Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i građevinarstvo


Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i građevinarstvo, u okviru kojeg se obrazuju :

  • Odsek za imovinsko pravna pritanja , kontakt tel: 027/324 -040, lok. 108;
  • Odsek za objedinjenu proceduru , kontakt tel: 027/324 -040, lok. 112;
  • Odsek za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i zaštitu životne sredine,
    kontakt tel: 027/324 -040, lok. 106;

Odeljenje obavlja poslove koji se odnose na izdavanje izvoda iz urbanističkih planova; izdavanje informacija o lokaciji i lokacijskih uslova; pribavljanje uslova za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu; pribavljanje drugih posebnih uslova od javnih preduzeća, privrednih društava i ustanova imaoca javnih ovlašćenja, neophodnih za izradu lokacijskih uslova zavisno od namene objekta; davanje obaveštenja o nameni prostora i mogućnosti opštine po zahtevima stranaka; saradnju sa stručnim službama, organizacijama i pravnim licima iz oblasti urbanizma i građevine za potrebe rada organa opštine i odeljenja; izdavanje građevinskih dozvola; izdavanje rešenja o odobrenju za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekta; davanje mišljenja u postupku izdavanja građevinske dozvole i odobrenje za izgradnju u okviru objedinjene procedure; obradu informacija o pojedinim predmetima.

Odeljenje obavlja i sledeće poslove: provere ispunjenosti formalnih uslova za izdavanje građevinske dozvole i da li su podaci navedeni u izvodu iz projekta u skladu sa lokacijskim uslovima, da li je idejni projekat za pribavljanje rešenja o odobrenju za izgradnju u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima odnosno planom; staranju o zakonitom vođenju postupka izdavanju odobrenja; pripremanje izveštaja o radu; obavljanje i drugih zadataka i poslova iz oblasti pripreme zemljišta za građenje, izdavanje potvrda za izgrađene temelje objekata, donošenje rešenja o pripremnim radovima i o probnom radu; izdavanje dozvola za korišćenje objekata (upotrebne dozvole); izdavanje uverenja o starosti objekata; izdavanje uverenja o etažiranju objekata; vođenje registara izdatih građevinskih dozvola i izdatih upotrebnih dozvola; izdavanje uverenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju, postupka legalizacije objekta, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta; donošenja rešenja konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu; utvrđivanje prestanka prava svojine; postupka eksproprijacije.

Uspostavljanje uslova za razvoj i održavanje geografskog informacionog sistema (GIS-a) u saradnji sa nadležnim republičkim i opštinskim organima i organizacijama, kao javnim preduzećima sa teritorije opštine čiji je osnivač opština, odnosno Republika.

Obavlja poslove vođenja upravnog postupka i donošenja rešenja iz stambene oblasti; pripremanje nacrta rešenja za iseljenje bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama; evidentiranje Skupštine stanara stambenih zgrada na teritoriji opštine i izdavanje uverenja o formiranju Skupštine stanara i izboru predsednika;  pripremu predloga rešenja ugovora i aneksu ugovora o otkupu i zakupu stanova; vršenje poslova u vezi sa prenosom prava zakupa i zamene stanova; praćenje izvršavanja ugovornih obaveza po osnovu zakupa i otkupa na rate i provera zakonitog utvrđivanja otkupne cene stana i revalorizacije; podnošenje prijava nadležnim organima za iseljenje bespravnih korisnika stanova; saradnju sa nadležnim komunalnim i javnim preduzećima, ispekcijskim službama i drugim nadležnim institucijama i učešće u prinudnom iseljenju i zapisničkoj primopredaji stambenog prostora.

U odeljenju se prate i primenjuju zakoni i drugi propisi iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa u nadležnosti opštine, sprovodi postupak pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine, upravlja imovinom koja je u javnoj svojini i svojini opštine kao i nepokretnosti koje koriste pravni subjekti čiji je osnivač opština.

Obavlja poslove organizovanja, usmeravanja i sprovođenja poslova na zaštiti životne sredine, praćenju stanja iz ove oblasti i predlaganju odgovarajućih mera u skadu sa zakonom, realizaciji izrade i implementaciju lokalnog ekološkog akcionog plana; odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja na životnu sredinu, odlučivanja o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja; davanje mišljenja o potrebi izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu; davanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni, izdavanje integrisane dozvole i revizija integrisane dozvole, pripremu predloga korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za unapređenje  i zaštitu životne sredine iz nadležnosti opštine.

Obavlja normativne i upravne poslove iz izvornog delokruga, preuzete i poverene poslove posebnim zakonom, stručne i administrativno tehničke poslove za organe lokalne samouprave za oblasti iz nadležnosti ovog odeljenja.

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima iz ove oblasti po nalogu načenika Opštinske uprave.

 

Rukovodilac

Odeljenja za urbanizam, stambeno –komunalne delatnost i građevinarstvo

Vesna Živković

Veličina slova: