Odeljenje za društvene delatnosti


U okviru Odeljenja za društvene delatnosti obrazuju se:

  • Odsek za obrazovanje i kulturu,  kontakt tel: 027/324 -040, lok. 138;
  • Odsek za odnose sa javnošću i protokol, kontakt tel: 027/324 -040, lok. 104;
  • Kancelarija za omladinu sport i fizičku kulturu, : 027/324 -040, lok. 138;
  • Grupa za izbegla, prognana i raseljena lica i manjinska prava, kontakt tel: 027/322- 730.

Obavlja poslove koji se odnose na praćenje i obezbeđivanje uslova u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, sporta, dečije i socijalne zaštite, javnog zdravlja i primarne zdravstvene zaštite; programa i projekta za mlade ; upravne, planske, analitiče i druge stručne poslove iz ovih oblasti; nadzor nad radom ustanova u društvenim delatnostima u kojima je osnivač opština; praćenje stanja i ostvarivanje programa rada i razvoja ustanova; predlaganje mera u cilju sprovođenja utvrđene politike u ovim oblastima; praćenje sprovođenja propisa; stručne i administrativne poslove za komisije iz nadležnosti odeljenja; predlaganje odluka o mreži ustanova dečije i socijalne zaštite, preškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; donošenje programa mera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta i razvoj oblika i usluga socijalne zaštite, u oblasti učeničkog i studentskog standarda; utvrđivanje prava na učeničke i studentske stipendije i kredite, smeštaj u domove, oporavak, regresiranje školarine, regresiranje troškova smeštaja u pretškolskim ustanovama; pripremu predloga opštih i drugih akata, izveštaja i analiza za potrebe organa opštine; vođenje upravnog postupka o pravu na dodatak na decu, roditeljski dodatak, naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta; naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, decu ometenu u razvoju i decu iz materijalno ugroženih porodica; izradu predloga odluke o budžetu opštine u delu koji se odnosi na oblast društvenih delatnosti; pripremu i utvrđivanje predloga finansijskih planova za korisnike budžetskih sredstava iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja društvene brige o deci, kuture , fizičke kulture i sporta i socijalne zaštite; kontrolu pojedinačnih zahteva za plaćanje; raspoređivanje sredstava korisnicima u okviru odobrenih aprprijacija i kvota; praćenje izvršenja finansijskih planova; predlaganje promena u aprprijaciji i izmenu finansijkih planova korisnika budžeta iz oblasti društvenih delatnosti.

Obavlja i poslove vezane za izbegla, prognana i raseljena lica, kontaktira sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije vezano za rešavanje problema ovih lica i obavlja druge poslove koje Republika Srbija poveri opštini iz ove oblasti.

Obavlja poslove vezane za informisanje javnosti o radu Skupštine opštine, Predsednika opštine, Opštinskog veća i Opštinske uprave; promoviše aktivnosti organa opštine kroz izradu promotivnih materijala, organizovanja kampanja i medijskih nastupa, uređuje zvaničnu prezentaciju Opštine Prokuplje i na njoj objavljuje Opštinska glasila i „Službeni list“ Opštine Prokuplje u elektronskom obliku; obavlja poslove za primenu Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja; obavlja poslove protokola priprema i organizuje konferenciju za štampu i učestvuje u izradi saopštenja za javnost i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Obavlja normativne i upravne poslove iz izvornog delokruga, preuzete i poverene poslove posebnim zakonom, stručne i administrativno tehničke poslove za organe lokalne samouprave za oblasti iz nadležnosti ovog odeljenja.

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima iz ove oblasti po nalogu načenika Opštinske uprave.

 

Rukovodilac

Odeljenja za društvene delatnosti

Leja Mitrović

Veličina slova: