Конкурси, обавештења и огласи


 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА  ОД “АУТО МИРКО 2” – ПРОКУПЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ О.Д. “АУТО МИРКО 2 ЛАЗИЋ СРЂАН И ДР”   

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА  ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ  

-Зајључак о упућивању на јавну расправу; 

-Нацрт Планског документа у области запошљавања за период 2021. до 2023. године;

-ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ 

 Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину и одржавање јавне презентације и расправе

– Обавештење

– Обавештење о издатој дозволи за управљање отпадом оператеру МБ – МЕТАЛ ПЛУС Прокупље

ПОЗИВ ЗА ЈАВНИ УВИД ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНОГ ПУТА ПРОКУПЉЕ -ВОДИЦЕ

– УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА  ИЗГРАДЊУ  ПРИСТУПНОГ  ПУТА ПРОКУПЉЕ-ВОДИЦЕ до каменолом

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ ЈАВНОГ УВИДА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИОСТУПНОГ ПУТА ПРОКУПЉЕ – ВОДИЦЕ (до каменолома)

– Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за управљање отпадом оператера МЕТАЛУРГ ДОО ПРОКУПЉЕ

– ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– РЕШЕЊЕ О НАГРАЂЕНИМ СТУДЕНТИМА ГРАДА ПРОКУПЉА У 2021. ГОДИНИ

Накнадно ће бити обавештење о потписивању уговора (путем сајта, медија)

-УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

Јавни позив за давање у закуп са могућношћу откупа стамбених јединица за избеглице на територији Републике Србије

– Јавни позив

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

– Закључак о упуђивању на јавну расправу нацрта Одлуке о буџету Града Прокупља за 2022. годину  

– Нацрт Одлуке о буџету града Прокупља за 2022. годину

Јавни  позив за учествовање у поступку доделе КОНЦЕСИЈЕ  за финансирање, управљање и обављање комуналне делатности везаних за паркинг места, чистоћу града, градске тржнице и градско зеленило у Граду Прокупљу бр. 400-900/21-01, објављен у ,,Службеном гласнику РС” бр.113/2021 дана  29.11.2021. године. 

– Јавни позив

– Јавни позив – додатак 2

– Јавни позив – на енглеском језику

Јавни позив – додатак 2 на енглеском језику

Одлука о избору најповољније понуде

 ПЛАН УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ (ЕСМП) ЗА ПРОЈЕКАТ „ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА „ПИЈАЦА“ У ПРОКУПЉУ

-План управљања животном средином и друштвеном (ESMP) за општину Прокупље – комплекс Зелене пиијаце;

-Жалбени механизам;

ЈАВНИ ОГЛАС

о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Прокупља, јавним надметањем

-Јавни позив;

-Изјава о губитку права на депозит (за правна лица);

-Изјава о губитку права на депозит (за физичка лица);

-Изјава о прихватању услова;

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ ТАКСАМА И НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Одељење локалне пореске администрације спровешће јавну расправу о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрта Одлукe о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина. Јавна расправа се спроводи у складу са  чланом 7. Закона о финансирању локалне самоуправе. Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са Законом. Одлука се доноси након одржавања јавне расправе, може се мењати највише једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета јединице локалне самоуправе за наредну годину. Изузетно, Одлука се може изменити и у случају доношења, односно измене, закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе.

Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрта Одлукe о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина објављен је  на званичном сајту Града Прокупља  од  15. новембра 2021. године.

Јавна расправа ће се одржати 25.11.2021. године у 14. часова, у Свечаној сали у згради Градске управе Града Прокупља, у улици „Никодија Стојановића Татка“ бр.2  у Прокупљу.

Примедбе, мишљења и сугестије на Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрта Одлукe о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина, услед пандемије COVID – 19 изазване вирусом SARS-COV-2 могу се предати и путем маил-а lokalnaporeskapk@gmail.com до 25.11.2021. године до 13 часова.

О спровођењу јавне расправе стараће се Градска управа Града Прокупља – Одељење локалне пореске администрације а јавну расправу водиће руководилац Одељења са сарадницима.

-Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама; 

-Нацрт Одлукe о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина;

 

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА “МБ МЕТАЛ ПЛУС” ПРОКУПЉЕ

ЈАВНА РАСПРАВА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТНЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ДОЛОМИТСКИХ МЕРМЕРА КАО ТГК ЛЕЖИШТА МАРКОВО ГУВНО БИЋЕ ОДРЖАНА ДАНА 02.11. 2021. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 12.000 САТИ У СВЕЧАНОЈ САЛИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Обавештење;

ДРУГИ ЈАВНИ KОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма или пројеката који су од јавног интереса у области социјалне заштите у граду Прокупљу

– Јавни позив

-Записник са отварања пријава на Драги конкурсза финансирање и суфинансирање пројеката за пружање услуга социјалне заштите у Граду Прокупљу са мишљењем комисије; 

– Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

-Образац за писање предлога пројекта за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

-Наративни буџет;-

-Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве;

– Образац буџета пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

Изјава о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног конкурса за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Града Прокупља;

– И З Ј А В А o прихватању обавезе корисника средстава Града Прокупља

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

-Јавни позив; 

-Захтев;

На Конкурсу могу да учествују и студенти који студирају и у иностранству, само уколико се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије. Свој статус студенти доказују документом издатим од стране факултета.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

-Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта одлуке о измени одлуке о буџету Града Прокупља за 2021. годину

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2021. годину

ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМТРИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив

-Образац пријаве

 ОБЈАВА РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ТРГА ТОПЛИЧКИХ ЈУНАКА У ПРОКУПЉУ

Одлука о додели награда

– Извештај жирија

– Прва награда

– Друга награда

– Трећа награда

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ – ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

– Позив

-Захтев

РЕШЕЊЕ којим се награђују ученици добитници награда на републичким такмичењима као и четири група ученика које су екипно учествовале на такмичењу

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ – ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

– Позив

– Пријава

– ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ

– САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА

– ОГЛАС О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ПРОКУПЉЕ СА ПОЗИВОМ СВИМ ПОВЕРИОЦИМА ЗА ПРИЈАВУ ПОТРАЖИВАЊА

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ НОСИЛАЦА ПРОЈЕКТА СЗР “ТАСИЋ-КОП” ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ДОЛОМИТСКОГ МЕРМЕРА КАО ТГК ИЗ ЛЕЖИШТА “ГРАБАК” КОД ПРОКУПЉА

Други јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација и удружења грађана из буџета града Прокупља за 2021. годину (објављено 05.08.2021.)

– Јавни позив

– Образац за писање пројекта

– Образац буџета

– Образац наративног буџета

– Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве

– Изјава о одсуству сукоба интереса

– Изјава о прихватању обавезе корисника

– Правилник

– Решење о образовању Комисије за оцену и избор пројеката невладиних организација и удружења грађана

– Листа вредновања и рангирање пријављених пројеката

– Одлука о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана у граду прокупљу и расподели средстава

– ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ У ПРВОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ ЗА 2021. ГОДИНУ

– ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉЕ

Конкурс за дизајн

„Урбанистичко – архитектонско решење уређења Трга топличких јунака“ у Прокупљу

-Јавни позив;

-Конкурсна документација;

-Правилник о начину и поступку расписивања урбанистичко – архитектонских конкурса („Сл. лист Р.С.“ бр.31/2015)

-Услови Завода за заштиту споменика културе Ниш;

-КТП DWG;

-Прилози за правна лица:

1.Прилог 1

2.Прилог 2

-Прилози за физичка лица:

1. Прилог 1

2.Прилог 2

-ПГР Прокупља :

1.Текст;

2.Графички прилози:

-Намена;

-Саобраћај;

-Копија плана водова;

1. КВ;

2.Легенда за копију планаводова;

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

– Захтев за подстицаје за инвестиције Кредитну  подршку по Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2021 годину.

 –Захтев за подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2021 годину.

-Захтев за  подстицаје за меру Подршка младима у руралним подручјима по Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2021 годину.

-За подстицаје за меру Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју  по Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2021 годину

-З    А    Х    Т    Е    В за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) у 2021. години

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

-Закључак

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2021. ГОДИНИ ЗА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ТЕРМИНА ЗА ТРЕНИРАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИМА У СИСТЕМУ СПОРТА

-УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ ВОДЕ ИЗ СИСТЕМА ЈАВНОГ ВОДОВОДА

-ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА  (30.06. 2021.)

-НАЦРТ ПЛАНА ПОДЕЛЕ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ ИЗДВАЈАЊА УЗ ОСНИВАЊЕ

ЗАХТЕВ ЈКП “ХАМЕУМА” ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА ВОДОСНАБДЕВАЊА (25.06.2021.)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ  ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

-Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

-Јавни позив

 ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

-Закључак о упућивању на јавну расправу Нацрта Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2021. годину; 

-Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2021.

-Решење 354-46/2021-08 од 6.6.2021.

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ “АНДРЕЈИЋ” БЕЛОЉИН

 

Конкурс за дизајн

„Урбанистичко – архитектонско решење уређења Трга топличких јунака“ у Прокупљу

-Јавни позив;

-Конкурсна документација;

-Правилник о начину и поступку расписивања урбанистичко – архитектонских конкурса (“Сл. лист Р.С.” бр.31/2015)

-Услови Завода за заштиту споменика културе Ниш;

-КТП DWG;

-Прилози за правна лица:

1.Прилог 1

2.Прилог 2

-Прилози за физичка лица:

1. Прилог 1

2.Прилог 2

-ПГР Прокупља :

1.Текст;

2.Графички прилози:

-Намена;

-Саобраћај;

-Копија плана водова;

1. КВ;

2.Легенда за копију планаводова;

-ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА КОНКУРСА ЗА ДИЗАЈН;


– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ, КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА

-Јавно обавештење

ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  

-Јавни позив;

-Пријава на оглас;

-Пројекат “План за управљање животном средином и социјалним окружењем”

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив;

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2021. ГОДИНИ

– Решење о расписиваљу Јавног позива о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Прокупља за 2021.

-Јавни позив за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Прокупља ;

-Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса ну области јавног информисања;

– Предлог  Стручне комисије за расподелу средстава по конкурсу;

-Решење о расподели средстава по расписаном јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Града Прокупље ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

-Образац 1а – Буџет пројекта

–Изјава учесника на конкурсу да се бави производњом медијског садржаја;

Образац 2-Наративни-извештај -1

Образац 2- Финансијски извештај

 ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

-Закључак о упућивању на јавну расправу Нацрта Одлуке о иумени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2021. годину; 

-Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2021. годину;

ЈАВНИ ОГЛАС

о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Прокупља, јавним надметањем

 – Јавни позив;

-Изјава о губитку права на враћање депозита (правно лице);

-Изјава о губитку права на враћање депозита (физичко лице);

-Изјава о прихватању свих услова огласа;

-Обавештење;

-О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о пријему захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада оператера “АНДРЕЈИЋ” ДОО, пошта Белољин  18424 бб, Прокупље; 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

-ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ; 

 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ  ЗА ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ОКРУЖЕЊЕМ
за пројекат ”ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА У ПРОКУПЉУ ”

-Јавни позив;

-Пројекат “План за управљање животном средином и социјалним окружењем”

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив;

ЈАВНИ KОНКУРС

за финансирање и суфинансирање програма или пројекта који су од јавног интереса у области социјалне заштите у граду Прокупљу

-Јавни позив;

-Образац за писање предлога пројекта за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

-Наративни буџет;-

-Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве;

– Образац буџета пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање удружења из буџета Града Прокупља;

Изјава о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног конкурса за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Града Прокупља;

– И З Ј А В А o прихватању обавезе корисника средстава Града Прокупља

– Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација и удружења грађана из буџета града Прокупља за 2021. годину

– Јавни позив

-Образац за писање пројеката

– Образац буџета

– Образац наративног буџета

– Изјава о одсуству сукоба интереса

– Изјава о прихватању обавезе корисника

-Решење о образовању Комисије за оцену и избор пројеката  невладиних организација и удружења грађања

-Листа вредновања и рангирање пријављених пројеката

-Одлука о расподели средстава

– Правилник 

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИМ КУПЦИМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЛИ ПРИРОДНОГ ГАСА

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ „ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА „ПИЈАЦА“, НА КП. БР. 305,306, 312/1, 313/1, 314 И 315 СВЕ К.О. ПРОКУПЉЕ ГРАД У ПРОКУПЉУ“

-Позив

-Образац за достављање сугестија

-План управљања животно средином и друштвом (ESMP) за општину Прокупље – комплекс зелене пијаце