Одељење за пољопривреду


Контакт телефон : 027/324 -040, лок. 121 и 138;

Обавља управне послове из области пољопривреде и водопривреде (доношење решења о претварању пољопривредног земљишта у грађевинско; доношење решења о прикључивању грађана на сеоски водовод; издавање водопривредних услова, сагласности и водопривредних дозвола за изградњу и реконструкцију сеоских водовода; доношење решења о одређивању мушких приплодних грла за контролисано природно парење-лиценцирање) и послове издавања разних видова потврда и уверења из ових области.

Обавља послове везане за организацију и функционисање службе за противградну заштиту. Прати рад задруга, пољопривредних предузећа и газдинстава, инвестиције и коришћење подстицајних средстава за унапређење примарне пољопривредне производње.

Обавља послове вођења поступка промене намене пољопривредног у грађевинско земљиште.

Обавља послове израде годишњег програма развоја пољопривреде и руралног развоја; годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођења истог; спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; израде општих и оперативних планова заштите од елементарних непогода; извештава о пољопривредној производњи (сетва, жетва и јесењи радови), информисање индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава о актуелностима везаних за пољопривреду, утврђивању водопривредних услова на територији општине, издавање водопривредних сагласности и водопривредних дозвола за објекте и радове у складу за законским овлашћењима општине.

Обавља послове прикупљања података о агрометеоролошким условима са терена, обрађује их, формулише агротехничке мере и повратно их прослеђује пољопривредним произвођачима.

Обавља пријем захтева грађана и обрађивање предмета у вези утврђивања штета од елементарних непогода, координира рад са другим органима и службама и извршава оперативне радње, процене штете, оперативно покрива и прати послове из области пољопривреде (воћарство, сточарство, ратарство итд.) врши израду извештаја, информација и анализа за потребе Скупштине општине, Општинског већа и других органа из наведених области.

Обавља послове из области народне одбране ( израда плана одбране органа општине, организација спровођења мера приправности, мобилизације, увођења радне и материјалне обавезе, функционисање субјеката значајних за одбрану чији је оснивач општина и други послови из ове области).

Врши едукацију пољопривредних произвођача и прати све промене и трендове који се дешавају у свим гранама пољопривреде (воћарство, сточарство, ратарство и тд.).

Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове посебним законом, стручне и административно техничке послове за органе локалне самоуправе за области из надлежности овог одељења.

Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ове области по налогу наченика Општинске управе.

 

Руководилац

Одељења за пољопривреду

Срђан Стаменковић