Inspekcija za zaštitu životne sredine


 

1.PLANA RADA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE   ZA 2020.

2.Kontrolne liste Inspekcije zaštite životne sredine Gradske uprave grada Prokuplja nalaze se na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine-Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine, internet adresa https://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/?lang=lat

3.IZVEŠTAJ O RADU INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA ZA 2019.GOD.

1.PLANA RADA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE   ZA 2019.

– TABELARNI PRIKAZ IZVEŠTAJA O RADU  ZA 2019. GODINU

2.KONTROLNE LISTE:

– KONTROLNA LISTA:  ZAŠTITA OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI- KL_BUK_01

KONTROLNA LISTA :KORIŠĆENJE IZVORA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA – niskofrekventno područje (KL_NEJ_01)

– KONTROLNA LISTA : ZAŠTITA OD NEJONIZUJUĆEHG ZRAČENJA -KORIŠĆENJE IZVORA NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA  – visokofrekfentno područje   KL_NEJ_02 (1)

K O N T R O L N A   L I S T A   Z A   D O K U M E N T A C I J U  -(OPERATER) -KL_OTP_01 (13)

-K O N T R O L N A   L I S T A   Z A S K L A D I Š T E NJ E  O T P A D A – (OPERATER)- KL_OTP_02 (7)

-K O N T R O L N A   L I S T A  Z A T R E T M A N   O T P A D A -(OPERATER)-KL_OTP_03 (2)

-K O N TR O L N A   L I S T A  Z A  T R E T M A N   O T P A D A -(OPERATER)-KL_OTP_03 (3)

-K O N T R O L N A   L I S T A  Z A O T P A D N A  U LJ A- (OPERATER)-KL_OTP_06 (5)

-K O N T R O L N A   L I S T A  Z A O T P A D N U   G U M U-(OPERATER)-KL_OTP_09 (1)

-K O N T R O L N A   L I S T A  Z A O T P A D N A   V O Z I L A-(OPERATER)-KL_OTP_10

-K O N T R O L N A   L I S T A  Z A  A M B A L A Ž N I   O T P A D (OPERATER UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM)-KL_OTP_17

-KONTROLNA LISTA:POSTUPANJE PROIZVOĐAČA NEOPASNOG I INERTNOG OTPADA  -KL_OTP-P_02

-KONTROLNA LISTA ZA UPRAVLJAČE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA -KL_PRI_01

-KONTROLNA LISTA ZA KORISNIKE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA-KL_PRI_07

KONTROLNA LISTA ZA UPRAVLJAČE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA OD LOKALNOG ZNAČAJA- KL_PRI_10  

-KONTROLNA LISTA:  DOSTAVA PODATAKA -KL_REG_01

-KL_RIZ_01 (1)

-KONTROLNA LISTA: STUDIJA O PROCENI UTICAJA – KL_SPU_01

KONTROLNA LISTA : ZAŠTITA VAZDUHA KOD POSTROJENJA ZA SAGOREVANJE SA KONTINUALNIM MERENJEM – KL_VAZ_01

-KONTROLNA LISTA: ZAŠTITA VAZDUHA KOD TEHNOLOŠKIH POSTROJENJA SA KONTINUALNIM MERENJEM -KL_VAZ_02-stacionarni – kontinualno

KONTROLNA LISTA : ZAŠTITA VAZDUHA KOD STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA BEZ KONTINUALNOG MERENJA-KL_VAZ_02 stacionarni-povremeno

3. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2018. 

 

 

 

Veličina slova: