komunalne infrastrukture u okviru projekta GIS”

Poziv za podnošenje dokumentacija 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 

34. Javna nabavka “Održavanje ulične rasvete na teritoriji opštine Prokuplje”

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

33. Izmena plana javnih nabavki Opštinske uprave Opštine Prokuplje

Izmena plana javnih nabavki Opštinske uprave Opštine Prokuplje

 

32. Javna nabavka “Nabavka opreme za zimsko održavanje puteva”

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

31. Javna nabavka za zimsko održavanje lokalnih puteva na teritoriji opštine Prokuplje za sezonu 2016. /2017.

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru  partija 1 

Obaveštenje o zajljučenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

 

30. Javna nabavka “Nabavka građevinskog materijala za interno raseljena lica na teritoriji opštine Prokuplje”

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Odgovor na pitanje

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odgovor na pitanje ponuđača

Odgovor na pitanje ponuđača

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

29. Javna nabavka “Nabavka usluge geodetskog snimanja komunalne infrastrukture u okviru GIS-a

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

 

28. Javna nabavka “Građevinski radovi na sanaciji i unapređenju objekata poljoprivredne škole “R.J. Selja” u Prokuplju.

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

27.Poziv za nabavku usluge “Izrada elaborata katastarskog situacionog plana gradskih i seoskih ulica u opštini Prokuplje

Poziv

 

26. Izmena plana javnih nabavki Opštinske uprave Opštine Prokuplje

Izmena plana javnih nabavki Opštinske uprave Opštine Prokuplje  

 

25. Javna nabavka “Nabavka za ekonomsko osnaživanje izbeglih i raseljenih lica na teritoriji opštine Prokuplje”

Poziv

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

24. Javna nabavka “Nabavka dva terenska vozila”

Poziv

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

23. Izmena plana javnih nabavki Opštine Prokuplje za 2016. godinu

Izmena plana javnih nabavki za 2016. od 18.10.2016. godine

 

22. Izmena plana javnih nabavki Opštine Prokuplje za 2016. godinu

Izmena plana javnih nabavki od 13.10.2016. godine

 

21. Javna nabavka “Nabavka lož ulja za grejnu sezonu 2016./2017. za potrebe Opštinske uprave

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odlika o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

20. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA / usluga procene vrednosti robne rezerve mesa u živoj stoci

 

19.Javna nabavka “Nabavka usluge vršenja tehničkog pregleda izvedenih radova na pumpnoj stanici sa ugrađenim centrifugalnim pumpama i odgovarajućom elektroopremom kao i potisnog cevovoda za pijaću vodu”

Poziv

 

18. Javna nabavka “Nabavka dobara za ekonomsko osnaživanje domaćinstava izbeglih i raseljenih lica na teritoriji opštine Prokuplje”

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o obustavi postupka za partiju I, II i III

 

17. Javna nabavka ” Isporuka i montaža razvodnog ormara i elektro instalacije”

Poziv

 

16. Javna nabavka “Radovi na uređenju poljskih puteva na teritoriji opštine Prokuplje

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

15. Javna nabavka “Nabavka dobara za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglih i raseljenih lica na teritoriji opštine Prokuplje”

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje

Odgovor na pitanje 24.8.2016. god

Odgovor na pitanje 25.8.2016.god

Izmena konkursne dokumentacije 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude

Odgovor na pitanje 29.8.2016.god

Odluka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – za partiju 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru II

Obaveštenje o zaključenom ugovoru III

Obaveštenje o zaključenom ugovoru IV

Obaveštenje o zaključenom ugovoru V

 

14. Nabavka dobara male vrednosti “GIS aplikacija, obuka korisnika i primarno podešavanje servera”

Poziv

Konkursna dokumentacija

Poziv

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

13. Nabavka električne energije za javnu rasvetu u opštini Prokuplje

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

12. Nabavka računarske i mrežne opreme za potrebe opštinske uprave Prokuplje

Poziv 

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

11. Nabavka električne energije

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

10. Izmena plana javnih nabavki Opštine Prokuplje

Izmena plana javnih nabavki Opštine Prokuplje od 06.06. 2016. godine 

Izmena plana javnih nabavki Opštine Prokuplje od 16.06. 2016 godine

Izmena plana javnih nabavki Opštine Prokuplje od 30.08.2016. godine

 

9. Nabavka kancelarijskog materijala

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

8. Nabavka goriva za potrebe Opštinske uprave

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

7. Javna nabavka”Radovi na tekućem održavanju seoskih puteva na teritoriji Opštine Prokuplje sa krpljenjem udarnih rupa”

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O DODELI UGOVORA 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJU  I,  II  i  III

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJU  IV

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

6. Radovi na parternom uređenju platoa ispred doma kulture “Radivoje Uvalić Bata” u Prokuplju

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVOR NA PITANJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

5. Javna nabavka “Hardver i softver opšte namene za GIS”

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVOR NA PITANJE

ODGOVOR NA PITANJE II

OBAVEŠTENJE U PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA GIS

ODGOVOR NA PITANJE 2 I 3

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

4. Javna nabavka “Radovi na rekostrukciji Kajmakčalanske ulice”

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

3. Javna nabavka “Radovi na tekućem održavanju seoskih puteva na teritoriji opštine Prokuplje”

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

IZMENJENA I DOPUNJENA KORKUSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

2. Javna nabavka male vrednosti”Radovi na rekonstrukciji Kajmakčalanske ulice u Prokuplju”

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

 

1. Javna nabavka male vrednosti “Radovi na tekućem održavanju puteva”

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

IZMENA 4 PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

IZMENA 3 PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

IZMENA 2 PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

IZMENA 1 PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI SKUPŠTINE OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU