Одељење за привреду и финансије


У оквиру Одељења за привреду и финансије образују се :

  • Одсек за трезор и буџет , контак тел: 027/324 -040, лок. 107;
  • Одсек за јавне набавке, контакт тел: 027/324 -040, лок. 120;
  • Канцеларија за локални економски развој, контакт тел: 027/324 -040, лок. 139;

Обавља послове који се односе на обезбеђивање финансирања обављања изворних и поверених надлежности општине, послови јавних набавки.

У оквиру својих надлежности Одељење обавља послове који се односе на израду нацрта буџета општине уз поштовање система јединствене буџетске класификације укључујући и програмску; припремање и достављање корисницима буџета упутства за припрему буџета са основним економским смерницама, као основом за израду предлога финансијских планова буџетских корисника описом планиране политике, проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом средстава који може да садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, поступком и динамиком припреме буџета; старање о поштовању календара буџета локалне власти; анализирању предлога финансијских планова буџетских корисника и контрола њихове усаглашености са упутством; припремање нацрта одлуке о измени и допуни буџета (ребаланс); израда предлога решења о привременом финансирању; обавештавању буџетских корисника о одобреним расположеним апропријацијама; припремање тромесечне, месечне, дневне и шестомесечне квоте; разматрање захтева за измену квоте; предлагање одлуке о привременој обустави извршења буџета буџетским корисницима; разматрање предлога плана извршење буџета; доношење одлуке о измени плана извршења буџета; разматрање захтева за преузимање обавеза; доношење решења о одобравању преусмеравања апропријација; припремање нацрта решења о одобравању средстава из текуће и сталне буџетске резерве; отварање консолидованог рачуна трезора за динарска и девизна средства, подрачуна динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебних наменских динарских рачуна корисника јавних средстава и осталих правних лица и других субјеката који не припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе уређивање начина коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештавања о коришћењу средстава општине; старање о пласирању слободних новчаних средстава и обавештавање Управе за трезор, припремање захтева Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода општине у текућој години са детаљним образложењем оправданости инвестиција због којих настаје прекорачење; анализу дугорочне одрживости дуга општине; вођење главне књиге трезора и осталих пословних књига са посебном евиденцијом за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава; вођење помоћних књига; припремању пројекције и праћењу прилива прихода и извршење расхода на консолидованом рачуну буџета; управљање готовином;  примање, завођење, и контрола захтева за плаћање и трансвер средстава и захтеве за плате; управљање информационим системом у области финансија; израду периодичних извештаја и завршног рачуна консолидованог рачуна трезора, усаглашавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за трезор и добављачима; припремање и извршавање плаћања, вршење мониторинга и евалуције финансијских планова по програмској методологији; управљање имовином ( вођење евиденција о основним средствима и пословном простору); вршење интерних контролних поступка; обављање припремних радњи и других послова за спровођење прописа којима се уређује област финансирања општине; припремање нацрта аката којима се утврђују стопе изворних прихода и као начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада и других изворних локалних прихода и припрема симулација и модела по појединим групама обвезника на основу предложеног нацрта, организовање јавне расправе и друге облике учешћа јавности у поступку припреме нацрта аката локалних изворних прихода.

Послови јавних набавки односе се на : истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки, припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама, обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки  по процедури прописаној Законом: спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених  набавки за више наручилаца у складу са законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, обавештења и извештаја на Порталу јавних набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава и пониђачима у поступцима јавних набавки; одређивања запослених који ће представљати општину у поступцима јавних набавки које спроводе други наручиоци; прикупљање и евидентирање одређених поступака у поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама велике и мале вредности и спроведеним поступцима; достављање у предвиђеном законском року наведених извештаја Управи за јавне набавке; праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки, обављање других послова у складу са законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки.

Обавља послове који се односе на подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине општине; давање информација и пружање техничке помоћи правним лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и кредита; обављање административних послова за Агенцију за привредне регистре и пружање помоћи локалним привредницима у регистрацији и пререгистрацији организационих облика; израда базе података, праћење, анализа и давање извештаја о стању и кретању привредних активности на територији општине; израду пројекције будућих кретања и предлагање стратегије за даљи развој; успостављање привредних контаката и старање о привлачењу нових инвеститора у општини; обављање стручних административних, техничких и других послова на вођењу, кординирању и сервисирању послова из области економског развоја општине; представљање могућности услова за улагање у општину; организацију учешћа општине на разним промотивним манифестацијама, сајмовима и привредним изложбама; одржавање редовних контаката са републичким  и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција; представљања општине на регионалном државном и међународном нивоу у активностима везаним за локални економски развој; креирање и оганизацију тренинг програма у складу са потребама привреде, сарадњу са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања; успостављања контаката са међународним организацијама и донаторима; истраживањима могућности за финансирање развојних програма, припремање, управљање и реализација развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре, праћење рада јавних предузећа, друштва капитала којима је општина оснивач или суоснивач или којима је поверено обављање комуналне делатности и давање мишљења о њиховим извештајима о раду; праћење рада јавних предузећа, јавних агенција, друштва капитала којима је општина оснивач или суоснивач у области грана привреде и давање мишљења о њиховим извештајима о раду.

Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове посебним законом, стручне и административно техничке послове за органе локалне самоуправе за области из надлежности овог одељења.

Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ове области по налогу наченика Општинске управе.

 

Руководилац

Одељења за привреду и финансије

Александар Петровић