Слободне локације


Привредна зона „Хисар“ у Прокупљу

Катастарске парцеле: бр. 4153, 4154, 4170,4367 КО Прокупље и 5688 КО Доња Трнава

Локација је на западном делу града 2,8 км од центра града, на путу ка Куршумлији, укупне површине 16,24 ха

Са источне стране, налази се фабрика „Хисар-Пионир” а са јужне стране се пружа Државни пут ИБ реда, број 35, део европског пута Е-80

На 600 м предвиђена је петља ауто-пута Ниш-Приштина, чија је изградња покренута

Инфраструктурно опремање зоне подразумева:

  • саобраћајнице са саобраћајном сигнализацијом,
  • водоводна мрежа,
  • канализација за употребљене воде,
  • канализација за атмосферске воде,
  • три трафостанице 10/0,4 кВ са расплетом каблова,
  • 35/10 трафостаница
  • електроенергетске инсталације-осветљење,
  • телекомуникационе и сигналне инсталације,
  • спољна хидранска мрежа
  • постројење за пречишћавање отпадних вода