Konkursi, obaveštenja i oglasi 2022

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2022.

– Javni poziv

OBAVEŠTENJE O JAVNOM UVIDU, JAVNOJ PREZENTACIJI I JAVNOJ RASPRAVI O STUDIJI O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZMENU I DOPUNU REŠENJA O IZDAVANJU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERA „LAZAR 018“ D.O.O. KRALJEVO

JAVNI KONKURS ZA POSTAVLJANJE ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA PROKUPLJA

– Obaveštenje o sprovođenju javnog konkursa za postavljanje zamenika gradskog pravobranioca Grada Prokuplja

– Javni konkurs

– Izjava

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA

– Javni poziv

– Zahtev za novčanu nagradu

Na Konkursu mogu da učestvuju i studenti koji studiraju i u inostranstvu, samo ukoliko se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Svoj status studenti dokazuju dokumentom izdatim od strane fakulteta.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

-OTKAZ UGOVORA O NAKNADI ZA PRIVREMENO KORIŠĆENJE JAVNOG NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA BR.463-10/11-5 OD OD 02.02.2011. 

IZMENE I DOPUNE KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O AŽURIRANOJ STUDIJI PROCENE  UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2022. GODINU

-Zaključak o upućivanju na Javnu raspravu Nacrta odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2022. godinu:

-Nacrt Odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2022. godinu;

O G L A S ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
SVOJINI U GRADU PROKUPLJE

-Javni poziv;

OBAVEŠTENJE O UPISU I UVIDU U POSEBAN BIRAČKI SPISAK

 

Obaveštavaju se građani na teritoriji grada Prokuplja, pripadnici nacionalnih manjina, da mogu izvršiti uvid u poseban birački spisak u cilju provere da li su upisani u poseban birački spisak  i da li su  upisani podaci tačni, kao i da mogu podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u posebnom biračkom spisku uz odgovarajuće dokaze, u zgradi Gradske uprave grada Prokuplja, u ulici Tatkova 2, na spratu,( kancelrija br.40), svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova, do zaključenja posebnog biračkog spiska.

Uvid u poseban birački spisak u skladu s zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave:https:/posebanbiračkispisak.gov.rs

Od proglašenja izborne liste, ovlašćeni predstavnik podnosilaca potvrđenih izbornih lista ima pravo uvida u poseban birački spisak, kao i uvida u službenu dokumentaciju na osnovu koje se vrši upis, brisanje, izmena, dopuna i ispravka posebnog biračkog spiska u skladu sa zakonom.

Po zaključenju posebnog biračkog spiska upis, brisnje, izmene, dopune i ispravke  u posebnom biračkom spisku vrši nadležno Ministarstvo na osnovu rešenja koje donosi, najkasnije 72 časa pre  dana održavanja izbora.

 

– OBAVEŠTENJE SLUŽBAMA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

– OBAVEŠTENJE o proceduri, vremenu i uslovima za ponošenje prijava za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na kupovinu stana za lokacije Kraljevo, Kragujevac, Sremska Mitrovica i Vranje

– PRIJAVA za učešće u postupku za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na kupiovinu stana pod povoljnijim uslovima u      ———– (naziv grada) – PRILOG 1

– 1. IZJAVA – PRILOG 2 (Izjava mora biti overena od strane javnog beležnika)

– 2. IZJAVA (DRUGI STAN) –  PRILOG 2 (Izjava mora biti overena od strane javnog beležnika)

– NEOPHODNA DOKUMENTACIJA RADI UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KUPOVINU STANA POD POVOLJNIJIM USLOVIMA

OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJE

DRUGI JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJAU 2022. GODINI

-Rešenje o raspisivanju javnog poziva; 

-Javni poziv;

– Rešenje o obrazovanju komisije;

-Zapisnik sa ocenjivanja projekta; 

-Rešenje o raspodeli sredstava;

-Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

-Obrazac 1a – Budžet projekta

-OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU (Broj 501-45 / 2022 -05, Datum 01.08 2022 god.);

REŠENJE O NAGRAĐIVANJU UČENIKA DOBITNIKA NAGRADA NA REPUBLIČKIM TAKMIČENJIMA

-Rešenje;

Potpisivanje ugovora počinje u utorak 26.  i trajaće do 28. 07. 2022. od 11 do 13 sati . Potpisivanje ugovora obavljaće se u kancelariji br. 38 u zgradi Gradske uprave Grada Prokuplja;

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA INSTRUKTORE U POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE

-Javni poziv;

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA ZA DODELU  PLAKETE I POHVALNICA SVETOG PROKOPIJA  

Organizacioni odbor za obeležavanje gradske slave Svetog Prokopija poziva pojedince, organizacije, udruženja građana da upute svoje pisane predloge za dodelu ovogodišnjih priznanja, koja se tradicionalno dodeljuju povodom slave. Predlozi se mogu dostaviti već danas 15. Juna 2022. na mejl adresu, pr.sluzba@prokuplje.org.rs i kabinet@prokuplje.org.rs, a poslednji dan za dostavljanje je 10. jula 2022. godine. Predlozi se mogu dostaviti i na pisarnicu Gradske uprave, ili poštom na adresu Grad Prokuplje , Nikodija Stojanovića Tatka br.2 18400 Prokuplje.

Plaketa Sveti Prokopije, kao najveće priznanje Grada Prokuplja, dodeljuje se za posebno iskazane rezultate i dostignuća u oblasti nauke, kulture, obrazovanja, privrede, zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine, za razvoj lokalne samouprave, humanitarno delovanje i sportu u gradu Prokuplju.

Plaketa se može dodeliti istom licu ili organizaciji samo jedanput.

Predloge za dodeljivanje Plakete i pohvalnica mogu upućivati fizička i pravna lica, kao i gradski organi.

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI

-ZAHTEV za ostvarivanje prava na regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) u 2022. godini po Konkursu za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih u poljoprivredi Grada Prokuplja za 2022. godinu

-ZAHTEV za  podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava po Konkursu za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih u poljoprivredi Grada Prokuplja za 2022. godinu

– ZAHTEV za  podsticaje za meru „Podrška mladima u ruralnim područjima“ po Konkursu za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih u poljoprivredi Grada Prokuplja za 2022. godinu

ZAHTEV za  meru  „Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i na uvođenje i sertifikacija sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima“ po Konkursu za izbor korisnika sredstava Budžetskog fonda za  poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Prokuplja za 2022. 

– ZAHTEV za podsticaje za meru Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (manifestacije) po Konkursu za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih u poljoprivredi Grada Prokuplja za 2022 godinu

JAVNE KONSULTACIJE ZA DEONICU 2, 3 I 4 PROJEKAT NIŠ – MERDARE

-Plan upravljanja zaštitom životne srtedine i socijalnim pitanjima, deonica: 2; (srpski jezik)

-Plan upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima deonica:  2; (engleski jezik)

-Plan upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima deonica : 3; (srpski jezik) 

-Plan upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima deonica: 3; (engleski jezik)

-Plan upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima, deonica 4; (srpski jezik) 

-Plan upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima, deonica 4; (engleski jezik)

 

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2023. GODINU

-Javni poziv;

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NADOKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2023. GODINU

– Javni poziv; 

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRDA PROKUPLJA ZA 2022. 

OD 14.06. DO 15.06.2022. GODINE 

-Zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja; 

-Nacrt Odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja;

PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA DAVANJE U ZAKUP NA ODREĐENO VREME SA MOGUĆNOŠĆU KUPOVINE JEDNE STAMBENE JEDINICE U PROKUPLJU NAMANJENE ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA

Drugi javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta grada Prokuplja u 2022. godini

-Javni poziv; ( 07.06.2022. god.)

-Prijavni obrasci za finansiranje/sufinansiranje crkava i verskih zajednica iz budžeta Grada Prokuplja;

– Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa podnetih na drugom konkursu za sufinansiranje/finansiranje; programa koje realizuju crkve i verske zajednice iz budžeta Grada Prokuplja u 2022. godini;

-Odluka o izboru programa crkava i verskih zajednica koje će se finansirati iz budžeta Grada Prokuplja u 2022. godini; 

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA JP br.1/22

-Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenu mera energe energetske sanacije stambeniz objekata na teritoriji grada Prokuplja JP br.1/22;

-Javni poziv;

-Prijavni formular (prilog 1);

-Izjava (prilog2);

-Izjava (prilog 3);

-Izjava (obrazac 2);

– Preliminarna lista privrednih subjekata

NAPOMENA: Molimo sve kandidate da dostave kao poseban dokument potpisan i overen cenovni pregled roba i usluga kao i rok važenja cena za meru za koju konkurišu, uz svu ostalu potrebnu dokumentaciju.

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2022. GODINI

-Javni poziv;

-Zahtev;

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA

-Javni oglas;

Drugi javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija i udruženja građana iz budžeta grada Prokuplja za 2022. godinu

-Javni poziv ( 21.04.2022. godine)

-Prijavni obrasci za finansiranje nevladinih organizacija i udruženja građana iz budžeta Grada Prokuplja.

– Lista vrednovanja i rangiranje prijavljenih projekata

Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija i udruženja građana u Gradu Prokuplju i raspodeli sredstava

JAVNO OBAVEŠTENJE ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMa ZA 2023. GODINU, KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA

– Javno obaveštenje

-OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA  IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERA LAZAR 018“ D.O.O. KRALJEVO;

OBAVEŠTENJE O IZDATOJ DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERU ,,LAZAR 018″ D.O.O. KRALJEVO

                                                          OBAVEŠTENJE  O  GLASANJU VAN BIRAČKOG MESTA

Povodom predstojećih izbora za narodne poslanike i predsednika Republike, raspisanih za 03.april 2022. godine, Gradska izborna komisija grada Prokuplja obaveštava birače koji nisu u mogućnosti da glasaju na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta, da mogu da glasaju van biračkog mesta, na području koje obuhvata biračko mesto, ako o tome obaveste Gradsku izbornu komisiju grada Prokuplja najranije 72 časa pre dana glasanja, a najkasnije do 11,00 časova na dan glasanja, odnosno birački odbor na dan glasanja, najkasnije do 11 časova.

Gradska izborna komisija će primati obaveštenja na br.tel. 0643917104, odgovorno lice Tanja Đorđević.

Birač prilikom obaveštenja da želi da glasa van biračkog mesta daje sledeće podatke: ime i prezime, prebivalište i adresu, JMBG, kontakt telefon i razlog zbog kojeg ne može da glasa van biračkog mesta.

                                                                                                                                                GRADSKA IZBORNA KOMISIJA

– OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2022. GODINI – LAPZ TEHNIČKA PODRŠKA

– Poziv

– Prijava

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2022. GODINU

-Zaključak o upućivanju na Javnu raspravu Nacrta odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2022. godinu:

-Nacrt Odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2022. godinu;

 

POZIV GRAĐANIMA DA PROVERE DA LI SU UPISANI U BIRAČKI SPISAK ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE

-Javni poziv;

POZIV GRAĐANIMA DA PROVERE DA LI SU UPISANI U BIRAČKI SPISAK ZANARODNIH POSLANIKA

-Javni poziv;

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJAU 2022. GODINI

-Rešenje o raspisivanju javnog poziva;

-Javni poziv;

-Rešenje o obrazovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa nu oblasti javnog informisanja;

-Rešenje o raspodeli sredstava po javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Prokuplja radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja;

-Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

-Obrazac 1a – Budžet projekta

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKI PROJEKAT  PRISTUPNOG PUTA PROKUPLJE-VODICE

-Javni poziv;

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA ILI PROJEKARA KOJI SU OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU PROKUPLJU

-Javni poziv sa pripadajućim prijavnim obrascima;(21.01.2022.)

-Zapisnik sa otvaranja prijava na konkurs za finansiranje projekata za pružanje usluga socijalne zaštine u Gradu Prokuplju sa mišljenjem komisije

-Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata

JAVNI  KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA U 2022. GODINI

-Javni poziv; (21.01.2022.)

-Prijavni obrazaci za finansiranje/sufinansiranje crkava i verskih zajednica iz budžeta Grada Prokuplja;

-Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa podnetih na konkursu za sufinansiranje/finansiranje programa koje realizuju crkve i verske zajednice iz budžeta Grada Prokuplja u 2022. godini;

-Odluka o izboru programa crkava i verskih zajednica koje će se finansirati iz budžeta Grada Prokuplja u 2022. godini;

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA ZA 2022. GODINU

-Javni poziv; (21.01.2022.)

-Prijavni obrazaci za finansiranje nevladinih organizacija i udruženja građanja iz budžeta Grada Prokuplja;

-Lista vrednovanja i rangiranje prijavljenih projekata

– Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija i udruženja građana u Gradu Prokuplju i raspodeli sredstava