Одељење за општу управу


У оквиру Одељења за општу управу образују се :

– Одсек за  нормативно правне послове притања , контакт тел: 027/324 -040, лок. 102

– Одсек за лична стања грађана и матичне књиге контакт тел: 027/324 -040, лок. 105

– Одсек за опште послове 027/324 -040, лок. 137

– Група за заједничко – техничке послове

Обавља послове који се односе на: унапређење организације рада и модернизацију Општинске управе; обавља послове везане за изборе у складу са Законом, вођење и ажурирање бирачког списка, послове у вези са радним односима ( остваривање права обавеза и одговорности запослених); послове у остваривању права грађана из области борачко инвалидске заштите; послове кординирања радом међуопштинске интерресорне комисије; послове писарнице и архиве, оверу потписа, рукописа и преписа;  послове који се односе на лична стања грађана и матичарске послове; послове везане за обезбеђење објеката и пословних просторија; послове доставе и умножавања материјала за потребе Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и Општинске управе; превоз моторним возилима службених лица; одржавање чистоће пословних просторија, унапређење примене информационих технологија, одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже, администрирање базе података, одржавање и развој апликативног софтвера и друге послове одређене законом, одлукама Скупштине општине и њених органа; води поступак утврђивања енергетски заштићених купаца.

Одељење обавља послове који се односе  на стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа и њихових радних тела као и за потребе Општинске управе; стручне и организационе послове који се односе на: припрему, организовање и одржавање седница, обраду и чување свих изворних аката о раду органа општине; обављање стручних послова који се односе на представке и предлоге грађана, уређење и издавање „Службеног листа“ Општине Прокупље; кординацију, припрему и ажурирање аката Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа; пружа стручну помоћ одборницима и одборничким групама у изради предлога аката које подносе скупштини и њеним телима; прибавља одговоре на постављена одборничка питања и даје обавештења одборницима на њихово тражење. Припрема прописе и друге акте  за чије доношење су надлежни: Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине, из области локалне самоуправе и других области које нису предвиђене делокругом рада других одељења. У сарадњи са  секретаром СО-е проверава усклађеност  предлога нормативних аката (одлука, решења, закључака) које доноси Скупштина општине, Општинско веће, Председник општине и Општинска управа, са законом и другим прописима. Прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са законом и другим прописима. Предлаже и припрема нацрте општих аката које доноси начелник Општинске управе. Пружа стручна правна мишљења Председнику општине , Скупштини општине и Општинском већу у вези правних и других аката које они доносе.

Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове посебним законом, стручне и административно техничке послове за органе локалне самоуправе за области из надлежности овог одељења.

Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ове области по налогу наченика Општинске управе.

У оквиру наведеног одељења за вршење одређених послова из надлежности Општинске управе и ради стварања услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана образују се месне канцеларије за следећа подручја: Месна канцеларија Џигољ, Доња Речица, Велика Плана, Мала Плана, Белољин, Крушевица и Житни Поток.

Месне канцеларије образују се за следећа подручја:

  1. Месна канцеларија Џигољ, са седиштем у Џигољу, за насељена места: Џигољ, Петровац, Клисурица, Микуловац, Бајчинце, Горње Кординце, Доње Кординце, Балиновац и Ново Село.
  2. Месна канцеларија Доња Речица, са седиштем у Доњој Речици, за насељена места: Доња Речица, Горња Речица, Белогош, Баботинац, Југовац, Горња Трнава, Булатовац и Пашинац.
  3. Месна канцеларија Велика Плана, са седиштем у Великој Плани, за насељена места: Велика Плана, Мршељ, Горња Бресница, Доња Бресница, Крњиград, Прекопуце и Здравиње.
  4. Месна канцеларија Мала Плана са седиштем у Малој Плани, за насељена места: Мала Плана, Кончић, Ресинац, Дреновац, Поточић, Бресничић, Меровац, Доња Топоница, Губетин, Миљковица, Горња Топоница, Доња Бејашница и Смрдан.
  5. Месна канцеларија Белољин са седиштем у Белољину, за насељена места: Белољин, Горња Коњуша, Пискаљ, Ђушница, Бресник, Грабовац, Горња Бејашница, Прекашница, Плочник, Туларе, Баце, Вича, Калудра, Доња Коњуша, Мађаре, Конџељ, Гојиновац, Прекадин и Шишмановац
  6. Месна канцеларија Крушевица са седиштем у Крушевици, за насељена места: Крушевица, Арбанашка, Власово, Обртинце, Пестиш, Буколорам, Ргаје, Товрљане, Широке Њиве и Трнови Лаз.
  7. Месна канцеларија Житни Поток са седиштем у Житном Потоку за насељена места: Житни Поток, Бреговина, Бублица, Гласовик, Драги Део, Злата, Јабучево, Кожинце, Мачина, Старо Село, Стари Ђуревац, Шевиш, Горњи Статовац, Доњи Статовац, Ранкова Река, Богујевац, Нови Ђуревац и Мрљак.

Месне канцеларије су у саставу Одељења за  општу управу.

Месне канцеларије обављају одређене послове из надлежности Општинске управе који се односе на вођење матичних књига, евиденције о држављанству, оверу потписа, преписа и рукописа, пријем поднесака и друге послове из надлежности Општинске управе које се у складу са законом и статутом  повере.

Руководилац Одељења за општу управу

Слађана Маричић