Одељење за локалну пореску администрацију


У оквиру Одељење за локалну пореску администрацију образују се:

  • Одсек за утврђивање и контролу јавних прихода,
  • Одсек за наплату, пореско књиговоство и извештавање.

Контакт тел: 027/329 – 926 и 027/329 – 906

Мејл адрес:  lokalnaporeskapk@gmail.com

Обавља послове који се односе на: пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава; доношење решења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације у складу са прописима; наплату и контролу свих изворних локалних јавних прихода који обухватају порез на имовину правних и физичких лица, накнаде које се односе на градско грађевинско земљиште, комуналну таксу, боравишну таксу и др., канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилнитости испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације; обезбеђење наплате пореске обавезе; послове редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга; подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка; послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног поступка по поништеним управним актима; вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе; примену јединствених стандарда дефиниција и класификација и номленклатура кодирања података, примену методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода и извештавање у складу са обављањем послова одељења, пружање стручне помоћи пореским обвезницима при примени пореских прописа, припрема симулација и модела по појединим групама обвезника на основу предложеног нацрта ЛПА.

Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга преузете и поверене послове посебним законом, стручне и административно техничке послове за органе локалне самоуправе за области из надлежности овог одељења.

Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу начелника Општинске управе.

Документација:

 

Одлуке:

ОДЛУКЕ 2022.

-ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА И НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ;

О Д Л У К А  О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА И  ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПРОКУПЉА

ОДЛУКЕ 2020. 

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА И ОДЛУКА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА  

О Д Л У К А  О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА И  ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПРОКУПЉА

ОДЛУКЕ 2019. године:

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

-ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ОДЛУКЕ 2018. године:

ОДЛУКЕ 2020. године:

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:

Руководилац

Одељења за локалну пореску администрацију
Славиша Лепојевић