Slobodne lokacije


Privredna zona „Hisar“ u Prokuplju

Katastarske parcele: br. 4153, 4154, 4170,4367 KO Prokuplje i 5688 KO Donja Trnava

Lokacija je na zapadnom delu grada 2,8 km od centra grada, na putu ka Kuršumliji, ukupne površine 16,24 ha

Sa istočne strane, nalazi se fabrika „Hisar-Pionir” a sa južne strane se pruža Državni put IB reda, broj 35, deo evropskog puta E-80

Na 600 m predviđena je petlja auto-puta Niš-Priština, čija je izgradnja pokrenuta

Infrastrukturno opremanje zone podrazumeva:

  • saobraćajnice sa saobraćajnom signalizacijom,
  • vodovodna mreža,
  • kanalizacija za upotrebljene vode,
  • kanalizacija za atmosferske vode,
  • tri trafostanice 10/0,4 kV sa raspletom kablova,
  • 35/10 trafostanica
  • elektroenergetske instalacije-osvetljenje,
  • telekomunikacione i signalne instalacije,
  • spoljna hidranska mreža
  • postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda