Одељење за друштвене делатности


У оквиру Одељења за друштвене делатности образују се:

  • Одсек за образовање и културу,  контакт тел: 027/324 -040, лок. 138;
  • Одсек за односе са јавношћу и протокол, контакт тел: 027/324 -040, лок. 104;
  • Канцеларија за омладину спорт и физичку културу, : 027/324 -040, лок. 138;
  • Група за избегла, прогнана и расељена лица и мањинска права, контакт тел: 027/322- 730.

Обавља послове који се односе на праћење и обезбеђивање услова у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, културе, спорта, дечије и социјалне заштите, јавног здравља и примарне здравствене заштите; програма и пројекта за младе ; управне, планске, аналитиче и друге стручне послове из ових области; надзор над радом установа у друштвеним делатностима у којима је оснивач општина; праћење стања и остваривање програма рада и развоја установа; предлагање мера у циљу спровођења утврђене политике у овим областима; праћење спровођења прописа; стручне и административне послове за комисије из надлежности одељења; предлагање одлука о мрежи установа дечије и социјалне заштите, прешколског, основног и средњег образовања; доношење програма мера и активности на унапређењу квалитета и развој облика и услуга социјалне заштите, у области ученичког и студентског стандарда; утврђивање права на ученичке и студентске стипендије и кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање школарине, регресирање трошкова смештаја у претшколским установама; припрему предлога општих и других аката, извештаја и анализа за потребе органа општине; вођење управног поступка о праву на додатак на децу, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада ради посебне неге детета; накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, децу ометену у развоју и децу из материјално угрожених породица; израду предлога одлуке о буџету општине у делу који се односи на област друштвених делатности; припрему и утврђивање предлога финансијских планова за кориснике буџетских средстава из области основног и средњег образовања друштвене бриге о деци, кутуре , физичке културе и спорта и социјалне заштите; контролу појединачних захтева за плаћање; распоређивање средстава корисницима у оквиру одобрених апрпријација и квота; праћење извршења финансијских планова; предлагање промена у апрпријацији и измену финансијких планова корисника буџета из области друштвених делатности.

Обавља и послове везане за избегла, прогнана и расељена лица, контактира са Комесаријатом за избеглице Републике Србије везано за решавање проблема ових лица и обавља друге послове које Република Србија повери општини из ове области.

Обавља послове везане за информисање јавности о раду Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и Општинске управе; промовише активности органа општине кроз израду промотивних материјала, организовања кампања и медијских наступа, уређује званичну презентацију Општине Прокупље и на њој објављује Општинска гласила и „Службени лист“ Општине Прокупље у електронском облику; обавља послове за примену Закона о доступности информација од јавног значаја; обавља послове протокола припрема и организује конференцију за штампу и учествује у изради саопштења за јавност и обавља и друге послове у складу са законом.

Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове посебним законом, стручне и административно техничке послове за органе локалне самоуправе за области из надлежности овог одељења.

Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ове области по налогу наченика Општинске управе.