Konkursi, obaveštenja i oglasi


 – OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERA  OD “AUTO MIRKO 2” – PROKUPLJE

OBAVEŠTENJE O IZDATOJ DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERU O.D. “AUTO MIRKO 2 LAZIĆ SRĐAN I DR”   

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANSKOG DOKUMENTA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA ZA  PERIOD OD 2021. DO 2023. GODINE  

-Zajljučak o upućivanju na javnu raspravu; 

-Nacrt Planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja za period 2021. do 2023. godine;

-IZMENE I DOPUNE KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI 

 Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i održavanje javne prezentacije i rasprave

– Obaveštenje

– Obaveštenje o izdatoj dozvoli za upravljanje otpadom operateru MB – METAL PLUS Prokuplje

POZIV ZA JAVNI UVID ZA IZGRADNJU PRISTUPNOG PUTA PROKUPLJE -VODICE

– URBANISTIČKI PROJEKAT ZA  IZGRADNJU  PRISTUPNOG  PUTA PROKUPLJE-VODICE do kamenolom

-OBAVEŠTENJE O ODLAGANJU JAVNOG UVIDA ZA IZGRADNJU PRIOSTUPNOG PUTA PROKUPLJE – VODICE (do kamenoloma)

– Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom operatera METALURG DOO PROKUPLJE

– JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA IZBEGLIH I INTERNO RASELJENIH LICA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

– Javni poziv

– REŠENJE O NAGRAĐENIM STUDENTIMA GRADA PROKUPLJA U 2021. GODINI

Naknadno će biti obaveštenje o potpisivanju ugovora (putem sajta, medija)

-UVID U DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA PROKUPLJA

Javni poziv za davanje u zakup sa mogućnošću otkupa stambenih jedinica za izbeglice na teritoriji Republike Srbije

– Javni poziv

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2022. GODINU

– Zaključak o upuđivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2022. godinu  

– Nacrt Odluke o budžetu grada Prokuplja za 2022. godinu

Javni  poziv za učestvovanje u postupku dodele KONCESIJE  za finansiranje, upravljanje i obavljanje komunalne delatnosti vezanih za parking mesta, čistoću grada, gradske tržnice i gradsko zelenilo u Gradu Prokuplju br. 400-900/21-01, objavljen u ,,Službenom glasniku RS” br.113/2021 dana  29.11.2021. godine. 

– Javni poziv

– Javni poziv – dodatak 2

– Javni poziv – na engleskom jeziku

Javni poziv – dodatak 2 na engleskom jeziku

 PLAN UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM I DRUŠTVOM (ESMP) ZA PROJEKAT „IZGRADNJA OBJEKATA U OKVIRU KOMPLEKSA „PIJACA“ U PROKUPLJU

-Plan upravljanja životnom sredinom i društvenom (ESMP) za opštinu Prokuplje – kompleks Zelene piijace;

-Žalbeni mehanizam;

JAVNI OGLAS

o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Prokuplja, javnim nadmetanjem

-Javni poziv;

-Izjava o gubitku prava na depozit (za pravna lica);

-Izjava o gubitku prava na depozit (za fizička lica);

-Izjava o prihvatanju uslova;

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O LOKALNIM TAKSAMA I NACRTU ODLUKE O UVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 

Odeljenje lokalne poreske administracije sprovešće javnu raspravu o Nacrtu Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Nacrta Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina. Javna rasprava se sprovodi u skladu sa  članom 7. Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Stope izvornih prihoda, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada utvrđuje Skupština jedinice lokalne samouprave svojom odlukom, u skladu sa Zakonom. Odluka se donosi nakon održavanja javne rasprave, može se menjati najviše jedanput godišnje, i to u postupku utvrđivanja budžeta jedinice lokalne samouprave za narednu godinu. Izuzetno, Odluka se može izmeniti i u slučaju donošenja, odnosno izmene, zakona ili drugog propisa kojim se uređuju izvorni prihodi jedinice lokalne samouprave.

Nacrtu Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Nacrta Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina objavljen je  na zvaničnom sajtu Grada Prokuplja  od  15. novembra 2021. godine.

Javna rasprava će se održati 25.11.2021. godine u 14. časova, u Svečanoj sali u zgradi Gradske uprave Grada Prokuplja, u ulici „Nikodija Stojanovića Tatka“ br.2  u Prokuplju.

Primedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Nacrta Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina, usled pandemije COVID – 19 izazvane virusom SARS-COV-2 mogu se predati i putem mail-a lokalnaporeskapk@gmail.com do 25.11.2021. godine do 13 časova.

O sprovođenju javne rasprave staraće se Gradska uprava Grada Prokuplja – Odeljenje lokalne poreske administracije a javnu raspravu vodiće rukovodilac Odeljenja sa saradnicima.

-Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama; 

-Nacrt Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina;

 

– OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERA “MB METAL PLUS” PROKUPLJE

JAVNA RASPRAVA I PREZENTACIJA PREDMETNE STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA EKSPLOATACIJE DOLOMITSKIH MERMERA KAO TGK LEŽIŠTA MARKOVO GUVNO BIĆE ODRŽANA DANA 02.11. 2021. GODINE SA POČETKOM U 12.000 SATI U SVEČANOJ SALI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

-Obaveštenje;

DRUGI JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata koji su od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite u gradu Prokuplju

– Javni poziv

-Zapisnik sa otvaranja prijava na Dragi konkursza finansiranje i sufinansiranje projekata za pružanje usluga socijalne zaštite u Gradu Prokuplju sa mišljenjem komisije; 

– Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata

-Obrazac za pisanje predloga projekta za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

-Narativni budžet;-

-Izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave;

– Obrazac budžeta projekta za učešće na javnom konkursu za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

Izjava o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja korisnika sredstava Javnog konkursa za finansiranje programa/projekta udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

– I Z J A V A o prihvatanju obaveze korisnika sredstava Grada Prokuplja

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA

-Javni poziv; 

-Zahtev;

Na Konkursu mogu da učestvuju i studenti koji studiraju i u inostranstvu, samo ukoliko se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Svoj status studenti dokazuju dokumentom izdatim od strane fakulteta.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2021. GODINU

-Zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta odluke o izmeni odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021. godinu

Nacrt Odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021. godinu

JAVNI   OGLAS ZA ODREĐIVANJE DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMTRI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

-Javni poziv

-Obrazac prijave

 OBJAVA REZULTATA KONKURSA ZA UREĐENJE TRGA TOPLIČKIH JUNAKA U PROKUPLJU

Odluka o dodeli nagrada

– Izveštaj žirija

– Prva nagrada

– Druga nagrada

– Treća nagrada

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2021. GODINI – LAPZ TEHNIČKA PODRŠKA

– Poziv

-Zahtev

REŠENJE kojim se nagrađuju učenici dobitnici nagrada na republičkim takmičenjima kao i četiri grupa učenika koje su ekipno učestvovale na takmičenju

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2021. GODINI – LAPZ TEHNIČKA PODRŠKA

– Poziv

– Prijava

– OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJU

– SAGLASNOST MINISTARSTVA

– OGLAS O POKRETANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE SPORTSKOG CENTRA PROKUPLJE SA POZIVOM SVIM POVERIOCIMA ZA PRIJAVU POTRAŽIVANJA

-OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU NOSILACA PROJEKTA SZR “TASIĆ-KOP” ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA EKSPLOATACIJE DOLOMITSKOG MERMERA KAO TGK IZ LEŽIŠTA “GRABAK” KOD PROKUPLJA

Drugi javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija i udruženja građana iz budžeta grada Prokuplja za 2021. godinu (objavljeno 05.08.2021.)

– Javni poziv

– Obrazac za pisanje projekta

– Obrazac budžeta

– Obrazac narativnog budžeta

– Izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave

– Izjava o odsustvu sukoba interesa

– Izjava o prihvatanju obaveze korisnika

– Pravilnik

– Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu i izbor projekata nevladinih organizacija i udruženja građana

– Lista vrednovanja i rangiranje prijavljenih projekata

– Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija i udruženja građana u gradu prokuplju i raspodeli sredstava

– ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ZA PODRUČJE GRADA PROKUPLJA

– OBRAZLOŽENJE UZ OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE U PRVOM KRUGU ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PO GODIŠNJEM PROGRAMU ZA 2021. GODINU

– OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJE

Konkurs za dizajn

„Urbanističko – arhitektonsko rešenje uređenja Trga topličkih junaka“ u Prokuplju

-Javni poziv;

-Konkursna dokumentacija;

-Pravilnik o načinu i postupku raspisivanja urbanističko – arhitektonskih konkursa („Sl. list R.S.“ br.31/2015)

-Uslovi Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš;

-KTP DWG;

-Prilozi za pravna lica:

1.Prilog 1

2.Prilog 2

-Prilozi za fizička lica:

1. Prilog 1

2.Prilog 2

-PGR Prokuplja :

1.Tekst;

2.Grafički prilozi:

-Namena;

-Saobraćaj;

-Kopija plana vodova;

1. KV;

2.Legenda za kopiju planavodova;

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI

– Zahtev za podsticaje za investicije Kreditnu  podršku po Konkursu za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih u poljoprivredi Grada Prokuplja za 2021 godinu.

 –Zahtev za podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava po Konkursu za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih u poljoprivredi Grada Prokuplja za 2021 godinu.

-Zahtev za  podsticaje za meru Podrška mladima u ruralnim područjima po Konkursu za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih u poljoprivredi Grada Prokuplja za 2021 godinu.

-Za podsticaje za meru Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju  po Konkursu za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih u poljoprivredi Grada Prokuplja za 2021 godinu

-Z    A    H    T    E    V za ostvarivanje prava na regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) u 2021. godini

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

-Zaključak

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2021. GODINI

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2021. GODINI ZA BESPLATNO KORIŠĆENJE TERMINA ZA TRENIRANJE I OBAVLJANJE DRUGIH AKTIVNOSTI UČESNICIMA U SISTEMU SPORTA

-UPUTSTVO ZA UPOTREBU VODE IZ SISTEMA JAVNOG VODOVODA

-ODLUKA O PROMENI CENA KOMUNALNIH USLUGA  (30.06. 2021.)

-NACRT PLANA PODELE STATUSNE PROMENE IZDVAJANJA UZ OSNIVANJE

ZAHTEV JKP “HAMEUMA” ZA POVEĆANJE CENA USLUGA VODOSNABDEVANJA (25.06.2021.)

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE  PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2022. GODINU

-Javni poziv

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2022. GODINU

-Javni poziv

 JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2021. GODINU

-Zaključak o upućivanju na javnu raspravu Nacrta Odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021. godinu; 

-Nacrt Odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021.

-Rešenje 354-46/2021-08 od 6.6.2021.

– OBAVEŠTENJE O IZDATOJ DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERU “ANDREJIĆ” BELOLJIN

 

Konkurs za dizajn

„Urbanističko – arhitektonsko rešenje uređenja Trga topličkih junaka“ u Prokuplju

-Javni poziv;

-Konkursna dokumentacija;

-Pravilnik o načinu i postupku raspisivanja urbanističko – arhitektonskih konkursa (“Sl. list R.S.” br.31/2015)

-Uslovi Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš;

-KTP DWG;

-Prilozi za pravna lica:

1.Prilog 1

2.Prilog 2

-Prilozi za fizička lica:

1. Prilog 1

2.Prilog 2

-PGR Prokuplja :

1.Tekst;

2.Grafički prilozi:

-Namena;

-Saobraćaj;

-Kopija plana vodova;

1. KV;

2.Legenda za kopiju planavodova;

-ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA KONKURSA ZA DIZAJN;


– OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNO OBAVEŠTENJE ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA ZA 2022. GODINU, KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA

-Javno obaveštenje

JAVNI   OGLAS ZA ODREĐIVANJE DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA TERITORIJI GRADA  

-Javni poziv;

-Prijava na oglas;

-Projekat “Plan za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem”

JAVNI OGLAS ZA POSTAVLJANJE ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA PROKUPLJA

-Javni poziv;

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2021. GODINI

– Rešenje o raspisivalju Javnog poziva o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Prokuplja za 2021.

-Javni poziv za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Prokuplja ;

-Rešenje o obrazovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa nu oblasti javnog informisanja;

– Predlog  Stručne komisije za raspodelu sredstava po konkursu;

-Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Prokuplje radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

-Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

-Obrazac 1a – Budžet projekta

–Izjava učesnika na konkursu da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja;

Obrazac 2-Narativni-izveštaj -1

Obrazac 2- Finansijski izveštaj

 JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2021. GODINU

-Zaključak o upućivanju na javnu raspravu Nacrta Odluke o iumeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021. godinu; 

-Nacrt Odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021. godinu;

JAVNI OGLAS

o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Prokuplja, javnim nadmetanjem

 – Javni poziv;

-Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita (pravno lice);

-Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita (fizičko lice);

-Izjava o prihvatanju svih uslova oglasa;

-Obaveštenje;

-O B A V E Š T E NJ E o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada operatera “ANDREJIĆ” DOO, pošta Beloljin  18424 bb, Prokuplje; 

JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

-ZAKLJUČAK O PRODAJI POKRETNIH STVARI NA JAVNOM NADMETANJU; 

 

JAVNE KONSULTACIJE  ZA PLAN ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM I SOCIJALNIM OKRUŽENJEM
za projekat ”IZGRADNJE NOVOG OBJEKTA U PROKUPLJU ”

-Javni poziv;

-Projekat “Plan za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem”

JAVNI OGLAS ZA POSTAVLJANJE ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA PROKUPLJA

-Javni poziv;

JAVNI KONKURS

za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekta koji su od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite u gradu Prokuplju

-Javni poziv;

-Obrazac za pisanje predloga projekta za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

-Narativni budžet;-

-Izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave;

– Obrazac budžeta projekta za učešće na javnom konkursu za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

Izjava o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja korisnika sredstava Javnog konkursa za finansiranje programa/projekta udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

– I Z J A V A o prihvatanju obaveze korisnika sredstava Grada Prokuplja

– Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija i udruženja građana iz budžeta grada Prokuplja za 2021. godinu

– Javni poziv

-Obrazac za pisanje projekata

– Obrazac budžeta

– Obrazac narativnog budžeta

– Izjava o odsustvu sukoba interesa

– Izjava o prihvatanju obaveze korisnika

-Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu i izbor projekata  nevladinih organizacija i udruženja građanja

-Lista vrednovanja i rangiranje prijavljenih projekata

-Odluka o raspodeli sredstava

– Pravilnik 

OBAVEŠTENJE  ENERGETSKI UGROŽENIM KUPCIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE ILI PRIRODNOG GASA

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM I DRUŠTVOM ZA PROJEKAT „IZGRADNJA OBJEKATA U OKVIRU KOMPLEKSA „PIJACA“, NA KP. BR. 305,306, 312/1, 313/1, 314 I 315 SVE K.O. PROKUPLJE GRAD U PROKUPLJU“

-Poziv

-Obrazac za dostavljanje sugestija

-Plan upravljanja životno sredinom i društvom (ESMP) za opštinu Prokuplje – kompleks zelene pijace

 

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJU   (DRUGI KRUG)

-Odluka;

-Saglasnost;

-Javni oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Prokuplja, javnim nadmetanjem

-Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita – fizička lica

-Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita – pravna lica

-Izjava o kupovini nepokretnosti u javnoj svojini Grada Prokuplja

-REŠENJE O DODELI NOVČANIH NAGRADA U VISINI OD 33.000,00 STUDENTIMA SA PODRUČJA GRADA PROKUPLJA;

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJU   (PRVI KRUG)

-Odluka;

-Saglasnost;

– OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Poziv za javnu raspravu

Gradsko veće Grada Prokuplja, na sednici održanoj 30. novembra, donelo je Zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021.

Javna rasprava traje do 2. decembra  2020. godine  do 14 sati. Svi zainteresovani mogu svoje predloge, sugestije i primedbe da upute putem mejla i to na adrese: ackom.pk@gmail.com, sanja.marjanovic482@gmail.com i aleksapk@gmail.com.

Primedbe, predlozi i sugestije za javnu raspravu, dostavljaju se u pisanoj formi na pisarnici Gradske uprave Grada Prokuplja, ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2, najkasnije do 13. 12.2019. do 12 sati.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi.

-Zaključak o upućivanju na javnu raspravu Nacrta odluke o budžetu grada Prokuplja za 2021. godinu;

-Nacrt odluke o budžetu Grada Prokuplja;

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

-Javni poziv;

ODLUKU O UTVRĐIVANJU ELEMENATA POREZA NA IMOVINU ZA TERITORIJU GRADA PROKUPLJA ZA 2021. GODINU

-Rešenje o nacrtu Odluke o utvrđivanju elementa poreza za teritoriju grada Prokuplja za 2021. godinu; 

-Odluka o utvrđivanju elementa poreza za teritoriju grada Prokuplja za 2021. godinu; 

ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE

POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

-Rešenje o nacrtu Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Prokuplja;

-Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Prokuplja;

JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 

-Zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina;

-Nacrt Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina;

JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNIM TAKSAMA

-Zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta odluke o komunalnim taksama; 

-Nacrt Odluke o komunalnim taksama;

– VOJNA VEŽBA NA VEŽBALIŠTU “STRAŽAVA” — OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA GRADA PROKUPLJA;

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA

– Na Konkursu mogu da učestvuju i studenti koji studiraju i u inostranstvu, samo ukoliko se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Svoj status studenti dokazuju dokumentom izdatim od strane fakulteta.

-Zahtev 

JAVNI POZOV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2020. GODINI 

-Javni poziv

-Obrazac prijave

-Izjava o partnerstvu

-Propratno pismo

-Izjava da ne postoje prepreke

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA

– Javni poziv 

– Obrazac za pisanje predloga projekata

– Obrazac budžeta

– Narativni budžet

– Izjava podnosioca prijave

– Izjava o odsustvu sukoba interesa

– Izjava o prihvatanju obaveze korisnika sredstava

– Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Prokuplja za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija

– Rešenje o obrazovanju komisije za ocenu i izbor projekta nevladinih organizacija i udruženja građana

– Rang lista projekata Udruženja građana i NVO

-ODLUKA o izboru projekata nevladinih organizacija i udruženja građana u gradu Prokuplju i raspodela sredstava

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA NOĆNO OROČENJE

Javni poziv za učestvovanje u postupku dodele KONCESIJE za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u Gradu Prokuplju i drugim jedinicama lokalne samouprave u Topličkom okrugu u kojima ZU Apoteka Prokuplje obavlja farmaceutsku delatnost

-Javni poziv;

-Dodatak javnom pozivu (Ugovor o poverljivosti);

-Dodatak javnom pozivu (Uslovi za učestvovanje u Postupku dodele koncesije i dokazi za njihovo ispunjenje);

-Obaveštenje o izmeni uslova za učestvovanje u postupku dodele koncesije i dokazima za njihovo ispunjenje;

-Odluka o izboru najpovoljnije ponude

 

                   KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA  NAMENJENIH POLJOPRIVREDI

GRADONAČELNIK PROKUPLJA RASPISAO JE KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI ZA 2020. GODINU, SA RAČUNIMA ZAKLJUČNO SA 31.10 2020. GODINA . ZAHTEVI SE PODNOSE DO 10.11. 2020. GODINE.

-Konkurs;

Zahtev za ostvarivanje prava na Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta u 2020.godini;

Zahtev za podsticaje za organsku proizvodnju;

Zahtev za ostvarivanje prava na regres za reproduktivni materija (veštačko osemenjavanje) u 2020. godini;

Zahtev za  podsticaje za meru u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava po Konkursu; 

Zahtev za  podsticaje za investicije – Podrška mladima u ruralnim područjima;  

Zahtev za  podsticaje za meru- Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

 –Zahtev za  podsticaje za meru – Kreditnu  podršku;

-Zahtev za nabavka opreme za proizvodnju vina, rakija i drugih alkoholnih pića i opreme za degustacione sale;

 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA JE POTREBNA IZRADA AŽURIRANE STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

-JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2020. god.

-JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA SLUŽBENIKA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PROKUPLJA

-Javni poziv

-Izjava

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU NACRTA ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2020. GODINU

NACRT ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2020. GODINU

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

-Izjava za potrebe Javnog poziva za popunjavanje javnog položaja

-OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

-OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O AŽURIRANOJ STUDIJI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

 INTERNI KONKURS 

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2020. GODINI 

-Poziv

-Zahtev

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2020. GODINI

-Poziv

-Prijava

OBAVEŠTENJE O JAVNOM UVIDU, JAVNOJ PREZENTACIJI I JAVNOJ RASPRAVI O STUDIJI O PROCENI UTICAJA NA ŽITOTNU SREDINU – Izgradnja fekalne kanalizacije sa pratećim objektima i crpnim stanicama i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za gradska naselja Grada Prokuplja: Nova Božurna, Novo Selo,Babin Potok, Donja i Gornja Stražava, Donja i Gornja Trnava, Resinac, Mala Plana i Beloljin   na teritoriji grada Prokuplja.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE USLED ELEMENTARNE NEPOGODE – POPLAVE

-Poziv 

-Zahtev za prijavu štete

-OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU O IZDAVANJU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM ZA TOPPLAN-PROMET MALA PLANA;

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA ZA DODELU  PLAKETE I POHVALNICA SVETOG PROKOPIJA  

Organizacioni odbor za obeležavanje gradske slave Sveti Prokopije poziva pojedince, organizacije, udruženja građana da upute svoje pisane predloge za dodelu ovogodišnjih priznanja, koja se tradicionalno dodeljuju povodom slave. Predlozi se mogu dostaviti već danas 7. jula na mejl adresu, pr.sluzba@prokuplje.org.rs i kabinet@prokuplje.org.rs, a poslednji dan za dostavljanje je 14. jul 2020. godine. Predlozi se mogu dostaviti i na pisarnicu Gradske uprave, ili poštom na adresu Grad Prokuplje , Nikodija Stojanovića Tatka br.2 18400 Prokuplje.

Plaketa Sveti Prokopije, kao najveće priznanje Grada Prokuplja, dodeljuje se za posebno iskazane rezultate i dostignuća u oblasti nauke, kulture, obrazovanja, privrede, zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine, za razvoj lokalne samouprave i humanitarno delovanje u gradu Prokuplju.

Dodeljuje se jedna Plaketa Sveti Prokopije i to pojedincu ili organizaciji i tri pohvalnice.

Plaketa se može dodeliti istom licu ili organizaciji samo jedanput.

Predloge za dodeljivanje Plakete i pohvalnica mogu upućivati fizička i pravna lica, kao i gradski organi.

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2020. GODINI

– Rešenje o raspisivalju javnog poziva o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Prokuplja za 2020.

-Javni poziv za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Prokuplja ;

Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

Obrazac 1a – Budžet projekta

Obrazac 2-Narativni-izveštaj -1

Obrazac 2- Finansijski izveštaj

-Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

-Rešenje o raspodeli sredstava;

-Zapisnik sa sastanka Komisije sa predlogom o raspodeli sredstava;

-Obaveštenje za učesnike konkursa koji su su dobili manji iznos sredstava od traženog;

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I GRAD PROKUPLJE RASPISUJU JAVNI POZIV  ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2020. GODINI

-Javni poziv;

-Zahtev za učešće u programu stručne prakse; 

-OBAVEŠTENJE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA NAKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE 

-JAVNI POZIZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2021. GODINU

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2021. GODINU

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIRANJE TROŠKOVA VANTELESNE OPLODNJE  ZA 2020.god.

-Poziv;

– Zahtev za ostvarivanje prava za jednokratno novčano davanje za vantelesnu oplodnju;

-JAVNO OBAVEŠTENJE ZA DODELU SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU, KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA 

-Obrazac prijave

-Obrazac prijave izgradnje objekta

-Obrazac prijave stipendija

-Izjava o partnerstvu

-Propratno pismo

-Izjava da ne postoje prepreke

-JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2020. GODINI ZA BESPLATNO KORIŠĆENJE TERMINA ZA TRENIRANJE I OBAVLJANJE DRUGIH AKTIVNOSTI UČESNICIMA U SISTEMU SPORTA 

-Obrazac prijave;

-Izjava o partnerstvu;

-Propratno pismo;

-Izjava da ne postoje prepreke;

-OBAVEŠTENJE – GRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJA NASTAVLJA SA  IZLAGANJEM NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA PROKUPLJA;  

-OBAVEŠTENJE – GRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJA NASTAVLJA SA  IZLAGANJEM NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA PROKUPLJA;  

– OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRETMAN, ODNOSNO SKLADIŠTENJE, PONOVNO ISKORIŠĆAVANJE I ODLAGANJE OTPADA

– OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Preporuke namenjene opštoj populaciji, preporuke za učenike i zaposlene u obrazovnim institucijama, za ponašanje na poslu, u javnom prevozu, u komercijalnim objektima, trgovinama, piljarama, stambenim zgradama, parkovima i sa savetima za psihološku podršku koje je izradio Institut za javno zdravlje Niš (Centar za promociju zdravlja).

-Preporuke za rad vrtića, teretana, frizerskih i kozmetičkih salona i za ponašanje u javnom prevozu koje je izradio Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

O B A V E Š T E NJ E

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 br.532561/2020 od 16. marta 2020. godine, Gradska uprava Grada Prokuplje obustavlja rad  sa strankama putem neposrednog kontakta (rad na šalterima i slično).Građani se službama Gradske uprave sa zahtevima, primedbama i dr. mogu obratiti putem mejla ili telefonskim putem. Mejl adrese i telefonski brojevi  službi Gradske uprave Grada Prokuplja:

Odeljenje za finansije:

Odsek za trezor i budžet , kontak tel: 027/324 -040, lok. 107;

Odsek za javne nabavke, kontakt tel: 027/324 -040, lok. 120;

Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i građevinarstvo

Odsek za imovinsko pravna pitanja , kontakt tel: 027/324 -040, lok. 108;

Odsek za objedinjenu proceduru , kontakt tel: 027/324 -040, lok. 112;

Odsek za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i zaštitu životne sredine,
kontakt tel: 027/324 -040, lok. 106;

Sve radnje obavljati preko CEOP-a (Centralna evidencija objedinjene procedure)

Odeljenje Opšta uprava

Odsek za  normativno pravne poslove , kontakt tel: 027/324 -040, lok. 102

Odsek za lična stanja građana i matične knjige, kontakt tel: 027/324 -040, lok. 105

Mejl adresa:     maticar@prokuplje.org.rs

Odsek za opšte poslove 027/324 -040, lok. 137

Odsek za boračko i invalidsku zaštitu  324-040, lok. 105

 

Odeljenje za društvene delatnosti

Odsek za obrazovanje i kulturu,  kontakt tel: 027/324 -040, lok. 138;

Odsek za odnose sa javnošću i protokol, kontakt tel: 027/324 -040, lok. 104;

Mejl adresa:   pr.sluzba@prokuplje.org.rs

Kancelarija za omladinu sport i fizičku kulturu, : 027/324 -040, lok. 138;

Grupa za izbegla, prognana i raseljena lica i manjinska prava, kontakt tel: 027/322- 730

Mejl adresa :poverenistvo@prokuplje.org.rs

Odsek dečije zaštite tel. 025/321 -952,

Mejl adresa:   decija.zastita@prokuplje.org.rs

Odeljenje za poljoprivredu

Kontakt telefon : 027/324 -040, lok. 121 i 138;

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju

U okviru Odeljenje za lokalnu poresku administraciju obrazuju se:

Odsek za utvrđivanje i kontrolu javnih prihoda,

Odsek za naplatu, poresko knjigovostvo i izveštavanje.

Kontakt tel: 027/329 – 926 i 027/329 – 927

Mej adresa:    lokalnaporeska@gmail.com

Odeljenje za inspekcijske poslove:

Kontakt telefon : 027/324 -040, lok. 103 i 106;

 Mejl adresa: inspekcija@prokuplje.org.rs

,

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA 

– NAREDBA O PREKIDU RADA SVIH SPORTSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

-NAREDBA O RADU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

-NAREDBA O ORGANIZACIJI RADA; 

-NAREDBA O PREKIDU RADA ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH USTANOVA;

-NAREDBA JAVNIM PREVOZNICIMA; 

-NAREBA ZA ORGANIZACIJU BESPLATNE DOSTAVE HRANE I LEKOVA LICIMA STARIJIM OD 65 GODINA;

-PREPORUKA JAVNIM PREVOZNICIMA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

 

-Institut za javno zdravlje Niš – Znaci infekcije korona virusom;

-Institu za javno zdravlje Niš – Kako se zaštititi od korona virusa;

 

Obaveštenje o uvidu u birački spisak

Izlaže se na uvid građanima Grada Prokuplja deo Jedinstvenog biračkog spiska za Grad Prokuplje, počev od 5. marta 2020. godine. Uvid u deo biračkog spiska građani mogu izvršiti neposredno u Odeljenju za opštu upravu (Nikodija Stojanovića Tatka br.2) svakog radnog dana od 7 do 20 časova.   Građani uvid mogu vršiti i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem podataka o JMBG (https://upit.birackispisak.gov.rs/).

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

Uvid u Jedinstveni birački spisak mogu vršiti i interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, koja imaju prijavljeno boravište na teritoriji grada Prokuplja.

Građani koji će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta moraju podneti zahtev Gradskoj upravi da se u birački spisak upiše taj podatak, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 4. aprila 2020. godine.

Nakon zaključenja biračkog spiska 10. aprila 2020. godine građani zahteve za upis i promenu/ispravku podataka podnose Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, preko Gradske uprave, najkasnije 72 časa pre dana izbora, odnosno do 22. aprila 2020. godine. Zahtevi se podnose u zgradi Gradske uprave u  ulici Nikodija Stojanovića Tatka br. 2, kancelarija br. 40.

Sve dodatne informacije građani mogu dobiti na telefone 027/329-377 i putem mejla biracki.spisak@prokuplje.org.rs .

–  OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU – Nosioca projekta  ,AKI LOVAC d.o.o iz Male Plane

– OBAVEŠTENJE PMF NIŠ – Realizacija projekta OI 171025

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA

-Poziv  

-Obrazac za pisanje projekta

-Obrazac budžeta 

-Obrazac narativni

-Izjava podnosioca prijave 

-Izjava o nodsustvu sukoba interesa 

-Izjava o prihvatanju sredstava 

-Pravilnik

-Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu i izbor projekata nevladinih organizacija i udruženja građana

-Rang lista projekata Udruženja građana i NVO;

-Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija i udruženja građana u gradu Prokuplju i raspodela sredstava;

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNO OBAVEŠTENJE O MAKSIMALNOM RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I SUFINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA, PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA IZ ČLANA 2. PRAVILNIKA

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA ILI PROJEKATA KOJI SU OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU PROKUPLJU ZA 2020. GODINU

-Javni poziv;

-Obrazac za pisanje predloga projekta za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

-Narativni budžet;-

-Izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave;

– Obrazac budžeta projekta za učešće na javnom konkursu za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

Izjava o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja korisnika sredstava Javnog konkursa za finansiranje programa/projekta udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

– I Z J A V A o prihvatanju obaveze korisnika sredstava Grada Prokuplja

-Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu i izbor projekata koji su od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite

– Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2020. GODINI – LAPZ TEHNIČKA PODRŠKA

– PRIJAVA za sprovođenje javnog rada – 2020. god.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Rešenje o dodeli novčane nagrade studentima u 2019. godini

Poziv za javnu raspravu

Gradsko veće Grada Prokuplja, na sednici održanoj 5. decembra, donelo je zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna rasprava o nacrtu traje do 13. 12. 2019. sa početkom do 12 sati. Javna tribina biće organizovana u utorak 10.12. 2019. godine sa početkom od 14 sati u Svečanoj sali u zgradi Gradske uprave Grada Prokuplja.

Primedbe i predlozi sa javne rasprave, dostavljaju se u pisanoj formi Odeljenje lokalne poreske administracije, Gradske uprave Grada Prokuplja, ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2, najkasnije do 13. 12.2019. do 12 sati.

-Zaključak Veća

-Nacrt odluke

Poziv za javnu raspravu

Gradsko veće Grada Prokuplja, na sednici održanoj 5. decembra, donelo je zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna rasprava o nacrtu traje do 13. 12. 2019. sa početkom do 12 sati. Javna tribina biće organizovana u utorak 10.12. 2019. godine sa početkom od 14 sati u Svečanoj sali u zgradi Gradske uprave Grada Prokuplja.

Primedbe i predlozi sa javne rasprave, dostavljaju se u pisanoj formi Odeljenju lokalne poreske administracije Gradske uprave Grada Prokuplja, ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2, najkasnije do 13. 12.2019. do 12 sati.

-Zaključak Veća

– Nacrt odluke

Poziv na javnu raspravu o nacrtu Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2020. godinu

Gradsko veće Grada Prokuplja, na sednici održanoj 4. decembra, donelo je zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2020. godinu. Javna rasprava trajaće do 9. decembra do 10 sati.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna tribina o nacrtu Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2020. godinu, biće organizovana u petak, 6. decembra, sa početkom u 8 sati, u Svečanoj sali Grada Prokuplja.

Primedbe i predlozi sa javne rasprave, dostavljaju se u pisanoj formi Odeljenju za privredu i finansije, Gradske uprave Grada Prokuplja, ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2, najkasnije do 9. decembra do 10 sati.

-Zaključak o upućivanje na javnu raspravu  Nacrta odluke o budžetu Grada Prouplja za 2020. godinu.

Nacrt odluke o budžetu Grada Prouplja za 2020. godinu..

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADASTUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU-Na zahtev nosioca projekta „NIS;a.d.Novi Sad,ul.Narodnog fronta br.12 – Broj:501-93/2019-05   

REŠENJE br . 501-95/2019-08 – METALAC POSUĐE DOO GORNJI MILANOVAC , ul.kneza Aleksandra 212, Gornji Milanovac, prodajni prostor u Prokuplju, ul. Cara Lazara 26;

OBAVEŠTENJE O OTPOČINJANJU RADA NA ODLUCI O MESNIM ZAJEDNICAMA

JAVNI POZIVZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSEU 2019. GODINI LAPZ TEHNIČKA PODRŠKA

 -Zahtev za učešće u programu stručne prakse LAPZ tehnička podrška 

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA -Na Konkursu mogu da učestvuju i studenti koji studiraju u inostranstvu, samo ukoliko se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Svoj status studenti dokazuju dokumentom izdatim od strane fakulteta.

-ZAHTEV

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA

OBRAZAC budžeta projekta za učešće na javnom konkursu za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

OBRAZAC ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA za učešće na drugom Javnom konkursu za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja za  2019. godinu  

IZJAVA o prihvatanju obaveze korisnika sredstava Grada Prokuplja

 –IZJAVA o prihvatanju obaveze podnosioca prijave

IZJAVA o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja korisnika sredstava Javnog konkursa za finansiranje programa/projekta udruženja iz budžeta Grada Prokuplja u 2019. godini

Narativni budžet

P R A V I L N I K O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODELU SREDSTAVA
IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA ZA PROGRAME I PROJEKTE UDRUŽENJA GRAĐANA ODNOSNO NEVLADINIH ORGANIZACIJA

-Rang lista projekata udruženja građana

-Odluka o izabru projekta nevladinih organizacija i udruženja u Gradu Prokuplju i raspodela sredstava 

Gradska uprava Grada Prokuplja, Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i građevinarstvo,u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018) i čl. 37-44. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19)

oglašava

RANI JAVNI UVID

povodom izrade

IZMENA I DOPUNA  PLANA  GENERALNE REGULACIJE

                         PROKUPLJA

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Prokuplja ( u daljem tekstu: Plana ) objavljena je u  ”Službenom list grada Prokuplja” broj 4/2019.

RANI JAVNI UVID   održaće se od 05. oktobra do 19. oktobra 2019. godine u trajanju od 15 dana, svakog radnog dana u vremenu od 7.00-15.00 sati, u Svečanoj sali u zgradi gradske uprave Grada Prokuplja i na internet prezentaciji Grada Prokuplja,

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u četvrtak 17. oktobra 2019. godine, sa početkom u 12.00 sati, u Svečanoj sali u zgradi Gradske uprave Grada Prokuplja, ul. Tatkova br, 2 u  Prokuplju.

Gradska uprava Grada Prokuplja, kao nosilac izrade predmetnog Plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izmene Plana mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i drugo.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe i sugestije na izloženi materijal u toku trajanja ranog javnog uvida  nosiocu izrade planskog dokumenta i od službe nadležne za poslove urbanizma dobiti potrebne informacije i stručnu pomoć u u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija. Primedbe u pisanom obliku podnose se na pisarnici  Gradske uprave grada Prokuplja, Tatkova br. 2, 18400 Prokuplje, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 19. oktobrom   2019. godine. Takođe, sva pitanja, primedbe i sugestije u postupku izrade plana zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti na email adresu: urbanizam.prokuplje@gmail.com.

-Elaborat za rani javni uvid

-Elaborat za rani javni uvid i namenom površine i osovinom autoputa

 

 Poziv za javnu raspravu o nacrtu Odluke o izmeni odluke o budžetu

Grada Prokuplja za 2019. godinu

Gradsko veće Grada Prokuplja obaveštava javnost da je na sednici, održanoj 03.10.2019. godine, donet Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o izmeni odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2019. godinu.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi, koja će trajati do 09.10.2019. godine.

Javne tribine o nacrtu Odluke oizmeni odluke o budžetu biće organizovane organizovane 07.10.2019.godine sa početkom u 12:00 časova i 09.10.2019.godine sa početkom u 08:00 časova, obe u Svečanoj sali zgrade Gradske uprave Grada  Prokuplja.

Sve primedbe, sugestije i predloge zainteresovani mogu dostaviti isključivo u pisanoj formi Odeljenju za privredu i finansije Gradske uprave Grada Prokuplja (Ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2) najkasnije do 09.10.2019. do 10.00 sati.

Z A K LJ U Č A K O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU NACRTA ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2019.GODINU

-PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2019. GODINU

 –OBRAZLOŽENJE

REŠENJE BROJ 354-95/2019-08 od 04.09.2019. 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI

REŠENJE O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PROKUPLJA

OBAVEŠTENJE

GRAD PROKUPLJE POZIVA UČENIKE OSVAJAČE NAGRADA , PRVA TRI MESTA,NA REPUBLIČIM TAKMIČENJIMA  DA SA SVOJM RODITELJIMA ILI STARATNJLJIMA DOĐU DA POTPIŠU UGOVORE O DODELI NOVNAČANIH SREDSTAVA.

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PROKUPLJA 

-Rešenje o dodeli novčanih sredstava 

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2020, GODINU

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2020. GODINU

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJUNEZAPOSLENA LICA U 2019. GODINI

Javni poziv

Prijva za sprovođenje javnog rada -2019

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2019. GODINI

-Javni poziv

Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencija za samozpošljavanje za 2019. godinu

Ne subvecionisane delatnosti –  Zapošljavanje osoba sa invalidititetom

-Ne subvencionisane delatnosti – samozapošljavanje

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2019. GODINI

-Javni poziv

-ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA– 2019. GODINA

-Nesubvecionisane delatnosti – Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zaposlivih

O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U  ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJE

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU O IZDAVANJU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE NEOPASNIM OTPADOM OPERATERU “MB – METAL PLUS”

JAVNO OBAVEŠTENJE ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU, KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA

Obrazac prijave

Obrazac prijave izgradnje objekta

Obrazac prijave stipendija

Izjava o partnerstvu

Propratno pismo

Izjava da ne postoje prepreke

Javni poziv za dostavljanje predloga posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Prokuplja u 2019. godini

Obrazac prijave

Izjava o partnerstvu

Propratno pismo

Izjava da ne postoje prepreke

OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJE

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA  U 2019. GODINI

Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

Obrazac 1a – Budžet projekta

Obrazac 2-Narativni-izveštaj-1

Obrazac 2- Finansijski iѕveštaj 

R E Š E NJ E O OBRAZOVANJU KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

REŠENJE o raspodeli sredstava po raspisanom javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Prokuplje radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja 

OGLAS ZA OTUĐENJE POKRETNIH STVARI – VOZILA U SVOJINI GRADA PROKUPLJA, PUTEM JAVNOG NADMETANJA II PUT

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA

-Javni poziv 

-Obrazac za pisanje predloga projekta

-Obrazac budžeta projekta

-Obrazac narativnog budžeta

-Izjava o prihvatanju obaveza podnosioca prijave

-Izjava o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja

-Izjava o prihvatanju obaveza korisnika sredstava Grada Prokuplja

-Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Grada Prokuplja za programe i projekte Udruženja građana odnosno nevladinih organizacija

-Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu i izbor projekata nevladinih organizacija i udruženja građana

-Rang lista projekata udruženja građana

-Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija i udruženja građana  i raspodela sredstava 

OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERA “MB METAL PLUS” PROKUPLJE

-REŠENJE U VEZI KORIŠĆENJA OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BR.3723,K.O. PROKUPLJE GRAD PROKUPLJE, UL.K0S0VSKA – REŠENJE BR.354-20/2019-08

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA ILI PROJEKATA KOJI SU OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU PROKUPLJU

-POZIV

OBRAZAC ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA 

 NARATIVNI BUDŽET

IZJAVA O PRIHVATANJU OBAVEZE PODNOSIOCA PRIJAVE

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA 

IZJAVA o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja korisnika sredstava Javnog konkursa za finansiranje programa/projekta udruženja iz budžeta Grada Prokuplja u 2019.           godini

I Z J A V A o prihvatanju obaveze korisnika sredstava Grada Prokuplja

-LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

– ODLUKA o pokretanju postupka otuđenja pokretnih stvari – vozila iz javne svojine Grada Prokuplja, putem javnog nadmetanja  i  r a s p i s u j e OGLAS za otuđenje pokretnih stvari – vozila u svojini Grada Prokuplja, putem javnog nadmetanja

-POSLOVNIK O RADU ZAJEDNIČKE INTERRESORNE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA DODATNOM  OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM ILI SOCIJALNOM PODRŠKOM DETETU, UČENIKU I ODRASLOM ZA TERITORIJU GRADA PROKUPLJA I OPŠTINE  BLACE

JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE

Grad Prokuplje poziva građane, stručnu javnost i druga zainteresovana lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu lokalnog akcionog plana za mlade Grada Prokuplja. Javna rasprava će se održati 15.03.2019, u 12:00 sati u Skupštinskoj sali u zgradi Gradske uprave Grada Prokuplja u ulici Nikodije Stojanovića Tatka br.2.

– Nacrtu lokalnog akcionog plana za mlade Grada Prokuplja

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIRANJE TROŠKOVA VANTELESNE OPLODNJE 

-Poziv

– Zahtev za ostvarivanje prava za jednokratno novčano davanje za vantelesnu oplodnju

                                                                                       JAVNA RASPRAVA 

 O STUDIJI O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA EKSPLOATACIJE OPEKARSKE SIROVINE U LEŽIIŠTU “RESINAC – BELOGOŠ”

Pozivaju se svi zainteresovani građani, organi  i organizacije da uzmu učešće u javnoj raspravi  o Studiji procene uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske sirovine u ležištu “Resinac – Belogoš” , koja će se održati 8. marta 2019. godine u  zgradi Opštine Prokuplje od 12.00 sati.

-Obaveštenje o Studiji 

Odluka o prekidu obrazovno-vaspitnog rada na teritoriji grada Prokuplja

Javno obaveštenje o maksimalnom raspoloživom iznosu u budžetu Grada Prokuplja za sufinansiranje godišnjih i posebnih programa po oblastima potreba i interesa građana u oblasti sporta

JAVNI POZIV za dostavljanje predloga Posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji Grada Prokuplja u 2019. godini za besplatno korišćenje termina za treniranje i obavljanje drugih aktivnosti učesnicima u sistemu sporta.

Aplikacioni formular

JAVNI UVID NACRT PLANA  DETALJNE REGULACIJE ” PRIVREDNA ZONA HISAR”   U PROKUPLJU

– Poziv

-Plan detaljne regulacije “Privredne zone Hisar”

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, BROJ: 501-113/2018-05

IZVEŠTAJO REALIZACIJI ODOBRENIH PROGRAMA I OSTVARIVANJU CILJEVA I EFEKATA PROGRAMA – SPORTSKI SAVEZ PROKUPLJE 

Gradska uprava Grada Prokuplja obaveštava javnost da je otpočela priprema Nacrta Odluke o Gradskom veću Grada Prokuplja

Poziv za javnu raspravu o nacrtu Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2019. godinu

Gradsko veće Grada Prokuplja obaveštava javnost da je na sednici, održanoj 14.12.2018. godine, donet Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2019. godinu.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi, koja će trajati do 18.12.2018. godine do 10 časova.

Javne tribine o nacrtu Odluke o budžetu biće organizovane 17.12.2018. godine sa početkom u 12 časova i 18.12.2018. godine sa početkom u 8 časova u svečanoj sali Gradske kuće u Prokuplju.

Sve primedbe, sugestije i predloge zainteresovani mogu dostaviti isključivo u pisanoj formi Odeljenju za privredu i finansije Gradske uprave Grada Prokuplja (Ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2) najkasnije do 18.12.2018. godine do 10 časova.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU NACRTA ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2019. GODINU

-NACRT ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2019. GODINU

-IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

OB A V E Š T E NJ E

U SKLADU SA ČLANOM 99.STATUTA GRADA PROKUPLJA (,,SLUŽBENI LIST OPŠTINE PROKUPLJE“ BR.15/2018),GRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJA OBAVEŠTAVA JAVNOST  DA JE OTPOČELA  SA RADOM NA PRIPREMI IZRADE :

1.ODLUKE O IZDAVANJU SLUŽBENOG LISTA GRADA PROKUPLJA I OBJAVLJIVANJU ODLUKA I DRUGIH PROPISA I AKATA;

2.ODLUKE O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA.

GRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJA OBAVEŠTAVA JAVNOST  DA JE OTPOČELA IZRADA NACRTA ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2019. GODINU.

O B A V E Š T E NJ E

U SKLADU SA ČLANOM 99.STATUTA GRADA PROKUPLJA (,,SLUŽBENI LIST OPŠTINE PROKUPLJE“ BR.15/2018), GRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJA OBAVEŠTAVA JAVNOST  DA JE OTPOČELA  SA RADOM NA PRIPREMI IZRADE  ODLUKE O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA.

NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE DETALJNE REGULACIJE ” PRIVREDNA ZONA HISAR”   u Prokuplju.    

O B A V E Š T E NJ E

Stavlja se na javni uvid nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kako bi se o nacrtu iste sprovela javna rasprava shodno članu 7.  Zakona o finansiranju lokalne samouprave, stope izvornih prihoda, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada utvrđuje Skupština jedinice lokalne samouprave svojom odlukom, u skladu sa Zakonom. Odluka se donosi nakon održavanja javne rasprave, može se menjati najviše jedanput godišnje, i to u postupku utvrđivanja budžeta jedinice lokalne samouprave za narednu godinu. Izuzetno , Odluka se može  izmeniti i u slučaju donošenja, odnosno izmene, zakona ili drugog propisa kojim se uređuju izvorni prihodi jedinice lokalne samouprave

Javni uvid počinje 03. decembra 2018. godine i traje do 07. decembra 2018. godine  do 13. časova.  Javna rasprava će se održati 10.12.2018. godine u 12. časova, u sali Grada Prokuplja.Primedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt  Odluke o lokalnim komunalnim taksama,  mogu se predati isključivo u pisanom obliku na pisarnici Gradke uprave Grada Prokuplja.

O sprovođenju javne rasprave staraće se Gradska uprava Grada Prokuplja.

Usvojanjem Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara regulisano je da akt Skupštine jedinice lokalne samouprave utvrđuje visina naknade, olakšice i plaćanje naknade, samim tim Javni uvid počinje 10. decembra 2018. godine i traje do 14. decembra 2018. godine  do 13. časova.  Javna rasprava će se održati 17.12.2018. godine u 12. časova, u sali Grada Prokuplja.

Primedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt  Odluke o lokalnim komunalnim taksama,  mogu se predati isključivo u pisanom obliku na pisarnici Gradke uprave Grada Prokuplja.

O sprovođenju javne rasprave staraće se Gradska uprava Grada Prokuplja.

-PREDLOG ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA (preuzmi)

PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORUŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (preuzmi)

Javni uvid plana sprovešće se u periodu od 30.11.2018. do 15. 12.2018. godine

OBAVEŠTENJEO DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA

STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU , Broj:501-102/2018-05

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA

STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ,Broj:501-60/2018-05

Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi

Rešenje Odeljenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Prokuplje br.345-316/2018-08

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2018. godini LAPZ tehnička podrška

Zahtev za učešće u programu stručna praksa LAPZ tehnička podrška

O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PROKUPLJE (DRUGI KRUG)

Odluka o raspisivanju Konkursa za finansiranje usluga socijalne zaštite u Opštini Prokuplje namenski transfer

KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata za pružanje usluga socijalne zaštite u Opštini Prokuplje – namenski tranfer

REŠENJE O IZBORU PROJEKTA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE 

-Službena belešak – Rešenje o iuboru projekta socijalne zaštite u Opštini Prokuplje

DRUGA IZMENA JAVNOG OBAVEŠTENJA O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I SUFINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA, PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA IZ ČLANA 2. PRAVILNIKA

JAVNI POZIV za dostavljanje predloga Posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Prokuplje u 2018. godini

-Obrazac – Aplikacioni formular;

-Izjava 

– Propratno pismo 

Rok za dostavljanje dokumentacije za Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta je do 30.10.2018. godine.

OBAVEŠTENJE

U svečanoj sali Opštine Prokuplje, 23. oktobra, u utorak, sa početkom u 15.30 sati, biće održan sastanak na kome će se razgovarati o detaljima i vremenskom okviru eksproprijacije za potreba izgradnje auto-puta Niš-Beloljin, Faza 1.

Pozivaju se svi zainteresovani sugrađani da prisustvuju sastanku, kako bi predstavnicima Koridora Srbije, kao budućem investitoru izgradnje auto-puta, postavili pitanja o postupku i načinu sprovođenja eksproprijacije.

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA

– Na Konkursu mogu da učestvuju i studenti koji studiraju i u inostranstvu, samo ukoliko se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Svoj status studenti dokazuju dokumentom izdatim od strane fakulteta.

-Zahtev 

– Rešenje, kojim se po sprovedenom konkursu nagrađuju studenti

-Obaveštavaju se studenti koji su na osnovu Rešenja dobili jednokratnu novčanu nagradu da se dana 14. i 17. decembra 2018. od 11.00 do 15.00 sati jave u kancelariju broj 38 u zgradi Grasdske uprave (opština Prokuplje) da potpišu ugovor o dedeli jednokratne novčane nagrade. 

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2018

– Javni konkurs 

-Obavezni prilozi

-Lista vrednovanja i rangiranja programa

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, broj 501-79/2018-05

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU,  broj 501-80/2018-05 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O PREDLOGU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018. GODINU (REBALANS BUDŽETA 2018.)

Javna rasprava o predlogu Odluke o izmeni Odluke o budžetu za 2018. godinu održaće se 27. septembra 2018. godine u kancelariji broj 10 u zgadi Opštine Prokuplje , u vremenu od 10 do 12 sati. (dokument možete preuzeti ovde)

Pozivaju se svi zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u ovoj javnoj raspravi.

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU STATUTA GRADA PROKUPLJA 

Javna rasprava o Nacrtu Statuta Grada Prokuplja sprovešće se u periodu od 21. 09.2018. do zaključno sa 25. 09. 2018. godine. Primedbe predlozi i sugestije upućuju se u pisanom obliku Opštinskom veću Opštine Prokuplje na adresu : Nikodija Stojanovića Tatka br. 2, 18400 Prokuplje.

-Nacrt Statuta Grada Prokuplja

-Zaključak Opštinskog veća Opštine Prokuplje

REŠENJE GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE BROJ 354-238/2018-8

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU “VIP MOBILE D.O.O BEOGRAD”

ODLUKUO RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINIU OPŠTINI PROKUPLJE

OBAVEŠTENJE O UPISU I UVIDU U POSEBAN BIRAČKI SPISAK       

REŠENJE GRAĐAVINSKE INSPEKCIJE OPŠTINE PROKUPLJE BR.354-72/2018-08

POZIV ZA JAVNI UVID U SADRŽINU PREDMETA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA AUTOPUTA E-80, DEONICA NIŠ – PLOČNIK 

REŠENJE O RASPODELI NOVČANIH NAGRADA ZA UČENKE DOBITNIKE REPUBLIČKIH NAGRADA 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU „NIS;a.d.Novi Sad,ul.Narodnog fronta br.12

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINUSTUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  „Boki Food System ;P.T.R Donja Toponica   

SAVETNIK ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U OPŠTINI PROKUPLJE

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2019 GODINU

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2019. GODINU

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU NIS

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU -PROJEKAT METALURG d.o.o iz Prokuplja

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I OPŠTINA PROKUPLJE RASPISUJU JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE

– Obrazac za pisanje predloga projekta 

-Obrazac budžeta projekta

-Narativni budžet 

-Izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave

– Izjavava o prihvatanju obaveza korisnika

-Izjava o odsustvu sukoba interesa korisnika

– Pravilnik

REŠENJE o finansiranju projekata nevladinih organizacija i Udruženja iz budžeta Opštine Prokuplje

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKAT “METALURG” DOO IZ PROKUPLJA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJNJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPTINE PROKUPLJE U 2018. GODINI ZA BESPLATNO KORIŠĆENJE TERMINA ZA TRENIRANJE I OBJAVLJIVANJE DRUGIH AKTIVNOSTI UČESNICIMA U SISTEMU SPORTA ZA PERIOD DO 31. 12. 2018. 

– Obrazac prijave 

-Izjava

-Propratno pismo

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE U 2018. GODINE

-Obrazac prijave

– Izjava 

-Propratno pismo 

IZMENA JAVNOG OBAVEŠTENJA O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I SUFINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA, PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA IZ ČLANA 2. PRAVILNIKA 

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKAT IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE RADI OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE

– Obrazac prijave projekta 

– Obrazac budžeta projekta 

-Obrazc izjave 

– Rešenje o obrazovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarenje javnog interesa u oblasti javnog informisanja 

– Rešenje o raspodeli sredstava 

JAVNO OBAVEŠTENJE ZA DODELU SREDSTAVA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA 

– Obrazac prijave 

– Izjava 

-Propratno pismo 

-Zaključak o prihvatanju predloga vrednovanja kvaliteta godišnjih programa

OBAVEŠTENJE O ODBIJANJU SAGLASNOSTI NA STUDIJUO PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROIZVODNJE KESA TREGERICA I BIORAZGRADIVIH KESA “NECA” TPP PROKUPLJE

Obaveštenje o podnetom zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

POZIV ZA UČEŠĆE NA SAVETOVANJU “ZAJEDNO DO POVEĆANJA PRINOSA I SAVREMENIH TEHNOLOGIJA GAJENJA USEVA”

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (BIZLINK)

Javni poziv za nabavku radova – Regulacija Stražavačke reke i reke Toplice u Prokuplju

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za pružanje usluga socijalne zaštite u opštini Prokuplje za 2018. god 

– Obrazac predloga projekta

-Obrazac finansijskog budžeta 

-Obrazac narativnog budžeta 

-OPK-prijava na konkurs 

– Odluka o izabranim projektima socijalne zaštite u Opštini Prokuplje i raspodeli sredstava 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA “GAMA”

OBAVEŠTENJE O JAVNOM UVIDU STUDIJE PROCENE UTICIJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA “NECA”

KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (ČIP, 21. 12.2017.)

JAVNO OBAVEŠTENJE O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2018. GODINU ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH IPOSEBNIH PROGRAMA PO OBLASTIMA, POTREBAMA I INTERESIMA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA 

– Zaključak Opštinskog veća o odobrenim sredstvima za realizaciju godišnjih programa iz oblasti sporta u 2018. godini.

OBAVEŠTENJE O IZDATOJ DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE NEOPASNIM OTPADOM OPERATERU SZTR “BAM – PAK” (2018)

REŠENJEM KOJIM SE ZABRANJUJE KORIŠĆENJE OBJEKTA BR.2 NA KP 2900, KO PROKUPLJE – GRAD , UL. MILOŠA OBILIĆA BR.5

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE PROKUPLJE

REŠENJE KOJIM SE NALAŽE MOMIRU JOVANOVIĆU SA TERITORIJE oPŠTINE pROKUPLJE DA PREDUZME SVE MERE OBEZBEĐENJA STAROG STAMBENOG OBJEKTA BR.1 KOJI SE NALAZI NA KATARSKOJ PARCELI 4688, ko VELIKA PLANA

Obaveštenje o donetom rešenju izrade studije procene uticaja na životnu sredinu projekta livnice obojenih metala “Metalurg”.

Javni poziv na javne konsultacije povodom Okvira politike raseljavanja i Plana uključenja zainteresovanih strana za projekat izgradnje autoputa E-80 Niš – Pločnik

Poziv za javne konsultacije

Poziv za javne konsultacije (engleski)

Plan uključivanja zainteresovanih strana

RPF 2

RPF 3

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU SAGLASNOSTI STUDIJE PROCENE UTICIJA -TELEKOM

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU PROCENE UTICAJA PROJEKTA VIP MOBILE 

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANIZAM I UREĐENJE OPŠTINE PROKUPLJE 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI 

KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE

Obrazac predloga projekta 

Obrazac finansijskog budžeta 

Obrazac narativnog budžeta 

OPK – Prijava na konkurs 

Ispravka konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekta usluga socijalne zaštite u opštini Prokuplje 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O PREDLOGU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU ZA 2017. GODINU (REBALANS BUDŽETA 2017.)

Javna rasprava o predlogu Odluke o izmeni Odluke budžetu za 2017. godinu održaće se u periodu od 18. do 21. septembra 2017. godine u kancelariji broj 7 u zgadi Opštine Prokuplje , u vremenu od 11 do 13 sati.

Pozivaju se svi zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u ovoj javnoj raspravi. ( dokument preuzeti ovde)

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2018. GODINU

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE

Obrazac predloga projekata

Obrazac finansijskog budžeta

Obrazac narativnog budžeta

OPK – Prijava na konkurs

Obaveštenje o donošenju rešenja o odlučivanju o potrebi izrade studije o proceni uticaja

Javno obaveštenje o raspoloživom iznosu u budžetu Opštine Prokuplje za dodatno finansiranje godišnjih programa po oblastima potreba i interesa građana iz člana 2. pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Opštini Prokuplje.

Sportske organizacije koje su zainteresovane za dodatno finansiranje godišnjih programa u obavezi su da programe podnesu Sportskom Savezu Opštine Prokuplje zaključno do 4.8.2017. godine.

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP I NA  KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PROKUPLJE

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU STRUČNE PRAKSE U 2017.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA SAGLASNOST NA AŽURIRANU STUDIJU – GRIN INTERNATIONAL

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA

TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE U 2018. GODINI.

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE U 2018. GODINI.

OGLAS O ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PROKUPLJE

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE

Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice

Obrazac prijave za registraciju stambenog objekta (dodatak)

Obrazac zapisnika 

Obrazac prijave za ažuriranje podataka koji se evidentiraju u registru stambenih zajednica

Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice

OBAVEŠTEDONETOMNJE O  REŠENJU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE ZATEČENOG STANJA ZA TELEKOM PK01

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU O IZDAVANJU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERU STR IVANA

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU ZA AŽURIRANJE STUDIJE ZATEČENOG STANJA ZA GRIN INTERNATIONAL – NOVA BOŽURNA 

TREĆI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2017. godinu.

Obrazac za pisanje predloga projekata

Obrazac za budžet projekta

Narativni budžet projekta

Pravilnik o načinu postupanja ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija.

REŠENJE O FINANSIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PO TREĆEM JAVNOM KONKURSU

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE RADI OSTVARIVANJA INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2017. GODINU

Obrazac 1 –  Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

Obrazac 1 – Budžet projekta

Rešenje o obrazovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Rešenje o podeli sredstava za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Prokuplje radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2017. GODINI

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERA STR “IVANA” VRLIKA PLANA, PROKUPLJE

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE OPERATORA TELEKOM SRBIJA

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA JE NOSILAC PROJEKTA “ANDREJIĆ” DOO BELOLJIN U OBAVEZI DA AŽURIRA STUDIJU O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA AŽURIRANJE STUDIJE ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA PRERADE VIŠNJE U ALKOHOLU – “GRIN INTERNATIONAL”, NOVA BOŽURNA, PROKUPLJE 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOGKOMUNALNOG PREDUZEĆA “HAMMEUM” PROKUPLJE 

Zaključak o odbacivanju prijave na javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Hammeum” Prokuplje

KONKUS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE

Obrazac predloga projekta

Prijava na konkurs 

Obrazac finansijskog budžeta projekta

Obrazac narativnog budžeta 

Odluka o izboru projekata socijalne zaštiteu opštini Prokuplje

OBAVEŠTENJE O POSTAVLJANJU LETNJIH BAŠTI

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2017. godinu.

Obrazac za pisanje predloga projekta

Obrazac za budžet projekta

Narativni budžet projekta

Pravilnik o načinu postupanja ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz bidžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija.

REŠENJE O FINANSIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE PO DRUGOM JAVNOM KONKURSU

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA ZA AŽURIRANJE STUDIJE ZATEČENOG STANJA – ANDREJIĆ DOO

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE U 2017. GODINI.

OGLAS ZA PREDSEDNIČKE IZBORE 2017. GODINE

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA TELEKOM – VELIKA PLANA

OGLAS za prikupljanje pismenih ponuda za preuzimanje ispunjenja Ugovora o prenosu prava svojine OV IIbr.51/2012 od 21.05.2012.godine i Aneksa ovog ugovora OPU:128-2017 od 21.02.2017.godine

IZMENA JAVNOG OBAVEŠTENJA O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA, PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA IZ ČLANA 2 PRAVILNIKA

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I GRUPE GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE

OBRAZAC ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA

OBRAZAC ZA BUDŽET PROJEKTA 

NARATIVNI BUDŽET PROJEKTA

PRAVILNIK o načinu postupanja ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih orhanizacija

REŠENJE O FINANSIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE  ZA 2017. godinu

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA TELEKOM – VELIKA PLANA

JAVNO OBAVEŠTENJE O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA IZ ČLANA 2. PRAVILIKA

Javno obaveštenje 1

Javno obaveštenje 2

OBAVEŠTAVAJU SE SVE SPORTSKE ORGANIZACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE DA ZAKLJUČNO SA 07.02.2017. GODINE DOSTAVE SVOJE PREDLOGE REDOVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA DOK ĆE ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA BITI RASPISAN JAVNI POZIV.

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2017. GODINU

Javna rasprava o budžetu Opštine Prokuplje za 2017 godinu održaće se u kancelarijama broj 7 i 10 u zgradi Opštine Prokuplje  u periodu od 22. do 27. decembra u vremenu od 10 do 14 sati. Pozivaju se svi zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Nacrt budžeta Opštine Prokuplje za 2017. godinu 

OBAVEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

Odluka o komunalnim taksama

KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE

Prijava na konkurs -OPK- OBRAZAC

Obrazac predloga projekta

Obrazac finansijskog budžeta 

Obrazac narativnog budžeta

OGLAS O DAVANJU U ZAKUP NA ODREĐENO VREME LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE REKLAMNIH PANOA – BILBORDA I SITI-LAJTOVA NA JAVNOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILJU STICANJA  POSEBNIH PRAKTIČNIH ZNANJA I VEŠTINA

OBAVEŠTENJE O DOBITNICIMA JEDNOKRATNE NOVČANE NAGRADE FONDA ZA TALENTE

KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE

Prijava 

Obrazac predloga projekta

Obrazac finansijskog budžeta

Obrazac narativnog budžeta

INTERNI KONKURS

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE JAVNIH RADOVA U OPŠTINI PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU O IZDAVANJU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERU DAKI METAL

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA

Zahtev za novčanu nagradu

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IDEJNOG PROJEKTA AUTOPUTA E-80, DEONICA NIŠ – PLOČNIK 

OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERA “DAKI METAL” DOO BEOGRAD

O B A V E Š T E NJ E

Pozivju se zainteresovani  da uzmu učešće u javnoj raspravi o predlogu Odluke o izmeni Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine.

Uvid u  predlog Odluke o izmeni Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine, možete ostvariti na zvaničnoj internet stranici Opštine Prokuplje prokuplje.org.rs ili u zgradi Opštine Prokuplje  od 26. 9 . do 29.9. 2016. godine  u kancelariji broj 10  u vremenu od 10 do 13 sati.

Predlog Odluke o izmeni Odluke o budžetu OPštine Prokuplje za 2016. godinu

aveštenje o popisu nelegalno izgrađenih objekata

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  u državnoj svojini u opštini Prokuplje

Poziv za podnošenje ponude za izvođenje radova za sanaciju korita Draguške reke u Beloljinu

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE

I F R A S T R U K T U R N O G  K O R I D O R A  A U T O – P U T A  E – 80,

D E O N I C A  N I Š – M E R D A R E

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAS

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAST

REŠENJE II O FINANSIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE – 2016.

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

OBRAZAC ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA

OBRAZAC NARATIVNOG BUDŽETA PROJEKTA

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana, odnosno nevladinih organizacija („Sl. list Opštine Prokuplje“ broj 10/14)

JAVNI POZIV ZA JAVNE RADOVE ZA 2016. GODINU

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE MEDIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE

Obrazac – prijava za projektno sufinansiranje

Obrazac – budžet projekta

REŠENJE O OBRAZOVANJU KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

ZAPISNIK SA SASTANKA KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA,

REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM SE ODREĐUJE OBIM I SADRŽAJ ZA AŽURIRANJE STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA GRIN INTERNATIONAL

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  u opštini Prokuplje 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP – PETROVAC

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA ZA IZRADU

SKULPTORSKOG IDEJNOG REŠENJA SPOMEN OBELEŽJA 

II  PEŠADIJSKOM PUKU „KNJAZ MIHAILO“ I POZIVA U PROKUPLJU

INFORMATIVNI MATERIJAL

IDEJNO REŠENJE PARKA

KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN

IZVEŠTAJ STRUČNOG ŽIRIJA SA KONKURSA ZA IZRADU SKULPTORSKOG IDEJNOG REŠENJA SPOMEN OBELEŽIJA  II PEŠADIJSKOG PUKA “KNJAZ MIHAILO” IPOZIVA U PROKUPLJU

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA STR “IVANA”

Obaveštenjr Vlade Republike Srbije

OBAVEŠTENJE O PRIMENI NOVOG ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU OD 8. JUNA 2016. GODINE.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP MOBILE

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA ZA AŽURIRANJE STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA GRIN INTERNATIONAL

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU STAMBENOG OBJEKTA P0+P+1

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STICANJA PRAKTIČNIH ZNANJA U 2016. GODINI

Javni poziv

zaktev za učešće

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILJU STICANJA POSEBNIH PRAKTIČNIH ZNANJA I VEŠTINA U 2016. GODINI

Javni poziv

Zahtev za učešće

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILJU STICANJA USLOVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U 2016. GODINI

JAVNI POZIV

ZAHTEV ZA UČEŠĆE

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA STR IVANA – VELIKA PLANA 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA MIAS DOO

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIBOTNU SREDINU ZA MIAS DOO

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA AZTR 3-M

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA AZTR 3-M

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP

REŠENJE O FINANSIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE – 2016.

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

OBRAZAC ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA

OBRAZAC NARATIVNOG BUDŽETA PROJEKTA

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana, odnosno nevladinih organizacija („Sl. list Opštine Prokuplje“ broj 10/14)

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE TAKMIČARSKOG SPORTA ZA GODIŠNJE, DODATNE I POSEBNE PROGRAME SPORTSKIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC 5

Javna rasprava o Programu razvoja sporta u opštini Prokuplje za period od 2016 – 2020. godine održaće se u petak, 15. januara 2016. od 10 časova u Svečanoj sali Opštine Prokuplje. Nacrt programa možete pogledati ovde:

PROGRAM RAZVOJA SPORTA U OPŠTINI PROKUPLJE ZA PERIOD 2016 – 2020.

O B A V E Š T E NJ E

Pozivju se zainteresovani  da uzmu učešće u javnoj raspravi o predlogu Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine.

Uvid u  predlog Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine, možete ostvariti na zvaničnoj internet stranici Opštine Prokuplje www.prokuplje.org.rs ili u zgradi Opštine Prokuplje  od 28.12. do 30.12. 2016. godine  u kancelariji broj 38 u vremenu od 10 do 13 sati.

PREDLOG ODLUKE O BUDŽETU ЅA 2016. GODINU[/vc_column_text]

Konkursi, obaveštenja i oglasi

JAVNI KONKURS

za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekta koji su od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite u gradu Prokuplju

-Javni poziv;

-Obrazac za pisanje predloga projekta za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

-Narativni budžet;-

-Izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave;

– Obrazac budžeta projekta za učešće na javnom konkursu za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

Izjava o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja korisnika sredstava Javnog konkursa za finansiranje programa/projekta udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

– I Z J A V A o prihvatanju obaveze korisnika sredstava Grada Prokuplja

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija i udruženja građana iz budžeta grada Prokuplja za 2021. godinu

– Javni poziv

– Obrazac budžeta

– Obrazac narativnog budžeta

– Izjava o odsustvu sukoba interesa

– Izjava o prihvatanju sredstava 

– Izjava podnosioca prijave

– Pravilnik 

OBAVEŠTENJE  ENERGETSKI UGROŽENIM KUPCIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE ILI PRIRODNOG GASA

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM I DRUŠTVOM ZA PROJEKAT „IZGRADNJA OBJEKATA U OKVIRU KOMPLEKSA „PIJACA“, NA KP. BR. 305,306, 312/1, 313/1, 314 I 315 SVE K.O. PROKUPLJE GRAD U PROKUPLJU“

-Poziv

-Obrazac za dostavljanje sugestija

-Plan upravljanja životno sredinom i društvom (ESMP) za opštinu Prokuplje – kompleks zelene pijace

 

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJU   (DRUGI KRUG)

-Odluka;

-Saglasnost;

 

-Javni oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Prokuplja, javnim nadmetanjem

-Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita – fizička lica

-Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita – pravna lica

-Izjava o kupovini nepokretnosti u javnoj svojini Grada Prokuplja

-REŠENJE O DODELI NOVČANIH NAGRADA U VISINI OD 33.000,00 STUDENTIMA SA PODRUČJA GRADA PROKUPLJA;

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJU   (PRVI KRUG)

-Odluka;

-Saglasnost;

– OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Poziv za javnu raspravu

Gradsko veće Grada Prokuplja, na sednici održanoj 30. novembra, donelo je Zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021.

Javna rasprava traje do 2. decembra  2020. godine  do 14 sati. Svi zainteresovani mogu svoje predloge, sugestije i primedbe da upute putem mejla i to na adrese: ackom.pk@gmail.com, sanja.marjanovic482@gmail.com i aleksapk@gmail.com.

Primedbe, predlozi i sugestije za javnu raspravu, dostavljaju se u pisanoj formi na pisarnici Gradske uprave Grada Prokuplja, ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2, najkasnije do 13. 12.2019. do 12 sati.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi.

-Zaključak o upućivanju na javnu raspravu Nacrta odluke o budžetu grada Prokuplja za 2021. godinu;

-Nacrt odluke o budžetu Grada Prokuplja;

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

-Javni poziv;

ODLUKU O UTVRĐIVANJU ELEMENATA POREZA NA IMOVINU ZA TERITORIJU GRADA PROKUPLJA ZA 2021. GODINU

-Rešenje o nacrtu Odluke o utvrđivanju elementa poreza za teritoriju grada Prokuplja za 2021. godinu; 

-Odluka o utvrđivanju elementa poreza za teritoriju grada Prokuplja za 2021. godinu; 

ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE

POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

-Rešenje o nacrtu Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Prokuplja;

-Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Prokuplja;

JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 

-Zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina;

-Nacrt Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina;

JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNIM TAKSAMA

-Zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta odluke o komunalnim taksama; 

-Nacrt Odluke o komunalnim taksama;

– VOJNA VEŽBA NA VEŽBALIŠTU “STRAŽAVA” — OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA GRADA PROKUPLJA;

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA

– Na Konkursu mogu da učestvuju i studenti koji studiraju i u inostranstvu, samo ukoliko se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Svoj status studenti dokazuju dokumentom izdatim od strane fakulteta.

-Zahtev 

JAVNI POZOV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2020. GODINI 

-Javni poziv

-Obrazac prijave

-Izjava o partnerstvu

-Propratno pismo

-Izjava da ne postoje prepreke

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA

– Javni poziv 

– Obrazac za pisanje predloga projekata

– Obrazac budžeta

– Narativni budžet

– Izjava podnosioca prijave

– Izjava o odsustvu sukoba interesa

– Izjava o prihvatanju obaveze korisnika sredstava

– Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Prokuplja za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija

– Rešenje o obrazovanju komisije za ocenu i izbor projekta nevladinih organizacija i udruženja građana

– Rang lista projekata Udruženja građana i NVO

-ODLUKA o izboru projekata nevladinih organizacija i udruženja građana u gradu Prokuplju i raspodela sredstava

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA NOĆNO OROČENJE

Javni poziv za učestvovanje u postupku dodele KONCESIJE za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u Gradu Prokuplju i drugim jedinicama lokalne samouprave u Topličkom okrugu u kojima ZU Apoteka Prokuplje obavlja farmaceutsku delatnost

-Javni poziv;

-Dodatak javnom pozivu (Ugovor o poverljivosti);

-Dodatak javnom pozivu (Uslovi za učestvovanje u Postupku dodele koncesije i dokazi za njihovo ispunjenje);

-Obaveštenje o izmeni uslova za učestvovanje u postupku dodele koncesije i dokazima za njihovo ispunjenje;

-Odluka o izboru najpovoljnije ponude

 

                   KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA  NAMENJENIH POLJOPRIVREDI

GRADONAČELNIK PROKUPLJA RASPISAO JE KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI ZA 2020. GODINU, SA RAČUNIMA ZAKLJUČNO SA 31.10 2020. GODINA . ZAHTEVI SE PODNOSE DO 10.11. 2020. GODINE.

-Konkurs;

Zahtev za ostvarivanje prava na Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta u 2020.godini;

Zahtev za podsticaje za organsku proizvodnju;

Zahtev za ostvarivanje prava na regres za reproduktivni materija (veštačko osemenjavanje) u 2020. godini;

Zahtev za  podsticaje za meru u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava po Konkursu; 

Zahtev za  podsticaje za investicije – Podrška mladima u ruralnim područjima;  

Zahtev za  podsticaje za meru- Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

 –Zahtev za  podsticaje za meru – Kreditnu  podršku;

-Zahtev za nabavka opreme za proizvodnju vina, rakija i drugih alkoholnih pića i opreme za degustacione sale;

 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA JE POTREBNA IZRADA AŽURIRANE STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

-JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2020. god.

-JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA SLUŽBENIKA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PROKUPLJA

-Javni poziv

-Izjava

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU NACRTA ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2020. GODINU

NACRT ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2020. GODINU

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

-Izjava za potrebe Javnog poziva za popunjavanje javnog položaja

-OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

-OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O AŽURIRANOJ STUDIJI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

 INTERNI KONKURS 

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2020. GODINI 

-Poziv

-Zahtev

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2020. GODINI

-Poziv

-Prijava

OBAVEŠTENJE O JAVNOM UVIDU, JAVNOJ PREZENTACIJI I JAVNOJ RASPRAVI O STUDIJI O PROCENI UTICAJA NA ŽITOTNU SREDINU – Izgradnja fekalne kanalizacije sa pratećim objektima i crpnim stanicama i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za gradska naselja Grada Prokuplja: Nova Božurna, Novo Selo,Babin Potok, Donja i Gornja Stražava, Donja i Gornja Trnava, Resinac, Mala Plana i Beloljin   na teritoriji grada Prokuplja.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE USLED ELEMENTARNE NEPOGODE – POPLAVE

-Poziv 

-Zahtev za prijavu štete

-OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU O IZDAVANJU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM ZA TOPPLAN-PROMET MALA PLANA;

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA ZA DODELU  PLAKETE I POHVALNICA SVETOG PROKOPIJA  

Organizacioni odbor za obeležavanje gradske slave Sveti Prokopije poziva pojedince, organizacije, udruženja građana da upute svoje pisane predloge za dodelu ovogodišnjih priznanja, koja se tradicionalno dodeljuju povodom slave. Predlozi se mogu dostaviti već danas 7. jula na mejl adresu, pr.sluzba@prokuplje.org.rs i kabinet@prokuplje.org.rs, a poslednji dan za dostavljanje je 14. jul 2020. godine. Predlozi se mogu dostaviti i na pisarnicu Gradske uprave, ili poštom na adresu Grad Prokuplje , Nikodija Stojanovića Tatka br.2 18400 Prokuplje.

Plaketa Sveti Prokopije, kao najveće priznanje Grada Prokuplja, dodeljuje se za posebno iskazane rezultate i dostignuća u oblasti nauke, kulture, obrazovanja, privrede, zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine, za razvoj lokalne samouprave i humanitarno delovanje u gradu Prokuplju.

Dodeljuje se jedna Plaketa Sveti Prokopije i to pojedincu ili organizaciji i tri pohvalnice.

Plaketa se može dodeliti istom licu ili organizaciji samo jedanput.

Predloge za dodeljivanje Plakete i pohvalnica mogu upućivati fizička i pravna lica, kao i gradski organi.

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2020. GODINI

– Rešenje o raspisivalju javnog poziva o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Prokuplja za 2020.

-Javni poziv za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Prokuplja ;

Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

Obrazac 1a – Budžet projekta

Obrazac 2-Narativni-izveštaj -1

Obrazac 2- Finansijski izveštaj

-Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

-Rešenje o raspodeli sredstava;

-Zapisnik sa sastanka Komisije sa predlogom o raspodeli sredstava;

-Obaveštenje za učesnike konkursa koji su su dobili manji iznos sredstava od traženog;

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I GRAD PROKUPLJE RASPISUJU JAVNI POZIV  ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2020. GODINI

-Javni poziv;

-Zahtev za učešće u programu stručne prakse; 

-OBAVEŠTENJE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA NAKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE 

-JAVNI POZIZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2021. GODINU

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2021. GODINU

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIRANJE TROŠKOVA VANTELESNE OPLODNJE  ZA 2020.god.

-Poziv;

– Zahtev za ostvarivanje prava za jednokratno novčano davanje za vantelesnu oplodnju;

-JAVNO OBAVEŠTENJE ZA DODELU SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU, KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA 

-Obrazac prijave

-Obrazac prijave izgradnje objekta

-Obrazac prijave stipendija

-Izjava o partnerstvu

-Propratno pismo

-Izjava da ne postoje prepreke

-JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2020. GODINI ZA BESPLATNO KORIŠĆENJE TERMINA ZA TRENIRANJE I OBAVLJANJE DRUGIH AKTIVNOSTI UČESNICIMA U SISTEMU SPORTA 

-Obrazac prijave;

-Izjava o partnerstvu;

-Propratno pismo;

-Izjava da ne postoje prepreke;

-OBAVEŠTENJE – GRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJA NASTAVLJA SA  IZLAGANJEM NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA PROKUPLJA;  

-OBAVEŠTENJE – GRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJA NASTAVLJA SA  IZLAGANJEM NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA PROKUPLJA;  

– OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRETMAN, ODNOSNO SKLADIŠTENJE, PONOVNO ISKORIŠĆAVANJE I ODLAGANJE OTPADA

– OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Preporuke namenjene opštoj populaciji, preporuke za učenike i zaposlene u obrazovnim institucijama, za ponašanje na poslu, u javnom prevozu, u komercijalnim objektima, trgovinama, piljarama, stambenim zgradama, parkovima i sa savetima za psihološku podršku koje je izradio Institut za javno zdravlje Niš (Centar za promociju zdravlja).

-Preporuke za rad vrtića, teretana, frizerskih i kozmetičkih salona i za ponašanje u javnom prevozu koje je izradio Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

O B A V E Š T E NJ E

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 br.532561/2020 od 16. marta 2020. godine, Gradska uprava Grada Prokuplje obustavlja rad  sa strankama putem neposrednog kontakta (rad na šalterima i slično).Građani se službama Gradske uprave sa zahtevima, primedbama i dr. mogu obratiti putem mejla ili telefonskim putem. Mejl adrese i telefonski brojevi  službi Gradske uprave Grada Prokuplja:

Odeljenje za finansije:

Odsek za trezor i budžet , kontak tel: 027/324 -040, lok. 107;

Odsek za javne nabavke, kontakt tel: 027/324 -040, lok. 120;

Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i građevinarstvo

Odsek za imovinsko pravna pitanja , kontakt tel: 027/324 -040, lok. 108;

Odsek za objedinjenu proceduru , kontakt tel: 027/324 -040, lok. 112;

Odsek za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i zaštitu životne sredine,
kontakt tel: 027/324 -040, lok. 106;

Sve radnje obavljati preko CEOP-a (Centralna evidencija objedinjene procedure)

Odeljenje Opšta uprava

Odsek za  normativno pravne poslove , kontakt tel: 027/324 -040, lok. 102

Odsek za lična stanja građana i matične knjige, kontakt tel: 027/324 -040, lok. 105

Mejl adresa:     maticar@prokuplje.org.rs

Odsek za opšte poslove 027/324 -040, lok. 137

Odsek za boračko i invalidsku zaštitu  324-040, lok. 105

 

Odeljenje za društvene delatnosti

Odsek za obrazovanje i kulturu,  kontakt tel: 027/324 -040, lok. 138;

Odsek za odnose sa javnošću i protokol, kontakt tel: 027/324 -040, lok. 104;

Mejl adresa:   pr.sluzba@prokuplje.org.rs

Kancelarija za omladinu sport i fizičku kulturu, : 027/324 -040, lok. 138;

Grupa za izbegla, prognana i raseljena lica i manjinska prava, kontakt tel: 027/322- 730

Mejl adresa :poverenistvo@prokuplje.org.rs

Odsek dečije zaštite tel. 025/321 -952,

Mejl adresa:   decija.zastita@prokuplje.org.rs

Odeljenje za poljoprivredu

Kontakt telefon : 027/324 -040, lok. 121 i 138;

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju

U okviru Odeljenje za lokalnu poresku administraciju obrazuju se:

Odsek za utvrđivanje i kontrolu javnih prihoda,

Odsek za naplatu, poresko knjigovostvo i izveštavanje.

Kontakt tel: 027/329 – 926 i 027/329 – 927

Mej adresa:    lokalnaporeska@gmail.com

Odeljenje za inspekcijske poslove:

Kontakt telefon : 027/324 -040, lok. 103 i 106;

 Mejl adresa: inspekcija@prokuplje.org.rs

,

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA 

– NAREDBA O PREKIDU RADA SVIH SPORTSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

-NAREDBA O RADU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

-NAREDBA O ORGANIZACIJI RADA; 

-NAREDBA O PREKIDU RADA ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH USTANOVA;

-NAREDBA JAVNIM PREVOZNICIMA; 

-NAREBA ZA ORGANIZACIJU BESPLATNE DOSTAVE HRANE I LEKOVA LICIMA STARIJIM OD 65 GODINA;

-PREPORUKA JAVNIM PREVOZNICIMA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

 

-Institut za javno zdravlje Niš – Znaci infekcije korona virusom;

-Institu za javno zdravlje Niš – Kako se zaštititi od korona virusa;

 

Obaveštenje o uvidu u birački spisak

Izlaže se na uvid građanima Grada Prokuplja deo Jedinstvenog biračkog spiska za Grad Prokuplje, počev od 5. marta 2020. godine. Uvid u deo biračkog spiska građani mogu izvršiti neposredno u Odeljenju za opštu upravu (Nikodija Stojanovića Tatka br.2) svakog radnog dana od 7 do 20 časova.   Građani uvid mogu vršiti i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem podataka o JMBG (https://upit.birackispisak.gov.rs/).

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

Uvid u Jedinstveni birački spisak mogu vršiti i interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, koja imaju prijavljeno boravište na teritoriji grada Prokuplja.

Građani koji će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta moraju podneti zahtev Gradskoj upravi da se u birački spisak upiše taj podatak, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 4. aprila 2020. godine.

Nakon zaključenja biračkog spiska 10. aprila 2020. godine građani zahteve za upis i promenu/ispravku podataka podnose Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, preko Gradske uprave, najkasnije 72 časa pre dana izbora, odnosno do 22. aprila 2020. godine. Zahtevi se podnose u zgradi Gradske uprave u  ulici Nikodija Stojanovića Tatka br. 2, kancelarija br. 40.

Sve dodatne informacije građani mogu dobiti na telefone 027/329-377 i putem mejla biracki.spisak@prokuplje.org.rs .

–  OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU – Nosioca projekta  ,AKI LOVAC d.o.o iz Male Plane

– OBAVEŠTENJE PMF NIŠ – Realizacija projekta OI 171025

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA

-Poziv  

-Obrazac za pisanje projekta

-Obrazac budžeta 

-Obrazac narativni

-Izjava podnosioca prijave 

-Izjava o nodsustvu sukoba interesa 

-Izjava o prihvatanju sredstava 

-Pravilnik

-Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu i izbor projekata nevladinih organizacija i udruženja građana

-Rang lista projekata Udruženja građana i NVO;

-Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija i udruženja građana u gradu Prokuplju i raspodela sredstava;

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNO OBAVEŠTENJE O MAKSIMALNOM RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I SUFINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA, PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA IZ ČLANA 2. PRAVILNIKA

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA ILI PROJEKATA KOJI SU OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU PROKUPLJU ZA 2020. GODINU

-Javni poziv;

-Obrazac za pisanje predloga projekta za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

-Narativni budžet;-

-Izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave;

– Obrazac budžeta projekta za učešće na javnom konkursu za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

Izjava o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja korisnika sredstava Javnog konkursa za finansiranje programa/projekta udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

– I Z J A V A o prihvatanju obaveze korisnika sredstava Grada Prokuplja

-Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu i izbor projekata koji su od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite

– Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2020. GODINI – LAPZ TEHNIČKA PODRŠKA

– PRIJAVA za sprovođenje javnog rada – 2020. god.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Rešenje o dodeli novčane nagrade studentima u 2019. godini

Poziv za javnu raspravu

Gradsko veće Grada Prokuplja, na sednici održanoj 5. decembra, donelo je zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna rasprava o nacrtu traje do 13. 12. 2019. sa početkom do 12 sati. Javna tribina biće organizovana u utorak 10.12. 2019. godine sa početkom od 14 sati u Svečanoj sali u zgradi Gradske uprave Grada Prokuplja.

Primedbe i predlozi sa javne rasprave, dostavljaju se u pisanoj formi Odeljenje lokalne poreske administracije, Gradske uprave Grada Prokuplja, ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2, najkasnije do 13. 12.2019. do 12 sati.

-Zaključak Veća

-Nacrt odluke

Poziv za javnu raspravu

Gradsko veće Grada Prokuplja, na sednici održanoj 5. decembra, donelo je zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna rasprava o nacrtu traje do 13. 12. 2019. sa početkom do 12 sati. Javna tribina biće organizovana u utorak 10.12. 2019. godine sa početkom od 14 sati u Svečanoj sali u zgradi Gradske uprave Grada Prokuplja.

Primedbe i predlozi sa javne rasprave, dostavljaju se u pisanoj formi Odeljenju lokalne poreske administracije Gradske uprave Grada Prokuplja, ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2, najkasnije do 13. 12.2019. do 12 sati.

-Zaključak Veća

– Nacrt odluke

Poziv na javnu raspravu o nacrtu Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2020. godinu

Gradsko veće Grada Prokuplja, na sednici održanoj 4. decembra, donelo je zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2020. godinu. Javna rasprava trajaće do 9. decembra do 10 sati.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna tribina o nacrtu Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2020. godinu, biće organizovana u petak, 6. decembra, sa početkom u 8 sati, u Svečanoj sali Grada Prokuplja.

Primedbe i predlozi sa javne rasprave, dostavljaju se u pisanoj formi Odeljenju za privredu i finansije, Gradske uprave Grada Prokuplja, ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2, najkasnije do 9. decembra do 10 sati.

-Zaključak o upućivanje na javnu raspravu  Nacrta odluke o budžetu Grada Prouplja za 2020. godinu.

Nacrt odluke o budžetu Grada Prouplja za 2020. godinu..

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADASTUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU-Na zahtev nosioca projekta „NIS;a.d.Novi Sad,ul.Narodnog fronta br.12 – Broj:501-93/2019-05   

REŠENJE br . 501-95/2019-08 – METALAC POSUĐE DOO GORNJI MILANOVAC , ul.kneza Aleksandra 212, Gornji Milanovac, prodajni prostor u Prokuplju, ul. Cara Lazara 26;

OBAVEŠTENJE O OTPOČINJANJU RADA NA ODLUCI O MESNIM ZAJEDNICAMA

JAVNI POZIVZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSEU 2019. GODINI LAPZ TEHNIČKA PODRŠKA

 -Zahtev za učešće u programu stručne prakse LAPZ tehnička podrška 

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA -Na Konkursu mogu da učestvuju i studenti koji studiraju u inostranstvu, samo ukoliko se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Svoj status studenti dokazuju dokumentom izdatim od strane fakulteta.

-ZAHTEV

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA

OBRAZAC budžeta projekta za učešće na javnom konkursu za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

OBRAZAC ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA za učešće na drugom Javnom konkursu za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja za  2019. godinu  

IZJAVA o prihvatanju obaveze korisnika sredstava Grada Prokuplja

 –IZJAVA o prihvatanju obaveze podnosioca prijave

IZJAVA o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja korisnika sredstava Javnog konkursa za finansiranje programa/projekta udruženja iz budžeta Grada Prokuplja u 2019. godini

Narativni budžet

P R A V I L N I K O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODELU SREDSTAVA
IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA ZA PROGRAME I PROJEKTE UDRUŽENJA GRAĐANA ODNOSNO NEVLADINIH ORGANIZACIJA

-Rang lista projekata udruženja građana

-Odluka o izabru projekta nevladinih organizacija i udruženja u Gradu Prokuplju i raspodela sredstava 

Gradska uprava Grada Prokuplja, Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i građevinarstvo,u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018) i čl. 37-44. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19)

oglašava

RANI JAVNI UVID

povodom izrade

IZMENA I DOPUNA  PLANA  GENERALNE REGULACIJE

                         PROKUPLJA

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Prokuplja ( u daljem tekstu: Plana ) objavljena je u  ”Službenom list grada Prokuplja” broj 4/2019.

RANI JAVNI UVID   održaće se od 05. oktobra do 19. oktobra 2019. godine u trajanju od 15 dana, svakog radnog dana u vremenu od 7.00-15.00 sati, u Svečanoj sali u zgradi gradske uprave Grada Prokuplja i na internet prezentaciji Grada Prokuplja,

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u četvrtak 17. oktobra 2019. godine, sa početkom u 12.00 sati, u Svečanoj sali u zgradi Gradske uprave Grada Prokuplja, ul. Tatkova br, 2 u  Prokuplju.

Gradska uprava Grada Prokuplja, kao nosilac izrade predmetnog Plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izmene Plana mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i drugo.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe i sugestije na izloženi materijal u toku trajanja ranog javnog uvida  nosiocu izrade planskog dokumenta i od službe nadležne za poslove urbanizma dobiti potrebne informacije i stručnu pomoć u u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija. Primedbe u pisanom obliku podnose se na pisarnici  Gradske uprave grada Prokuplja, Tatkova br. 2, 18400 Prokuplje, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 19. oktobrom   2019. godine. Takođe, sva pitanja, primedbe i sugestije u postupku izrade plana zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti na email adresu: urbanizam.prokuplje@gmail.com.

-Elaborat za rani javni uvid

-Elaborat za rani javni uvid i namenom površine i osovinom autoputa

 

 Poziv za javnu raspravu o nacrtu Odluke o izmeni odluke o budžetu

Grada Prokuplja za 2019. godinu

Gradsko veće Grada Prokuplja obaveštava javnost da je na sednici, održanoj 03.10.2019. godine, donet Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o izmeni odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2019. godinu.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi, koja će trajati do 09.10.2019. godine.

Javne tribine o nacrtu Odluke oizmeni odluke o budžetu biće organizovane organizovane 07.10.2019.godine sa početkom u 12:00 časova i 09.10.2019.godine sa početkom u 08:00 časova, obe u Svečanoj sali zgrade Gradske uprave Grada  Prokuplja.

Sve primedbe, sugestije i predloge zainteresovani mogu dostaviti isključivo u pisanoj formi Odeljenju za privredu i finansije Gradske uprave Grada Prokuplja (Ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2) najkasnije do 09.10.2019. do 10.00 sati.

Z A K LJ U Č A K O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU NACRTA ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2019.GODINU

-PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2019. GODINU

 –OBRAZLOŽENJE

REŠENJE BROJ 354-95/2019-08 od 04.09.2019. 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI

REŠENJE O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PROKUPLJA

OBAVEŠTENJE

GRAD PROKUPLJE POZIVA UČENIKE OSVAJAČE NAGRADA , PRVA TRI MESTA,NA REPUBLIČIM TAKMIČENJIMA  DA SA SVOJM RODITELJIMA ILI STARATNJLJIMA DOĐU DA POTPIŠU UGOVORE O DODELI NOVNAČANIH SREDSTAVA.

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PROKUPLJA 

-Rešenje o dodeli novčanih sredstava 

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2020, GODINU

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2020. GODINU

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJUNEZAPOSLENA LICA U 2019. GODINI

Javni poziv

Prijva za sprovođenje javnog rada -2019

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2019. GODINI

-Javni poziv

Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencija za samozpošljavanje za 2019. godinu

Ne subvecionisane delatnosti –  Zapošljavanje osoba sa invalidititetom

-Ne subvencionisane delatnosti – samozapošljavanje

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2019. GODINI

-Javni poziv

-ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA– 2019. GODINA

-Nesubvecionisane delatnosti – Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zaposlivih

O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U  ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJE

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU O IZDAVANJU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE NEOPASNIM OTPADOM OPERATERU “MB – METAL PLUS”

JAVNO OBAVEŠTENJE ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU, KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA

Obrazac prijave

Obrazac prijave izgradnje objekta

Obrazac prijave stipendija

Izjava o partnerstvu

Propratno pismo

Izjava da ne postoje prepreke

Javni poziv za dostavljanje predloga posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Prokuplja u 2019. godini

Obrazac prijave

Izjava o partnerstvu

Propratno pismo

Izjava da ne postoje prepreke

OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJE

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA  U 2019. GODINI

Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

Obrazac 1a – Budžet projekta

Obrazac 2-Narativni-izveštaj-1

Obrazac 2- Finansijski iѕveštaj 

R E Š E NJ E O OBRAZOVANJU KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

REŠENJE o raspodeli sredstava po raspisanom javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Prokuplje radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja 

OGLAS ZA OTUĐENJE POKRETNIH STVARI – VOZILA U SVOJINI GRADA PROKUPLJA, PUTEM JAVNOG NADMETANJA II PUT

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA

-Javni poziv 

-Obrazac za pisanje predloga projekta

-Obrazac budžeta projekta

-Obrazac narativnog budžeta

-Izjava o prihvatanju obaveza podnosioca prijave

-Izjava o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja

-Izjava o prihvatanju obaveza korisnika sredstava Grada Prokuplja

-Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Grada Prokuplja za programe i projekte Udruženja građana odnosno nevladinih organizacija

-Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu i izbor projekata nevladinih organizacija i udruženja građana

-Rang lista projekata udruženja građana

-Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija i udruženja građana  i raspodela sredstava 

OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERA “MB METAL PLUS” PROKUPLJE

-REŠENJE U VEZI KORIŠĆENJA OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BR.3723,K.O. PROKUPLJE GRAD PROKUPLJE, UL.K0S0VSKA – REŠENJE BR.354-20/2019-08

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA ILI PROJEKATA KOJI SU OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU PROKUPLJU

-POZIV

OBRAZAC ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA 

 NARATIVNI BUDŽET

IZJAVA O PRIHVATANJU OBAVEZE PODNOSIOCA PRIJAVE

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA 

IZJAVA o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja korisnika sredstava Javnog konkursa za finansiranje programa/projekta udruženja iz budžeta Grada Prokuplja u 2019.           godini

I Z J A V A o prihvatanju obaveze korisnika sredstava Grada Prokuplja

-LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

– ODLUKA o pokretanju postupka otuđenja pokretnih stvari – vozila iz javne svojine Grada Prokuplja, putem javnog nadmetanja  i  r a s p i s u j e OGLAS za otuđenje pokretnih stvari – vozila u svojini Grada Prokuplja, putem javnog nadmetanja

-POSLOVNIK O RADU ZAJEDNIČKE INTERRESORNE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA DODATNOM  OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM ILI SOCIJALNOM PODRŠKOM DETETU, UČENIKU I ODRASLOM ZA TERITORIJU GRADA PROKUPLJA I OPŠTINE  BLACE

JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE

Grad Prokuplje poziva građane, stručnu javnost i druga zainteresovana lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu lokalnog akcionog plana za mlade Grada Prokuplja. Javna rasprava će se održati 15.03.2019, u 12:00 sati u Skupštinskoj sali u zgradi Gradske uprave Grada Prokuplja u ulici Nikodije Stojanovića Tatka br.2.

– Nacrtu lokalnog akcionog plana za mlade Grada Prokuplja

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIRANJE TROŠKOVA VANTELESNE OPLODNJE 

-Poziv

– Zahtev za ostvarivanje prava za jednokratno novčano davanje za vantelesnu oplodnju

                                                                                       JAVNA RASPRAVA 

 O STUDIJI O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA EKSPLOATACIJE OPEKARSKE SIROVINE U LEŽIIŠTU “RESINAC – BELOGOŠ”

Pozivaju se svi zainteresovani građani, organi  i organizacije da uzmu učešće u javnoj raspravi  o Studiji procene uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske sirovine u ležištu “Resinac – Belogoš” , koja će se održati 8. marta 2019. godine u  zgradi Opštine Prokuplje od 12.00 sati.

-Obaveštenje o Studiji 

Odluka o prekidu obrazovno-vaspitnog rada na teritoriji grada Prokuplja

Javno obaveštenje o maksimalnom raspoloživom iznosu u budžetu Grada Prokuplja za sufinansiranje godišnjih i posebnih programa po oblastima potreba i interesa građana u oblasti sporta

JAVNI POZIV za dostavljanje predloga Posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji Grada Prokuplja u 2019. godini za besplatno korišćenje termina za treniranje i obavljanje drugih aktivnosti učesnicima u sistemu sporta.

Aplikacioni formular

JAVNI UVID NACRT PLANA  DETALJNE REGULACIJE ” PRIVREDNA ZONA HISAR”   U PROKUPLJU

– Poziv

-Plan detaljne regulacije “Privredne zone Hisar”

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, BROJ: 501-113/2018-05

IZVEŠTAJO REALIZACIJI ODOBRENIH PROGRAMA I OSTVARIVANJU CILJEVA I EFEKATA PROGRAMA – SPORTSKI SAVEZ PROKUPLJE 

Gradska uprava Grada Prokuplja obaveštava javnost da je otpočela priprema Nacrta Odluke o Gradskom veću Grada Prokuplja

Poziv za javnu raspravu o nacrtu Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2019. godinu

Gradsko veće Grada Prokuplja obaveštava javnost da je na sednici, održanoj 14.12.2018. godine, donet Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2019. godinu.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi, koja će trajati do 18.12.2018. godine do 10 časova.

Javne tribine o nacrtu Odluke o budžetu biće organizovane 17.12.2018. godine sa početkom u 12 časova i 18.12.2018. godine sa početkom u 8 časova u svečanoj sali Gradske kuće u Prokuplju.

Sve primedbe, sugestije i predloge zainteresovani mogu dostaviti isključivo u pisanoj formi Odeljenju za privredu i finansije Gradske uprave Grada Prokuplja (Ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2) najkasnije do 18.12.2018. godine do 10 časova.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU NACRTA ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2019. GODINU

-NACRT ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2019. GODINU

-IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

OB A V E Š T E NJ E

U SKLADU SA ČLANOM 99.STATUTA GRADA PROKUPLJA (,,SLUŽBENI LIST OPŠTINE PROKUPLJE“ BR.15/2018),GRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJA OBAVEŠTAVA JAVNOST  DA JE OTPOČELA  SA RADOM NA PRIPREMI IZRADE :

1.ODLUKE O IZDAVANJU SLUŽBENOG LISTA GRADA PROKUPLJA I OBJAVLJIVANJU ODLUKA I DRUGIH PROPISA I AKATA;

2.ODLUKE O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA.

GRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJA OBAVEŠTAVA JAVNOST  DA JE OTPOČELA IZRADA NACRTA ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2019. GODINU.

O B A V E Š T E NJ E

U SKLADU SA ČLANOM 99.STATUTA GRADA PROKUPLJA (,,SLUŽBENI LIST OPŠTINE PROKUPLJE“ BR.15/2018), GRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJA OBAVEŠTAVA JAVNOST  DA JE OTPOČELA  SA RADOM NA PRIPREMI IZRADE  ODLUKE O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA.

NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE DETALJNE REGULACIJE ” PRIVREDNA ZONA HISAR”   u Prokuplju.    

O B A V E Š T E NJ E

Stavlja se na javni uvid nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kako bi se o nacrtu iste sprovela javna rasprava shodno članu 7.  Zakona o finansiranju lokalne samouprave, stope izvornih prihoda, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada utvrđuje Skupština jedinice lokalne samouprave svojom odlukom, u skladu sa Zakonom. Odluka se donosi nakon održavanja javne rasprave, može se menjati najviše jedanput godišnje, i to u postupku utvrđivanja budžeta jedinice lokalne samouprave za narednu godinu. Izuzetno , Odluka se može  izmeniti i u slučaju donošenja, odnosno izmene, zakona ili drugog propisa kojim se uređuju izvorni prihodi jedinice lokalne samouprave

Javni uvid počinje 03. decembra 2018. godine i traje do 07. decembra 2018. godine  do 13. časova.  Javna rasprava će se održati 10.12.2018. godine u 12. časova, u sali Grada Prokuplja.Primedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt  Odluke o lokalnim komunalnim taksama,  mogu se predati isključivo u pisanom obliku na pisarnici Gradke uprave Grada Prokuplja.

O sprovođenju javne rasprave staraće se Gradska uprava Grada Prokuplja.

Usvojanjem Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara regulisano je da akt Skupštine jedinice lokalne samouprave utvrđuje visina naknade, olakšice i plaćanje naknade, samim tim Javni uvid počinje 10. decembra 2018. godine i traje do 14. decembra 2018. godine  do 13. časova.  Javna rasprava će se održati 17.12.2018. godine u 12. časova, u sali Grada Prokuplja.

Primedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt  Odluke o lokalnim komunalnim taksama,  mogu se predati isključivo u pisanom obliku na pisarnici Gradke uprave Grada Prokuplja.

O sprovođenju javne rasprave staraće se Gradska uprava Grada Prokuplja.

-PREDLOG ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA (preuzmi)

PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORUŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (preuzmi)

Javni uvid plana sprovešće se u periodu od 30.11.2018. do 15. 12.2018. godine

OBAVEŠTENJEO DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA

STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU , Broj:501-102/2018-05

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA

STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ,Broj:501-60/2018-05

Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi

Rešenje Odeljenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Prokuplje br.345-316/2018-08

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2018. godini LAPZ tehnička podrška

Zahtev za učešće u programu stručna praksa LAPZ tehnička podrška

O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PROKUPLJE (DRUGI KRUG)

Odluka o raspisivanju Konkursa za finansiranje usluga socijalne zaštite u Opštini Prokuplje namenski transfer

KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata za pružanje usluga socijalne zaštite u Opštini Prokuplje – namenski tranfer

REŠENJE O IZBORU PROJEKTA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE 

-Službena belešak – Rešenje o iuboru projekta socijalne zaštite u Opštini Prokuplje

DRUGA IZMENA JAVNOG OBAVEŠTENJA O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I SUFINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA, PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA IZ ČLANA 2. PRAVILNIKA

JAVNI POZIV za dostavljanje predloga Posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Prokuplje u 2018. godini

-Obrazac – Aplikacioni formular;

-Izjava 

– Propratno pismo 

Rok za dostavljanje dokumentacije za Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta je do 30.10.2018. godine.

OBAVEŠTENJE

U svečanoj sali Opštine Prokuplje, 23. oktobra, u utorak, sa početkom u 15.30 sati, biće održan sastanak na kome će se razgovarati o detaljima i vremenskom okviru eksproprijacije za potreba izgradnje auto-puta Niš-Beloljin, Faza 1.

Pozivaju se svi zainteresovani sugrađani da prisustvuju sastanku, kako bi predstavnicima Koridora Srbije, kao budućem investitoru izgradnje auto-puta, postavili pitanja o postupku i načinu sprovođenja eksproprijacije.

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA

– Na Konkursu mogu da učestvuju i studenti koji studiraju i u inostranstvu, samo ukoliko se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Svoj status studenti dokazuju dokumentom izdatim od strane fakulteta.

-Zahtev 

– Rešenje, kojim se po sprovedenom konkursu nagrađuju studenti

-Obaveštavaju se studenti koji su na osnovu Rešenja dobili jednokratnu novčanu nagradu da se dana 14. i 17. decembra 2018. od 11.00 do 15.00 sati jave u kancelariju broj 38 u zgradi Grasdske uprave (opština Prokuplje) da potpišu ugovor o dedeli jednokratne novčane nagrade. 

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2018

– Javni konkurs 

-Obavezni prilozi

-Lista vrednovanja i rangiranja programa

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, broj 501-79/2018-05

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU,  broj 501-80/2018-05 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O PREDLOGU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018. GODINU (REBALANS BUDŽETA 2018.)

Javna rasprava o predlogu Odluke o izmeni Odluke o budžetu za 2018. godinu održaće se 27. septembra 2018. godine u kancelariji broj 10 u zgadi Opštine Prokuplje , u vremenu od 10 do 12 sati. (dokument možete preuzeti ovde)

Pozivaju se svi zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u ovoj javnoj raspravi.

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU STATUTA GRADA PROKUPLJA 

Javna rasprava o Nacrtu Statuta Grada Prokuplja sprovešće se u periodu od 21. 09.2018. do zaključno sa 25. 09. 2018. godine. Primedbe predlozi i sugestije upućuju se u pisanom obliku Opštinskom veću Opštine Prokuplje na adresu : Nikodija Stojanovića Tatka br. 2, 18400 Prokuplje.

-Nacrt Statuta Grada Prokuplja

-Zaključak Opštinskog veća Opštine Prokuplje

REŠENJE GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE BROJ 354-238/2018-8

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU “VIP MOBILE D.O.O BEOGRAD”

ODLUKUO RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINIU OPŠTINI PROKUPLJE

OBAVEŠTENJE O UPISU I UVIDU U POSEBAN BIRAČKI SPISAK       

REŠENJE GRAĐAVINSKE INSPEKCIJE OPŠTINE PROKUPLJE BR.354-72/2018-08

POZIV ZA JAVNI UVID U SADRŽINU PREDMETA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA AUTOPUTA E-80, DEONICA NIŠ – PLOČNIK 

REŠENJE O RASPODELI NOVČANIH NAGRADA ZA UČENKE DOBITNIKE REPUBLIČKIH NAGRADA 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU „NIS;a.d.Novi Sad,ul.Narodnog fronta br.12

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINUSTUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  „Boki Food System ;P.T.R Donja Toponica   

SAVETNIK ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U OPŠTINI PROKUPLJE

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2019 GODINU

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2019. GODINU

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU NIS

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU -PROJEKAT METALURG d.o.o iz Prokuplja

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I OPŠTINA PROKUPLJE RASPISUJU JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE

– Obrazac za pisanje predloga projekta 

-Obrazac budžeta projekta

-Narativni budžet 

-Izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave

– Izjavava o prihvatanju obaveza korisnika

-Izjava o odsustvu sukoba interesa korisnika

– Pravilnik

REŠENJE o finansiranju projekata nevladinih organizacija i Udruženja iz budžeta Opštine Prokuplje

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKAT “METALURG” DOO IZ PROKUPLJA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJNJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPTINE PROKUPLJE U 2018. GODINI ZA BESPLATNO KORIŠĆENJE TERMINA ZA TRENIRANJE I OBJAVLJIVANJE DRUGIH AKTIVNOSTI UČESNICIMA U SISTEMU SPORTA ZA PERIOD DO 31. 12. 2018. 

– Obrazac prijave 

-Izjava

-Propratno pismo

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE U 2018. GODINE

-Obrazac prijave

– Izjava 

-Propratno pismo 

IZMENA JAVNOG OBAVEŠTENJA O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I SUFINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA, PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA IZ ČLANA 2. PRAVILNIKA 

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKAT IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE RADI OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE

– Obrazac prijave projekta 

– Obrazac budžeta projekta 

-Obrazc izjave 

– Rešenje o obrazovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarenje javnog interesa u oblasti javnog informisanja 

– Rešenje o raspodeli sredstava 

JAVNO OBAVEŠTENJE ZA DODELU SREDSTAVA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA 

– Obrazac prijave 

– Izjava 

-Propratno pismo 

-Zaključak o prihvatanju predloga vrednovanja kvaliteta godišnjih programa

OBAVEŠTENJE O ODBIJANJU SAGLASNOSTI NA STUDIJUO PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROIZVODNJE KESA TREGERICA I BIORAZGRADIVIH KESA “NECA” TPP PROKUPLJE

Obaveštenje o podnetom zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

POZIV ZA UČEŠĆE NA SAVETOVANJU “ZAJEDNO DO POVEĆANJA PRINOSA I SAVREMENIH TEHNOLOGIJA GAJENJA USEVA”

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (BIZLINK)

Javni poziv za nabavku radova – Regulacija Stražavačke reke i reke Toplice u Prokuplju

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za pružanje usluga socijalne zaštite u opštini Prokuplje za 2018. god 

– Obrazac predloga projekta

-Obrazac finansijskog budžeta 

-Obrazac narativnog budžeta 

-OPK-prijava na konkurs 

– Odluka o izabranim projektima socijalne zaštite u Opštini Prokuplje i raspodeli sredstava 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA “GAMA”

OBAVEŠTENJE O JAVNOM UVIDU STUDIJE PROCENE UTICIJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA “NECA”

KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (ČIP, 21. 12.2017.)

JAVNO OBAVEŠTENJE O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2018. GODINU ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH IPOSEBNIH PROGRAMA PO OBLASTIMA, POTREBAMA I INTERESIMA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA 

– Zaključak Opštinskog veća o odobrenim sredstvima za realizaciju godišnjih programa iz oblasti sporta u 2018. godini.

OBAVEŠTENJE O IZDATOJ DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE NEOPASNIM OTPADOM OPERATERU SZTR “BAM – PAK” (2018)

REŠENJEM KOJIM SE ZABRANJUJE KORIŠĆENJE OBJEKTA BR.2 NA KP 2900, KO PROKUPLJE – GRAD , UL. MILOŠA OBILIĆA BR.5

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE PROKUPLJE

REŠENJE KOJIM SE NALAŽE MOMIRU JOVANOVIĆU SA TERITORIJE oPŠTINE pROKUPLJE DA PREDUZME SVE MERE OBEZBEĐENJA STAROG STAMBENOG OBJEKTA BR.1 KOJI SE NALAZI NA KATARSKOJ PARCELI 4688, ko VELIKA PLANA

Obaveštenje o donetom rešenju izrade studije procene uticaja na životnu sredinu projekta livnice obojenih metala “Metalurg”.

Javni poziv na javne konsultacije povodom Okvira politike raseljavanja i Plana uključenja zainteresovanih strana za projekat izgradnje autoputa E-80 Niš – Pločnik

Poziv za javne konsultacije

Poziv za javne konsultacije (engleski)

Plan uključivanja zainteresovanih strana

RPF 2

RPF 3

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU SAGLASNOSTI STUDIJE PROCENE UTICIJA -TELEKOM

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU PROCENE UTICAJA PROJEKTA VIP MOBILE 

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANIZAM I UREĐENJE OPŠTINE PROKUPLJE 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI 

KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE

Obrazac predloga projekta 

Obrazac finansijskog budžeta 

Obrazac narativnog budžeta 

OPK – Prijava na konkurs 

Ispravka konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekta usluga socijalne zaštite u opštini Prokuplje 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O PREDLOGU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU ZA 2017. GODINU (REBALANS BUDŽETA 2017.)

Javna rasprava o predlogu Odluke o izmeni Odluke budžetu za 2017. godinu održaće se u periodu od 18. do 21. septembra 2017. godine u kancelariji broj 7 u zgadi Opštine Prokuplje , u vremenu od 11 do 13 sati.

Pozivaju se svi zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u ovoj javnoj raspravi. ( dokument preuzeti ovde)

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2018. GODINU

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE

Obrazac predloga projekata

Obrazac finansijskog budžeta

Obrazac narativnog budžeta

OPK – Prijava na konkurs

Obaveštenje o donošenju rešenja o odlučivanju o potrebi izrade studije o proceni uticaja

Javno obaveštenje o raspoloživom iznosu u budžetu Opštine Prokuplje za dodatno finansiranje godišnjih programa po oblastima potreba i interesa građana iz člana 2. pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Opštini Prokuplje.

Sportske organizacije koje su zainteresovane za dodatno finansiranje godišnjih programa u obavezi su da programe podnesu Sportskom Savezu Opštine Prokuplje zaključno do 4.8.2017. godine.

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP I NA  KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PROKUPLJE

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU STRUČNE PRAKSE U 2017.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA SAGLASNOST NA AŽURIRANU STUDIJU – GRIN INTERNATIONAL

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA

TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE U 2018. GODINI.

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE U 2018. GODINI.

OGLAS O ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PROKUPLJE

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE

Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice

Obrazac prijave za registraciju stambenog objekta (dodatak)

Obrazac zapisnika 

Obrazac prijave za ažuriranje podataka koji se evidentiraju u registru stambenih zajednica

Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice

OBAVEŠTEDONETOMNJE O  REŠENJU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE ZATEČENOG STANJA ZA TELEKOM PK01

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU O IZDAVANJU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERU STR IVANA

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU ZA AŽURIRANJE STUDIJE ZATEČENOG STANJA ZA GRIN INTERNATIONAL – NOVA BOŽURNA 

TREĆI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2017. godinu.

Obrazac za pisanje predloga projekata

Obrazac za budžet projekta

Narativni budžet projekta

Pravilnik o načinu postupanja ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija.

REŠENJE O FINANSIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PO TREĆEM JAVNOM KONKURSU

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE RADI OSTVARIVANJA INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2017. GODINU

Obrazac 1 –  Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

Obrazac 1 – Budžet projekta

Rešenje o obrazovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Rešenje o podeli sredstava za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Prokuplje radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2017. GODINI

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERA STR “IVANA” VRLIKA PLANA, PROKUPLJE

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE OPERATORA TELEKOM SRBIJA

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA JE NOSILAC PROJEKTA “ANDREJIĆ” DOO BELOLJIN U OBAVEZI DA AŽURIRA STUDIJU O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA AŽURIRANJE STUDIJE ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA PRERADE VIŠNJE U ALKOHOLU – “GRIN INTERNATIONAL”, NOVA BOŽURNA, PROKUPLJE 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOGKOMUNALNOG PREDUZEĆA “HAMMEUM” PROKUPLJE 

Zaključak o odbacivanju prijave na javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Hammeum” Prokuplje

KONKUS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE

Obrazac predloga projekta

Prijava na konkurs 

Obrazac finansijskog budžeta projekta

Obrazac narativnog budžeta 

Odluka o izboru projekata socijalne zaštiteu opštini Prokuplje

OBAVEŠTENJE O POSTAVLJANJU LETNJIH BAŠTI

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2017. godinu.

Obrazac za pisanje predloga projekta

Obrazac za budžet projekta

Narativni budžet projekta

Pravilnik o načinu postupanja ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz bidžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija.

REŠENJE O FINANSIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE PO DRUGOM JAVNOM KONKURSU

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA ZA AŽURIRANJE STUDIJE ZATEČENOG STANJA – ANDREJIĆ DOO

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE U 2017. GODINI.

OGLAS ZA PREDSEDNIČKE IZBORE 2017. GODINE

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA TELEKOM – VELIKA PLANA

OGLAS za prikupljanje pismenih ponuda za preuzimanje ispunjenja Ugovora o prenosu prava svojine OV IIbr.51/2012 od 21.05.2012.godine i Aneksa ovog ugovora OPU:128-2017 od 21.02.2017.godine

IZMENA JAVNOG OBAVEŠTENJA O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA, PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA IZ ČLANA 2 PRAVILNIKA

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I GRUPE GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE

OBRAZAC ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA

OBRAZAC ZA BUDŽET PROJEKTA 

NARATIVNI BUDŽET PROJEKTA

PRAVILNIK o načinu postupanja ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih orhanizacija

REŠENJE O FINANSIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE  ZA 2017. godinu

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA TELEKOM – VELIKA PLANA

JAVNO OBAVEŠTENJE O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA IZ ČLANA 2. PRAVILIKA

Javno obaveštenje 1

Javno obaveštenje 2

OBAVEŠTAVAJU SE SVE SPORTSKE ORGANIZACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE DA ZAKLJUČNO SA 07.02.2017. GODINE DOSTAVE SVOJE PREDLOGE REDOVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA DOK ĆE ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA BITI RASPISAN JAVNI POZIV.

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2017. GODINU

Javna rasprava o budžetu Opštine Prokuplje za 2017 godinu održaće se u kancelarijama broj 7 i 10 u zgradi Opštine Prokuplje  u periodu od 22. do 27. decembra u vremenu od 10 do 14 sati. Pozivaju se svi zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Nacrt budžeta Opštine Prokuplje za 2017. godinu 

OBAVEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

Odluka o komunalnim taksama

KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE

Prijava na konkurs -OPK- OBRAZAC

Obrazac predloga projekta

Obrazac finansijskog budžeta 

Obrazac narativnog budžeta

OGLAS O DAVANJU U ZAKUP NA ODREĐENO VREME LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE REKLAMNIH PANOA – BILBORDA I SITI-LAJTOVA NA JAVNOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILJU STICANJA  POSEBNIH PRAKTIČNIH ZNANJA I VEŠTINA

OBAVEŠTENJE O DOBITNICIMA JEDNOKRATNE NOVČANE NAGRADE FONDA ZA TALENTE

KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE

Prijava 

Obrazac predloga projekta

Obrazac finansijskog budžeta

Obrazac narativnog budžeta

INTERNI KONKURS

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE JAVNIH RADOVA U OPŠTINI PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU O IZDAVANJU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERU DAKI METAL

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA

Zahtev za novčanu nagradu

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IDEJNOG PROJEKTA AUTOPUTA E-80, DEONICA NIŠ – PLOČNIK 

OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERA “DAKI METAL” DOO BEOGRAD

O B A V E Š T E NJ E

Pozivju se zainteresovani  da uzmu učešće u javnoj raspravi o predlogu Odluke o izmeni Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine.

Uvid u  predlog Odluke o izmeni Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine, možete ostvariti na zvaničnoj internet stranici Opštine Prokuplje prokuplje.org.rs ili u zgradi Opštine Prokuplje  od 26. 9 . do 29.9. 2016. godine  u kancelariji broj 10  u vremenu od 10 do 13 sati.

Predlog Odluke o izmeni Odluke o budžetu OPštine Prokuplje za 2016. godinu

aveštenje o popisu nelegalno izgrađenih objekata

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  u državnoj svojini u opštini Prokuplje

Poziv za podnošenje ponude za izvođenje radova za sanaciju korita Draguške reke u Beloljinu

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE

I F R A S T R U K T U R N O G  K O R I D O R A  A U T O – P U T A  E – 80,

D E O N I C A  N I Š – M E R D A R E

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAS

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAST

REŠENJE II O FINANSIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE – 2016.

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

OBRAZAC ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA

OBRAZAC NARATIVNOG BUDŽETA PROJEKTA

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana, odnosno nevladinih organizacija („Sl. list Opštine Prokuplje“ broj 10/14)

JAVNI POZIV ZA JAVNE RADOVE ZA 2016. GODINU

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE MEDIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE

Obrazac – prijava za projektno sufinansiranje

Obrazac – budžet projekta

REŠENJE O OBRAZOVANJU KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

ZAPISNIK SA SASTANKA KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA,

REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM SE ODREĐUJE OBIM I SADRŽAJ ZA AŽURIRANJE STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA GRIN INTERNATIONAL

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  u opštini Prokuplje 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP – PETROVAC

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA ZA IZRADU

SKULPTORSKOG IDEJNOG REŠENJA SPOMEN OBELEŽJA 

II  PEŠADIJSKOM PUKU „KNJAZ MIHAILO“ I POZIVA U PROKUPLJU

INFORMATIVNI MATERIJAL

IDEJNO REŠENJE PARKA

KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN

IZVEŠTAJ STRUČNOG ŽIRIJA SA KONKURSA ZA IZRADU SKULPTORSKOG IDEJNOG REŠENJA SPOMEN OBELEŽIJA  II PEŠADIJSKOG PUKA “KNJAZ MIHAILO” IPOZIVA U PROKUPLJU

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA STR “IVANA”

Obaveštenjr Vlade Republike Srbije

OBAVEŠTENJE O PRIMENI NOVOG ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU OD 8. JUNA 2016. GODINE.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP MOBILE

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA ZA AŽURIRANJE STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA GRIN INTERNATIONAL

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU STAMBENOG OBJEKTA P0+P+1

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STICANJA PRAKTIČNIH ZNANJA U 2016. GODINI

Javni poziv

zaktev za učešće

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILJU STICANJA POSEBNIH PRAKTIČNIH ZNANJA I VEŠTINA U 2016. GODINI

Javni poziv

Zahtev za učešće

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILJU STICANJA USLOVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U 2016. GODINI

JAVNI POZIV

ZAHTEV ZA UČEŠĆE

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA STR IVANA – VELIKA PLANA 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA MIAS DOO

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIBOTNU SREDINU ZA MIAS DOO

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA AZTR 3-M

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA AZTR 3-M

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP

REŠENJE O FINANSIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE – 2016.

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

OBRAZAC ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA

OBRAZAC NARATIVNOG BUDŽETA PROJEKTA

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana, odnosno nevladinih organizacija („Sl. list Opštine Prokuplje“ broj 10/14)

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE TAKMIČARSKOG SPORTA ZA GODIŠNJE, DODATNE I POSEBNE PROGRAME SPORTSKIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC 5

Javna rasprava o Programu razvoja sporta u opštini Prokuplje za period od 2016 – 2020. godine održaće se u petak, 15. januara 2016. od 10 časova u Svečanoj sali Opštine Prokuplje. Nacrt programa možete pogledati ovde:

PROGRAM RAZVOJA SPORTA U OPŠTINI PROKUPLJE ZA PERIOD 2016 – 2020.

O B A V E Š T E NJ E

Pozivju se zainteresovani  da uzmu učešće u javnoj raspravi o predlogu Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine.

Uvid u  predlog Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine, možete ostvariti na zvaničnoj internet stranici Opštine Prokuplje www.prokuplje.org.rs ili u zgradi Opštine Prokuplje  od 28.12. do 30.12. 2016. godine  u kancelariji broj 38 u vremenu od 10 do 13 sati.

PREDLOG ODLUKE O BUDŽETU ЅA 2016. GODINU

Konkursi, obaveštenja i oglasi

 

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija i udruženja građana iz budžeta grada Prokuplja za 2021. godinu

– Javni poziv

– Obrazac budžeta

– Obrazac narativnog budžeta

– Izjava o odsustvu sukoba interesa

– Izjava o prihvatanju sredstava 

– Izjava podnosioca prijave

– Pravilnik 

OBAVEŠTENJE  ENERGETSKI UGROŽENIM KUPCIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE ILI PRIRODNOG GASA

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM I DRUŠTVOM ZA PROJEKAT „IZGRADNJA OBJEKATA U OKVIRU KOMPLEKSA „PIJACA“, NA KP. BR. 305,306, 312/1, 313/1, 314 I 315 SVE K.O. PROKUPLJE GRAD U PROKUPLJU“

-Poziv

-Obrazac za dostavljanje sugestija

-Plan upravljanja životno sredinom i društvom (ESMP) za opštinu Prokuplje – kompleks zelene pijace

 

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJU   (DRUGI KRUG)

-Odluka;

-Saglasnost;

 

-Javni oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Prokuplja, javnim nadmetanjem

-Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita – fizička lica

-Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita – pravna lica

-Izjava o kupovini nepokretnosti u javnoj svojini Grada Prokuplja

-REŠENJE O DODELI NOVČANIH NAGRADA U VISINI OD 33.000,00 STUDENTIMA SA PODRUČJA GRADA PROKUPLJA;

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJU   (PRVI KRUG)

-Odluka;

-Saglasnost;

– OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Poziv za javnu raspravu

Gradsko veće Grada Prokuplja, na sednici održanoj 30. novembra, donelo je Zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021.

Javna rasprava traje do 2. decembra  2020. godine  do 14 sati. Svi zainteresovani mogu svoje predloge, sugestije i primedbe da upute putem mejla i to na adrese: ackom.pk@gmail.com, sanja.marjanovic482@gmail.com i aleksapk@gmail.com.

Primedbe, predlozi i sugestije za javnu raspravu, dostavljaju se u pisanoj formi na pisarnici Gradske uprave Grada Prokuplja, ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2, najkasnije do 13. 12.2019. do 12 sati.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi.

-Zaključak o upućivanju na javnu raspravu Nacrta odluke o budžetu grada Prokuplja za 2021. godinu;

-Nacrt odluke o budžetu Grada Prokuplja;

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

-Javni poziv;

ODLUKU O UTVRĐIVANJU ELEMENATA POREZA NA IMOVINU ZA TERITORIJU GRADA PROKUPLJA ZA 2021. GODINU

-Rešenje o nacrtu Odluke o utvrđivanju elementa poreza za teritoriju grada Prokuplja za 2021. godinu; 

-Odluka o utvrđivanju elementa poreza za teritoriju grada Prokuplja za 2021. godinu; 

ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE

POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

-Rešenje o nacrtu Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Prokuplja;

-Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Prokuplja;

JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 

-Zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina;

-Nacrt Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina;

JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNIM TAKSAMA

-Zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta odluke o komunalnim taksama; 

-Nacrt Odluke o komunalnim taksama;

– VOJNA VEŽBA NA VEŽBALIŠTU “STRAŽAVA” — OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA GRADA PROKUPLJA;

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA

– Na Konkursu mogu da učestvuju i studenti koji studiraju i u inostranstvu, samo ukoliko se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Svoj status studenti dokazuju dokumentom izdatim od strane fakulteta.

-Zahtev 

JAVNI POZOV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2020. GODINI 

-Javni poziv

-Obrazac prijave

-Izjava o partnerstvu

-Propratno pismo

-Izjava da ne postoje prepreke

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA

– Javni poziv 

– Obrazac za pisanje predloga projekata

– Obrazac budžeta

– Narativni budžet

– Izjava podnosioca prijave

– Izjava o odsustvu sukoba interesa

– Izjava o prihvatanju obaveze korisnika sredstava

– Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Prokuplja za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija

– Rešenje o obrazovanju komisije za ocenu i izbor projekta nevladinih organizacija i udruženja građana

– Rang lista projekata Udruženja građana i NVO

-ODLUKA o izboru projekata nevladinih organizacija i udruženja građana u gradu Prokuplju i raspodela sredstava

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA NOĆNO OROČENJE

Javni poziv za učestvovanje u postupku dodele KONCESIJE za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u Gradu Prokuplju i drugim jedinicama lokalne samouprave u Topličkom okrugu u kojima ZU Apoteka Prokuplje obavlja farmaceutsku delatnost

-Javni poziv;

-Dodatak javnom pozivu (Ugovor o poverljivosti);

-Dodatak javnom pozivu (Uslovi za učestvovanje u Postupku dodele koncesije i dokazi za njihovo ispunjenje);

-Obaveštenje o izmeni uslova za učestvovanje u postupku dodele koncesije i dokazima za njihovo ispunjenje;

-Odluka o izboru najpovoljnije ponude

 

                   KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA  NAMENJENIH POLJOPRIVREDI

GRADONAČELNIK PROKUPLJA RASPISAO JE KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI ZA 2020. GODINU, SA RAČUNIMA ZAKLJUČNO SA 31.10 2020. GODINA . ZAHTEVI SE PODNOSE DO 10.11. 2020. GODINE.

-Konkurs;

Zahtev za ostvarivanje prava na Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta u 2020.godini;

Zahtev za podsticaje za organsku proizvodnju;

Zahtev za ostvarivanje prava na regres za reproduktivni materija (veštačko osemenjavanje) u 2020. godini;

Zahtev za  podsticaje za meru u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava po Konkursu; 

Zahtev za  podsticaje za investicije – Podrška mladima u ruralnim područjima;  

Zahtev za  podsticaje za meru- Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

 –Zahtev za  podsticaje za meru – Kreditnu  podršku;

-Zahtev za nabavka opreme za proizvodnju vina, rakija i drugih alkoholnih pića i opreme za degustacione sale;

 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA JE POTREBNA IZRADA AŽURIRANE STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

-JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2020. god.

-JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA SLUŽBENIKA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PROKUPLJA

-Javni poziv

-Izjava

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU NACRTA ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2020. GODINU

NACRT ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2020. GODINU

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

-Izjava za potrebe Javnog poziva za popunjavanje javnog položaja

-OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

-OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O AŽURIRANOJ STUDIJI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

 INTERNI KONKURS 

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2020. GODINI 

-Poziv

-Zahtev

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2020. GODINI

-Poziv

-Prijava

OBAVEŠTENJE O JAVNOM UVIDU, JAVNOJ PREZENTACIJI I JAVNOJ RASPRAVI O STUDIJI O PROCENI UTICAJA NA ŽITOTNU SREDINU – Izgradnja fekalne kanalizacije sa pratećim objektima i crpnim stanicama i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za gradska naselja Grada Prokuplja: Nova Božurna, Novo Selo,Babin Potok, Donja i Gornja Stražava, Donja i Gornja Trnava, Resinac, Mala Plana i Beloljin   na teritoriji grada Prokuplja.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE USLED ELEMENTARNE NEPOGODE – POPLAVE

-Poziv 

-Zahtev za prijavu štete

-OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU O IZDAVANJU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM ZA TOPPLAN-PROMET MALA PLANA;

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA ZA DODELU  PLAKETE I POHVALNICA SVETOG PROKOPIJA  

Organizacioni odbor za obeležavanje gradske slave Sveti Prokopije poziva pojedince, organizacije, udruženja građana da upute svoje pisane predloge za dodelu ovogodišnjih priznanja, koja se tradicionalno dodeljuju povodom slave. Predlozi se mogu dostaviti već danas 7. jula na mejl adresu, pr.sluzba@prokuplje.org.rs i kabinet@prokuplje.org.rs, a poslednji dan za dostavljanje je 14. jul 2020. godine. Predlozi se mogu dostaviti i na pisarnicu Gradske uprave, ili poštom na adresu Grad Prokuplje , Nikodija Stojanovića Tatka br.2 18400 Prokuplje.

Plaketa Sveti Prokopije, kao najveće priznanje Grada Prokuplja, dodeljuje se za posebno iskazane rezultate i dostignuća u oblasti nauke, kulture, obrazovanja, privrede, zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine, za razvoj lokalne samouprave i humanitarno delovanje u gradu Prokuplju.

Dodeljuje se jedna Plaketa Sveti Prokopije i to pojedincu ili organizaciji i tri pohvalnice.

Plaketa se može dodeliti istom licu ili organizaciji samo jedanput.

Predloge za dodeljivanje Plakete i pohvalnica mogu upućivati fizička i pravna lica, kao i gradski organi.

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2020. GODINI

– Rešenje o raspisivalju javnog poziva o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Prokuplja za 2020.

-Javni poziv za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Prokuplja ;

Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

Obrazac 1a – Budžet projekta

Obrazac 2-Narativni-izveštaj -1

Obrazac 2- Finansijski izveštaj

-Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

-Rešenje o raspodeli sredstava;

-Zapisnik sa sastanka Komisije sa predlogom o raspodeli sredstava;

-Obaveštenje za učesnike konkursa koji su su dobili manji iznos sredstava od traženog;

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I GRAD PROKUPLJE RASPISUJU JAVNI POZIV  ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2020. GODINI

-Javni poziv;

-Zahtev za učešće u programu stručne prakse; 

-OBAVEŠTENJE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA NAKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE 

-JAVNI POZIZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2021. GODINU

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2021. GODINU

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIRANJE TROŠKOVA VANTELESNE OPLODNJE  ZA 2020.god.

-Poziv;

– Zahtev za ostvarivanje prava za jednokratno novčano davanje za vantelesnu oplodnju;

-JAVNO OBAVEŠTENJE ZA DODELU SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU, KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA 

-Obrazac prijave

-Obrazac prijave izgradnje objekta

-Obrazac prijave stipendija

-Izjava o partnerstvu

-Propratno pismo

-Izjava da ne postoje prepreke

-JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2020. GODINI ZA BESPLATNO KORIŠĆENJE TERMINA ZA TRENIRANJE I OBAVLJANJE DRUGIH AKTIVNOSTI UČESNICIMA U SISTEMU SPORTA 

-Obrazac prijave;

-Izjava o partnerstvu;

-Propratno pismo;

-Izjava da ne postoje prepreke;

-OBAVEŠTENJE – GRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJA NASTAVLJA SA  IZLAGANJEM NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA PROKUPLJA;  

-OBAVEŠTENJE – GRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJA NASTAVLJA SA  IZLAGANJEM NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA PROKUPLJA;  

– OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRETMAN, ODNOSNO SKLADIŠTENJE, PONOVNO ISKORIŠĆAVANJE I ODLAGANJE OTPADA

– OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Preporuke namenjene opštoj populaciji, preporuke za učenike i zaposlene u obrazovnim institucijama, za ponašanje na poslu, u javnom prevozu, u komercijalnim objektima, trgovinama, piljarama, stambenim zgradama, parkovima i sa savetima za psihološku podršku koje je izradio Institut za javno zdravlje Niš (Centar za promociju zdravlja).

-Preporuke za rad vrtića, teretana, frizerskih i kozmetičkih salona i za ponašanje u javnom prevozu koje je izradio Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

O B A V E Š T E NJ E

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 br.532561/2020 od 16. marta 2020. godine, Gradska uprava Grada Prokuplje obustavlja rad  sa strankama putem neposrednog kontakta (rad na šalterima i slično).Građani se službama Gradske uprave sa zahtevima, primedbama i dr. mogu obratiti putem mejla ili telefonskim putem. Mejl adrese i telefonski brojevi  službi Gradske uprave Grada Prokuplja:

Odeljenje za finansije:

Odsek za trezor i budžet , kontak tel: 027/324 -040, lok. 107;

Odsek za javne nabavke, kontakt tel: 027/324 -040, lok. 120;

Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i građevinarstvo

Odsek za imovinsko pravna pitanja , kontakt tel: 027/324 -040, lok. 108;

Odsek za objedinjenu proceduru , kontakt tel: 027/324 -040, lok. 112;

Odsek za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i zaštitu životne sredine,
kontakt tel: 027/324 -040, lok. 106;

Sve radnje obavljati preko CEOP-a (Centralna evidencija objedinjene procedure)

Odeljenje Opšta uprava

Odsek za  normativno pravne poslove , kontakt tel: 027/324 -040, lok. 102

Odsek za lična stanja građana i matične knjige, kontakt tel: 027/324 -040, lok. 105

Mejl adresa:     maticar@prokuplje.org.rs

Odsek za opšte poslove 027/324 -040, lok. 137

Odsek za boračko i invalidsku zaštitu  324-040, lok. 105

 

Odeljenje za društvene delatnosti

Odsek za obrazovanje i kulturu,  kontakt tel: 027/324 -040, lok. 138;

Odsek za odnose sa javnošću i protokol, kontakt tel: 027/324 -040, lok. 104;

Mejl adresa:   pr.sluzba@prokuplje.org.rs

Kancelarija za omladinu sport i fizičku kulturu, : 027/324 -040, lok. 138;

Grupa za izbegla, prognana i raseljena lica i manjinska prava, kontakt tel: 027/322- 730

Mejl adresa :poverenistvo@prokuplje.org.rs

Odsek dečije zaštite tel. 025/321 -952,

Mejl adresa:   decija.zastita@prokuplje.org.rs

Odeljenje za poljoprivredu

Kontakt telefon : 027/324 -040, lok. 121 i 138;

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju

U okviru Odeljenje za lokalnu poresku administraciju obrazuju se:

Odsek za utvrđivanje i kontrolu javnih prihoda,

Odsek za naplatu, poresko knjigovostvo i izveštavanje.

Kontakt tel: 027/329 – 926 i 027/329 – 927

Mej adresa:    lokalnaporeska@gmail.com

Odeljenje za inspekcijske poslove:

Kontakt telefon : 027/324 -040, lok. 103 i 106;

 Mejl adresa: inspekcija@prokuplje.org.rs

,

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA 

– NAREDBA O PREKIDU RADA SVIH SPORTSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

-NAREDBA O RADU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

-NAREDBA O ORGANIZACIJI RADA; 

-NAREDBA O PREKIDU RADA ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH USTANOVA;

-NAREDBA JAVNIM PREVOZNICIMA; 

-NAREBA ZA ORGANIZACIJU BESPLATNE DOSTAVE HRANE I LEKOVA LICIMA STARIJIM OD 65 GODINA;

-PREPORUKA JAVNIM PREVOZNICIMA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

 

-Institut za javno zdravlje Niš – Znaci infekcije korona virusom;

-Institu za javno zdravlje Niš – Kako se zaštititi od korona virusa;

 

Obaveštenje o uvidu u birački spisak

Izlaže se na uvid građanima Grada Prokuplja deo Jedinstvenog biračkog spiska za Grad Prokuplje, počev od 5. marta 2020. godine. Uvid u deo biračkog spiska građani mogu izvršiti neposredno u Odeljenju za opštu upravu (Nikodija Stojanovića Tatka br.2) svakog radnog dana od 7 do 20 časova.   Građani uvid mogu vršiti i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem podataka o JMBG (https://upit.birackispisak.gov.rs/).

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

Uvid u Jedinstveni birački spisak mogu vršiti i interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, koja imaju prijavljeno boravište na teritoriji grada Prokuplja.

Građani koji će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta moraju podneti zahtev Gradskoj upravi da se u birački spisak upiše taj podatak, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 4. aprila 2020. godine.

Nakon zaključenja biračkog spiska 10. aprila 2020. godine građani zahteve za upis i promenu/ispravku podataka podnose Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, preko Gradske uprave, najkasnije 72 časa pre dana izbora, odnosno do 22. aprila 2020. godine. Zahtevi se podnose u zgradi Gradske uprave u  ulici Nikodija Stojanovića Tatka br. 2, kancelarija br. 40.

Sve dodatne informacije građani mogu dobiti na telefone 027/329-377 i putem mejla biracki.spisak@prokuplje.org.rs .

–  OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU – Nosioca projekta  ,AKI LOVAC d.o.o iz Male Plane

– OBAVEŠTENJE PMF NIŠ – Realizacija projekta OI 171025

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA

-Poziv  

-Obrazac za pisanje projekta

-Obrazac budžeta 

-Obrazac narativni

-Izjava podnosioca prijave 

-Izjava o nodsustvu sukoba interesa 

-Izjava o prihvatanju sredstava 

-Pravilnik

-Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu i izbor projekata nevladinih organizacija i udruženja građana

-Rang lista projekata Udruženja građana i NVO;

-Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija i udruženja građana u gradu Prokuplju i raspodela sredstava;

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNO OBAVEŠTENJE O MAKSIMALNOM RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I SUFINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA, PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA IZ ČLANA 2. PRAVILNIKA

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA ILI PROJEKATA KOJI SU OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU PROKUPLJU ZA 2020. GODINU

-Javni poziv;

-Obrazac za pisanje predloga projekta za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

-Narativni budžet;-

-Izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave;

– Obrazac budžeta projekta za učešće na javnom konkursu za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

Izjava o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja korisnika sredstava Javnog konkursa za finansiranje programa/projekta udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

– I Z J A V A o prihvatanju obaveze korisnika sredstava Grada Prokuplja

-Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu i izbor projekata koji su od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite

– Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2020. GODINI – LAPZ TEHNIČKA PODRŠKA

– PRIJAVA za sprovođenje javnog rada – 2020. god.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Rešenje o dodeli novčane nagrade studentima u 2019. godini

Poziv za javnu raspravu

Gradsko veće Grada Prokuplja, na sednici održanoj 5. decembra, donelo je zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna rasprava o nacrtu traje do 13. 12. 2019. sa početkom do 12 sati. Javna tribina biće organizovana u utorak 10.12. 2019. godine sa početkom od 14 sati u Svečanoj sali u zgradi Gradske uprave Grada Prokuplja.

Primedbe i predlozi sa javne rasprave, dostavljaju se u pisanoj formi Odeljenje lokalne poreske administracije, Gradske uprave Grada Prokuplja, ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2, najkasnije do 13. 12.2019. do 12 sati.

-Zaključak Veća

-Nacrt odluke

Poziv za javnu raspravu

Gradsko veće Grada Prokuplja, na sednici održanoj 5. decembra, donelo je zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna rasprava o nacrtu traje do 13. 12. 2019. sa početkom do 12 sati. Javna tribina biće organizovana u utorak 10.12. 2019. godine sa početkom od 14 sati u Svečanoj sali u zgradi Gradske uprave Grada Prokuplja.

Primedbe i predlozi sa javne rasprave, dostavljaju se u pisanoj formi Odeljenju lokalne poreske administracije Gradske uprave Grada Prokuplja, ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2, najkasnije do 13. 12.2019. do 12 sati.

-Zaključak Veća

– Nacrt odluke

Poziv na javnu raspravu o nacrtu Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2020. godinu

Gradsko veće Grada Prokuplja, na sednici održanoj 4. decembra, donelo je zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2020. godinu. Javna rasprava trajaće do 9. decembra do 10 sati.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna tribina o nacrtu Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2020. godinu, biće organizovana u petak, 6. decembra, sa početkom u 8 sati, u Svečanoj sali Grada Prokuplja.

Primedbe i predlozi sa javne rasprave, dostavljaju se u pisanoj formi Odeljenju za privredu i finansije, Gradske uprave Grada Prokuplja, ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2, najkasnije do 9. decembra do 10 sati.

-Zaključak o upućivanje na javnu raspravu  Nacrta odluke o budžetu Grada Prouplja za 2020. godinu.

Nacrt odluke o budžetu Grada Prouplja za 2020. godinu..

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADASTUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU-Na zahtev nosioca projekta „NIS;a.d.Novi Sad,ul.Narodnog fronta br.12 – Broj:501-93/2019-05   

REŠENJE br . 501-95/2019-08 – METALAC POSUĐE DOO GORNJI MILANOVAC , ul.kneza Aleksandra 212, Gornji Milanovac, prodajni prostor u Prokuplju, ul. Cara Lazara 26;

OBAVEŠTENJE O OTPOČINJANJU RADA NA ODLUCI O MESNIM ZAJEDNICAMA

JAVNI POZIVZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSEU 2019. GODINI LAPZ TEHNIČKA PODRŠKA

 -Zahtev za učešće u programu stručne prakse LAPZ tehnička podrška 

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA -Na Konkursu mogu da učestvuju i studenti koji studiraju u inostranstvu, samo ukoliko se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Svoj status studenti dokazuju dokumentom izdatim od strane fakulteta.

-ZAHTEV

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA

OBRAZAC budžeta projekta za učešće na javnom konkursu za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja;

OBRAZAC ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA za učešće na drugom Javnom konkursu za finansiranje udruženja iz budžeta Grada Prokuplja za  2019. godinu  

IZJAVA o prihvatanju obaveze korisnika sredstava Grada Prokuplja

 –IZJAVA o prihvatanju obaveze podnosioca prijave

IZJAVA o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja korisnika sredstava Javnog konkursa za finansiranje programa/projekta udruženja iz budžeta Grada Prokuplja u 2019. godini

Narativni budžet

P R A V I L N I K O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODELU SREDSTAVA
IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA ZA PROGRAME I PROJEKTE UDRUŽENJA GRAĐANA ODNOSNO NEVLADINIH ORGANIZACIJA

-Rang lista projekata udruženja građana

-Odluka o izabru projekta nevladinih organizacija i udruženja u Gradu Prokuplju i raspodela sredstava 

Gradska uprava Grada Prokuplja, Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i građevinarstvo,u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018) i čl. 37-44. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19)

oglašava

RANI JAVNI UVID

povodom izrade

IZMENA I DOPUNA  PLANA  GENERALNE REGULACIJE

                         PROKUPLJA

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Prokuplja ( u daljem tekstu: Plana ) objavljena je u  ”Službenom list grada Prokuplja” broj 4/2019.

RANI JAVNI UVID   održaće se od 05. oktobra do 19. oktobra 2019. godine u trajanju od 15 dana, svakog radnog dana u vremenu od 7.00-15.00 sati, u Svečanoj sali u zgradi gradske uprave Grada Prokuplja i na internet prezentaciji Grada Prokuplja,

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u četvrtak 17. oktobra 2019. godine, sa početkom u 12.00 sati, u Svečanoj sali u zgradi Gradske uprave Grada Prokuplja, ul. Tatkova br, 2 u  Prokuplju.

Gradska uprava Grada Prokuplja, kao nosilac izrade predmetnog Plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izmene Plana mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i drugo.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe i sugestije na izloženi materijal u toku trajanja ranog javnog uvida  nosiocu izrade planskog dokumenta i od službe nadležne za poslove urbanizma dobiti potrebne informacije i stručnu pomoć u u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija. Primedbe u pisanom obliku podnose se na pisarnici  Gradske uprave grada Prokuplja, Tatkova br. 2, 18400 Prokuplje, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 19. oktobrom   2019. godine. Takođe, sva pitanja, primedbe i sugestije u postupku izrade plana zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti na email adresu: urbanizam.prokuplje@gmail.com.

-Elaborat za rani javni uvid

-Elaborat za rani javni uvid i namenom površine i osovinom autoputa

 

 Poziv za javnu raspravu o nacrtu Odluke o izmeni odluke o budžetu

Grada Prokuplja za 2019. godinu

Gradsko veće Grada Prokuplja obaveštava javnost da je na sednici, održanoj 03.10.2019. godine, donet Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o izmeni odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2019. godinu.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi, koja će trajati do 09.10.2019. godine.

Javne tribine o nacrtu Odluke oizmeni odluke o budžetu biće organizovane organizovane 07.10.2019.godine sa početkom u 12:00 časova i 09.10.2019.godine sa početkom u 08:00 časova, obe u Svečanoj sali zgrade Gradske uprave Grada  Prokuplja.

Sve primedbe, sugestije i predloge zainteresovani mogu dostaviti isključivo u pisanoj formi Odeljenju za privredu i finansije Gradske uprave Grada Prokuplja (Ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2) najkasnije do 09.10.2019. do 10.00 sati.

Z A K LJ U Č A K O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU NACRTA ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2019.GODINU

-PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2019. GODINU

 –OBRAZLOŽENJE

REŠENJE BROJ 354-95/2019-08 od 04.09.2019. 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI

REŠENJE O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PROKUPLJA

OBAVEŠTENJE

GRAD PROKUPLJE POZIVA UČENIKE OSVAJAČE NAGRADA , PRVA TRI MESTA,NA REPUBLIČIM TAKMIČENJIMA  DA SA SVOJM RODITELJIMA ILI STARATNJLJIMA DOĐU DA POTPIŠU UGOVORE O DODELI NOVNAČANIH SREDSTAVA.

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PROKUPLJA 

-Rešenje o dodeli novčanih sredstava 

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2020, GODINU

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2020. GODINU

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJUNEZAPOSLENA LICA U 2019. GODINI

Javni poziv

Prijva za sprovođenje javnog rada -2019

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2019. GODINI

-Javni poziv

Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencija za samozpošljavanje za 2019. godinu

Ne subvecionisane delatnosti –  Zapošljavanje osoba sa invalidititetom

-Ne subvencionisane delatnosti – samozapošljavanje

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2019. GODINI

-Javni poziv

-ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA– 2019. GODINA

-Nesubvecionisane delatnosti – Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zaposlivih

O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U  ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJE

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU O IZDAVANJU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE NEOPASNIM OTPADOM OPERATERU “MB – METAL PLUS”

JAVNO OBAVEŠTENJE ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU, KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA

Obrazac prijave

Obrazac prijave izgradnje objekta

Obrazac prijave stipendija

Izjava o partnerstvu

Propratno pismo

Izjava da ne postoje prepreke

Javni poziv za dostavljanje predloga posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Prokuplja u 2019. godini

Obrazac prijave

Izjava o partnerstvu

Propratno pismo

Izjava da ne postoje prepreke

OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU PROKUPLJE

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA  U 2019. GODINI

Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

Obrazac 1a – Budžet projekta

Obrazac 2-Narativni-izveštaj-1

Obrazac 2- Finansijski iѕveštaj 

R E Š E NJ E O OBRAZOVANJU KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

REŠENJE o raspodeli sredstava po raspisanom javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Prokuplje radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja 

OGLAS ZA OTUĐENJE POKRETNIH STVARI – VOZILA U SVOJINI GRADA PROKUPLJA, PUTEM JAVNOG NADMETANJA II PUT

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA

-Javni poziv 

-Obrazac za pisanje predloga projekta

-Obrazac budžeta projekta

-Obrazac narativnog budžeta

-Izjava o prihvatanju obaveza podnosioca prijave

-Izjava o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja

-Izjava o prihvatanju obaveza korisnika sredstava Grada Prokuplja

-Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Grada Prokuplja za programe i projekte Udruženja građana odnosno nevladinih organizacija

-Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu i izbor projekata nevladinih organizacija i udruženja građana

-Rang lista projekata udruženja građana

-Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija i udruženja građana  i raspodela sredstava 

OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERA “MB METAL PLUS” PROKUPLJE

-REŠENJE U VEZI KORIŠĆENJA OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BR.3723,K.O. PROKUPLJE GRAD PROKUPLJE, UL.K0S0VSKA – REŠENJE BR.354-20/2019-08

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA ILI PROJEKATA KOJI SU OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU PROKUPLJU

-POZIV

OBRAZAC ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA 

 NARATIVNI BUDŽET

IZJAVA O PRIHVATANJU OBAVEZE PODNOSIOCA PRIJAVE

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA 

IZJAVA o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja korisnika sredstava Javnog konkursa za finansiranje programa/projekta udruženja iz budžeta Grada Prokuplja u 2019.           godini

I Z J A V A o prihvatanju obaveze korisnika sredstava Grada Prokuplja

-LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

– ODLUKA o pokretanju postupka otuđenja pokretnih stvari – vozila iz javne svojine Grada Prokuplja, putem javnog nadmetanja  i  r a s p i s u j e OGLAS za otuđenje pokretnih stvari – vozila u svojini Grada Prokuplja, putem javnog nadmetanja

-POSLOVNIK O RADU ZAJEDNIČKE INTERRESORNE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA DODATNOM  OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM ILI SOCIJALNOM PODRŠKOM DETETU, UČENIKU I ODRASLOM ZA TERITORIJU GRADA PROKUPLJA I OPŠTINE  BLACE

JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE

Grad Prokuplje poziva građane, stručnu javnost i druga zainteresovana lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu lokalnog akcionog plana za mlade Grada Prokuplja. Javna rasprava će se održati 15.03.2019, u 12:00 sati u Skupštinskoj sali u zgradi Gradske uprave Grada Prokuplja u ulici Nikodije Stojanovića Tatka br.2.

– Nacrtu lokalnog akcionog plana za mlade Grada Prokuplja

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIRANJE TROŠKOVA VANTELESNE OPLODNJE 

-Poziv

– Zahtev za ostvarivanje prava za jednokratno novčano davanje za vantelesnu oplodnju

                                                                                       JAVNA RASPRAVA 

 O STUDIJI O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA EKSPLOATACIJE OPEKARSKE SIROVINE U LEŽIIŠTU “RESINAC – BELOGOŠ”

Pozivaju se svi zainteresovani građani, organi  i organizacije da uzmu učešće u javnoj raspravi  o Studiji procene uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske sirovine u ležištu “Resinac – Belogoš” , koja će se održati 8. marta 2019. godine u  zgradi Opštine Prokuplje od 12.00 sati.

-Obaveštenje o Studiji 

Odluka o prekidu obrazovno-vaspitnog rada na teritoriji grada Prokuplja

Javno obaveštenje o maksimalnom raspoloživom iznosu u budžetu Grada Prokuplja za sufinansiranje godišnjih i posebnih programa po oblastima potreba i interesa građana u oblasti sporta

JAVNI POZIV za dostavljanje predloga Posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji Grada Prokuplja u 2019. godini za besplatno korišćenje termina za treniranje i obavljanje drugih aktivnosti učesnicima u sistemu sporta.

Aplikacioni formular

JAVNI UVID NACRT PLANA  DETALJNE REGULACIJE ” PRIVREDNA ZONA HISAR”   U PROKUPLJU

– Poziv

-Plan detaljne regulacije “Privredne zone Hisar”

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, BROJ: 501-113/2018-05

IZVEŠTAJO REALIZACIJI ODOBRENIH PROGRAMA I OSTVARIVANJU CILJEVA I EFEKATA PROGRAMA – SPORTSKI SAVEZ PROKUPLJE 

Gradska uprava Grada Prokuplja obaveštava javnost da je otpočela priprema Nacrta Odluke o Gradskom veću Grada Prokuplja

Poziv za javnu raspravu o nacrtu Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2019. godinu

Gradsko veće Grada Prokuplja obaveštava javnost da je na sednici, održanoj 14.12.2018. godine, donet Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2019. godinu.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, političke subjekte i ostale da uzmu učešće u javnoj raspravi, koja će trajati do 18.12.2018. godine do 10 časova.

Javne tribine o nacrtu Odluke o budžetu biće organizovane 17.12.2018. godine sa početkom u 12 časova i 18.12.2018. godine sa početkom u 8 časova u svečanoj sali Gradske kuće u Prokuplju.

Sve primedbe, sugestije i predloge zainteresovani mogu dostaviti isključivo u pisanoj formi Odeljenju za privredu i finansije Gradske uprave Grada Prokuplja (Ulica Nikodija Stojanovića Tatka broj 2) najkasnije do 18.12.2018. godine do 10 časova.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU NACRTA ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2019. GODINU

-NACRT ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2019. GODINU

-IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

OB A V E Š T E NJ E

U SKLADU SA ČLANOM 99.STATUTA GRADA PROKUPLJA (,,SLUŽBENI LIST OPŠTINE PROKUPLJE“ BR.15/2018),GRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJA OBAVEŠTAVA JAVNOST  DA JE OTPOČELA  SA RADOM NA PRIPREMI IZRADE :

1.ODLUKE O IZDAVANJU SLUŽBENOG LISTA GRADA PROKUPLJA I OBJAVLJIVANJU ODLUKA I DRUGIH PROPISA I AKATA;

2.ODLUKE O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA.

GRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJA OBAVEŠTAVA JAVNOST  DA JE OTPOČELA IZRADA NACRTA ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2019. GODINU.

O B A V E Š T E NJ E

U SKLADU SA ČLANOM 99.STATUTA GRADA PROKUPLJA (,,SLUŽBENI LIST OPŠTINE PROKUPLJE“ BR.15/2018), GRADSKA UPRAVA GRADA PROKUPLJA OBAVEŠTAVA JAVNOST  DA JE OTPOČELA  SA RADOM NA PRIPREMI IZRADE  ODLUKE O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA.

NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE DETALJNE REGULACIJE ” PRIVREDNA ZONA HISAR”   u Prokuplju.    

O B A V E Š T E NJ E

Stavlja se na javni uvid nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kako bi se o nacrtu iste sprovela javna rasprava shodno članu 7.  Zakona o finansiranju lokalne samouprave, stope izvornih prihoda, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada utvrđuje Skupština jedinice lokalne samouprave svojom odlukom, u skladu sa Zakonom. Odluka se donosi nakon održavanja javne rasprave, može se menjati najviše jedanput godišnje, i to u postupku utvrđivanja budžeta jedinice lokalne samouprave za narednu godinu. Izuzetno , Odluka se može  izmeniti i u slučaju donošenja, odnosno izmene, zakona ili drugog propisa kojim se uređuju izvorni prihodi jedinice lokalne samouprave

Javni uvid počinje 03. decembra 2018. godine i traje do 07. decembra 2018. godine  do 13. časova.  Javna rasprava će se održati 10.12.2018. godine u 12. časova, u sali Grada Prokuplja.Primedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt  Odluke o lokalnim komunalnim taksama,  mogu se predati isključivo u pisanom obliku na pisarnici Gradke uprave Grada Prokuplja.

O sprovođenju javne rasprave staraće se Gradska uprava Grada Prokuplja.

Usvojanjem Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara regulisano je da akt Skupštine jedinice lokalne samouprave utvrđuje visina naknade, olakšice i plaćanje naknade, samim tim Javni uvid počinje 10. decembra 2018. godine i traje do 14. decembra 2018. godine  do 13. časova.  Javna rasprava će se održati 17.12.2018. godine u 12. časova, u sali Grada Prokuplja.

Primedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt  Odluke o lokalnim komunalnim taksama,  mogu se predati isključivo u pisanom obliku na pisarnici Gradke uprave Grada Prokuplja.

O sprovođenju javne rasprave staraće se Gradska uprava Grada Prokuplja.

-PREDLOG ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA (preuzmi)

PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORUŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (preuzmi)

Javni uvid plana sprovešće se u periodu od 30.11.2018. do 15. 12.2018. godine

OBAVEŠTENJEO DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA

STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU , Broj:501-102/2018-05

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA

STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ,Broj:501-60/2018-05

Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi

Rešenje Odeljenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Prokuplje br.345-316/2018-08

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2018. godini LAPZ tehnička podrška

Zahtev za učešće u programu stručna praksa LAPZ tehnička podrška

O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PROKUPLJE (DRUGI KRUG)

Odluka o raspisivanju Konkursa za finansiranje usluga socijalne zaštite u Opštini Prokuplje namenski transfer

KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata za pružanje usluga socijalne zaštite u Opštini Prokuplje – namenski tranfer

REŠENJE O IZBORU PROJEKTA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE 

-Službena belešak – Rešenje o iuboru projekta socijalne zaštite u Opštini Prokuplje

DRUGA IZMENA JAVNOG OBAVEŠTENJA O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I SUFINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA, PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA IZ ČLANA 2. PRAVILNIKA

JAVNI POZIV za dostavljanje predloga Posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Prokuplje u 2018. godini

-Obrazac – Aplikacioni formular;

-Izjava 

– Propratno pismo 

Rok za dostavljanje dokumentacije za Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta je do 30.10.2018. godine.

OBAVEŠTENJE

U svečanoj sali Opštine Prokuplje, 23. oktobra, u utorak, sa početkom u 15.30 sati, biće održan sastanak na kome će se razgovarati o detaljima i vremenskom okviru eksproprijacije za potreba izgradnje auto-puta Niš-Beloljin, Faza 1.

Pozivaju se svi zainteresovani sugrađani da prisustvuju sastanku, kako bi predstavnicima Koridora Srbije, kao budućem investitoru izgradnje auto-puta, postavili pitanja o postupku i načinu sprovođenja eksproprijacije.

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA

– Na Konkursu mogu da učestvuju i studenti koji studiraju i u inostranstvu, samo ukoliko se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Svoj status studenti dokazuju dokumentom izdatim od strane fakulteta.

-Zahtev 

– Rešenje, kojim se po sprovedenom konkursu nagrađuju studenti

-Obaveštavaju se studenti koji su na osnovu Rešenja dobili jednokratnu novčanu nagradu da se dana 14. i 17. decembra 2018. od 11.00 do 15.00 sati jave u kancelariju broj 38 u zgradi Grasdske uprave (opština Prokuplje) da potpišu ugovor o dedeli jednokratne novčane nagrade. 

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2018

– Javni konkurs 

-Obavezni prilozi

-Lista vrednovanja i rangiranja programa

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, broj 501-79/2018-05

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU,  broj 501-80/2018-05 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O PREDLOGU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018. GODINU (REBALANS BUDŽETA 2018.)

Javna rasprava o predlogu Odluke o izmeni Odluke o budžetu za 2018. godinu održaće se 27. septembra 2018. godine u kancelariji broj 10 u zgadi Opštine Prokuplje , u vremenu od 10 do 12 sati. (dokument možete preuzeti ovde)

Pozivaju se svi zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u ovoj javnoj raspravi.

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU STATUTA GRADA PROKUPLJA 

Javna rasprava o Nacrtu Statuta Grada Prokuplja sprovešće se u periodu od 21. 09.2018. do zaključno sa 25. 09. 2018. godine. Primedbe predlozi i sugestije upućuju se u pisanom obliku Opštinskom veću Opštine Prokuplje na adresu : Nikodija Stojanovića Tatka br. 2, 18400 Prokuplje.

-Nacrt Statuta Grada Prokuplja

-Zaključak Opštinskog veća Opštine Prokuplje

REŠENJE GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE BROJ 354-238/2018-8

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU “VIP MOBILE D.O.O BEOGRAD”

ODLUKUO RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINIU OPŠTINI PROKUPLJE

OBAVEŠTENJE O UPISU I UVIDU U POSEBAN BIRAČKI SPISAK       

REŠENJE GRAĐAVINSKE INSPEKCIJE OPŠTINE PROKUPLJE BR.354-72/2018-08

POZIV ZA JAVNI UVID U SADRŽINU PREDMETA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA AUTOPUTA E-80, DEONICA NIŠ – PLOČNIK 

REŠENJE O RASPODELI NOVČANIH NAGRADA ZA UČENKE DOBITNIKE REPUBLIČKIH NAGRADA 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU „NIS;a.d.Novi Sad,ul.Narodnog fronta br.12

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINUSTUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  „Boki Food System ;P.T.R Donja Toponica   

SAVETNIK ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U OPŠTINI PROKUPLJE

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2019 GODINU

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2019. GODINU

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU NIS

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU -PROJEKAT METALURG d.o.o iz Prokuplja

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I OPŠTINA PROKUPLJE RASPISUJU JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE

– Obrazac za pisanje predloga projekta 

-Obrazac budžeta projekta

-Narativni budžet 

-Izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave

– Izjavava o prihvatanju obaveza korisnika

-Izjava o odsustvu sukoba interesa korisnika

– Pravilnik

REŠENJE o finansiranju projekata nevladinih organizacija i Udruženja iz budžeta Opštine Prokuplje

OBAVEŠTENJE O DATOJ SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKAT “METALURG” DOO IZ PROKUPLJA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJNJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPTINE PROKUPLJE U 2018. GODINI ZA BESPLATNO KORIŠĆENJE TERMINA ZA TRENIRANJE I OBJAVLJIVANJE DRUGIH AKTIVNOSTI UČESNICIMA U SISTEMU SPORTA ZA PERIOD DO 31. 12. 2018. 

– Obrazac prijave 

-Izjava

-Propratno pismo

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE U 2018. GODINE

-Obrazac prijave

– Izjava 

-Propratno pismo 

IZMENA JAVNOG OBAVEŠTENJA O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I SUFINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA, PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA IZ ČLANA 2. PRAVILNIKA 

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKAT IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE RADI OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE

– Obrazac prijave projekta 

– Obrazac budžeta projekta 

-Obrazc izjave 

– Rešenje o obrazovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarenje javnog interesa u oblasti javnog informisanja 

– Rešenje o raspodeli sredstava 

JAVNO OBAVEŠTENJE ZA DODELU SREDSTAVA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA 

– Obrazac prijave 

– Izjava 

-Propratno pismo 

-Zaključak o prihvatanju predloga vrednovanja kvaliteta godišnjih programa

OBAVEŠTENJE O ODBIJANJU SAGLASNOSTI NA STUDIJUO PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROIZVODNJE KESA TREGERICA I BIORAZGRADIVIH KESA “NECA” TPP PROKUPLJE

Obaveštenje o podnetom zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

POZIV ZA UČEŠĆE NA SAVETOVANJU “ZAJEDNO DO POVEĆANJA PRINOSA I SAVREMENIH TEHNOLOGIJA GAJENJA USEVA”

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (BIZLINK)

Javni poziv za nabavku radova – Regulacija Stražavačke reke i reke Toplice u Prokuplju

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za pružanje usluga socijalne zaštite u opštini Prokuplje za 2018. god 

– Obrazac predloga projekta

-Obrazac finansijskog budžeta 

-Obrazac narativnog budžeta 

-OPK-prijava na konkurs 

– Odluka o izabranim projektima socijalne zaštite u Opštini Prokuplje i raspodeli sredstava 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA “GAMA”

OBAVEŠTENJE O JAVNOM UVIDU STUDIJE PROCENE UTICIJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA “NECA”

KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (ČIP, 21. 12.2017.)

JAVNO OBAVEŠTENJE O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2018. GODINU ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH IPOSEBNIH PROGRAMA PO OBLASTIMA, POTREBAMA I INTERESIMA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA 

– Zaključak Opštinskog veća o odobrenim sredstvima za realizaciju godišnjih programa iz oblasti sporta u 2018. godini.

OBAVEŠTENJE O IZDATOJ DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE NEOPASNIM OTPADOM OPERATERU SZTR “BAM – PAK” (2018)

REŠENJEM KOJIM SE ZABRANJUJE KORIŠĆENJE OBJEKTA BR.2 NA KP 2900, KO PROKUPLJE – GRAD , UL. MILOŠA OBILIĆA BR.5

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE PROKUPLJE

REŠENJE KOJIM SE NALAŽE MOMIRU JOVANOVIĆU SA TERITORIJE oPŠTINE pROKUPLJE DA PREDUZME SVE MERE OBEZBEĐENJA STAROG STAMBENOG OBJEKTA BR.1 KOJI SE NALAZI NA KATARSKOJ PARCELI 4688, ko VELIKA PLANA

Obaveštenje o donetom rešenju izrade studije procene uticaja na životnu sredinu projekta livnice obojenih metala “Metalurg”.

Javni poziv na javne konsultacije povodom Okvira politike raseljavanja i Plana uključenja zainteresovanih strana za projekat izgradnje autoputa E-80 Niš – Pločnik

Poziv za javne konsultacije

Poziv za javne konsultacije (engleski)

Plan uključivanja zainteresovanih strana

RPF 2

RPF 3

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU SAGLASNOSTI STUDIJE PROCENE UTICIJA -TELEKOM

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU PROCENE UTICAJA PROJEKTA VIP MOBILE 

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANIZAM I UREĐENJE OPŠTINE PROKUPLJE 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI 

KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE

Obrazac predloga projekta 

Obrazac finansijskog budžeta 

Obrazac narativnog budžeta 

OPK – Prijava na konkurs 

Ispravka konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekta usluga socijalne zaštite u opštini Prokuplje 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O PREDLOGU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU ZA 2017. GODINU (REBALANS BUDŽETA 2017.)

Javna rasprava o predlogu Odluke o izmeni Odluke budžetu za 2017. godinu održaće se u periodu od 18. do 21. septembra 2017. godine u kancelariji broj 7 u zgadi Opštine Prokuplje , u vremenu od 11 do 13 sati.

Pozivaju se svi zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u ovoj javnoj raspravi. ( dokument preuzeti ovde)

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2018. GODINU

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE

Obrazac predloga projekata

Obrazac finansijskog budžeta

Obrazac narativnog budžeta

OPK – Prijava na konkurs

Obaveštenje o donošenju rešenja o odlučivanju o potrebi izrade studije o proceni uticaja

Javno obaveštenje o raspoloživom iznosu u budžetu Opštine Prokuplje za dodatno finansiranje godišnjih programa po oblastima potreba i interesa građana iz člana 2. pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Opštini Prokuplje.

Sportske organizacije koje su zainteresovane za dodatno finansiranje godišnjih programa u obavezi su da programe podnesu Sportskom Savezu Opštine Prokuplje zaključno do 4.8.2017. godine.

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP I NA  KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PROKUPLJE

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU STRUČNE PRAKSE U 2017.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA SAGLASNOST NA AŽURIRANU STUDIJU – GRIN INTERNATIONAL

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA

TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE U 2018. GODINI.

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE U 2018. GODINI.

OGLAS O ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PROKUPLJE

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE

Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice

Obrazac prijave za registraciju stambenog objekta (dodatak)

Obrazac zapisnika 

Obrazac prijave za ažuriranje podataka koji se evidentiraju u registru stambenih zajednica

Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice

OBAVEŠTEDONETOMNJE O  REŠENJU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE ZATEČENOG STANJA ZA TELEKOM PK01

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU O IZDAVANJU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERU STR IVANA

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU ZA AŽURIRANJE STUDIJE ZATEČENOG STANJA ZA GRIN INTERNATIONAL – NOVA BOŽURNA 

TREĆI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2017. godinu.

Obrazac za pisanje predloga projekata

Obrazac za budžet projekta

Narativni budžet projekta

Pravilnik o načinu postupanja ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija.

REŠENJE O FINANSIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PO TREĆEM JAVNOM KONKURSU

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE RADI OSTVARIVANJA INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2017. GODINU

Obrazac 1 –  Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

Obrazac 1 – Budžet projekta

Rešenje o obrazovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Rešenje o podeli sredstava za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Prokuplje radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2017. GODINI

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERA STR “IVANA” VRLIKA PLANA, PROKUPLJE

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE OPERATORA TELEKOM SRBIJA

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA JE NOSILAC PROJEKTA “ANDREJIĆ” DOO BELOLJIN U OBAVEZI DA AŽURIRA STUDIJU O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA AŽURIRANJE STUDIJE ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA PRERADE VIŠNJE U ALKOHOLU – “GRIN INTERNATIONAL”, NOVA BOŽURNA, PROKUPLJE 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOGKOMUNALNOG PREDUZEĆA “HAMMEUM” PROKUPLJE 

Zaključak o odbacivanju prijave na javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Hammeum” Prokuplje

KONKUS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE

Obrazac predloga projekta

Prijava na konkurs 

Obrazac finansijskog budžeta projekta

Obrazac narativnog budžeta 

Odluka o izboru projekata socijalne zaštiteu opštini Prokuplje

OBAVEŠTENJE O POSTAVLJANJU LETNJIH BAŠTI

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2017. godinu.

Obrazac za pisanje predloga projekta

Obrazac za budžet projekta

Narativni budžet projekta

Pravilnik o načinu postupanja ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz bidžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija.

REŠENJE O FINANSIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE PO DRUGOM JAVNOM KONKURSU

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA ZA AŽURIRANJE STUDIJE ZATEČENOG STANJA – ANDREJIĆ DOO

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE U 2017. GODINI.

OGLAS ZA PREDSEDNIČKE IZBORE 2017. GODINE

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA TELEKOM – VELIKA PLANA

OGLAS za prikupljanje pismenih ponuda za preuzimanje ispunjenja Ugovora o prenosu prava svojine OV IIbr.51/2012 od 21.05.2012.godine i Aneksa ovog ugovora OPU:128-2017 od 21.02.2017.godine

IZMENA JAVNOG OBAVEŠTENJA O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA, PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA IZ ČLANA 2 PRAVILNIKA

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I GRUPE GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE

OBRAZAC ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA

OBRAZAC ZA BUDŽET PROJEKTA 

NARATIVNI BUDŽET PROJEKTA

PRAVILNIK o načinu postupanja ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih orhanizacija

REŠENJE O FINANSIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE  ZA 2017. godinu

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA TELEKOM – VELIKA PLANA

JAVNO OBAVEŠTENJE O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA IZ ČLANA 2. PRAVILIKA

Javno obaveštenje 1

Javno obaveštenje 2

OBAVEŠTAVAJU SE SVE SPORTSKE ORGANIZACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE DA ZAKLJUČNO SA 07.02.2017. GODINE DOSTAVE SVOJE PREDLOGE REDOVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA DOK ĆE ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA BITI RASPISAN JAVNI POZIV.

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2017. GODINU

Javna rasprava o budžetu Opštine Prokuplje za 2017 godinu održaće se u kancelarijama broj 7 i 10 u zgradi Opštine Prokuplje  u periodu od 22. do 27. decembra u vremenu od 10 do 14 sati. Pozivaju se svi zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Nacrt budžeta Opštine Prokuplje za 2017. godinu 

OBAVEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

Odluka o komunalnim taksama

KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE

Prijava na konkurs -OPK- OBRAZAC

Obrazac predloga projekta

Obrazac finansijskog budžeta 

Obrazac narativnog budžeta

OGLAS O DAVANJU U ZAKUP NA ODREĐENO VREME LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE REKLAMNIH PANOA – BILBORDA I SITI-LAJTOVA NA JAVNOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILJU STICANJA  POSEBNIH PRAKTIČNIH ZNANJA I VEŠTINA

OBAVEŠTENJE O DOBITNICIMA JEDNOKRATNE NOVČANE NAGRADE FONDA ZA TALENTE

KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLJE

Prijava 

Obrazac predloga projekta

Obrazac finansijskog budžeta

Obrazac narativnog budžeta

INTERNI KONKURS

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE JAVNIH RADOVA U OPŠTINI PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU O IZDAVANJU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERU DAKI METAL

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA

Zahtev za novčanu nagradu

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IDEJNOG PROJEKTA AUTOPUTA E-80, DEONICA NIŠ – PLOČNIK 

OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERA “DAKI METAL” DOO BEOGRAD

O B A V E Š T E NJ E

Pozivju se zainteresovani  da uzmu učešće u javnoj raspravi o predlogu Odluke o izmeni Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine.

Uvid u  predlog Odluke o izmeni Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine, možete ostvariti na zvaničnoj internet stranici Opštine Prokuplje prokuplje.org.rs ili u zgradi Opštine Prokuplje  od 26. 9 . do 29.9. 2016. godine  u kancelariji broj 10  u vremenu od 10 do 13 sati.

Predlog Odluke o izmeni Odluke o budžetu OPštine Prokuplje za 2016. godinu

aveštenje o popisu nelegalno izgrađenih objekata

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  u državnoj svojini u opštini Prokuplje

Poziv za podnošenje ponude za izvođenje radova za sanaciju korita Draguške reke u Beloljinu

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE

I F R A S T R U K T U R N O G  K O R I D O R A  A U T O – P U T A  E – 80,

D E O N I C A  N I Š – M E R D A R E

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAS

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAST

REŠENJE II O FINANSIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE – 2016.

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

OBRAZAC ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA

OBRAZAC NARATIVNOG BUDŽETA PROJEKTA

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana, odnosno nevladinih organizacija („Sl. list Opštine Prokuplje“ broj 10/14)

JAVNI POZIV ZA JAVNE RADOVE ZA 2016. GODINU

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE MEDIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE

Obrazac – prijava za projektno sufinansiranje

Obrazac – budžet projekta

REŠENJE O OBRAZOVANJU KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

ZAPISNIK SA SASTANKA KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA,

REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM SE ODREĐUJE OBIM I SADRŽAJ ZA AŽURIRANJE STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA GRIN INTERNATIONAL

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  u opštini Prokuplje 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP – PETROVAC

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA ZA IZRADU

SKULPTORSKOG IDEJNOG REŠENJA SPOMEN OBELEŽJA 

II  PEŠADIJSKOM PUKU „KNJAZ MIHAILO“ I POZIVA U PROKUPLJU

INFORMATIVNI MATERIJAL

IDEJNO REŠENJE PARKA

KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN

IZVEŠTAJ STRUČNOG ŽIRIJA SA KONKURSA ZA IZRADU SKULPTORSKOG IDEJNOG REŠENJA SPOMEN OBELEŽIJA  II PEŠADIJSKOG PUKA “KNJAZ MIHAILO” IPOZIVA U PROKUPLJU

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA STR “IVANA”

Obaveštenjr Vlade Republike Srbije

OBAVEŠTENJE O PRIMENI NOVOG ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU OD 8. JUNA 2016. GODINE.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP MOBILE

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA ZA AŽURIRANJE STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA GRIN INTERNATIONAL

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU STAMBENOG OBJEKTA P0+P+1

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STICANJA PRAKTIČNIH ZNANJA U 2016. GODINI

Javni poziv

zaktev za učešće

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILJU STICANJA POSEBNIH PRAKTIČNIH ZNANJA I VEŠTINA U 2016. GODINI

Javni poziv

Zahtev za učešće

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILJU STICANJA USLOVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U 2016. GODINI

JAVNI POZIV

ZAHTEV ZA UČEŠĆE

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA STR IVANA – VELIKA PLANA 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA MIAS DOO

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIBOTNU SREDINU ZA MIAS DOO

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA AZTR 3-M

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA AZTR 3-M

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP

REŠENJE O FINANSIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE – 2016.

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

OBRAZAC ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA

OBRAZAC NARATIVNOG BUDŽETA PROJEKTA

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana, odnosno nevladinih organizacija („Sl. list Opštine Prokuplje“ broj 10/14)

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE TAKMIČARSKOG SPORTA ZA GODIŠNJE, DODATNE I POSEBNE PROGRAME SPORTSKIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2016. GODINU

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC 5

Javna rasprava o Programu razvoja sporta u opštini Prokuplje za period od 2016 – 2020. godine održaće se u petak, 15. januara 2016. od 10 časova u Svečanoj sali Opštine Prokuplje. Nacrt programa možete pogledati ovde:

PROGRAM RAZVOJA SPORTA U OPŠTINI PROKUPLJE ZA PERIOD 2016 – 2020.

O B A V E Š T E NJ E

Pozivju se zainteresovani  da uzmu učešće u javnoj raspravi o predlogu Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine.

Uvid u  predlog Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine, možete ostvariti na zvaničnoj internet stranici Opštine Prokuplje www.prokuplje.org.rs ili u zgradi Opštine Prokuplje  od 28.12. do 30.12. 2016. godine  u kancelariji broj 38 u vremenu od 10 do 13 sati.

PREDLOG ODLUKE O BUDŽETU ЅA 2016. GODINU