Odeljenje za privredu i finansije


U okviru Odeljenja za privredu i finansije obrazuju se :

  • Odsek za trezor i budžet , kontak tel: 027/324 -040, lok. 107;
  • Odsek za javne nabavke, kontakt tel: 027/324 -040, lok. 120;
  • Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, kontakt tel: 027/324 -040, lok. 139;

Obavlja poslove koji se odnose na obezbeđivanje finansiranja obavljanja izvornih i poverenih nadležnosti opštine, poslovi javnih nabavki.

U okviru svojih nadležnosti Odeljenje obavlja poslove koji se odnose na izradu nacrta budžeta opštine uz poštovanje sistema jedinstvene budžetske klasifikacije uključujući i programsku; pripremanje i dostavljanje korisnicima budžeta uputstva za pripremu budžeta sa osnovnim ekonomskim smernicama, kao osnovom za izradu predloga finansijskih planova budžetskih korisnika opisom planirane politike, procenom prihoda i primanja i rashoda i izdataka, obimom sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana budžetskog korisnika, postupkom i dinamikom pripreme budžeta; staranje o poštovanju kalendara budžeta lokalne vlasti; analiziranju predloga finansijskih planova budžetskih korisnika i kontrola njihove usaglašenosti sa uputstvom; pripremanje nacrta odluke o izmeni i dopuni budžeta (rebalans); izrada predloga rešenja o privremenom finansiranju; obaveštavanju budžetskih korisnika o odobrenim raspoloženim aproprijacijama; pripremanje tromesečne, mesečne, dnevne i šestomesečne kvote; razmatranje zahteva za izmenu kvote; predlaganje odluke o privremenoj obustavi izvršenja budžeta budžetskim korisnicima; razmatranje predloga plana izvršenje budžeta; donošenje odluke o izmeni plana izvršenja budžeta; razmatranje zahteva za preuzimanje obaveza; donošenje rešenja o odobravanju preusmeravanja aproprijacija; pripremanje nacrta rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve; otvaranje konsolidovanog računa trezora za dinarska i devizna sredstva, podračuna dinarskih i deviznih sredstava korisnika javnih sredstava i posebnih namenskih dinarskih računa korisnika javnih sredstava i ostalih pravnih lica i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru i koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora; bliže uređivanje načina korišćenja sredstava sa podračuna KRT-a; izveštavanja o korišćenju sredstava opštine; staranje o plasiranju slobodnih novčanih sredstava i obaveštavanje Uprave za trezor, pripremanje zahteva Ministarstvu finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad 10% prihoda opštine u tekućoj godini sa detaljnim obrazloženjem opravdanosti investicija zbog kojih nastaje prekoračenje; analizu dugoročne održivosti duga opštine; vođenje glavne knjige trezora i ostalih poslovnih knjiga sa posebnom evidencijom za svakog direktnog i indirektnog korisnika budžetskih sredstava; vođenje pomoćnih knjiga; pripremanju projekcije i praćenju priliva prihoda i izvršenje rashoda na konsolidovanom računu budžeta; upravljanje gotovinom;  primanje, zavođenje, i kontrola zahteva za plaćanje i transver sredstava i zahteve za plate; upravljanje informacionim sistemom u oblasti finansija; izradu periodičnih izveštaja i završnog računa konsolidovanog računa trezora, usaglašavanje poslovnih knjiga sa korisnicima budžeta, Upravom za trezor i dobavljačima; pripremanje i izvršavanje plaćanja, vršenje monitoringa i evalucije finansijskih planova po programskoj metodologiji; upravljanje imovinom ( vođenje evidencija o osnovnim sredstvima i poslovnom prostoru); vršenje internih kontrolnih postupka; obavljanje pripremnih radnji i drugih poslova za sprovođenje propisa kojima se uređuje oblast finansiranja opštine; pripremanje nacrta akata kojima se utvrđuju stope izvornih prihoda i kao način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada i drugih izvornih lokalnih prihoda i priprema simulacija i modela po pojedinim grupama obveznika na osnovu predloženog nacrta, organizovanje javne rasprave i druge oblike učešća javnosti u postupku pripreme nacrta akata lokalnih izvornih prihoda.

Poslovi javnih nabavki odnose se na : istraživanje tržišta i efikasno planiranje nabavki, pripremu plana nabavki za korisnike budžetskih sredstava za koje sprovodi postupke javnih nabavki u saradnji sa drugim službama, obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava i podsticanja konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki; sprovođenje postupaka javnih nabavki  po proceduri propisanoj Zakonom: sprovođenje postupaka javnih nabavki po ovlašćenju drugih naručilaca u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; sprovođenje objedinjenih  nabavki za više naručilaca u skladu sa zakonom; objavljivanje oglasa o javnim nabavkama, konkursne dokumentacije, obaveštenja i izveštaja na Portalu javnih nabavki; pružanje konsultanskih usluga i stručne pomoći direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava i poniđačima u postupcima javnih nabavki; određivanja zaposlenih koji će predstavljati opštinu u postupcima javnih nabavki koje sprovode drugi naručioci; prikupljanje i evidentiranje određenih postupaka u postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama; vođenje posebne evidencije o javnim nabavkama male vrednosti; sastavljanje izveštaja o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama velike i male vrednosti i sprovedenim postupcima; dostavljanje u predviđenom zakonskom roku navedenih izveštaja Upravi za javne nabavke; praćenje realizacije zaključenih ugovora o javnim nabavkama; ostvarivanje saradnje sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki, obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki.

Obavlja poslove koji se odnose na podsticanje preduzetništva, malih i srednjih preduzeća u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine opštine; davanje informacija i pružanje tehničke pomoći pravnim licima pri realizaciji projekata, državnih subvencija i kredita; obavljanje administrativnih poslova za Agenciju za privredne registre i pružanje pomoći lokalnim privrednicima u registraciji i preregistraciji organizacionih oblika; izrada baze podataka, praćenje, analiza i davanje izveštaja o stanju i kretanju privrednih aktivnosti na teritoriji opštine; izradu projekcije budućih kretanja i predlaganje strategije za dalji razvoj; uspostavljanje privrednih kontakata i staranje o privlačenju novih investitora u opštini; obavljanje stručnih administrativnih, tehničkih i drugih poslova na vođenju, kordiniranju i servisiranju poslova iz oblasti ekonomskog razvoja opštine; predstavljanje mogućnosti uslova za ulaganje u opštinu; organizaciju učešća opštine na raznim promotivnim manifestacijama, sajmovima i privrednim izložbama; održavanje redovnih kontakata sa republičkim  i drugim institucijama koje se bave unapređenjem ekonomskog razvoja i privlačenjem investicija; predstavljanja opštine na regionalnom državnom i međunarodnom nivou u aktivnostima vezanim za lokalni ekonomski razvoj; kreiranje i oganizaciju trening programa u skladu sa potrebama privrede, saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja; uspostavljanja kontakata sa međunarodnim organizacijama i donatorima; istraživanjima mogućnosti za finansiranje razvojnih programa, pripremanje, upravljanje i realizacija razvojnih projekata i kapitalnih investicija u oblasti javne infrastrukture, praćenje rada javnih preduzeća, društva kapitala kojima je opština osnivač ili suosnivač ili kojima je povereno obavljanje komunalne delatnosti i davanje mišljenja o njihovim izveštajima o radu; praćenje rada javnih preduzeća, javnih agencija, društva kapitala kojima je opština osnivač ili suosnivač u oblasti grana privrede i davanje mišljenja o njihovim izveštajima o radu.

Obavlja normativne i upravne poslove iz izvornog delokruga, preuzete i poverene poslove posebnim zakonom, stručne i administrativno tehničke poslove za organe lokalne samouprave za oblasti iz nadležnosti ovog odeljenja.

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima iz ove oblasti po nalogu načenika Opštinske uprave.

 

Rukovodilac

Odeljenja za privredu i finansije

Aleksandar Petrović

Veličina slova: