Konkursi, obaveštenja i oglasi


 – OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERA  OD “AUTO MIRKO 2” – PROKUPLJE

OBAVEŠTENJE O IZDATOJ DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERU O.D. “AUTO MIRKO 2 LAZIĆ SRĐAN I DR”   

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANSKOG DOKUMENTA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA ZA  PERIOD OD 2021. DO 2023. GODINE  

-Zajljučak o upućivanju na javnu raspravu; 

-Nacrt Planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja za period 2021. do 2023. godine;

-IZMENE I DOPUNE KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI 

 Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i održavanje javne prezentacije i rasprave

– Obaveštenje

– Obaveštenje o izdatoj dozvoli za upravljanje otpadom operateru MB – METAL PLUS Prokuplje

POZIV ZA JAVNI UVID ZA IZGRADNJU PRISTUPNOG PUTA PROKUPLJE -VODICE

– URBANISTIČKI PROJEKAT ZA  IZGRADNJU  PRISTUPNOG  PUTA PROKUPLJE-VODICE do kamenolom

-OBAVEŠTENJE O ODLAGANJU JAVNOG UVIDA ZA IZGRADNJU PRIOSTUPNOG PUTA PROKUPLJE – VODICE (do kamenoloma)

– Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom operatera METALURG DOO PROKUPLJE

– JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA IZBEGLIH I INTERNO RASELJENIH LICA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

– Javni poziv

– REŠENJE O NAGRAĐENIM STUDENTIMA GRADA PROKUPLJA U 2021. GODINI

Naknadno će biti obaveštenje o potpisivanju ugovora (putem sajta, medija)

-UVID U DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA PROKUPLJA

Javni poziv za davanje u zakup sa mogućnošću otkupa stambenih jedinica za izbeglice na teritoriji Republike Srbije

– Javni poziv

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2022. GODINU

– Zaključak o upuđivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2022. godinu  

– Nacrt Odluke o budžetu grada Prokuplja za 2022. godinu

Javni  poziv za učestvovanje u postupku dodele KONCESIJE  za finansiranje, upravljanje i obavljanje komunalne delatnosti vezanih za parking mesta, čistoću grada, gradske tržnice i gradsko zelenilo u Gradu Prokuplju br. 400-900/21-01, objavljen u ,,Službenom glasniku RS” br.113/2021 dana  29.11.2021. godine. 

– Javni poziv

– Javni poziv – dodatak 2

– Javni poziv – na engleskom jeziku

Javni poziv – dodatak 2 na engleskom jeziku

Odluka o izboru najpovoljnije ponude

 PLAN UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM I DRUŠTVOM (ESMP) ZA PROJEKAT „IZGRADNJA OBJEKATA U OKVIRU KOMPLEKSA „PIJACA“ U PROKUPLJU

-Plan upravljanja životnom sredinom i društvenom (ESMP) za opštinu Prokuplje – kompleks Zelene piijace;

-Žalbeni mehanizam;

JAVNI OGLAS

o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Prokuplja, javnim nadmetanjem

-Javni poziv;

-Izjava o gubitku prava na depozit (za pravna lica);

-Izjava o gubitku prava na depozit (za fizička lica);

-Izjava o prihvatanju uslova;

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O LOKALNIM TAKSAMA I NACRTU ODLUKE O UVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 

Odeljenje lokalne poreske administracije sprovešće javnu raspravu o Nacrtu Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Nacrta Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina. Javna rasprava se sprovodi u skladu sa  članom 7. Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Stope izvornih prihoda, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada utvrđuje Skupština jedinice lokalne samouprave svojom odlukom, u skladu sa Zakonom. Odluka se donosi nakon održavanja javne rasprave, može se menjati najviše jedanput godišnje, i to u postupku utvrđivanja budžeta jedinice lokalne samouprave za narednu godinu. Izuzetno, Odluka se može izmeniti i u slučaju donošenja, odnosno izmene, zakona ili drugog propisa kojim se uređuju izvorni prihodi jedinice lokalne samouprave.

Nacrtu Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Nacrta Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina objavljen je  na zvaničnom sajtu Grada Prokuplja  od  15. novembra 2021. godine.

Javna rasprava će se održati 25.11.2021. godine u 14. časova, u Svečanoj sali u zgradi Gradske uprave Grada Prokuplja, u ulici „Nikodija Stojanovića Tatka“ br.2  u Prokuplju.

Primedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Nacrta Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina, usled pandemije COVID – 19 izazvane virusom SARS-COV-2 mogu se predati i putem mail-a lokalnaporeskapk@gmail.com do 25.11.2021. godine do 13 časova.

O sprovođenju javne rasprave staraće se Gradska uprava Grada Prokuplja – Odeljenje lokalne poreske administracije a javnu raspravu vodiće rukovodilac Odeljenja sa saradnicima.

-Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama; 

-Nacrt Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina;

 

– OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERA “MB METAL PLUS” PROKUPLJE

JAVNA RASPRAVA I PREZENTACIJA PREDMETNE STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA EKSPLOATACIJE DOLOMITSKIH MERMERA KAO TGK LEŽIŠTA MARKOVO GUVNO BIĆE ODRŽANA DANA 02.11. 2021. GODINE SA POČETKOM U 12.000 SATI U SVEČANOJ SALI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

-Obaveštenje;

DRUGI JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata koji su od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite u gradu Prokuplju

– Javni poziv

-Zapisnik sa otvaranja prijava na Dragi konkursza finansiranje i sufinansiranje projekata za pružanje usluga socijalne zaštite u Gradu Prokuplju sa mišljenjem komisije; 

– Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata

-Obrazac za pisanje predloga projekta za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

-Narativni budžet;-

-Izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave;

– Obrazac budžeta projekta za učešće na javnom konkursu za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

Izjava o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja korisnika sredstava Javnog konkursa za finansiranje programa/projekta udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

– I Z J A V A o prihvatanju obaveze korisnika sredstava Grada Prokuplja

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA

-Javni poziv; 

-Zahtev;

Na Konkursu mogu da učestvuju i studenti koji studiraju i u inostranstvu, samo ukoliko se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Svoj status studenti dokazuju dokumentom izdatim od strane fakulteta.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2021. GODINU

-Zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta odluke o izmeni odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021. godinu

Nacrt Odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021. godinu

JAVNI   OGLAS ZA ODREĐIVANJE DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMTRI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

-Javni poziv

-Obrazac prijave

 OBJAVA REZULTATA KONKURSA ZA UREĐENJE TRGA TOPLIČKIH JUNAKA U PROKUPLJU

Odluka o dodeli nagrada

– Izveštaj žirija

– Prva nagrada

– Druga nagrada

– Treća nagrada

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2021. GODINI – LAPZ TEHNIČKA PODRŠKA

– Poziv

-Zahtev

REŠENJE kojim se nagrađuju učenici dobitnici nagrada na republičkim takmičenjima kao i četiri grupa učenika koje su ekipno učestvovale na takmičenju

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2021. GODINI – LAPZ TEHNIČKA PODRŠKA

– Poziv

– Prijava

– OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJU

– SAGLASNOST MINISTARSTVA

– OGLAS O POKRETANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE SPORTSKOG CENTRA PROKUPLJE SA POZIVOM SVIM POVERIOCIMA ZA PRIJAVU POTRAŽIVANJA

-OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU NOSILACA PROJEKTA SZR “TASIĆ-KOP” ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA EKSPLOATACIJE DOLOMITSKOG MERMERA KAO TGK IZ LEŽIŠTA “GRABAK” KOD PROKUPLJA

Drugi javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija i udruženja građana iz budžeta grada Prokuplja za 2021. godinu (objavljeno 05.08.2021.)

– Javni poziv

– Obrazac za pisanje projekta

– Obrazac budžeta

– Obrazac narativnog budžeta

– Izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave

– Izjava o odsustvu sukoba interesa

– Izjava o prihvatanju obaveze korisnika

– Pravilnik

– Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu i izbor projekata nevladinih organizacija i udruženja građana

– Lista vrednovanja i rangiranje prijavljenih projekata

– Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija i udruženja građana u gradu prokuplju i raspodeli sredstava

– ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ZA PODRUČJE GRADA PROKUPLJA

– OBRAZLOŽENJE UZ OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE U PRVOM KRUGU ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PO GODIŠNJEM PROGRAMU ZA 2021. GODINU

– OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJE

Konkurs za dizajn

„Urbanističko – arhitektonsko rešenje uređenja Trga topličkih junaka“ u Prokuplju

-Javni poziv;

-Konkursna dokumentacija;

-Pravilnik o načinu i postupku raspisivanja urbanističko – arhitektonskih konkursa („Sl. list R.S.“ br.31/2015)

-Uslovi Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš;

-KTP DWG;

-Prilozi za pravna lica:

1.Prilog 1

2.Prilog 2

-Prilozi za fizička lica:

1. Prilog 1

2.Prilog 2

-PGR Prokuplja :

1.Tekst;

2.Grafički prilozi:

-Namena;

-Saobraćaj;

-Kopija plana vodova;

1. KV;

2.Legenda za kopiju planavodova;

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI

– Zahtev za podsticaje za investicije Kreditnu  podršku po Konkursu za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih u poljoprivredi Grada Prokuplja za 2021 godinu.

 –Zahtev za podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava po Konkursu za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih u poljoprivredi Grada Prokuplja za 2021 godinu.

-Zahtev za  podsticaje za meru Podrška mladima u ruralnim područjima po Konkursu za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih u poljoprivredi Grada Prokuplja za 2021 godinu.

-Za podsticaje za meru Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju  po Konkursu za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih u poljoprivredi Grada Prokuplja za 2021 godinu

-Z    A    H    T    E    V za ostvarivanje prava na regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) u 2021. godini

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

-Zaključak

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2021. GODINI

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2021. GODINI ZA BESPLATNO KORIŠĆENJE TERMINA ZA TRENIRANJE I OBAVLJANJE DRUGIH AKTIVNOSTI UČESNICIMA U SISTEMU SPORTA

-UPUTSTVO ZA UPOTREBU VODE IZ SISTEMA JAVNOG VODOVODA

-ODLUKA O PROMENI CENA KOMUNALNIH USLUGA  (30.06. 2021.)

-NACRT PLANA PODELE STATUSNE PROMENE IZDVAJANJA UZ OSNIVANJE

ZAHTEV JKP “HAMEUMA” ZA POVEĆANJE CENA USLUGA VODOSNABDEVANJA (25.06.2021.)

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE  PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2022. GODINU

-Javni poziv

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2022. GODINU

-Javni poziv

 JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2021. GODINU

-Zaključak o upućivanju na javnu raspravu Nacrta Odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021. godinu; 

-Nacrt Odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021.

-Rešenje 354-46/2021-08 od 6.6.2021.

– OBAVEŠTENJE O IZDATOJ DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERU “ANDREJIĆ” BELOLJIN

 

Konkurs za dizajn

„Urbanističko – arhitektonsko rešenje uređenja Trga topličkih junaka“ u Prokuplju

-Javni poziv;

-Konkursna dokumentacija;

-Pravilnik o načinu i postupku raspisivanja urbanističko – arhitektonskih konkursa (“Sl. list R.S.” br.31/2015)

-Uslovi Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš;

-KTP DWG;

-Prilozi za pravna lica:

1.Prilog 1

2.Prilog 2

-Prilozi za fizička lica:

1. Prilog 1

2.Prilog 2

-PGR Prokuplja :

1.Tekst;

2.Grafički prilozi:

-Namena;

-Saobraćaj;

-Kopija plana vodova;

1. KV;

2.Legenda za kopiju planavodova;

-ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA KONKURSA ZA DIZAJN;


– OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNO OBAVEŠTENJE ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA ZA 2022. GODINU, KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA

-Javno obaveštenje

JAVNI   OGLAS ZA ODREĐIVANJE DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA TERITORIJI GRADA  

-Javni poziv;

-Prijava na oglas;

-Projekat “Plan za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem”

JAVNI OGLAS ZA POSTAVLJANJE ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA PROKUPLJA

-Javni poziv;

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2021. GODINI

– Rešenje o raspisivalju Javnog poziva o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Prokuplja za 2021.

-Javni poziv za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Prokuplja ;

-Rešenje o obrazovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa nu oblasti javnog informisanja;

– Predlog  Stručne komisije za raspodelu sredstava po konkursu;

-Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Prokuplje radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

-Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

-Obrazac 1a – Budžet projekta

–Izjava učesnika na konkursu da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja;

Obrazac 2-Narativni-izveštaj -1

Obrazac 2- Finansijski izveštaj

 JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2021. GODINU

-Zaključak o upućivanju na javnu raspravu Nacrta Odluke o iumeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021. godinu; 

-Nacrt Odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021. godinu;

JAVNI OGLAS

o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Prokuplja, javnim nadmetanjem

 – Javni poziv;

-Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita (pravno lice);

-Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita (fizičko lice);

-Izjava o prihvatanju svih uslova oglasa;

-Obaveštenje;

-O B A V E Š T E NJ E o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada operatera “ANDREJIĆ” DOO, pošta Beloljin  18424 bb, Prokuplje; 

JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

-ZAKLJUČAK O PRODAJI POKRETNIH STVARI NA JAVNOM NADMETANJU; 

 

JAVNE KONSULTACIJE  ZA PLAN ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM I SOCIJALNIM OKRUŽENJEM
za projekat ”IZGRADNJE NOVOG OBJEKTA U PROKUPLJU ”

-Javni poziv;

-Projekat “Plan za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem”

JAVNI OGLAS ZA POSTAVLJANJE ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA PROKUPLJA

-Javni poziv;

JAVNI KONKURS

za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekta koji su od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite u gradu Prokuplju

-Javni poziv;

-Obrazac za pisanje predloga projekta za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

-Narativni budžet;-

-Izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave;

– Obrazac budžeta projekta za učešće na javnom konkursu za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

Izjava o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja korisnika sredstava Javnog konkursa za finansiranje programa/projekta udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

– I Z J A V A o prihvatanju obaveze korisnika sredstava Grada Prokuplja

– Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija i udruženja građana iz budžeta grada Prokuplja za 2021. godinu

– Javni poziv

-Obrazac za pisanje projekata

– Obrazac budžeta

– Obrazac narativnog budžeta

– Izjava o odsustvu sukoba interesa

– Izjava o prihvatanju obaveze korisnika

-Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu i izbor projekata  nevladinih organizacija i udruženja građanja

-Lista vrednovanja i rangiranje prijavljenih projekata

-Odluka o raspodeli sredstava

– Pravilnik 

OBAVEŠTENJE  ENERGETSKI UGROŽENIM KUPCIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE ILI PRIRODNOG GASA

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM I DRUŠTVOM ZA PROJEKAT „IZGRADNJA OBJEKATA U OKVIRU KOMPLEKSA „PIJACA“, NA KP. BR. 305,306, 312/1, 313/1, 314 I 315 SVE K.O. PROKUPLJE GRAD U PROKUPLJU“

-Poziv

-Obrazac za dostavljanje sugestija

-Plan upravljanja životno sredinom i društvom (ESMP) za opštinu Prokuplje – kompleks zelene pijace