Odeljenje za lokalnu poresku administraciju


U okviru Odeljenje za lokalnu poresku administraciju obrazuju se:

  • Odsek za utvrđivanje i kontrolu javnih prihoda,
  • Odsek za naplatu, poresko knjigovostvo i izveštavanje.

Kontakt tel: 027/329 – 926 i 027/329 – 906

Mejl adres:  lokalnaporeskapk@gmail.com

Obavlja poslove koji se odnose na: prijem, obradu, kontrolu i unos podataka iz poreskih prijava; donošenje rešenja o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda za koje nije propisano da ih sam poreski obveznik utvrđuje; evidentiranje utvrđene poreske obaveze u poreskom knjigovodstvu lokalne poreske administracije u skladu sa propisima; naplatu i kontrolu svih izvornih lokalnih javnih prihoda koji obuhvataju porez na imovinu pravnih i fizičkih lica, naknade koje se odnose na gradsko građevinsko zemljište, komunalnu taksu, boravišnu taksu i dr., kancelarijske i terenske poreske kontrole zakonitosti i pravilnitosti ispunjavanja poreske obaveze koje se utvrđuju rešenjem lokalne poreske administracije; obezbeđenje naplate poreske obaveze; poslove redovne i prinudne naplate, odlaganja plaćanja poreskog duga; podnošenje zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka; poslove prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama poreskih obveznika; vođenje ponovnog postupka po poništenim upravnim aktima; vođenje jedinstvenog poreskog knjigovodstva za lokalne javne prihode; primenu jedinstvenih standarda definicija i klasifikacija i nomlenklatura kodiranja podataka, primenu metodoloških uputstava za jednoobraznu primenu propisa iz oblasti lokalnih javnih prihoda i izveštavanje u skladu sa obavljanjem poslova odeljenja, pružanje stručne pomoći poreskim obveznicima pri primeni poreskih propisa, priprema simulacija i modela po pojedinim grupama obveznika na osnovu predloženog nacrta LPA.

Obavlja normativne i upravne poslove iz izvornog delokruga preuzete i poverene poslove posebnim zakonom, stručne i administrativno tehničke poslove za organe lokalne samouprave za oblasti iz nadležnosti ovog odeljenja.

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima iz ovih oblasti po nalogu načelnika Opštinske uprave.

Dokumentacija:

 

Odluke:

ODLUKE 2020. godine:

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA I ODLUKA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA  

O D L U K A  O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA I  ODLUKA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA POREZA NA IMOVINU ZA TERITORIJU GRADA PROKUPLJA

ODLUKE 2019. godine:

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA 

-ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE

ODLUKE 2018. godine:

ODLUKE 2020. godine:

KONTROLNE LISTE:

Rukovodilac

Odeljenja za lokalnu poresku administraciju
Slaviša Lepojević

 

Veličina slova: