Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство


Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и грађевинарство, у оквиру којег се образују :

  • Одсек за имовинско правна притања , контакт тел: 027/324 -040, лок. 108;
  • Одсек за обједињену процедуру , контакт тел: 027/324 -040, лок. 112;
  • Одсек за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине,
    контакт тел: 027/324 -040, лок. 106;

Одељење обавља послове који се односе на издавање извода из урбанистичких планова; издавање информација о локацији и локацијских услова; прибављање услова за пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру; прибављање других посебних услова од јавних предузећа, привредних друштава и установа имаоца јавних овлашћења, неопходних за израду локацијских услова зависно од намене објекта; давање обавештења о намени простора и могућности општине по захтевима странака; сарадњу са стручним службама, организацијама и правним лицима из области урбанизма и грађевине за потребе рада органа општине и одељења; издавање грађевинских дозвола; издавање решења о одобрењу за изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објекта; давање мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе и одобрење за изградњу у оквиру обједињене процедуре; обраду информација о појединим предметима.

Одељење обавља и следеће послове: провере испуњености формалних услова за издавање грађевинске дозволе и да ли су подаци наведени у изводу из пројекта у складу са локацијским условима, да ли је идејни пројекат за прибављање решења о одобрењу за изградњу у складу са издатим локацијским условима односно планом; старању о законитом вођењу поступка издавању одобрења; припремање извештаја о раду; обављање и других задатака и послова из области припреме земљишта за грађење, издавање потврда за изграђене темеље објеката, доношење решења о припремним радовима и о пробном раду; издавање дозвола за коришћење објеката (употребне дозволе); издавање уверења о старости објеката; издавање уверења о етажирању објеката; вођење регистара издатих грађевинских дозвола и издатих употребних дозвола; издавање уверења о чињеницама о којима води евиденцију, поступка легализације објекта, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, утврђивање земљишта за редовну употребу објекта; доношења решења конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду; утврђивање престанка права својине; поступка експропријације.

Успостављање услова за развој и одржавање географског информационог система (ГИС-а) у сарадњи са надлежним републичким и општинским органима и организацијама, као јавним предузећима са територије општине чији је оснивач oпштина, односно Република.

Обавља послове вођења управног поступка и доношења решења из стамбене области; припремање нацрта решења за исељење бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама; евидентирање Скупштине станара стамбених зграда на територији општине и издавање уверења о формирању Скупштине станара и избору председника;  припрему предлога решења уговора и анексу уговора о откупу и закупу станова; вршење послова у вези са преносом права закупа и замене станова; праћење извршавања уговорних обавеза по основу закупа и откупа на рате и провера законитог утврђивања откупне цене стана и ревалоризације; подношење пријава надлежним органима за исељење бесправних корисника станова; сарадњу са надлежним комуналним и јавним предузећима, испекцијским службама и другим надлежним институцијама и учешће у принудном исељењу и записничкој примопредаји стамбеног простора.

У одељењу се прате и примењују закони и други прописи из области имовинско-правних односа у надлежности општине, спроводи поступак прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине, управља имовином која је у јавној својини и својини општине као и непокретности које користе правни субјекти чији је оснивач oпштина.

Обавља послове организовања, усмеравања и спровођења послова на заштити животне средине, праћењу стања из ове области и предлагању одговарајућих мера у скаду са законом, реализацији израде и имплементацију локалног еколошког акционог плана; одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину, одлучивања о давању сагласности на студију о процени утицаја; давање мишљења о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину; давање сагласности на извештај о стратешкој процени, издавање интегрисане дозволе и ревизија интегрисане дозволе, припрему предлога коришћења средстава остварених од накнаде за унапређење  и заштиту животне средине из надлежности општине.

Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове посебним законом, стручне и административно техничке послове за органе локалне самоуправе за области из надлежности овог одељења.

Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ове области по налогу наченика Општинске управе.

 

Руководилац

Одељења за урбанизам, стамбено –комуналне делатност и грађевинарство

Весна Живковић