Odeljenje za opštu upravu


U okviru Odeljenja za opštu upravu obrazuju se :

– Odsek za  normativno pravne poslove pritanja , kontakt tel: 027/324 -040, lok. 102

– Odsek za lična stanja građana i matične knjige kontakt tel: 027/324 -040, lok. 105

– Odsek za opšte poslove 027/324 -040, lok. 137

– Grupa za zajedničko – tehničke poslove

Obavlja poslove koji se odnose na: unapređenje organizacije rada i modernizaciju Opštinske uprave; obavlja poslove vezane za izbore u skladu sa Zakonom, vođenje i ažuriranje biračkog spiska, poslove u vezi sa radnim odnosima ( ostvarivanje prava obaveza i odgovornosti zaposlenih); poslove u ostvarivanju prava građana iz oblasti boračko invalidske zaštite; poslove kordiniranja radom međuopštinske interresorne komisije; poslove pisarnice i arhive, overu potpisa, rukopisa i prepisa;  poslove koji se odnose na lična stanja građana i matičarske poslove; poslove vezane za obezbeđenje objekata i poslovnih prostorija; poslove dostave i umnožavanja materijala za potrebe Skupštine opštine, Predsednika opštine, Opštinskog veća i Opštinske uprave; prevoz motornim vozilima službenih lica; održavanje čistoće poslovnih prostorija, unapređenje primene informacionih tehnologija, održavanje i razvoj računarske i komunikacione mreže, administriranje baze podataka, održavanje i razvoj aplikativnog softvera i druge poslove određene zakonom, odlukama Skupštine opštine i njenih organa; vodi postupak utvrđivanja energetski zaštićenih kupaca.

Odeljenje obavlja poslove koji se odnose  na stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine opštine, Predsednika opštine i Opštinskog veća i njihovih radnih tela kao i za potrebe Opštinske uprave; stručne i organizacione poslove koji se odnose na: pripremu, organizovanje i održavanje sednica, obradu i čuvanje svih izvornih akata o radu organa opštine; obavljanje stručnih poslova koji se odnose na predstavke i predloge građana, uređenje i izdavanje „Službenog lista“ Opštine Prokuplje; kordinaciju, pripremu i ažuriranje akata Skupštine opštine, Predsednika opštine, Opštinskog veća; pruža stručnu pomoć odbornicima i odborničkim grupama u izradi predloga akata koje podnose skupštini i njenim telima; pribavlja odgovore na postavljena odbornička pitanja i daje obaveštenja odbornicima na njihovo traženje. Priprema propise i druge akte  za čije donošenje su nadležni: Skupština opštine, Opštinsko veće i Predsednik opštine, iz oblasti lokalne samouprave i drugih oblasti koje nisu predviđene delokrugom rada drugih odeljenja. U saradnji sa  sekretarom SO-e proverava usklađenost  predloga normativnih akata (odluka, rešenja, zaključaka) koje donosi Skupština opštine, Opštinsko veće, Predsednik opštine i Opštinska uprava, sa zakonom i drugim propisima. Prati propise za koje je nadležna lokalna samouprava i inicira usaglašavanje akata sa zakonom i drugim propisima. Predlaže i priprema nacrte opštih akata koje donosi načelnik Opštinske uprave. Pruža stručna pravna mišljenja Predsedniku opštine , Skupštini opštine i Opštinskom veću u vezi pravnih i drugih akata koje oni donose.

Obavlja normativne i upravne poslove iz izvornog delokruga, preuzete i poverene poslove posebnim zakonom, stručne i administrativno tehničke poslove za organe lokalne samouprave za oblasti iz nadležnosti ovog odeljenja.

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima iz ove oblasti po nalogu načenika Opštinske uprave.

U okviru navedenog odeljenja za vršenje određenih poslova iz nadležnosti Opštinske uprave i radi stvaranja uslova da se ti poslovi obavljaju efikasnije i bliže mestu stanovanja i rada građana obrazuju se mesne kancelarije za sledeća područja: Mesna kancelarija Džigolj, Donja Rečica, Velika Plana, Mala Plana, Beloljin, Kruševica i Žitni Potok.

Mesne kancelarije obrazuju se za sledeća područja:

  1. Mesna kancelarija Džigolj, sa sedištem u Džigolju, za naseljena mesta: Džigolj, Petrovac, Klisurica, Mikulovac, Bajčince, Gornje Kordince, Donje Kordince, Balinovac i Novo Selo.
  2. Mesna kancelarija Donja Rečica, sa sedištem u Donjoj Rečici, za naseljena mesta: Donja Rečica, Gornja Rečica, Belogoš, Babotinac, Jugovac, Gornja Trnava, Bulatovac i Pašinac.
  3. Mesna kancelarija Velika Plana, sa sedištem u Velikoj Plani, za naseljena mesta: Velika Plana, Mršelj, Gornja Bresnica, Donja Bresnica, Krnjigrad, Prekopuce i Zdravinje.
  4. Mesna kancelarija Mala Plana sa sedištem u Maloj Plani, za naseljena mesta: Mala Plana, Končić, Resinac, Drenovac, Potočić, Bresničić, Merovac, Donja Toponica, Gubetin, Miljkovica, Gornja Toponica, Donja Bejašnica i Smrdan.
  5. Mesna kancelarija Beloljin sa sedištem u Beloljinu, za naseljena mesta: Beloljin, Gornja Konjuša, Piskalj, Đušnica, Bresnik, Grabovac, Gornja Bejašnica, Prekašnica, Pločnik, Tulare, Bace, Viča, Kaludra, Donja Konjuša, Mađare, Kondželj, Gojinovac, Prekadin i Šišmanovac
  6. Mesna kancelarija Kruševica sa sedištem u Kruševici, za naseljena mesta: Kruševica, Arbanaška, Vlasovo, Obrtince, Pestiš, Bukoloram, Rgaje, Tovrljane, Široke Njive i Trnovi Laz.
  7. Mesna kancelarija Žitni Potok sa sedištem u Žitnom Potoku za naseljena mesta: Žitni Potok, Bregovina, Bublica, Glasovik, Dragi Deo, Zlata, Jabučevo, Kožince, Mačina, Staro Selo, Stari Đurevac, Ševiš, Gornji Statovac, Donji Statovac, Rankova Reka, Bogujevac, Novi Đurevac i Mrljak.

Mesne kancelarije su u sastavu Odeljenja za  opštu upravu.

Mesne kancelarije obavljaju određene poslove iz nadležnosti Opštinske uprave koji se odnose na vođenje matičnih knjiga, evidencije o državljanstvu, overu potpisa, prepisa i rukopisa, prijem podnesaka i druge poslove iz nadležnosti Opštinske uprave koje se u skladu sa zakonom i statutom  povere.

Rukovodilac Odeljenja za opštu upravu

Slađana Maričić

Veličina slova: